ER H TROOi H 93# van den I M Fabery de Jonge juwsjms - noauoms awe was Maesxaenre.«-*tm-eo» BOS KLEDING JE ÈL k. k T T- b; Me’10®";,, «eeidantoch philisW®4’ 4 Vader wNiet eigea* OK super- (GOK PHOENIX IIIKWEIKbeter drakwerk Hollestolle n.v. Grammofoonplaten specialist 12,50 De Stoffen Speciaal Zaak O óül ZOMERSCHOENEN vsi *t OrammcfoMplateRhiis Den bMsesft recht m 234 BRILMONTUR ZOHHEBRILLEH VOOR VADER HM-Geene °0<Sü. schelde Tank dus bij: - .J*"'- W kif - t P- rn^êcts uutce VUL ONDERSTAANDE MN IN. 5 3 K< IV V TV 4'1- Gobs 1’ Vm* GetflsN| ktenjaJ k tkl Vc r; i - M en (Me weken B kleine woning of boerdortytjo EEN SCHITTERENDE VERBINDING T 'i 111 J. pTÏL R«osel w Boekhandel v/h deelt mede, dot N.V. ea. Wjtmo? in goodt q staat zijnde I WMIM9 wtakoMittls - KOOP: HUIS iioutMn •pMibare inschrijving voor de levering van HUISBRANDOLIE huls m«t tuin engarage vnvaupCT» oktaan-benzine elke liter cènten voordeliger!!! AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR Womeldinge, Dorpsplein 6. tol. 394 Goes. WUngaardstraat 62. tel. 6302 5—5S5S? I f r- /1" Z8.V88T—1S J „DE BEVELANDER" Donderdag 13 Juni 1988 Donderde r’ koop gevraagd In De speciaalzaak voer Uw MIL t* I 'r Li oio V I Cripe terionka 90 breed 5,50 t.m. 9,90 p. meter 1 i' 1' 1 JHDTI o» 'X De vn(h water haarleden an oeechenkdozen van Tabee, Old Spice. - i' o s Dp Huk inenvraa iqBnlnj AÜTOWMDE k len damesschoenen ia f 11; ruilgerantie ML mi van 1» juni van ■aar. be beulen, Dadeltjk i i «aarden. Brieven onder no. 23-3 bur; «an dit Mad. voor --11 mm 4S.iarlg hu- if- i L'. i i. tel. 011004840 of Sb98. Voer al uw technische teken artikelen Do sRuMRfogeodB vader ‘ïd c i t. I zwembroeken weer hij snel bruin In wordt vanaf ,1 Adverteren doet verkopen - Voor DAMES, HEREN on KINDEREN Do hippe vader - oen coLhemd In wit of pentol Ujkt one hip genoeg (Aparte bruldutoffen - gratis knippen knipadvles) Gaarne brieven met volle dige Inlichtingen onder to. 24-8 b. v. d. blad PLOUVMDt MENGT EEN GROOTSS KOLLETKIE Zie de etalages, of beter nog komt eena passen. 2 FRIS VAN KLEUR - apart van dessins - uitmuntend In kwaliteit dat rijn de ZOMERSTOFFEN uit (natuurlijk) Cotton - Coeilo Cotten - Elegance Terlenka ■v i1 daar hebben we leuke vakaMlebraek veer Terlenka vanaf 24,75 Lange VoroapMMtM •-•■'MM r nu of lalor. Brieven HERSnUMOl Gaarne tonen w| Uenrovoef- heid, een srodeBen M oa. trefMijk leeds weef f«L. De eportfoee vader f. oen Jack Ie een welkirhe aanvulling van aan sportieve vanaf' 24,75 lokanmacMnee. Papegaaistraat d. Goes. Een geschenk dat 1 het altijd doet. D»I 'oon aeoeea voor jaren ia. Zoek niet langer naar een ander cadeau. Kom P naar onze zaak en vraag ren Philip. \f Philiakav.7. U Dan ia uw man altijd glad geMhoren, ■onder «chrale huid. Uw bMoning? Een dikke pakketdf MM met inrhii prfmif TOT 70 GUI DFN M AANQEKONDME VRNJNQ d.A M juni t988 van het «je weenhule aaa do Kerkring 36 1 |S ‘sHeer Arendekerke MET OOGMAAT. He( pond Ie Inmlddele uR de o VdlnQVAll. Een pear heerlijk lichte riSdog dinedag van 10 tot Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tend Waar U op kunt P WSefeon 01IQQM0. Lange VnraSetraot 9. Na, J Jj M LANDBOUW Mrote Markt 3d, Goeo ■bdbAMbMMhaA Mawaa w -•> ^wmram 'f' tXMDERDAG 90 JUNI AANSTAANDE Ter gelegenheid ven dewe feestelijke gebeurtenis laten wi| U profiteren van on» OPENINGS-RECLAME - if -■ Naam: p opa eewWeooo ode o oe-o<wwws»wjeoaw*o 'a *7 ‘i< - Adres: Plaats.m. .i. De muziek die U het llafst hoort is PUPOLAIR KLASSIEK - GEWIJDE MUE«J| Dooretrapen wat biet van toapeeaing Is. in mindering gebracht op Uw aankoop aan grammofoonplaten hogpr dan f 1230. VUL IN: - Bij aankoop van f 1230 of meer aan grammofoonplaten krijg* U f 230 terag Doe aktie geldt tot 30 juni. o-p Lewe- On» etalage toont U ruim 12$ verschillende van da eenvoudigste tot de moest J luxueuze OPTISCH VERANTWOORD Voor brillendragers ook In de sterkte van de glazen ZEISS-UMBRAL - A-ROVIL UNICOLOR Polaroid zonnobrUlon i 's maandags GEOPEND P (i Lsnge Kerkstrast 11-17 Goes Tel. 01100-596S ne 6 uur 0110M74. oeienanenng MJ one OKjarlr huwelijk eenen wfj. ook ne- ■eeae kMeran en kleinkin deren oase harteltfke denk W. A. I» WILDS M. DK WILDS. SCHOL*KNAAP oir«ct vrij van huw te aan Oudeiende. juni IS» Se^eetUreat 4 Made wwnene kinderen en kleinkinderen betuigen wij enge harteHjke denk de seer grote belangrtelinr wettjkzieest ep M mei ji W. VAN DALEN S. M. VAN DALEN. VAN LIERE NePkeMsMML juni IS» Dogpwtreet 1» Tandtechnlcue I vindt a een kaar van geeckeekoe M| Parfumerie LIBERTY Brfovan onder no. 2*4, bureau van dit Had. Heerborstele. zekkam In etui, toilettaeeon. écheer (i kwasten, gehoorapparaten, negelknipport. 11 Verder pre- en after ohave, zeep. de cologne. 1 haarioóen en geschenkdezen ven Tabee, Old Spict Turnier, Boldon, Bamboe. Mena -club, Valdeke. 1Dunhill. Revlon on Nlnna Ricci. Geechenkverpakking Zilvoraogelo n Ril' Achtorumg 28.. Hypotheek Sagen 5 pet bdsehliihesr. Te bevragen: LM. OELE, Hemstraat 33, Kloetinge Telefoon 6781 iWMMrw n. w. a. moenpoor. Se te Kruinlhgan te voorne. aw» tea venorke van de beer J. rnabbekoom tr ver.» kapen bd hwehr«ving: D-rpepMa 41 te Nteer. eec öe A. ere. fit SM. Ut. groot 4 are SI centiare (geechikt ^Mc^dajae^ottw ^.mat ZukMmmfond W^pACQV«US» t K. Doopael ontvangt naman van Se. PlervmhM, tan. Marta ranhoefc. 10 juni IMS T gt Hame. Gena. kamer 4» s 1 P» •■ex. BezieMigtnr Se „m war. tl on UJT uur. De sleutel barnat bij Piano vfile. P. Krugarotraat M. Nte- j In.thrRvHiWbnjittan in te .edSFM^dbgoëmde note- ri» utterltjk 3S juni aj. op de Beestenmarkt te. GOES Vloeroppervlak 48 m2. Geschikt voor kantoor, magazijn cT winkel. Komt 8 Juli 1968 vrij Te bevragen: bureau De Bevelander onder no. 24-6 Ml MoohrtMaa te koop HET HUIS ■et gmsy taat hat rocht van tooSeteda. Doaiatraat 11. l^jf^UX1,1 taltehtingZ Xfc Ea- ta r, weer da ia- worten ta>- gedaeM tot attertUk H Juni MN WillIHSMMtMtte TE KO004 .1 11 Het moderne verkoepeyeteem zal u Mj hot keu» 1 1maken helpen. ten behoeve van de gemeentelijke Inotol- w. Kngon voor het etookeeizoen 10M/18M. van het IWiagam huwoHjk vragen |wN «m ■et meisje Ivoor hulp In da huishou dt* en winkel I Pt»> Bomhardstraat 70, I Wolf aartsdijk •4-Bpeeiaia ztotzuigrruian. Moding Philip* Draalton. u-buigere nu 1 -ISO.-. stroom k V, Lange Kerk, •traat 11.17. Goes Telefoon eHOo-seat wa e u. ji wLew I Burgemeester en wethouders van Yerseke stellen 1 L de gelegenheid open tot Inschrjjvingebiljetten met vermelding Jsoort olie en de prijs por 100 liter In te leveren ■(i- vóór 2t juni 1968 ter gemoente-socretario. JInlichtingen dienaangaande worden verstrekt door 1 (i do directeur van gemeentewerken p p (tol. 01181-1200). p On» ultgebraide discotheek kunt U via stereo lulsterboxan en stereo telefoons nu rustig beluisteren. trekhaak nu verchroomd1 Waad: E. Samen KrabbaadOk* A. Hoogerheide Yerseke: G. Pokeer •chore: N. de Pree WoowMtoge: St. Weetstrato Goes: Stationsplein Haiakeaezaad: M V. d Guchte >H. Heudritak.: P. Gorse ■a-erave«u>«4der. A den Dekker Wedeedaauaac L. da Koeler ^^woderpt M. Raas NMMrp: G. v. d. Wools OedSaado: J. de Rijke Ovesaudo: W Rijk Zaterdag sa. weer do gehele dag tot 8 eer OCCASION-SHOW. Wij hebben o.a. Diverse Smca 1000 1905 1966 Simca 1300 1964 Sim ca 1500 1966 2 Trabent 19M BMW 700 L 1964 Renault 4: L 1963 Renault 4 L (Combi) (aie nieuw) 1967 Renault Dauphine 1963 Volkswagen - 1962 Flat 860 1965 Flat 1800 1962 Skoda Oktavia 1962 bevanetaande wagens, die door bmril wer den veriaragas. worden onder om» vol ledige garantie verkocht V00r M ia mm* "a probleem em bet oude ochaaesapparaat I van uw man mae te nemen I loot in de week voor vader-l dag imft u het oude scheer-1 Notaris Van Diesel te Goes t niet in te ruilen ‘«“vilpremiee van f 15.. I tot f S5„ worden toch in| mindering gebracht FhUi. •have S van f nu f <- I PhiUehave S standaard van t SS» nu t S4.K, Remington van t SS» nu f 71». Braun -- ‘“l nu I van I Koop nu uw acbaerapparaat bij •treat 1L17. "Goea. Tekritocn lik. nu t JW SChoCtTUTF Stroom N.vZ Lanee* Kerk. I r- 1 OHM MSI Na S U. 01MKM Voor de Jeugd: ribfluwe. oranje en bete Smite Schoen! fo»» -► Te koop: 1 ten botte nu UlTooo»- ToL TMI -► Speedwoeb JOeHa” Chemisch reinigen: oostuum 11», eeanoipek t MS. deux Onnzepeor te trost 21-Gooo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12