1. 4 C.HAP1NCK nz BAAYENS ,:t(Pouööopprrt|C Zomerstoffen voor zonnige prijzen DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK IS karaat gonden brflmontnren Cassüre CARTOEF REISTASSEN naar het TASSENHUIS I 8,95 9,95 10,95 winkeljnffrosw BNAS - SUPER Plan Zuid - Noodwinkef Aanmeldingen na 7 uur van Goghstraat 4 DE RARER te 1 Garage van Fransen iehsMsitoeat ISO, teL 4347. Wasfasea ÏNK4 iSNOOTIE Hei Timmerheis beheerder (in. of vrl.) KOFFERS MARKISA mi» p t ElMtoiyk 111 Speedwash Delta t c i Men V- Al L DROGISTERU GANZEPOORTSTRAAT 15 o Verosol zonwering uit voorraad P sa». ms. ANeMaridee onderdelea E. WITKAM Logopediste VENSTER Ganzepoortstraat 19. Goes, telefoon 01100-7916 AFWEZIG INT Hot adres -■ waar U zeker slaagt _y r I GiroI WH« Dan Salon Elegance Wijngaardstraat 9 Goes, tel. 6726 J Na 18 uur 8502 Hotel Ockenburgh, Goes Wees prijsbewust - tank vrije benzine Finss C. L vn 4e Vreede Zs^ itt' Sa Wbstmann •rts te Ovezande AFWEZIG VMi8tot22 jell Waarnemer J. Kole, Hoedekenskerke Woensdagmiddag en vrijdagavond geen spreekuur J. H. Stam TANDARTS Wijziging spreekuren Tandarts D. Hage te Goes, is afwezig z-, vwi8 29jofl AaF.vanLaer a. buffethulp RINY VISSER MERISON N.V. b. vakantie meisje voor huishoudelijk werk Bouwgrond Yorsoko Veiling Kwadendamme aet meisje 7 ..DE BEVELANDER" Donderdag 4 Juli 1966 -.■ Bljzondor mooil I Een goede aanvulling bl| Uw andere aieraden -Schipper P i XH De speciaalzaak veer Uw BRIL X P P J BI i (Beperkte voorraad) ■p ua jaeeew««M associatie» - U A P. P P I’ p t Terlanka 13,75 per japon P (Aparte Bruidsstoffen - gratis knippen-knipadvies) destraat V 4 I )94 DIA ST’JL OMTIEKE 1% KL OKKEFM r. Lange c Om U* NM 1 j' -► Te koop i.g.«t.x.D.K.W| ■neper, tel. 01195-223. Ov«- meerstraat_M, Gout, zijstraat bel. en virt tot 1 mrt. 1969 •P - P P Hedenwagee op<ciSmTsksn VÓÓR DAMES: Lange Vorst 85 p p p P P P .- P P P I feu Wif hebben plaats voor een 'k P‘ -P •‘P. i IP Ctarau Da nis ZDM Hat bei ze ook weer thuis Ons telefoonnummer Is 01100-7338 -► Bana van Hove veer Vw L verwannings- kn—tallsa Tulpstraat 30 ■J t Schoonheidssalon Aphrodite’ Keizersdijk 30, Goes telefoon 7757 Opril Grote Markt 12 Gees van 8 t/m 27 juli AFWEZIG Door Rotterdamse familie TR KOOP GEVRAAGD liefst in kuststrook vsn Walcheren, Noord- of Zuid-Bevetand kleine boerderij of landhuis met ca. 3000 m2 grond. Brieven onder no. 5859 te richten een Advertentie Bureau Oudenbroek. De Sav. Lohmanlaan 47. Rotterdam 4. Bierkade 3, Goes ■- ’W.l lede! ONTVANGEN COWU8 ABRAHAM j acauTH t op da leeftijd van M jaar F. Schrijver- Wlnterawtjk Cotton-Elegance 12.25,13,75.17,25 per japon P. P P'. 1-i - ^Tijden r GESU en 4 LPNGE V0R5TSTR.35 TEL:6623 GOES rzv 'tp-: I Voorst i Telefot b.g.g. i 100,—Vermeerstraet 24, -- - - Wlllem zelle- Nu f - ii* arootat T» koop I VW bouwjaar 11-17- Goes. Tel. OHOO-3856, na zaak in de zak op 4 teL 7199 ia haar groene step den? -► Te koop Riemerstna kin- derwagen. uitneembsar. Van ,ile bedden IS jaar garantie. laan 29, Yerseke, teL 01121- der Biltlaan 19, Kapelle. *--*- -- - - Zorg dat Uw banden van -► Tafel ventilatoren vsnf 2S.M Stroom M.V. Lange Kerkstr. 1.- uur SIMS-FM. -► Te koop: Whippet Bata vua i.g^t. Waardekenaatr. 4, 01190-223, Oveaande. i i i i Voor een aktieve jongen of meisje is In onze zaak plaats em opgeleid te worden tot dameskapper (ster) Dameskapeelon Schoonheidssalon Gevraagd Maten 28/35 Maten 36/41 Maten 42/46 Ook In badstof in vele kleuren sn ssn P telefoon 6303 of 7227 jroeetevoM Mooctot* p k Erkende STIVAS opleiding 11 AA-db. A4hudh. J. A. v. d. Ginkud» 35. Gom. Daguitjks van 7.30-1S uur Zaterdags van B4 uur VarkoM M varhuur van tanten, caravans. Vraagt foldar van tanten aan. DAF44 1987, kteur Meew DaffodM 1988 kleur wtt met v.< DaBedil 196» Meur groen Deffodil 1964 Meur bieuw ;J1.’ - Daffodil 1963 kleurBcM Mauw' >1 Coemettcs DJL Drogteterij „Momr Vooroted 7a. Gom j Advertenl woensdat Jun «M 14M te* IMS uur. Madera ialichtfacM tee kan. tere ven da natarle.. -► Te koop D.K.W. Junior kook- en i j*G, goede wagen_ Te bevr-L -*• Profiteert nu nog van on ze aenhéedinf double face 9ro4sfbto^ sleeibts ^$30 hl WJ fa C. Oranje, Voorstad 5. Poes, teL S?M -+- Te koop een 4 pers tent Lg.a.n. koopje, ItaanbeaMfa. van Züid-Be- veland. Wij halen en brengen U zonder enige verplichting, echt» f 1280,— Woninginrichting Franse Ktyadandanune, tel. 01194-24» -► Diverse houten en stalen motor en zeilsloepen, visbe ten. Petr.. Benz., en Diesel motoren. Oar. Sommeijer, tel. p. - P P I J Voor apoadigo indiensttreding vragen wij i J 4 oen bekwame SERVICEMONTEUR I i in bezit van rijbewijs I J Bekendheid met apparatuur voor I J gasverwarming is niet noodzakelijk. van SEA SKI geeft onzichtbare bescherming tegen zonnebrand voor neus, lippen en oren Ontworpen door Sea Ski voor mensen die lang in de zon willen zitten Bevat oen oxcluaief, geconcentreerd zonnefilter Voorkomt vervellen I Voor/ 3.25 bij PARFUMERIE VOOR HEREN: Lange Vorst 83 Goes JUWfllERHORlOGtR GOES. Kork krrlit.adt 1? telefoon VUSSINGEk W.,,88 'e efoon Foto F.v.d. Linde Papegaaistraat 15-17 Goes. tel. 6783. b.g.g. 8027 - maar wordt wei op prijs gesteld. Voor deze functie bieden wij naast goede salariëring zeer gunstige se cundaire arbeidsvoorwaarden Mondelinge of schriftelijke sollicitaties GEVRAAGD vakbekwame timmerlieden voor nieuwbouw in Goes Aannemersbedrijf C. Rijk Heinkenszand, tel. Ó1106-593 t- Noodwlnkel naast bakker Verschoore, k i Voorstad ■aBaa ts pistesilng van ^aarMMnv~man,n*vadw M grootvadar -ABRAHAM Tandtechnicus 'I.P.A.Rtfeael zitdag dinadag van 10 tot 3 uur Reparatie van kunstgebitten Ook gouden tand Waar ep kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes n KOOF aartram Om» royale B.G. woning bMwjaar IStr. am gunetig ariagm. grata voor, en Mbtartuta, grote doonon- taaier, ndme keuken (be. '..SaatMl. etatrtr. kocêleUHng GGg boiler betegeld toilet grote taMar. aeer rnteee ate. om «tea». rotme doudto ^ketegil^^ 3 sBenpkMners, tuteto vterteg, veei extra roerataatagen, gttaa a«»6yr- tek^MMMnaM vm veert» Foor de zeer vele bewijzen van medeleven tijden» haar kortotondige ziekte en na het overlijden van mijn innig ge liefde vrouw en onze geliefde dochter en achoondochter I Btaabeth Adriaaa Walreve gageren G*oei betuigen wfj onze hartelijke M welgemeende dank. Bet 1» on» werkelijk ónmoge lijk ieder persoonlijk te be- denken^ hoeseer we daaraan I -Marotna de famiUe i Walrave-Otjzel WaroeMtnge, juli 19te Maandag t.m. donderdag van 11*12 en van 1-3 uur Vrijdag en zaterdag Nltsluitand van 9-10 uur Ingaande deze week TANDARTS Kruiningen Jr heeft plaats voor P meisje of jongeman Ingaande omstreeks 1 aug. a.s. Betrekking voor het hele jaar ZuaterotrMt 2- -Goot Totefoon 011000362 Voor het complex van 47 bejaardenwo- hingen aan de Louise de Colignylaan teJ* Goes wordt gevraagd een Deze functie vraagt slechts een gedeel- P telijke dagtaak P De te verrichten’ werkzaamheden en be- loning in overleg te regelen Woning in het gebouw 1» voor volledige gelaatsbehandelingen manicuren, pedicBren een. v verkoos van cosmetica Gedipl. schodriheids-specialiate Laat nu Uw dekens wassen Wij komen ze halen en bezorgen -u-- Voor Verder alle zomer artikelen wdnM wurtetoi sdtosMnelbsnkeii, te richten aan Edisonstraat 3, Goes, tel. 01100-6310 p i Lange Kerkstraat 40, Goes P -ML' Tlgnhuteje» «M. J- C<l J«S0A Wutarol U. p. J Aanmelding van gegadigden aan het Bur- I geeriijk armbestuur-Weeshuis. Singelstr. p b 13 te Goes P I Notaris J. a Kram to Kapte- te ia voornemen» Lv.v. de Hervormde Gemeente te Ter- •eke, M| teectatjvtag te vm kopen: Ken perceel bouwgrond aan de Kerkheetateaat tagan- over de hntanumnm» 4B Vm 51. groot S a. 93 ca. Op gebruik te aanvaarden na betalinc. Nadere inlichtingen tan kan tore van genoenode noterta (teL >1103-U2X) alwaar de in- schrfjvtngsblljetten uiterlijk 13 juli IMS dienen te worden ingeleverd. Notaris Tan Dissel te Goe» sal op vrijdag 13 juU 1M te 14.0S uur In café Land» Welvaren te Kwadendamme voor Mevr. A. DepondL Hoonde rt FVBLTBK VFMOnnr Hot woonhuis mot veenaaB gt sasitarij son ds Dorps ufamt U te Knudsafaiwn. groot Ug arm QDtruuna w aunTanraen otj oe Detiiing oer Kooppennin- M«t leedwezen vernamen wij de treurige tijding van het plotseling overlijden van onze geachte werkgever, de heer CORNEU8 ABRAHAM SCHRWVER Zijn nagedachtenis zal ateeda bij ona in hennnering blijven Het gezamenlijk pereoneel. -► Eikenhouten ladekastjm pracht »oort hout Leuk voed Uw kamer ct bal. Twee ma ten: 1 110,— en 142,30 Woninginrichting Franse Kwadendamme -► Eikenhouten Oud-ftoL- landse stoelen, degelijk en toch mooi. Ruime sortering vanaf met bijpassen- de ronde en vierkante tafel» Woninginrichting Franse Kwadendamme -> Teakhouten twsedeun linnenkasten. Half hang - half leg 147,80 woninginrichting Franse Kwadendamme ->■' *Wtj hebben een pracKk sortering bankstellen, eiken met losse kussens, helemaal skaL vast gestoffeerd, ronde modellen, en met losse kus sens. Op al onze bankstellen zitten stoffen welke wij ten volle garanderen. Komt U geheel vrijblijvend een» kij ken. Woninginrichting Franse Kwadendamme -> Uw adres voor Luxaflex Aluminium JalouziCn: Woninginrichting Frans» Kwadendamme -► De nieuwste modellen berg- en wandmeubels in teak. Ook aanbouwsels. Berg meubels vanaf 130,— met en zonder glas. Woninginrichting Franse Kwadendamme -> Bij al onze bankstellen mooie bijpassende salontafels hout, marmer, met chroom onderste] vsnf f 43,75 Woninginrichting Franse Kwadendamme -> Eethoéktafels, met of zonder tulmelblad. Ook met schulfbladen. Vanaf 54, Woninginrichting Franse Kwadendamme -► Enorme sortering eetka- marstoelen. Keuze uit wel 30 verschillende. Prijzen varië rend van 29.75 tot 95,— ;-jj Kwadendamme Een goede nachtrust be gint bij «en goed bed. Wij hebben voor U in Olga en Pullman: Schuimrubber, po lyether en binnenvering. Op ^Woninginrichting Franse Kwadendamme - Hebt U weinig ruimte - - La?‘ voor een ledikant? Komt U ze tijdig vernieuwen door de|d<n ^Jken naar een -i®**** y«n«f m— Kwadendamme C. J. T5®1 - - Ksuj» en André J. A. Schrijver 8. Schrijver-Kamp» Rcmny m Jaquellen K. F. Baktar- Schrijver D. P. Baktar Mtateta omolijuu im VnsWipiul De hegrefsols zal plaato- habbesi op saterdag juli ax 12 uur op de alge- nMM begraafplaats te OMB. Vertrsfc om 11J0 uur van uit Vogelzangweg OsisBssiheid tot condole- rM na de graflegging In de aula aldaar. (teL M1M-1 15 juli 1M3 dienen te worden ‘*®®wt®1«p®ci*lt»t Jeresntaese opklapbed ofslaapmeubel. Reeds vanaf f 53.- -► Philips draaltop stofzuiger Woninginrichting Franse Kwadendamme N -*• K™0*1 gesorteerde 5 uur 01105-074. -+■ Te koop: Flat 2300 1902. --- - --- -. --1 Opel Kadett nov. 1963 -► Hans van Hove. Uw adres voor bet schoonmaken van kachels. Tulpstraat 28. 11-17. Goes. TeL 01108-5886, na Goes. Telefoon 6870. -► 2e hands wasautomaat Te koop Dof 44, 1867 kleur Hoover, 2e hands bandrecor der, 2e hands draagbare ra- Schel- dio, 2e hands Net radio’s F, Vlies. Stroom N.V. Lange Kerkstr. -11-17. Goes. TeL 01100-5836, na Garage van Fraaasen, Schel- 6 UW 01106-874.--- -► Te koop: een wagentjej-»- Ellen'vi voor achter de fiets, een t.2, 1_ koopje. M A. de Ruijterlaan kwijt Wie heeft hem gevon- afc-O”®*--- <w,— uu fv^v Te koop: BMW R 28 Stroom N.V. Lange Kerkstr. 250 cc l.g.st te bevr. Dahlia- 1847, ‘s avonds na 7 uur. Të~köon Opel Rekord iéts fiets of bromfiets in orde zijn beschadigd WUhelminastraat ais U op vakantie gaat. Laaj TO0 8, ‘s-Heer Arendskerke -► Laat nu uw bankstel be- -> Hotel Café Restaurant ,J>» Schelde” Havenstraat 9 Colijnsplaat, teL 91198-32» Specialiteiten verte paling, tong en mosselen zo uit de zee. Voorts ook zalen be. schikbaar voor partjjen. -> Te koop Daffodil 186», kleur licht blauw tel ^«7 VIWoninginrichting Franse blauw. Garage van Ftaa destraat 168, taL Te koop: drusjir, tbee- meubeL 4 clubs en tafeltje, zwarte haardkschel z.g.ajL ’•-Gravenpoldereeweg 76, Goes. -*■ Draagbare radio’s van 108,— OU f 79,50 -XSgfe 11-17. Goes. TeL 911004856, na 8 uur 01106-074. tP Kajuitboten, visbeten in -*■ Te ki alle maten en Casco visbeten beschat" te veroehiUsnd» meten, po lyeeterbotan voor of op de •*-va^- Wemeldinxe. TeL 01108401. -► Te koop: 1 pits gascom- we^' foor. Louisse de Colignylaan ill. Goes B -»► Te koop i prxtx. Philip» pas gespoten, olievrij. Te be- Valckentaeeweg 22. R-Bath." teL 91126-279 Te koop Daffodil, kleur wit met vouwdak Garage van Fraassen. Schel- destraat 100, tel. 4247, Vilt». Te Loop gevr.: Itelenhaard Stroom N.V. Lange Kerkatr. Biezellnge. Lange Weegje 17, Kwaden-" --- -- dsnimB. -»■ Glas 7M T moot en gaaf f nrima f 1750—Gar. Som 1865, prima motor en banden TV 53 cm. zeer billijke prijs vragen M. Klippel, Kerkhof- schutfdak weg 6, Reaelinge C. TLX-- Te koop i.g.st.z. racefiets f Sparta bromfiets 's avonds na 6 uur. Nieuwe f >60, - i.pr.st. Ook ruilen Rijksweg 5, H. H.kinderen Mo*rbel»traat 6, Goes. -> Radio op lichtnet en bat- tertjen reads voor 125,— 11-17. Goes. TeL 81100 8088. na r T- ^smi bta1:1 sapsiTTr 6 uur 01106-874.st MUtaaerte. V. Sta. Nlao- -a- Wij bekleden eethoeken wendljk 7, Wemcldinge. f 560.—, Peugeot DteseJ voor de laagste prijzen met Te koop Lg.stx. D.K.W. stat comoleet 90.Ver- 3-6 met Blaupunkt radio, weg.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12