VABERMG...! enkele meisjes J. KI w. Phildar sokken Hans M 1*5,10 2*1,4* kotariiunlM van Hove de rijksoverheid vraagt v LTS-leerlingen A W 1. Polydor neem die veH wat nu! sssxbi C.V.-fl<nnM? even bellen! ,Be Klokkenwinkel’ Hollestelle 01100-6995 geslaagd?...... Tnlpstrut 28 a za. xr MtfMR 6790 NrektkMtintgeW Nodig? iSr g«-, olie-, Ci I w paf:el EStW st ftSJt inu Incom Chemie, de industrie van de toekomst! Ie HOECHST-VLIS8INGEM ^^een MHni8 beiangrijtozorg nMnrln^ 1 0m8ll uwvataitie FlatlSOO Fa. Kola mi Zn. HOECHST-VLISSINGEN N.V- bouwt op 0— groot Induetriatarreln a— de Sloehav— te Vliaaingen-Oost verschillende chemische bedreven. De eerete fabrieken, e— foofor-, foaforzuur- en e— tripolyfoefaatfabrlek begtom— thans met do produktle. .SS?" p—- J----- G. C. d« Jager Buy* B*llot*traat 10 Ktoeting* I N.V. Inkoop- PONY 68 1 PRINCF .1 I .J I A medewMlcMS - r- Fa. v.d. Klooster Vaderdag werktuigbouw en elektrotechniek J. -te Baa j* U jearW mMM_Bto— Cat ..DE BEVELANDER” D«N V HORLOGES vanaf ZS,— In 0 I BONBON MMMMtekers it s’ Lai KwkRtraat 12 Go— TaM—n 8154 E' ifi T 71» i r V R> %.i V -V Mót V» ana 1 Ml B tot horloge banden In tfoubIK Mil anz. •p zilvarsn vntt Hsngelsporthui* sinds 1935 ttKLJON an ZN. Lange Vorststraat 62, Gons. Tel. 6823, b« 6247. J «.TO 1*6.- 1**,36 (L—f— H—fla—61) presentatie van plazinrig won— met bovendien tal van nieuwe interieur suggesties •I; Voor one 006,00 WIJI On» toe. GRAAF HUUNLAAN 14 G^JEKN GOUDEN DAMRELDER In divers* uitvoeringen slacht. Jachteril i.. Tc><*fnen v. d. gisterij De Gaper, Voorstad, Rogge. Goes- Aboohrat krimpvrij manchetknopen in goud, zilver, gaud op zHver :en TeL B7U, sternen, verven, - tn*. oo- it V.W. bwj. IMA motor C. HARMCK Lange Vorststraat 35, Gaea V W»— IM US,— ult- Zaagmolenstraat 1, Goo*. r I —,’’*1106.7*11 i> an par maand Eaa Wkn—e«—w— Wacht U abt' Wt «bk «óór aw «acaatie fa. Te koop: transporteurs _J> raduktor- J. de Viseer. ’s-Qra. fa Mka dag verse eieren. Kop—la. Boueweide 40. - 'Ider, tat 01103. De ataien to*dnito*toto|| afneembaar en kaa atoll SKZ"" *95,-|| koeten to veer tuipdersglas S van Gurp, Molenweg 00. Lew* dorp-- risk modelwonin Jo—- A- .f —4 Verkoop ea reparatie ale elektr. app. Fa. ven Drlel PvtPnwe* *4. r’ - 7076 fa Te koop: ouderwet» .schommelwtea?. *t Jacob. straat 10, Goo*. fa Te koop gevraagd- gróte -n kleine partijen alles ais nieuw Zten en Pfulmve—i E-1 ,w*< r> Kon in? en Zn. Ioi*4*-irn*. ao**M «o zoem UVUVLn Ci—J— ri—RMSSIJ F KOOPMM ilastic van T5 - - n— --- bury ^,jefoó, Ta KVMPTGCBJTnM- UFABATIK8 Sneller, beter ea goedkoper I WIJ repareren lilrvtsie er llo deskundig en snel. A Andrta* de. tel Goes. GummHraren «enden wH Te kiep: «lk*n fwariw-e—ae «trtlrtr eehéim r - -- houding Dme De VMeel’- NooMsre* 00 wordt Wtoio— OOMMOk r~-f «L GW. i: broeiramen. S. doleowo* *6 be- mhoe^ '■P <fc*f~dvw ADy yg| kundige adviménworden gratis verstrekt Martin WIJ. Pernsa JelMi«1sO< reehtjdiunaae. me«ach pe»L voet I,II Wl, vA. van Unen. L- Vorgtstr. I*, Ooee. Voor persoonlijke lening m**brt«L* slschts -> Veer al Uw relabUjeten an raaervertngen per vUeg. tuig, trein of schip, voor va. kantte, sakenreüten. omlgra- j- emigranten I tie. ouderberoek etc. is het ƒ- Vaderdeg. sigarendag ZEEHENGELS vol glas aan extra lage prifzan. Hiervan voorlopig slechts 50 stufcf f 10/—, bened— de werkelijk* prijs, compleet mat Slg.renma*a4j» Ce—W»» jvwwtraat 26. Pees, U^r. rtn. jn -mduktor-, -► Prima kwaliteit hygienl. tel 011M-S3* s^ guuunhmy. h»» P<»»<*r- tel schoenen enz. Prtjsxourant - Pbedr. Qeeo. 1*J ffktnderwwtr 07 Tulpetr 1 telefoon PM7. V. w - radio deskundig en snel. Beoeman. Bui i—tees* A wasuL bouwt opa—c ta VltoalngóM Dd —rata Ml Rlpolyfoafaatfal xi bwdrUf vrag— wfl voor ISTRAT1EF ASSISTENTE -■ Wij hebben er weer oen klaar 1942 Deskundige keuring toagastaan. Tel. 324-524, Kerkweg 's-Heer Arendsfcarke Da groep werktuigbouw zal niet alle— de algemene opleiding krijgen, maar ook in het bijzonder word— geeohoold op het gebied van do apparatenbouw in do chemlache industrie en in het leggen van pijpleiding—. Deze groep ontv—gt eveneens een praktische oplei ding in het lassen. s? Do tweede groep wordt na beëindiging v— de VZ.V.- opleiding geplaatst in de schakel- en trafoet—8 or bij gebleken geschiktheid In de afdeling Moet- Regeltechniek. De praktische opleiding vindt plaats in onze speciaal daarvoor Ingerichte leerllngenwerkplaata. terwijl het thoorotlache gedeelte wordt gevolgd aan o— Toch- niache School fno^ern* erbeidsvoorwaardan vonBorg— e- W koop kamplate trok- W.C., *to nlsuw. KoopH- JscobstrMt 1*. Oom. -v- Ouders van Nu voor nada an - De bouw v— e— tweodo foaforfabriek za!4n de zomer e— aanvang nam—. Onze bedrtyv— zijn met Neder landse medewerker* bemand. O* «elerimoa i«n .«ctasiif 4% vakaa '1-- -► Te koop: Sparta bram Vaderdag! -- ortjsen! Praebt spatlap «n sterbeuge! uRge. vo«rd met remnaaf 1*5.- te. k*beli*mnwsi 17*^-. mat to- L belrenunan en versMlUa* UC 1*2,—. ïn kleur S extra. BI. G. Koch. Rijwielband*!. - HUnkenszand, taL *11*6-411. Bn voer oersterk* w*rk- eheenen. sows! heng al* aag naar Faas* U-,-_ orvtce, Korte Voratetraat 16 Cteea. GUetrt beeehlkbasr grote en 4Mn* gaMteuksges voor parttaultaten of zelfstandigen, voor elk do< ook naar ertraldaetswiag. ksr^tocbeMnt - ectajld MJ ovmMMen, sa «- - - Strikte geheimhouding, geen Informaties gever*. Lag* r=* VOORBEBU» M6Ar- 9.OW,— «»*,- tMt.- I6A6A- ent. Oe* *i*a* JK het vervoer v^n rtaar on* bedrijf. Zij, die oeintereaseerd zijn, verzoek— wfl o— aoUlcl- tatiebrier te echrtjven deze voorzien ven a—racente pasfoto, mot fn de linkerbovenhoek van de brief de lettere L.W. te zenden aan de Chef Pereonooiazak— van Hoechat-VI iseingen N.V1. Postbus 65. VUoeing— -- i...4 fa CaM Rmtaurant Havenstraat 1 van Outp, NA 61116425 wedorp. van 'hakt. Wtjfcöng au tkomaten *»e uit sa*. Voort* ook gaten be- N—*k*gr v**r port—a. Alle etextr. inttaiatiee teerden door ani dmtrandi* •^tal.^illis»*^** '~rr'r' JuManastraat 25 of 43, Hans fa- Tk koop gevraagd: grote •a kleine partijen aiaeht. Idopen. PluteBVMBlectxtertl De Koalnz en ïn., Telefoon Bot—*P Zoem. th-wd* Maatkundtga Dia— di* in de g*lee*nheid woeden gesteld **n bosifavokopteiding te volg** op h*t g*bi*d van l*adm*ten *n kooritohaMa. V*r*ist« toMninst* diploma MULO-B óf 3 jaor HBS, L**ftijd tot 21 jaar. Standplaats Go**. Salaris v*lg*ns Rijksr*g*ling.r* Tslef*ni*eh* inlichtingen word*n v«rs*r*kt ond*r nr. 01100-5933. BltoWlsMjki **Kdtad** onder v*c*tor*ne*Mi*rB-4116Z0B24z**d*a oea B*r**e P*r*****l*va *rxi*aiag B*etidd*Hng van d* Rl|ks Psydtalogiscb* Di*n*t, Mm Moei Meen 1, 'i Of ****6*1*. k**d*«M*rhm.- ~rj.iL verioek ^^^nULlgfljXl IW dto^zofutot goa«—neeg. d«t» m—mi— ^ein— T|d*M werktijd word— zij ter pieste* 2 irdddegen per week onder gediplomeerde leiding opgeleid voor de erkende diploma's typ—, Nederlandse n—delekorres- pondentle eventueel steno. Zij zuil— geplaatst word— In éón v— do verschillende •ektaren van ona kantoor zoals: boekhouding, inkoop- administratie, expeditie, bedriXb- maga^jnadmlnl- -J'- Wij b»od«n een prettige werksfeer, moderne arbeids- voorwaard— vrij vervoer v— neer one bedrijf. Indl— beiangstoMng hebt, d— vreg— wij m uw brief, vermeldende levensloop opleiding, inkluslef o— recente pasfoto met op de brief In de linker boven hoek do lettere A.O. binnen 10 dag— te richt— aan de Chef van do Afdeling Personeelszak— van Hoechet- VMeelng— N.V, Postbus 65, VUeoingon. 1 -J - >l*genhei<l«kfedlng in _k°'- *U**J*6 fa- Te koop: antieke boeken. - kast. St Jacobetr. 1*, Goes. -fa Grote kachalzaak uit Am. sterdam geeft op alle mer ken gaskachels 20 •/•- korting, vernrgd. A. Boonman Ove- Inlichtingen bij: De Graat. - w-^-- JuManastraat 25 of 43, Hans- - -we*rtuOost -fa Te koop: Opel Rekord ’84 Opel Kadett '83, Opel Re. koed ’*1. Taunus 12 M '84. Taunua IT M Flat 2180 *8, Fiat 500 ’5*. Fiat ton vrachtwagen, Renault R '83. Inruil en financiering mogelijk. Autohandel Hoek. man, Zuidviietetraat 103, Goes. Tel. 811*66*83 Do modatwoning— zija v— dlMdeg 4 J-1 t.m. zondag 16 J—l gaopsod, dagslljks van 2-6 oor7-10 sur (ook sp zssdaa) naar BemiddelingakasMoor Alfa" Scheldaatreat 14, L*. wedorp. T*L *11*6J*6 Stuur --deze advertentie aan ons ta goed* r-— vakantie f 1,»8. Faaae schoen- fa- Te koop: D.K.W. Junior *a V oatvaaet n*4M» srite t g*6—«tok ■mrvite Knrtm VarwtMrmM mat toa*Ma<M*ftr wrima twin Gevraagd leeritagnaai. -fa Goede kwaliteit -ti _r---e- ~^~2- 'ssr vaat wrrtr -►‘•Mn s—ei, slechts f TRI* JJ® ^8’ Tortel. Ktoettage Amber* N.V 'ndustriestr 7 bij "'nna C.. Oranje. Vo— ■ntt—rag 64. 4at 7*76 kseaa, tak ***6 stad U. G*a*> Erkend atoktriech «WW Ml toto dMtodes Ta tof oon 011004217 Voor direkt gevraagd: voor halve dag per week. Ganzapoortatroat 6, Gom, t*l*foon 6714 HENGELSPORTDAG W*rpmolens in 35 sporten werphen gel», kauz* uit 300 stuk*. Slulthangel* 2-, 3-en 4-dSlig tot 8 meter lengt*. Visp*r*plu's zltmandan - vistassen foudr**ls - l**fnetten, d* echt* Radia- nylon van Eureka. Bayer vislijn In 75, 100, 200, 500 er 1000 meter. S - Ter kennismaking uit eigen import aan partij ga— wg waor bog—wn met da N ÖPUID1NG JBEMETEL" EN .VXVT •fc'-r-rf Horsoar Immm Ir oawMridng. ’ii. y et laar hun «ddtokxna betraiaa. F I groot IndustrloGfirsin aan de Stoehev— feot vsroehlHende chemlacho bedrih*"- dok—e— fosfor-, foaforzuur- e— brisk beginnen thane met de produktle. De bouw v— o— tweede foaforfabriek zal in de zomer 7'V f’ aanvang nam—. Onze bedrijven zijn met Noder- streeks af fabriek te bevr kundige Schoen reparetiebedr Vw**MU KapeDe. W. - - >11*6-1106 fa One uk is~^Mijk Jnifcwvrtt Laat Uw f werk verzorgee d**r de Honds CoplewtaA Goes Schengestrast 41, tel. 0110*. 1644. fa- Verfcoo. «e raparati Te7ram^ne ra «“r ^Ceg^tel’Tm *Uso*d-daa. De Magneet bramen gelegen Vrangewvg Uw g-,- - mg* Voratr. 8661. Pees. Te bevragen bti J^v, d[JcbUdazatuk of bortemrwetk str, wordt een nteuw* waad- V* veratertag i**t *mRjett*£ ven *t Ja KkJtta—DtaL I prijsopgaaf Oratiï - Kieeun^. 1 jegejg. Korte Noordstraat 11- 15. Middelburg. Tel. 3722 -fa Schoenzakken. handig om schoenen mee te nemen op - - service, Korte Vorststraat 14J1SS1. met adraltdak, prima talvaaa. Goe* arde. Martflreetraat 47, O*e* 1 - w -fa- vu, naai fa. T» koop: breetramen g. fa Verkoop en reparatie ra- ster, Gehel van Ourp. RntoSw** 26. Ll. «s4srn teL *1166666 IKtlfewag 64. tal Tm zT•...*- .Cen. derjurken Inkorten. hemden, repareren. iljkheden ran stekto of 4tec gever*. Lage rente en aflossingen. Geheel aehrif- kameA ktem wvris In volgorde van binnen- ot volleerd lS&1S5p Sigaret ten-dtufl -kokers, •“"I m| i ---UXipess, pijpens landaards en 2Sk^UAhC?*7vbnBo5 de Stebau kanteldeuren V.a- nog veel meer. Slg. J. Krijger --- Kapotte. teL 611*6-17*6.-Uw Ilkdooml7 v**r »1 UW type- en of Gebruik Pelpasta. D.A. Dro- tig* Goes. ja*beeób*niMnr7 fa Te koop; pick-up, saah. voor aanal. op radio. Goese Sa* 3. Wilhelminadorp. fa ,t Is so 1 eras van Gurp voor tutndersglas S. van Gurp. Molenweg 2*. Lew*, dorp. fa- BtJ Willy aan d* Opi.i' uit onze_ enorme sortering. sortimenten in alle prijsklasJken, 'rn*Dtals, roïken'an sen. Sigarenmagazijn ..Cen. derjurken Inkorten, Hts. trum Lange Kerkstraat S. sluitingen Inzetten, over. _J Sigarendag! i-S-gat.f 175,—. Marijke. Kom vroeg Uw keus maki i* 47. Goes. uit onze enorm - - -stoppage; ladders ophelen, potten Willem II, diverse aa. stoKnopen en cetntuura ms‘ sen. Sigarenmagazijn Goes. Telefoon 7620. ----Plasse. Tervaten 3t. Kloe. Ifa. W!J bi*dan het gehete tinge 4to*r veto 6*06 betrald Rwvrk op on* atelier al* n*a*- Ister of leerljngnaalster Arn Eert N.V. Tndustrlestraat 7 Goes, tel. 78** -► T» tto*p: tilfels. stoeten kasten en* St. jacobstr. 1* kloos-erteteltte •*LZV"*fp

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14