12,50 IBIRAIFFEISEN BANK spaarbank en alle bankzaken 1 BAAVENS fgrü£ agra - 3 6,95 HARTE- wensen MODERNE MENSEN COLTRUI VEi h« „DE BEVELANDER” LJLRisseeow AFWEZIG wooahait net winkel LARCA GOES SpaaWe wcario-ettraetie: mUTERREK GRATIS 't Koor at sft Jtafe gestoten t OCCASIONS Ferri i 12M, IBM, 17M en 20M GARAGE „DE BEVELANDER’ Donderdag 8 juni 1988 Dondo ►oaeooooeoooeoeooaeoooooooeoaoeeaai Te koop oen i.g.stz. Geeaeoeortetroot 21 - Gom U adverteert toch ook In - •oor..... ZATERDAG 8 JUNI a.s. Zephyr en Certtne Vauxheil, Triumph, Oef en Trebant L' v,; MSB DINSDAG 11 JUNI de gehele dag WQ bieden, olSL KAPSALON L. «I. v. d. Linde E. Klinkert Goes, vrijdag 7 juni geen spreekuur Afspraken gaan door •-fcX. /x»- Protestants Christelijke scholen voor basteeadsswis to Geee ErsJP- I. Bastlaanse SToHteMM hS 7474. Voor ai uw technische teken artikelen C. J.TIIroe en Zn. -*G. Verheuto E |Ó1 I Openbare lagere schelen b te Goes p Aangifte van leerlingen Arts KopolMBienlinge «sa 1 Jussi oat 1 JuH. Da praktijk wordt waar- genoman ton rijnen hui» door doktor L. Kester. TB KOOP: wooahais TB KOOF: vrQstaaiMlo woning met grote garage. Leeg te aanvaarden Hoofdstr. 38, Hansweert I' Te bevragen: Kanaalstr 't Valcka Slot Gom. huls met tuin ongarage l®1 Aangifte van loorl Ingon voor het nieuwe cursusjaar kan plaatsvinden bij de hoofden van de voigende scholen. te m op vrijdag Plk’s garagebedrijf, Gees B.G. woning bouwjaar 1087, rar guMttg eetepëc, grsM veer en V He» woesdwte mat erf m tete te Dam. Wae«wM87. 9»»*« 1 aro 66 seMteiM. bieteesdi uk; HUIS - R.W.Hsn- drllcssn AFWEZIG Anwm 4 AFWEZIG J F. van Paar Arte J. Pa Aa Rössal J Hl i»oa»o»aooooooo»e»oo»oeo»oo»oee»e»ar R. (voortwan cafetaria) T KERKHOEKSTRAAT 2. YERSEKÈ k bij het centrum van hot dorp .Int. Padmoe, Vleretraat 28, Yoroeke, j telefoon 01131-1450 J om m om to< Mo m um en oei -Marconistraat telefoon 01100-6638 t en 2 Peugeot 404 mooie auto’s 6 voor l la wit Sm en p BOS Cl «Mirte Me week Laags Verat M 6. rich te verve yan Th. de Msari te Goes 14 Juni 1MB te i Tol” te tv.v.’de DfT M OM FUMJKATN VAN DE GEZAMENLIJKE RAWNBMN- BANKM OP NOORD- EN ZUBMEVBLAND EN WALCMRM. •»•••■-• Tandarts mrNm □et on» fantastische zomerkolloktle, ar kom een* passen. U slaagt beslist bij Het publiek dient acht* 4e hekken ptodM Wliven. IRAfWWWWAAAAAAAAAAAAAdAAAAAAAAAff Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grata Markt 38. Goes Woonhuis en kwekerij Ooaft Ml ta. eehrtfvtet te oarttepen: A.2M woenterti aX Mid. «■Maatraat M te Oom H” Maat e 4 jaar 12,06 kleina stijging per maat ...vormt da verbinding tussen Zoo land on do overige dolen van Neder land. Hat Isolement van de eilanden Ie voorbij. Do Zootendbrug la oen sym bool, oen schakel tussen het verleden en do toekomst. Do Zeeuw bouwt aan de toekomst, aan de voltooiing van hot Zeeuwse drieluik: landbouw, recreatie onslnduatrie. En de Raiffeisenbank werkt mee. Ruim 450 miljoen gulden word er al bij de tekanmachinee, Z/oi tekenvulpennen staagt u bi| Boekhandel v/h TeztlaMa GOES -► Te koop: Be hands TV met Ned. 1. Ned. t en Bel gië. Aristona en Philips. Stroom N.V., L. Kerkstr. H 17, Goes. tel. 01100-3885, na 6 uur 0110&0N. Goes (hoofd de heer J. Kapoen). Elke middag van 4.06 tot 5.00 uar aan do schooi of aan het huiaadrae NachtogaaUeen 80, ter», tMOfeen (01100) 6913: c. H. vaa dar Voeeecbeei, J. P. Coenstraat 3, i Goes (hoofd de heer G. J. van Uore). Elke middag tot 4.00 uur aan de school of aan het 1 PVBLIBK VEKKOPBN Het woonhui* met tuin aan de Kerkring U ’*H. Aranda kerke, groot 5.05 aren. Ontruimd te aanvaarden bij gen, behoudens toestemming van B. eaW. Berichtigtng op zaterdag S lunl 1SM van 1440 tot 1640 uur. I Nadere inlichtingen ten kan- wieteveomM te Dsns» serf. MO ON IBB 8M 148 744 SOS IBM BBS Ml Ml 007 CM OM M 18 veer de combinatie dienen te woadan taaeieverd. utter - BS waraeOig 12 juni ION INRUIL EN FINANCIERING XhAARAAAAAAAAMF|AAAfWWWVU!AAfWWU i voor het cursusjaar 1988-1089. 1 Do aangifte ven nieuwe leerlingen voor het echoot- jaar 1968-1969 kan geschieden voor 15 Juni aan staande bij do hoofden der scholen. 1 i* a. Jeu Ugtearteaheai, Bergweg 12, Goee (hoofd de hoer L C. Broer). Elke middag van 3.30 tot 4.00 uur aan de school of aan bet huis- idieetraat/Nassaulaan, waar ds hiertoe aanwijzingen zal OWOIU de trottoirs en. waer aanwesig, its te nemen, zodetde rtjwsmn aan de Oude Singel 52 te Goes. Prils f 7.300. Inl.: G. ten Voorde, Patljnweg 98, Gom. Tol. 01100— 789A Papegaatetraat 8, Goes. To koop bij inschrijvitigt MORELUW plm. 250 bomen, wassen de In de boomgaard Vlugge levering, perfecte afwerking vlotte service Te keep ep derp op Zuid- Boveiand aan de Oester Direct vrij van huur ta aan voerden Brieven onder no. 23-3 bUr. ven dH bied. .,v_ -► Philips grammofoon van fMBr- nu fUe.—- Stroom N.V„ U Kerfcatr. 11J7. Gom; taL niM.OON. m 4 uur tri OllMAM. Reeds 100.000 Zeeuwen maken ge bruik ven Re Denote n van de 130 ves tigingen ven do Raiffeisenbank In Zee- land. Do ReMoteenbank la spaarbank, maar verzorgt tevens aho andere bank zaken, zoele raisaning-oourant, girale salariobokDngen, reladeliein, sffeat ton, 0ML Ralffeioenbank In Zeeland gespaard. Geld dat mode gebruikt wordt om Zoo- Chr. Net School, Van Mellestreat 61: hoofd: W. vm Soeian, M. D. do Grootstraat 106. tel. 8724. CM. Net. Bekaai, Westwal 35: hoofd: M. VeéMtra, Lange Kerkstraat 18, teL 8672. PRBMBB RNNUCWOOL. KamporfoeHestraat 63. hoofd: L. C. Vohhuizen, Leliestraat 89, tel. (369. PMMDB MAMRSTBCHOOL, NMreboutstr. 24; hooM: A H. Korpol, Nachtegaellaan 16, teL «498; PRBMBB BRATBDCBCHOOU Tomateetraat 2; hoofd: H. J. ven Noord, Frambonstr. 48, tel. 5391. Genoemde scheien loggen In tam onderwijs de I. telefoon (01100) 5531; ReheeL Beseeetropt 2, Boos (hoofjde hoer M. Polderdijk) Elke mldde0 van 4T>0 tot 4.30 uur aan do schooi of aan het huisadres Abelenstraat 18. Goes, tel. (81100) 5873. - J1 Voor toelating komen uitsluitend die kinderen in P aanmerkins. die geboren zijn vóór 1 oktober 1962. E*te school leidt op voor alle inrichtingen van VwUeigW®»X OviOwfWIjg 14 Juni I9R8. dM avonds 8 Our, la do ..Prim van Oranje’ °y- •""oho van: de heer A Mukter. in bet Ford 12M, mot oehuHdek 2 Meuren ,Fiat 1800 mot ochuifdak t Rat 18008 Familiale DKW F102 ete nieuw DKW Fl 1 in zeer goede stoet Morris 1100 4-deurs, weinig gelopen AutobiencM-Primula slechts 1A00O km nieuwe staat 1987 Verder nog koopjes van 160,-— tot 2.500,— M. A. de Ruyteriean 35 tel. 01100-8588 Vert. Hr. C. Vermalre tel. Ot 100-5706 Itar* 4* notaris TB KOOT I Bij centrum Goes royale en, boller, betegeld Urilet Notrtte J. C Kram te Ke-|«P0‘* kelder, ssm ruime stek Isu«5“-,"ïs-SSt ruimn Mtertng, vein suiva voorxieningefi, prima onder- houden, eventueel gedoettp** lijk overneming van rfoerbn- telrtrlrg, Peugeot 404 van eerste eigenaar 1966 Peugeot 404 injoctiam. radio, 27000 km 1966 404 mooie auto’s 1964 Peugeot 404D, met dleaeJmoter dec. 1666 Peugeot 404 stationcar dieral 1906 2 Peugeot 403 diesels1963 1964 Ford Cortina stationcar 1964 Ford 12M IS met echulfd. keurige wagen I960 - 1966 1964 1963 1965 1963 1963 NAsrac rubno riten eetkamer, serre, hal mat apil trap, kleedkamer, W C, keuken 0 m£ bijkeuken on waerwmto met lavet; Vovdteptea: HaL 6 slaapkamers, badkamer. W.C. en achterbaken 12 m2 Aie kampro met centrale verwarming Achtertuin met echuurtje Jaarlijkse lasten pten. 135,— Te oerwaarden 16 JuN 1968. behoudens toestemming van B. an W. van Geue. Te bezichtigen 7, 11 en 14 juni vm 2-4 uur -' notarte8"" b*kom*’ kantore ven ge- *s-Heer Arsrk Notaris veuiMss zal op 14.00 uur in cats i •s-Heer Arendakeri VM 10 juni tot 24 Juni. |haer J. van Dalen CcOega’s nemen waar. Tandtecftnicus IVl ro.VM UUI RMwv. ww WT1UV1 VI ««H llwl huisadres Jacobs van Beieronetraat 13. ’s-Heer j HonDlkskindeiM, telefoon (01100) 5631; r Thndarte - Yaraeko .- K- zitdag dinsdag van 10 tot k00-”**"**?”' .3 uur Reparatie van De epedMlsaak vew Uw GRIL I.vzn. «e aankomst te Gom van da Int WMern -.Wf aade straten geduraode dsaa BH hsa straten te parkersn, doch eMtan om Tijdens «e wodrtrtjrten te aUe overig» rtjvoriwsr ever hot met vpertutom bestaat gelegenheidpp de krutetog: vm 7v. Depot voor de wereldberoemde - s,Zetoe atesM m Mandte awaturaa I BriafjM InloMeran Lm. 10 juni bij da haar TH. DB KLERK, GoMBBtraat 17, 'e^iravan- polder. Bij inechrtjvta* te heep HET HUIS net garage bh* bet recht vea srfparht tet 81 der omber 8M8 te Oudetende, Dwistraet U. MfahMMM gf’ gmracht'tot* trfSuik 17 JuM as Zojuist ontvangen witte Tertenka meisjes vestjes adres Ruiedmlstr. 15, Gom, tel. (01100) 5036 b. Prof. Dr. KetawtaBMwehoei, Reigoretraat 1. i op hst pateoun dorpstrset-C r 8 jMl 1840, vanaf Inwrtaur Toreoifhof bewesten vaa as- auto’s niet ta Je plaste te aoeken. parcours verboden. Voer het oversteken vanhet nereoun ^^Sajonif^ j SM «4 18 ON 1 waart.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8