en T I I SHOW VAN GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN - m- II I I I I iH et'L leclinc^ GOES GA RAGE DERCO BIEDT caiit ie LEUKE ZOMERJAPONNEN LINDA LU IS NEDERLAND ER NIET MEER -,a 1 I I OW I 1 I 3 t MANTELPAKJES ROLLOVERS 7M* üo ZOMERMANTELS I 1 I Speciale vakanties ttractie: 100 LITER BENZINE GRATIS PANTALONS - SHORTS B. BLAZERS I. ^"3 F» tweka BADKLEDING KLEIN CONFECTIE HEGEN|IANTELS i 0 EEN GEHEEL NIEUWE WERELD C EVORST 80-82 GOES I luni 1961 Ford: 12M, 17M ®n 20M Zephyr en Cortina Opel, Flat, Citroen, Autobianchi Vauxhall, Daf en Trabant I i VLOT... APART EN... VOORDEUG 14,90 10,90 19,75 lil V 49,75 59,50 69,75 79,50 49,50 69,50 - XX 1 teMen Over 2000 laar .5 I 3 3! 3 MODEHUIS r I I I 1 L i m aem mom M ortirta Auto, irieha M. 4 59,75 31 Cl KOMT U BENS KIJKEN r LAM Pa<u5 gabeertn^vfB eest meer dat mén tn etaat jg bewust in te grijpen tas da erfelijke ejgSnarhtftm de mens en in det geval ml men kunnen komen tot een „zuper-tndivtdu" art daar* mea zou da rich langzaam voltrekkende ontwikkeling van de mena ineena een grote eprong vooruit maken. r Ntt moet men niet denken, daS al daae zchljnbaie eSSMM ftottoa b» Zidan no* ver in de toekomzt van ene verwijderd. zijn, ymt zoals reeds eender gmeg^^de hng>gMrt*stoodB zDeUer^^veaTditM»^ digen zijn van mening dat dit hierboven gestelde reeds werkelijkheid zal rijn voor i 13,90 «maan, k* 1 2 (NKltlISUZI Stijgend zeeniveau en daling van de bodem. Verdwijnen van het aardmagnetisch veld brengt klimaat»- veranderingen. .T-- ■m oMgobraM ■Helhaak van taafete- drukwerk etaat tot tan beeeblkktag G Mlnnaard, Dorpsstraat M M. Bakker, aamteentnat M Driewegen ZATERDAG 15 JUNI «4. im^”to^ktonr*poteTH tied nog vele krachten kunnen worden aangetrokke maar tot stoet wel voet, dat er in de toekomst osttorroepelijk oen tekort zal ontstaan, als sr althans geen verandering komt op dit gebied. Hiermee kosned we op een geheel ander toekomsttorreln. Mede door deze te ver- - wachte behoefte,maar uiteraard ook dog Moor diverss nifen ontwikkelingen, aal er in de toekOmM-dten geheel ander type mens ontstaan. Een mens met hogere I.Q. Het nare is echter, dat deze ont wikkeling bij de soort mens zich zeer langzaam voltrekt, terwijl daarnaast de technische ontwBd laarzen voortgaat Kmtatagan •l'IJI? Mevr, c mirtwswhujM Lavooy, Nleuwstraat M Wij bieden U o.a.: é/Ö2 Marconistraat 1, UllhlW 01 WO—*538 K en die Mt A 5 idu" en doei* A. D. Fortuin, Tuindorp 11 ■1 F Annie 1 es toB tr vanad '-T 'i t - 9 nv BERCO J. Idrleaaoan, van Baadw&ftatr. 1T i i een ■■a uit, bat en wetenaetoppelïjk^bted hopelijk ook zodanige vorderingen hebben gemaakt, dat ztj rich ook tegen deze straling kun nen beschermen. Mocht dat niet het ge val zijn, dan dat over die C_._ beent aan het men aal U> horteen eg aarde. L >♦♦4 auto» zoor. '-Jt 4 Voor een leder die op deze show een gebruikte auto koopt boven f 2500/— NfeDTUt g j wte. 4 «u- Ai om feadrijfMarconistrat I te Goes Wft W 'tP uur i bezighoudt met het irwschtlngen aan ontwikkeling. Daarin i Kertg. lefooa B-4TA it). *«e j :k M bii blijven. WU gklwei in de zeacrtt van desa aobota geraken, dan aal bet eo- rj itfn, dat hd ae volledig onder con trole houdt an daartoe zullen alleen zeer Hoon. -• van erge treeke, komatwelden die zemenhangen met deze bio-chemlache ontwikkeling. T onz® KiïiCterOTi. date straling uit de nrtmte ep aasde van dan stth hiartege« zuDen biaaaa krssbep men liaiaie Wij ana m no* r' - riRU« maar naart ds strijd wassende water sullen stj w c“ - - zodanige vordéringazT* tobben gemaakt, dat ztj zich ook tegen deze streling kun nen beschermen Mocht dat niet het ge val zijn, dan bestaat de rtogriijktoid dat ever die 10M Jaar er ook een einde r. a 1. Sal in de naaste .,„_j klimaatavesnn- ten van de pool streken onder andere, die weer hun oor zaak vinden deeltjes, die te de naaste'toekomst onze aarde naar hartelust kunnen bereiken en bombarderen, doordat de onze planeet be schermende van Allangordela verdwijnen weer als gevolg van het verdwijnen van T matig am en in dl neer de kracht vat veld to ateMtaM 1 riode aondar aaüda die portode kantten ttae uit de nihnii fantetahitoiï a*» SS Sf 4 bizarre Mimesis i es emtea leat. die snsaU feiteWMi te» «evoig heeft en «te»*»— aorgen voor een soar startte daarmee halte art ook Nedertand Uiteraard voltrekt zich dit alles niet plotseling doch zeer geleidelijk. Maar vast staat wel. dat onze verre nazaten tot niet gemakkelijk zullen krijgen en dat onze huidige strijd tegen de zee nog kinderspel zal zijn bij dat wat rij te presteren krijgen. Deer 1 T f- ‘s-BOer Areadakarfca J. Poelman. Karttweg te -s-Heer Abtebattee Baarlftttt van Hosnart, Doepestmat s» torr. Eindhout, Abdijstraat Mevr. Waedorp, Wastsingai CeUjnagiaat P. van Weela, IflaBwatreat SS nieweatadVk A. van Doorn, Zomerstraat S7 GeendiJk Mevr. Fareliile Etappe, OoeMtdtetr. T Grassede Dhr. Schrijver, Oude Zandweg 4 *a Ora vine elder Mevr. Mierss, Prov. weg T A. Anthonlaae, Burg. Vogelaarstraat 4 Baarland Haaeweert i J. P. J. Aertaaea, Ware Kerkstraat S- T. da Jonge, Burg, v, Horsighstraat SS Dhr. do Ragt, Pr. Xrenastr. 19, Kloetinge met revenmijla- Stekt wel vast dat onze persoonlijke ontwikkeling de ontwikkeling van de technische wereld om ons heen niet kan bijhouden en dan zou alles toch nog uit de hand gaan lopen. Op bio-ctomlsch terrein zijn er echter ook bijzonder grote en belangrijke ont- schljnlljk tn de toekomst een bijzonder belangrijke tol gaan apelsta Het te anker niet ondenkbaar, dat de mens in de toe komst in staat aal zijn Op kaatflaatlge Mteo zijn intentgairtte te verhogen door- middj van toediening van bepaöMte itóf- tem Dat zon oo stab al een bescheiden bijdrage rijn, dia kan helpen het pro- bleem op te lonen. Maar da futurolorcn rian nog andere tee- i Namelijk de r ntauw soort tfed te waarschijnlijk niet ver' jaar sal teven tot science flcttonachtlgo superprestatles op technisch gebied in staat moet worden geacht. Maar wat dat betreft zal deze mens ook nog andere prestaties moeten gaan leve ren, want het •- schU tussen I leen veroorzaak keG van toet I atiMteg van tot laeaeaam amok poten. Dit anaal bewerkt JSi O> WEG NAAR W| beleven da groMtU omwenteltap in de geachiedenü. De mena moet Iers» met de gompattar samen te leven Diverse uitvindingen hebben ia de loop do» eeuws een bijzonder grote invloed gehad op da mens en zijn maatschappij. Wg behoeven hierbij maar te denken aan de ultt inding van het vuur, het wiel, de boekdrukkunst en zo zouden we kunnen doorgaan. Verliepen er vroeger vele eeu wen, alvorens de ene belangrijke uitvin ding de andere opvolgde, tegenwoordig en Beker sinds de laatste tientallen jaren, volgt de ene belangrijke uitvinding in stol tempo op de andere. Het "beeld van de Weield waarin de mens leeft, veran dert in onze tijd zo snel, dat zelfs één generatie aan het einde van het leven geheel andere wereld aanschouwt dan net begin. Het riet er overigens naar dat deza ontwikkeling zeker in dit _K> zal doorgaan, zo zelfs niet nog ver der zal versnellen. De grote vraag die velen bezighoudt is wel: v elke wereld mogen wij over enige ttorttekB jww vnrwnebtenf CNt ktaft rstetd tet M» -'toe! nieuwe tak ven die men futurologie noemt :_J opstellen van toekomst verwaehtinnn aan de hand van de huidige ontwikkeling. Daarin zün zekere ontwikkeling, die niet te stuiten zal zijn. We hebben dit kunnen zien na de uit- - vinding van de atoomsplitsing. Verschil lende. toen nog sianoe tioUon lijkende, toekomstverwachtingen gijn nu reeds wer- kalljktoid gawbrden. seals tot gebruik van atoomenergie voor de voortstuwing vaa sohnpan en de aanwending van karn- eneegto voor da op ekklng van alektri- citatt. Hat stlat erel vast, dat deze ont- wikkaltag nog vorder zal voortgaan en dat dit zal resulteren tn tot gebruik van kernenergie voor diverge vredelievende doeleinden, waarin wij nu' nog nauwe- lijks kunnen geloven. Ook do kernfusie namelijk bat samensteUen van atomen staat op kat punt aen realiteit te worden en ook dat aal weer da nodige toepas sinamogoiljktoden opteveren, zoals bij- voerbaold voor moderne verwarming «.d. Tvcb iQntJM in wezen aUemaMiJMrtk Ujks toekemsrltGMW1 -omdat we ze nu reeds keahen. of binnen enkele jaren zullen leren kennen. Iets anders ligt dat met zaken die momenteel nog in oen pril sta dium verkeren en waanton tot grote pw> blMk nauwelijks iets WiBct aft dto toch ovc. er' de tientallen jaren onze wereld eea geheel nieuw aanzien zullen geven. In aerste instantie denken we hierbij aan 0e Oomputor. Dat ingenieuze stukje tech niek, dat tot wonderlijke prestaties in stag» is, die in bepaalde opzichten de men- aeUfke geest voorbij streven. We behoo ved hierbij meer te denken aan het sim- peld feit, dat dergelijke computers in staat zijn de meest ingewikkelde bere keningen te ^-aken in onderdelen van secondes, tets dat geen mens zou kunnen presteren. Hot staat vast, dat in de naaste toakosart er dog P»h—«ayutors «uilen woeden edtarikkeht, ^ergtaekod wansbfj de computers van nu maar zeer simpele on uiterst ortaaMcvo appaseten aulteo blijken te zQd. Computers die tot «ron- dsrttjke dingen te staat zijn en dte de msRs volledig in de schaduw zullen stal lesa Hoe k 'enkeUJk dit ook mak lijken, tot te aen ontwikkeling die beslist niet sal kmiMn wwAmni tagrijfetMMidan, dat hM em lo^tehe «HwildMiiM Ia Roods nu verkeren we in het begin van het automattotljdperk. het tijdperk waar- i we zien, dat in het produktfeproces steeds meer technische apparatuur wordt iMsechaheld. terwijl er langzamertond Btaadi mtodar bahoefte komt aan arbsft- data. Reeds nu zijn er machines, dte wel is waar kostbaar te aanschaf, teeh op> - den duur aanmerkelijk goedkoper wor ked dan de mono. Het ziet er dan ook naar uit, dat wanneer deao ontwikkeling verder gaat; een groot <teM van da werkers door machines zul- Het staat vrijwel vort, dat ons dietbaar stiftje grond bij de zee.dat Nederland heft, er over ongeveer 3000 -jaar niet Nu te>aioÓ^jaar natuurlijk heel lang Jn geen van ons sal dit ooit beleven, maar dat neemt niet weg. dat onze verre na zaten toch met het afachuwelljke pro- btartn mussiwordan pstooftwteesd en sen of andeee manier gr een op- voor zullen aaootan vinden, hetrij techniek «0 vor «itwikkeid te. - turn in vijftig meter hoger zal zijn dan teatjanddhreau. droog te houden. Dte_mo- ook al alen wij. tWkstkftfi»*se«wv»». Mt -r nog niet zo, want wanneer we zien met wev een schier ongelooflijke snelheid t technisch kunnen van de mens rich ont- wilfbeïd, dan mogen we aannemen, dat da. mensheid die over zo'n tweedulaend H. Oourtte. van CHtantraat Joh. Lukaaea, Kwtadinat 1» Kamperland J. Boutasee, Caanpedsnlcuwland 4 KaRoUo Dhr. Langsnbas* WamaldttftMMtak wegï Kale Movr. B Kostakalo-da Wild, Dorps straat 19 Kattendgka Kertgono D. Blok. Ooststraat 1 ^^.-t^Qortwwia Kwadendamaso J. da Jonge, Kcrkebocsngaardstr. M Lewedorp Mevr, de Kok, Schoolstraat 9 Nieuwdorp Hej. M. Vader. Dorpsstraat M Niw® J. Schipper, Molenweg U Oestdjjk M. de Bat. te VUatwog 91 Ovosando A Menheere, Mblanweg Rilland.Bath M. Nlouwonhuyzo, Vtekaniaaaotr. f Weerde D. Woatvear, Havenstraat 1T songsr, Dorpestraat 9» WHheltalMorp B. de Jonge, Wssthavandllk T4 W MsiaeJPr. Bcrahardstreat 19 takt doe» osn langs aam zak- i ImA moor ook door een itat asssrivw en wel door ft letten wn de ijskap op de --sal In de naaste 0e hand nptdSn van de pool- van uit atoom- len worden vervangen. Maar ook deze machines zullen moeten worden ont worpen en bij de vervaardiging van deze machines zullen technici nodig zijn, even als trouwens bij tot onder controle hou den var. de moderne machines. Mensen blijven er steeds nodig, maar slechte wstnigen en dan nog alleen rij, die zul len behoren tot de technisch bijzonder begaafden. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld weer aanleiding zijn tot grote sociale spannln- fn, zoals we die bü de Industrieels ont wikkeling vroeger, ook hebben gekend. Maar de futurologen verwachten, dat door de logische ontwikkeling ook hier oplossingen voor worden gevonden, zo als bijvoorbeeld in bet aociaal-economi- sche vlak, waarbij de goedkope arbeids prestaties ven deze cemputerrobots, ten slotte de gehele maatschappij op de een 0f andere wijze ten goede zal komen, waardoor een belangrijk deel van de te verwachten sociale spanningen kunnen worden opgevangen. mI hst schtsr ni®* da mens tenatotte niet i dig zha, dat hd ae volledig onder eon- troto houdt an daartoe zullen alleen zeer hoog begaafde mensen te staat zijn. Uiteraard la. seals de zaken nu tlggsa dit atechts een .iet dunne bovenlaag te ones wereld Wanneer het aantal van dese tetaUigente-elite klein blijft dan zouden tij tot waarschijnlijk te de toe komstige ontwikkeling niet kunnen bol werken. Hun aantal zou te klein ztjn en hun weritsaamhedi n en verantwoordelijk heid te groot. Kr is dus in de toekomst grote behoefte aan een groot aantal men sen sart oen bega LQ., aan zeer begaaf den. Maar bat probleem bldft waar haalt men die .nanoen vandaan T Bij ean ae- richte methode van belangstelling kwe ken voor de t e.d. sullen or uit

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5