II w ii I iSHB 1 Es toch daagt I ’t Bova-hais, L Vont 14 Madiiao- zetter BE WILDE Van der Graaf - Boes IcMtsoriiiBtB VOOR VADERDAG t BEV1SlIG TMNMEVDEL stoelen paranoia zoenoboddon wtodechermaa om. WASMACHINE Weekrodam 280 gram amandelBprite M. v.L KREEKE Een manlijk endean voor VABEBDAG oen 5 delige gereedschapskist 18,50 BB1L5G GMUGHEL B doet er verstandig nan... tl t Firmi ïtovgel KOELUST j 11 6 verven 1 H I n w Voor uw tuin... V Donderdag 13 juni 10M 0 ,4”L I 9 t I V «V 3 I .c aee 888 M3 r D«RGfft •OCR teH H. Eta terns straat M< 1 5 LtttooU A Otthoff Tulnbouwhuls ,HET HERT9 1 DE RMT •apteria OVBRHSMDM peoeol tinten Meao ruitjes en streepjes tM*«M1TjM I I it Townsend Car Ferries Ltd veereen: - ooo o o oeoe o o o e oo o e>eoo o eoo o ee e o o t STreeot- j IJ nzuN n wm de echte groene haringen Fa. A. Tllroa en Zn. Mtoor HsnSSiMiCi MstaseOIIM SMO. fcoMPooooeoeo eeoooooooeooooooooooee I KrUs<rtours Mevrouw Florloos, Heernteeeweg 82. Oeee. Totefeoa 8101. *»0»»00000»0*00000**»0»00»»00000»04 eeeoeeoooeeeo^oeweoeoeeo—eooeeö Voor Uw vakantie hakkoe wR ooo moeta aorta ring SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN VELDBEDDEN VOUWSTOELEN KAMPEERTAFELS KEUKENKASTJES SCHUIMPLAST1C MATRASSEN CAMPINGGAZ en VARA MEPAL-SERVIES - Sporthuls Ploterse Ketaoratraet 7 - ToieOeoa S7M. Corset Spedaateagk Willy Engelfriet 1 -1^ nni aw VEROSOL zonwerende gordijnen -- -- BELLAIR lalouzle korting -t Venster. Gan»epoortat». - Goes, telefoon WIE pga—PMoaoaeiMowgpaoaaeeoa»»»* NET MEISJE Emhm ptjsvMta|iR|! j Ofte prijs 411- M. m Inval’*, vnt0*?t BELLAIR zonwering scherpe prtjaso ■t Vozwter, Ganaepoortatr. 10 Poes, telefoon TtK „DE BEVELANDER** SPA ATA >«>aaoeoeooooeaoo»oeooeoeor»oo»ooooo Mt J. Jeremiasse - goes Ganzapoortstraat 28. telefoon 6083 4 straal Ctoa* koeooowwoooooeaeeooaeoeoseeeooeeeer Q. M. BROEKSTRA naaimachinehandel ^Ütawi2 >«+«gdea»««»aooeop+ooooosoaooeeeoe VERFWINKgL JRXM»’ z j 2»- 52? u V* I ■i Nadruk verbodaa f A i’ 7. ANKER DE NAAIMACHINE die automatisch DC BESTE 151 ■i' tel BRIER MA star. X Gaae I Franse ING MHUUMk. IBM WteMta mihUva NAAfMACWNNs aaaat per 1 augustus. t M— B wat U wamt, wij hobban t vaorradigl A - i i a NU4WM PVLMHMM SMB.WjM.MjM W| vragen eaa aankomende BAKKERSBEDIENDE i. smi MsVistriat 32a. teUTGM, GOES Ttlver. -► Eikenhouten ladakastjee ut 'redezem. ISOS. Garage Rijk. BMW- r testateMsaaml TsL site*. tauA Ml 4 Spanjaardstraat 47, MIDDELBURG Naar: GCBRS DE JONG H, Ü6-- N 4 H H H X t I- Kom alvast een leuke folder halen. 'e-Hoer Haadrikskiaiieren- etraat 20. te la h. •V 3MMM0M*a kerks mouw, badstof, aotratoa ana. P30tetMr— ML ASTRALON POLO’S aMr maeie Mauraa ZWIMBROBKEN ny I^b^s met ^ri ^i^r^ur^sr^i^i^k WRBtBNDMM Biropen, ndtea. eCea IMoa. terionka niet strijken IUC. 14.00 IS.M. MUN met ea sander mouw MjM tot 8838 MO. 1338. 1830. M.M aMr voel meten 4 leuke nawen eneSer trekt harder goedkoper ook onderdelen stukken i Agentschap; O Passagier on auto t -• W staagt prettig in. Ganzepoortstraat 10. telefoon 01100-0378 i—OOOBO—ooMoMooooaoonoooooooe—Z »*ooeooeoo»oooooeeppoooooo»oeooooe Aanbiedingen OprO 4, Otaee. TaWeea NM. de tüww4+- Uw adres rooi Luxaflex Ukn. aluminium jalouxteta: W. Iflvond nuwtnricbtliis Franse etie ie Kwadendamme. 'onina- -*• De (rootot pworteerde .xaak in de Zak van Zuid- Beveland. Wfl halen en bren- pen U Bonder enlpe ver. 8VBM VBRHM aondor mouwen SLBMOM Sir- Ook oen COBTUUM OF COMBMATM zal welkom Mn. 8t Adrtaaaetrapt 17.1t, GOES Nieuwe elektrische telmachines NU f 300,—. Nieuwe handtelmechines NU f 250,—. JDiverse gebruikte teLrekenmechlnos. bromftateen, alle modellenen Hours* voorradig 'J helanca tr-, 1830 De echte AOTRALON POLO^s SMU X-eo. W30 Do iteuwote Matse Korte KMA» MKNDCBN 0J0, USD. «430 - WSSKEND KHAMBROMRM 1130. Torieaka 1030 0dbattaa0030 - OWOATMtO badstof 0.70, 1430 Beestenmarkt 12 - Goea - Tel. 01100-7253 KUNOTGmrtKN- oorABAnoa BweOer. beter e* gesdtapesl Ook gouden tanden in stat vanaf f 44.10 woem» Inrichting Fronm - Koadwi domme. -► Zoekt nieuwe vtoor. bedekking! Wtl hebben voer -----U: Jebo - Parade taptjt Te koop: Ford Cortina Heugafelt Doom TMpteom 10* Garage Rijk. BMW- - Beltex - Marmotaum ews. Olasdealer. Oaro*s pad M. Alles wordt vakkundig pa. - - - WoaBMwstaMtag - Draagbare rodWe veaoO-e- Voor vaderdag een gaed- t J0.06. Bekeurde asvermtairtili A i Stroom N V Lang^ Ksrk yanaf f 3,18 JOsomtaaaa. Ól'lÖTMM~ Na V u.’ SI100-4M 1E‘O— tschnisehe dieneU Vaderdag hansslsportJ d. g. Pracht coHectie werpf henprl vfsstorltjes. viaparaplus. 11 haken. dobJi Va WuitakiaRleal t. tl VIOHANDEL POULMR -► Tafelkleden, pease te 'krina, suivw sTlaunsB» handweef tafeiklodsa SR- halfwol vanaf f HM Wo ninginrichting Franss - Kwu. IS dendamme. -► TVak- en n iiheet ja slaapkamers, geheel artOpL vanaf f CM— Wseingtarirfi tlng Franse Kiiailtaitewme. SetkamertaMe m. echuif- bladsn tn* M IdmI wéL Woninginrichting Franse ledig kan verzetten. Aanbiedingen .i Ertoe Mate Zoweel Gebruikte auto's mot •etie: 3 JOK 1000 o W- Fsttu e iota. Fut soa w, -- -ris see da. Renault R t hengels, molens, ritmandenfoo. VW da, Ford Taumw visstoeltjes, visparaplu's. 117 M '04. Inruil en flnaneia. lood, wartels, hsksn. dob^tng otogeUjk. Gerapt WaL Qeeo NMLdeaier ■HA M M8 PANN^NSETS enz Goes, Opril 5, tel. 5703 Gedlpl. Corset tere an 2M grom Nttertooklea 1 Fijne sortering koekjes on go bak joe Zaterdag 8 pewt pakakjae i to seat 137 eeat maken gaat nu autorriatlsch zonder do stof te draaien zonder het aanbrengen van oen hulp-apparaat. hakken, herken, plentsehop|es, spaden, bladharken, schrepels, krabbers, gazon sproeiers, bloemenspulten vanaf f 2z— etc. Graszadast, RNia, Juweel, Speclaol, Biljart. Bloemzaden en groentezadec. Alle soorten bestrijdingsmiddelen; Asef-artikelen altijd voorradig. Hand- en latargwon—oaierc e.a. Fafcets, Unlmet, Ouakoet, A.B.S., Tero, Atco, Gravely, Suffolk, eigen reparatie en aervicedtara*. Vapono-etrip, mot Mn strip minstens '«enlvoor Uw kamer of hoL twee veractiilloude matse. Pracht ■oort hout Prijsen f 118^- f 143J0. Woninginrichting Franse - Kwiilmfamnn -► Broodkasten, gebeel nieu- 1 Jawa MO cc motor, we «Sectie wand- wa berg. B, EBuDOuwOuW, - O.W.- 0-4 Woninginrichting alt nieuw, '1 Honda OS ee dt. Praats Koailmitamn -► Ben goede nachtruet be. - tint btj een - hebben voor t-- O|ga on Pullman: echutm- ----- rubber, binnen’.— - ‘7*^ °L,U.*18 1 Telefoon 01100—80M. M* telefoon WK garantie. WMlinztnrclhttnz ook voor do handel vanaf f 048, .KREIDLER-SPOftT een nieuw model van deze beroemde fabriek, speciaal voor de Jongelui, snel en modern, in rood en antraciet f 1177.— mot voetechakoHng f 12M.— BR do bromfiete-apecislist lange Verstetraat 104, Gees. Tol. 4B21 Voor ao’n keukenset bd*- WÖ roestvrij staal van LafoeUna t— BJL karaat. Sela, ftfeu Ka K-a enx vindt U bij on. l ee* ac-r grote aorterlng, wukrtj^mr*an U richting Franm Kwadan- tla Zilverxegels. Frans van damme Vrodegem, Turftada 17. -T-Z-7 Goes. TOL I» -►Zo'n prachtig, mrtering oudJtoUaads snot taal. atoffiüTÖilM-iM opbouwaervtesan van 4- -- berg, Hogenberg, HOtsen --- reuter vindt U a&een bij eoa. Kwadendamme lader onderdeel ia toe ver- maSa^Vraai» U*gê> folder. Frans va* Turfkado 17, NL M. Goes -► Door tnrull te koop: I Lambretta acooter. ala nieuw 1 Zuridopp Brila aceotor, koopje. ’1’Sparta liitor koopje, 1 Yamaha ISe cc d7. koopje De ftegt Goes - 'iJL H. Kinderonstmat M jalousie ISO. korting r 2 Ooec tetefbon 1919. .1 Venster, Ganzepoortetr.. 10 klassieke en eaoderne dee- Goe* telefoon 7S1S. --- TUDELMKR AANBMDB8Q Fa. Jan Gnnst, Beestennarkt 5, Goes TELEFOON 7M1—«178 WU vragaa veer direct af voor haN jul oen voor de huishouding van 'e morgens 8.30 uur tot oven over de middag. - Een gezin van vier personen (geen kleine kinderen) daar mevrouw bet werk niet veL i kout uit 80 modoEen VBRRAB VADER a. HJNETAARTeM BANKETBAKKERIJ *t Vmwter. GanzepoortoU II Ges* telefoon 7010. -► Draagbare radio's vanal f SOM «room N V, Langs Kerk, straat 11-17, Goes Telefoon 01111 tete Na e u. SllSO-FM1 (Mean teobstisehe dleswt). ook oen ANKER te nomen. Vooral de ANKER DIPLOMATIC °P doof xl|n uitzonderlijke kwaliteit en groot aantal praktische steken voor de moderne stoffen. Knoopsgaten maken gaat nu autorriatlsch zonder do stof te draaien en I. -► Onae sortering tui*, o* strandstoelen te geweldig groot, ook tuinperaeols. te- tettfee. wtatdarttérmen. veer, tjes hadden enz. Tuinstoelen vanaf f VM- R» gratie Zilver, aegsta. Fraas van Vrede. Filialen In Zeeland on Brabant. Diverse gebruikte schrijfmachines, schrijf- i kassa’s mot korting. Reparatie on onderhoud. Magdelonastraat 4, Gooe. Totafoon 01100-7107, b.g^. 8IM. Showroom: Keizerstraat 3a. Zaterdags na 12.00 uur Is ons gehete bedrijf GESLOTEN. r Wat zal vader blij zijn met zo'a practiech 1 GKGCHKNK eM „HET SKRVIEZKNHUM- tf ..HET HOEKJE VAN GOC8* Daar alaawt o aMjd i1 Koningstraat 8 on 9, GOES.^ Kwaliteitecbrood. prima rozljnonbrood, Zweeds wookendbrood Brood- en banketbakkerij ‘a-Hoor Headriksklndoren- straat 33, Geea. Tel 7B74.[eem. Turtkade H, Goë* TsL -► Door inrM te kaeg£ 1 Zwedapp IMK 1 07^- Bartn^'s,^ C-- stamt m"*- BEVZLANDKR UW ADVERTENTIEBLAD - Opril Grote Markt 9, GOES, Telefoon 7992. Boech Marijaea - Zanueei -t^.. e po- -J atodallan bs Kosat U geheet In eesae kijken. De antactisch en de I rulle* U asaevallen. Frans van daarna* -► Voor oen degaiijko oeLClichtïng. Woninginrichting --kamerstoel in modem of Franse Kwadesktoaun* 's-Hoer r—H. Klndaranstr. 37 Ji BEHANG VUYU •nalbehang HTW FaWan, plakplasttak SOU Mg—Nilaat f ƒ,95 Groet aaaertimewt ♦♦♦♦oaooaaaaooooetaoaooooop+oogeeeo tr- a a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9