z BAAYENS mzi .106-GOES J il g 1 f h labeïf de Jonge I? M Zp ewvritintieplanneu al klaar? I BEDRIJFSPANDEN I EEN VAN DE VELE... DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK (Aparte bruidsotoffen gratig knippen knipadviee) Wordt vertegen woordiger L ECHT APART PARAPLDHUIS HET HDISÏUIL PROGRAMMA zal 1**, 2e pinksterdag 3 jutf a.a. ata volgt worden gewEaigd u Een Marwitz brilmontuur j weer in vele nieuwe variaties, met J ZEISS PUNKTAL GLAZEN 3 1 p a j- ZUmeta Sm’LftK 1. M „DE BEVELANDER" Dor 1968 OPENBARE VERKOPING 5 t r t r 0 A Ta S - O **K i i ‘S .•,»o VIVA TERLENKA handig sterk :1 t. 1923 LU O I r ÜÉI I p '■- f- V 7 Maak das aa een gemakkeBJke japon, oen vlotte shirt, aan laak etraadpakja van pasalllga epertboa stofjes. Komt U eer» passen K di M. al. de Bruin en Dr. al. Gosses, M. J- de Bruin en Or. al. Gosses, Iedere dag spreekuur WOONHUIS geen spreekuren f Donderdag 30 mal 1968 ■■■■.IUI IlIRkHI d.. I- tel. OUSS - 2010 Mevrouw J.J. VISSER, Koningstraat 2, Goes b Gevra T t k en een weldaad voor Uw ogen! b d» IOTEI Lde Colijnt Te koop ef te haar 2 woningen Hypotheek beschikbaar Te bevragen: P. Westdorp, Molenweg I, Oyezande. TE KOOP: goed onderhouden WOONHUIS O krifat m garni egtR va». Firma J. Boer Zn./ IJZERHANDEL Goes U8UPHLM1K heerlijk lichte model en voor heren PLOUVIER brengt een grote sorteing SANDALEN ea SUPPERS Tuln-artlkolen .ISO brood f 13,90 per meier BADSTOF 90 breed 6,90 per motor DIDAS DRALÖN 140 brood 11,60 por meter TREV1RA2000 ISO brood 22,96 per motor TERLENKA 90 brood 6,90 pór motor betaagHR i dtaedag 4 bad 3e ptehatatdBBNNBRHó GULOTEM Rlnus LlfMfenbBrgh, Woonhuis •n kwekerij Goes AFWEZIG - Dr. WÖBbnann OVEZANDE vm zatatBso 1 jwi tab. dinadgg 4 jtml. Waarnemer dokter Kole Hoedekenskerke dinsdagmorgen WONING^ TE KOOF. mbH Goes, z.g.a.n. J WONING Komt eind juni vrij. BiHijkt prijs. Brieven onder no. 22-5, bureau van dit blad. WOONHUIS I Noordzandstraat 20. ÖSnkbetulglng De bejaarden van Goes betuigun hiermede akn de ingezetenen van Goes, voor hun bijdrage waardoor dit reisje een waar succes Is geworden. De besturen van de bejaardenorganisaties. FAMILIEDRUKWERK Drukkerij ,,De Phoenix^ klassieke per 1 juni «js. GESLOTEN CHtnten en vrienden allen hartelijk dank vöör het genoten vertrouwen LOO KERSELAAR, boter en eifrhandel Peperstraat 9, - Ini. A. D. de Leeuw, Grintweg 38, Yereeke. TE KOOP: PAKHUISJE plm. 43m«, centrum Goes. Te bevragen: Nieuwstraat 75, Goes. Telefoon 6898. hoekwoning Huls te Goes Ta koop EEN NIEUWE TAS M De nieuwste modellen vanaf 8,95 in leer vanaf M 18,75. Leuke, bijpassende handschoenen 2,95 In leer - vanaf 14,95. AGnsctrappGlVkG Rslnlglnsdtonst Y Oost-Zuld-Bevslami De meest volmaakte BRIL Sterk en mooi D* iS?* ftoMard mo*a blijven is de wens van tam dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen. Speciaalzaak vooMJw B.TIL „De Klokkan- wlnkel” Fa. C. Harinck Laago Veratetraet 35* Goes V «4 1 z- i i r. r i F - «o 4 ï’Ca i' E it HOOS PSOVUIB GSBN BSLASTINOItn a r Wij leve voor f 4 Regelmat v™«t U bedrijf werkzaam, zoekt se rieuze kennismaking met wudn., pta. 86 j»ar. kinderen 22-1, bur. van dit CHIRURGEN te Goes Chirurgen te Goes Met ingang van heden In Ziekenhuis Bergzlcht Tijd2 uur 's middags Afspraak te maken met de secretaresse Mej. met schuurtjes Vanaf heden meer In het Ziekenhuis „St. Joanna” bankstellen MODERNE H0RL0M8 De weraid hstsidi merken Pootten, Ttoeot en Omga gaven Ugereada voer b»- wfU nnm m wgnii helikSsn. Pttan weaf f Ofte fês pot- Voor direct gevraagd MEISJE voor hplp In de huishouding en winkel bsmsndsmn s uit er geen apijt van hebbea ee wsBtabt tarnt Maetta* man aprteetL 1 Mmeaamnem.m-m.eem - acea J- Loeve. Maandag t.m. vrijdag tijdens kantooruren tel. 01100-7000. toestel 233 Veer «Brokt te tamr gevraagd opp. 1000 m2 of moer In omgeving Goos of tangs nieuwe Rijksweg V ll TB* VALCKE vorplaagtehuis voor lancdugig siekan. Louis, de Colignylaan X Gom. vnmgt: BKVHVLP- nuroNun x’ »oor de avonduren Inlichtingen en aolUcite- Hes bij de direktrlce (T«. enee-7140) expositie i SM Grasmaaimachinea hand- en electrtoch Gieters Waterstaag Harken - Gazoneproeiere Gaaasoorten I ge 'tv. on geplast, uitvoering T.bmrr^: J. ROOZE. Noordweg 11, Geersdijk zand, tel OHOS-epl. '67,Gons. •te Te tamr tenten. Buys Ballotetraat 4a, KloeUnm QlieO-g717. ■te Te koop: 2e hands T.V met Ned. f, Ned. 2 en Bel gië. Aristona en Philips. Stroom N.V., L. Kérkstr. 11. 17, Goes, tel 01100-MM, ris uur eneagft. te Vakantiereizen, emigratie ouderbezoek aan emigran ten, zakenreizen. Üw biljet ten voor vliegtuig, schip of trein bij Wm. H. MOller a Co., Boul. de Ruyter 14. tel. 2322, Vlissingen en op de weekmarkt je Ooee. te Wegens verhuizing naar be}, woning te koop kolen, convector, gasgeijser en gas- comfoor. WUhelmlnaatraat' 64 Goes. te Siebau kanteldeuren v,a. f 300.Te bevr. Verbeem, I Kapelle, tri. 01102-1760, te Allde voor uw baby, ba- bybad en standaard, kruiken en kruikenzakken, ramme laars. babysets. enz. Drogis terij Nagtzaam. Ovezande. VERDIEN f 1M^ FEE WEEK Bent u fabrieks-, wlnkel- of kantoorwerk moe t Onae organisatie leidt op tot vertegenwoordiger (verkoper buitendienst). Geen colportage. Geen diploma’s nodig. Bij aanst. direct vast loon plus auto Vele vacante plaatsen. Daros» en woonplaats on verschillig. Schrijf oen brief of brief kaart mot uw adres, leef tijd. beroep. Geheimhou ding veraekei <1 Br. onder nr. 22-3 bur. v. d. blad Heeft vrfje ttjdt AUeo hsr V"*r a geen beeeraarl Verkoe» aa Koffie. Thee ea C*T*’ “es branderij. ImdC WwMj sfyslMoMg bmH WbNbb ■ageMas a» ggaendlg wet a» 4-sMa. rechte of gabegaa baak, te etockte Me vee de 200 veraeHfoede baakstedee dte «dj eageoeeea. (prijsea vaa 40Q tot 4000 gM.). «d| aeadea bet aeer eg prite etobwi moebt a eeea eg ewr vrij» dag aan penaaaoate aieabefoxpeeMe keawa Brieven me* volledige I opgaaf van aard ge bouw en ligging en prijs onder no. 22-3, aan Boekhandel Vink, Axel, j schrevene. In totaal groot 26 S. 46 ea^ In combtna- tta Behoudens toestemming B en W. y gebruik aa bete. saterdag 1 en zaterdag 8 ju- ai van 44 uur aa dinsdag 4 juni vaa 74 uur. Nadere inlichtingen ten kan. tors van genoemde notaris (tri. 61102-1227) alwaar de tnschrijfbiljriten voor de afzondertfjtoe percelen en/of voor da comblnst^ dienen te wordes» tageleverd, ufter- >W> te- PMUpo tarffleaotapperaat nu f Stroom N.V.. L. - Kerfcrir. 11-17. Goes. tri. enoa-NbB. na 6 aar 6110* 474 te- T* koop Ford Anri', aaeoi ea goed Le-a-b. F r aaww Bflb noaftaga. WuUJ mot flinke tuin, gategen aan da Dorpaatraat no. 87 Dkokt te aanvaarden, bah. goedkeuring B. kW. Dorpsstraat 89 b.g.g. Chezeeweg 18, Wemoldingo. tel. 01192-384 b.g.g. 453. Note ris J. C. Kram te Ko palle is voornemens tv.v Mevr. K. H. Steenhard. Scharije te Goes, bij in. schrijving te verkopen: 4. Het Woonhuis a.d. Mid. burgsestrast 25 te Goes, groot d: 2 a. 86 ca. B. De kwekerij met kassen, warenhuis en pfWtglss en centrale verwarming, groot 17 a. 60 ea. Het sub A en B om- laai groot I S. 46 c< in combine te berdenken. Dat NO nog tang gespaard moaan blijven ia de wens van bun dankbare LL-L.._". an kleinkinderen. Gelegen heid tot feliciteren de gehe. h «SS *84 Jacobestraat 38. Ta huur gevraagd voor dkekt Dhr. D. v. d. KoolJ. p.a. Zandweg 18, Schora. toL 61102-1748 TE KOOP l.84ti. Op donderdag 6 ftutf ete hopen om» griletae owtera. Denuwd. grootouders ANT. CAPEIXO Ta koop op «terp M da zak van Zuid-Bavatand vlakbij en jachthaven aan fta oorloge gebouwde woning bavat 2 kamem’ keuken, bijkeuken en 3 slaapkamers Direkt te aanveerden. Inl. tal. 01104-283. Notaris Frantean te Gos», y**0» **4* «al namens menu uw Dakker-Bibk bij inschrijving verkopen het woonhuis tel bergplaat erf m tel» te Niauwderp. Nieuwe West “"Ayerteewag 8. groet 8 aren «u 80 eeutiaroa. Terstond op gAruik, bebou- dans toast B. en W. van ’•-Heer Aroodakeriw bero kinderen Berich^^ M de beer S. de Frijter te Nieuwdorp, Noord Kraayert- yweg 6, alwaar tevens na dere inlichtingen stjn te ver krijgen. InschrijvingsbUjetten worden gaarne ingewacht ultw-lijk woensdag 12 juni U* ten kantore van voornoemde no taris. nschrljvlng te knop: H<* .a»«r gunstig gelegen woonhui» met erf. gelegen aan de 's-Oravenpolderee. straatweg 76 te Goes, ter grootte van 8 enen 77 een. tier e' dom van en be woond door Mevrouw A. Qelnfr Qesoee. Bezichtiging op woensdag 6 juni ate van 2—4 en van 7-4 uur en op zaterdag 8 juni van 2-4 uur. Inlichtingen te bekomen en tnechrijvtngsbUjetten in te leveren voor of op 11 juni a.s. ten kantore van dhrn Th. de Kier* Zn., te ^«-Gravenpolder. maakt uw garderobe LANGE VORSTSTRAAT 43 GOES Notaris W. P. do Nooijer te Hamkanazand zal op vrijdag 14 juni 1988. des avonds 8 uur, In de ,.PHne van Oranje” te Goes, ten verzoeke van: da beer A. Mulder. In het openbaar verkopen Het «raeebuta met erf ee tata te Ooea, Weetwri 4T, groet f are 83 coattaroa: besta sails aft Parterre: ruime rit en eetkamer, serre, hal met ep*- trap, kleedkamer, W.C.. keuken 9 m2, bijkeuken en wasruwnta mat lavet j VerdliptagHal. 5 slaapkamers, badkamer, W.C., .an achterbalkon 12 m2 Alle kamara mat centrale verwarming Achtertuin met schuurtje Jaarlijkse lasten plm. f 135,— Te aanvaarden 15 juli 1M8, behoudens toestemming van B. en W. van Goes. Te bezichtigen 4 en 7 juni van 2-4 uur Nadpra Inlichtingen te bekomen ten kantors van ge noemde notaris. Ganxepoortitraot 21 Goot ZILVERZEGELS KtabbondUkedtaedag 4 Jynivoormiddag I RlHand-Bath dinsdag 4 juninamiddag Waarde (tevens grofvuil) dinsdag 4 juni: namiddag Wtatoldingadtaedag4 juni: naiMddag da Dirokteur van de - Gemeenschappelijks Reinigingsdienst, (J.W.P. do Jonge) 4» inat tuin, groot 3 a. 4 PETR. CAPELLO DE HOND h— «Marig huwritfk*. toast te ilcren. 4JO-6JB uur. Hotel Taverne, Hrinkenssand Op 81 sari aa. hopen onze lieve ouders en grootouders C SNOEP cn - G. KNOEP- DE NOOUER hun 40-jarige huwelijksdag ar.S.-. -► Wed, 88 laar, vHaaïTte bedrijf werkzaam, zoekt ae- rtauae kennismaking met wudn.. plm. 86 jmv, kinderen geen bezwaar, NH Brieven o&Bër na. 22.1, bur. van dit blad. '9 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16