ffi O ffl J *s# digs elijk in de Hema! IV .mi w "sus' i un Sw^sssSs *1JO«WMSP^ I temtetem MjiM a Chauffeur et groot rljbew^ geef vader iets gev k ’tkanzogema over na te denken! f M as I ■0t VAN GEND ALOOi - *££2SXit IkbbysM vwr vader,... b;. L f grotv ii£sU,N ja 4.75 ws MB baitTsab DondrifapIllwilIMB I - 3 7- j ,>G^ t** TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS l. FAM4MEDM de Vlieger BakkerS vanderMaale nbT A^Xr^JSToS aeenrtiment steeds aan te pa seen naar de man die hape eisen stelt en wij brengen u steeds het allernieuwste. L J 12.75 Uk', i- W- 't a Betonloodsen Garage* Schuttlngan •nz. „DE BEVELANDER" O X •7 os •n V 1 - tl 7- M-;. 7W J r.b la akaa eea Uaeoe apart V Read model master CHI i •H Mhalvs-saeterdaga-terecht M|: MM I ips- 4 'W rw UW it JLA II 1 1 ■t dütaml MMter btetei»w 4 voor MO Lo. Statten GOES miF. 01100-7001 SPt man met resin, heel wat waard b<i Mte bedrijf te Mjn, dat veel doet voor sQa mannen. Uw hart wil do vrijheid en aaUMandig- heid van het rijden op de grote *tgaa. GeotoBooni vnet 5 om dik •chuimpiastic, 10 cm dik comfortabel hoofdkussen. Aluminium frame dus HoM- OOMricMonroeatwQ. VagrVWr M»dM*a do katoen stort» toe Maten 08-48, TERMINUS CAFE Uw verstand wil een Mkar en vast be staan. Garandeer Uaalf alle twee aio chauffeur bij Van Gend A Doeg. Van Advert! woensd maafiuiitUwwt £m£H ps.<r- F Uitgi - Gom Voor folef bg.fi Giro: B4 IN 1 TERMINUS 3 1 ta 10 «tanden venMbaar en_aleU de rug la^er riÜt mot knoop- gosrect, te Wte eflen 12.75 17 629 1107 1092 1501 Lal i UITSLAG LOTIRU v.v. Klo«tlng« De prijzen zijn gevallen onderstaande nummert; 1330 185 118 9S7 1801 2345 CxSOll Drukkerfl „D k* I Met ingang van 15 Juli is er in on» bakkerij plaats vooreen r- '^MMikster Kerkrlng'? W1."’ •- - f Vete Mkbytetan 4» Hsa rd «tmlgo—misten apeotete band voer mtemoon ammiM tetehsak.Afa wXr- ïifflniei ng 5^ -- TERMINUS RESTAURANT r teMdhuni bare mensen nodig voor 100% wiaanaw werk. Mocht U «eng wnt langer wgrina. fl <Un sit daar meteen gxtni loon aan vaa*. Van alle kanten bekeken ia het voor een man met gesin heel wat waard 14 eaa l Ki AS tefcNif dMtattMtedMMteMto tetor w*Mi edte wg»r asttjb - monteMn te te wte Itatei «Ma» wtorna ef M amt attea te MM» ■eMa Wdaettea» ffggtewM «4« ww s tot 118 1355 1555 899 2324 544 863 1502 1314 2355 1442 1848 879 1125 1813 943 1296 1650 207 1561 1786 2256 1501 237 1001 114 875 Prijzen kpnnon *s avonds BJU na 5 uur worden afga- - haald: HamstrMt 2 ta Kloetinge. TERMINUS HOTEL - - I 7" - ’.7é.;‘ïr RR «todiMttkMrwdi Itetaad aoqrt pataM sMteg dragjtriS gawaan» te a» kteuran, voor Védara mat maten 4M4 1 1 ti ■«««««■««•to—gyt «♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦to verpakking. 8men l K «3 tevaton% tanMiithlteiii One aoMrttanant ta Oneer te uüg s rX, hegge- a karwei zelf doen. «Taaie en edele houtsoort. graf 1 dat ven. hamers. -S 3 1843 i-, <7 ■i „Cot 4 ■“I V’ 3 Teven mo- ■7 mat krachtig oranje knippar- 3ezell tt j iï ■1 I I v*»ti Long -i gr’- I etooa- lagen Doe n zagen. e Boe soar eaatrekkelUk loon o uniek «aam regalinr vr«o mtecdag elk >ar~0M aamt* tegen half geld. De al ZE1SI veren nu direct uit voorraad, b vren<o> essen, eiken ook in M ver eelt te Vanaf stofte Deeln Hal G Oah 3 Vele referent blijvend to SeMbeew aseehatea Gratis folders, onse Verpehjkudepetteel On» b uur '1 1 of schuur, leer fraaie wandaeta veer at iphsp ilen. Ze hebben soms complete .pon doff het f - bij ons kunt n kieoan utt sera velg soorten, r lelt boormachines, de pen, schuren, I ■et Tlmraerhnto maakt u hot loven knappen, self Leuke bijverdienste aan- eden, ronder kosten, son. risico. Postbus 8000, ■i s - MqMM wanden maken, uw 1 leggen, self uw wanden uw .1 tp>. i-yO- 1 doen, wQ staaa benijde met 3b i|4> i.fl- -* teaakdltoiieiill te at vUkmaken, aeif plafonds vloeren betimmeren met hardboard, uw keuken UITZENDBEDRIJF timmermaan- M leuke eete, tepei- ■nara, hrete en affsX"SSx .w -Jtrbouten, irortef- alle migeiijke soorten villen en - M stepteooaen, vorfkrabbera, glas- ar.’W’T’.' V maat Hard-, sacht- tfro, llmba, ocume, rerk, sier- en afzet- AfOÜqo R»V»WO—O aantrekkelilkl Modern sfja houten wanden. Houten wamde* vom* 8.-od„ W.M -♦ ----- V -saa- W* ook nog so*n wand, wfj bsbben in vwnuad? rboutlijm, kontaktkit, plastfc-Uiin, vtete- ouderwatae kooklljm. i' klanten: Wfj sQn geopend iaden weel»- sett uw keuken, WC, schilderen ruime f-’ 7 't 7tX 4~A- &- I I WW het boren, ragen rit en Hhuw f 1,(8. Faaae boeken, ke leerkrlng, choenservice. Korte Vorst teüjk niet gebmiikt. weg M tel. ÏOtO. 633 98 raMeteK-jte^iNmi iMwMi tort uil PsilMlIl 1, Waarda. - TMefcan ■!■-«. - «♦♦•eaaateeeeasoee ^renoewafws t«mm miomVs Wat b er veer alewws je kunt het aan ligt het u ook in 4 «■temteMmuMuuuMHteMteomMMteteMteBaM*' •-Z i M U lisH e vr»!ef -a 1 1 .1 I - ■»-» iiqiOir Leuke kindertuigjes in|-> T» koop: Kweteerhonl T ehaop: toonbank met) -TT. --- .1. --- gtowltri1>e. BilMjke prtjs. Patljn D^. Drogisterij De Gaper. Voorstad, does, j 1 A« Aanvsng Na aflooi meer machine aan te demonstreren u van igste, de modernste, veer het boren, fessen nog veel meer. u weet niet hoe het moet. Kom verbouwen, soit oude meubels op-» n« •'4k-, - tnd. Diverse m, voor Ve to de maten J x». - ‘t hierta te geweldig groot en nergne nnrMeiieer. I soasregKeiuK loon e umea waae» deriagmtalaei o een btboMte goede Mtetatete 1 regeling vrije saterdag elk jaar esa anMrt tonenle^trMran teek veer Uw WMM> UWW BM gVMe X ,v - .7 tb’ r h. W Bent V beven da Beate het beeft wgmtMtt^i rijbewijs, win dan sonder enige verpUchtlagaaetr internatte la ÏF tarnt kterroor alle werkdag» - 1.. _j i s-r-, ff Normale prijs moubeihandel S1S6,— selfbouw S8kr- Noraate pr«a arnubelhandei f M8A— toMtaRW ttt, Normals prijs meubelbandel f UOO.- selfbouw «b— Normale prijs meubelhandti SM— zelfbouw f tfA- Vee» deMadnrtaXor fjs Gratis «aldra. Ktaterledtkantjee Ar-, Irteibtesme f l kleuterkast Skr-» ■rawraheta psnektemon f. W rgn ook uw problemen ^wel^'e^^is'^twewidel^ Twee-daurs kasten hang tag readf va. 4MK leuke teenager kasten. Magdt te» x BAS meter Site— SM7 x 10» meter f Stek— tett x IMS meter Btek— Compleet, pasklaar en franke door geheel Zeeland tod. O.- Brabsnt Ook te leveren in baksteen kleur en hekst een motM. Eventueel ook door om te plaatsen. vraagt vrij- ttogan en soort zoels llmba, mahonie afro, erta. e leuke teenagra kasten. Wij leveren u to tedere gewensts maat veer uw mageatjn, kantoor, bergplaats uw woonkamer. ■postale denrpteten Het allernieuwste, dsna bobt nooit 1 alleen maar opplakken, past op iedere deur, té werden, te leveren Ui de tandkleurteak pa ■laten verven <'-• ,x 4 S Altijd veel beter. WUt u L self uw deuren of ramen schilderen ruime kous Ito 1- volop in voorraad kwasten, plamuurmeesen, verfschrabbers ens. Grote prijsverlaging Nu zeer i traaion uw taste en bet stead rijk. Nu rdeds vaar b— mi. Mist ----- Essen, esdoorn, Jap. teak, Java teak, palissander en ia notenhout eek wend schrootjes in paranaptoe, Am. Wanen, afro teak on mahonie. Maar ver beneden de tepgrijs. Waar gaat het hart van een mevrouw naar uitt Natuurlijk naar oen moctb keuken. Wij bieden thans knikte» voor de smaUe en brode bourn. r Wat wiN a Wnaen Glas, Ijzer, beton, plasty u kunt to brt Ttaunertntte tareeM voor W re Ujm, kunstharaütal. BisodKit en de Mededeling ten behoeve ven onze dag ook zaterdags de gebote dag V" ---r---- Mrohfo: Te koop gevraagd: alb*-*> Net meisje 18 jaar zoel er- en wtahdanralming. teuhe vriendin ta Goes 4 ■edels of gsd. inboedels, omgeving. Brieven onder totagal fl. Goes. Ine. M-S. bur. van dit blad.'sttaat 14. Goes. r r> Zuateratraat 2 Goaa «ra r Tatofoon 011004382 t ortv**“ ”»°r PWU1 «~>4*rn. geraedmhteMh laders beurs. KJ on. koopt u de veiligste, de modernste machines latera, hautdraaten, rafüntaw kil, wü dwanntowon u gaarne. Wat denkt vaa een INDOLA Wat doakt O vaa oea gKIL Wal denkt vaa oen «teek ea Dook* Kiert U aatf bij one vindt U da bovenstaande raeriton. >p:- i 55 1 I rerf normale prijs lt,7S nu f IS», de keuken extra voordelig geheel v cm breed TIM; n cm Voor uw kasten me* Allee nieuw en tto plaaiaan mat Afmetingen ^Hjd aan te Enkele aagten en prijzen bijv. 4.12 x AU mater SUL- AM x 3.1» meter 1Mb— DO I ID meter f IWb— 1Z38 g bte meter te88r- 1MT X 7.77 meter teSb- j hau» totetek -—-E— -- daaatobb apaotala, lunuana geschenk- Kiest U satt bij o» vjndt U da bovenstaande aaarkan. WULEVEKENOOK voor boonnachines. een geraeitortiappeufcider ligt Verder bieden wij duizenden en talg eena duizenden stuks fcwaiMalte- gareedschappen In Stanley en Nooitgedaeht, vervaardigd vaa Zraaada staaL tamrvidvermnard). Slrahte oen preep ult onse «stoma collectie duimstokken, rohsetson houten* waterpassen r bankschroeven. 1. en metaalboron. 11b-nu 118b-v ngrfk voor a WMtob banden, schuttmaten. steekpassen, schrijf-, verstek- on sweihaksn. houten, watarposasn ta veie maten, schietloden, stra" stalen schaven. Davida schaaf jee to ieder model, surtorm .-^-a -1 Mgm Vu a r ht mil twaMweM^ UjmKnecDien. Dooromsfl houthaven, bandennen, hai to, KXU to veie maten, echietloden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18