vow f 321,- MANNEN ,c tientallen a KOELKASTEN 1 79.- JAMIN exclusieve slaapkamers expositie van zifj uzelf .in een nieuw brixon- kostuum PHILIPS Gi assistent- kommerciële afdeling assistent- bedrijfsadministratie verkoopster of leerling-verkoopster assistent-postkamer W- AUTORIJLES 10 rijlessen voor 60,- VMIM-RUSCHOOL wSICCEe ,-LM.HnjBon r 1 tel. «USS - 2010 (1 meen) ■- HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een grpot Industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. Dé eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een trtpolyfosfaatfabriek beginnen thans met de, produktle. De bouw van een tweede fosforfabriek zal In de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven z(jn met Nedar- Sands* medewerxere bemand. BS ..DE BEVELANDER" •f GOES E B. een B f W I Ta f 77 Hot r I e0edbee5eeeeeeeeeeeèée0eeeeoee5eeeee4x m te a A l - 11 Phoonix drukwerk.beter drukwerk - .'v A’i r-inqcn N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal COUPON pa Marljnen kastmodel van f 389 Ganzepoortstraat 6 Telefoon 6714 Marljnen, Bauknecht, Erres, Zanussl enz. Geslai KRumtt en en i HO oo d 1 Fa. O Goes. Voorst Telefot b.g.g. I Giro: I - -ut de nleuvr- c Wat zegt een naam? Veel! De naam Brixpn is bijvoorbeeld een garantie voor... noem het kwaliteit Beter nog: verwerking van kwaliteit De kwaliteit van de stof. Dé kwaliteit van puntgave afwerking en perfekt bin nenwerk (zo héél belangrijk). En wat wij ook een ’kwaliteit* zouden willen noemen, Is de grote en gevarieerde keuze In Brlxon kostuums en de gevarieerde keuze in hesi prijzen. Komt u maar eens fc J kijken: 169.- 189.- 225.- f J N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken TUDELMK AANBOD? 10 Senoritas no. 0 f 1,—. Due George bolknsk f 2J0 Sigjnag. Jo Krijger. Kreu- 'rehnarirt. Goes. 4 a b r 5 I f C. een 4 •j V K j: i r IXON II Lange Vorststraat 00 weegt veer heer veedgiaQ te Goee f. 1 Mf x i 66GGG— □pqacq ->■ Te koop: goede brnwnirr Ut.— en flets W-12 law 30.— Marfjkestr. 47. Gom. jal seed «0 finite do igBiUraliwa ■eotantawkateiegM PLAATS Killed KrabbendUke Kruin ingen Kapelle Gees Lswedecp (hm.tr Heefdweg 00 Diruistraaf 88 Een (nebje dat prettig wH werken en een goed talaria wfl verdienen in een- modern georganiseerd grootwinkelbedrijf adviseren wij oom te gaan praten met de beheerster ih onze winkel Lange Kerkstra** 1>-12a In Goes -> Advertenl woensdac VAN-TOT^ 11.45- IS. 15 uur 1SJS-M.SS aar as.u-as.45 eer 19.00-19.30 eer 15.45- SS.U eer USS-tSJS eer is.4s-aa.u Bezoekt 0| het 10e int voetba Aanv Entre Tribu Deelnemer Brits Rijnh Tams* -VI Goes on M Losse Ugstoclkussens per stel vanaf f 44.75. V ninginrichting Franse, a Zaterdac 3< o Eei Aai ‘s Avond f LW. OA*AAA4 Kerkplein 47 Markt M Djjkstraat 3 KerkpMa 1 i t Lichtgewicht costsums va I Uitga. op onze 2e etage exposeren wij zser fraaie teeepkemen, in palissander, noten, eiken, teak of te het freate iacqut uitvoering, met of zonder 2-3-4-5-15 deurskasten, brede tedkaaOM of kts jumeaux en verrassend lage prijzen. t Dan is n* o Maak hies fiets at br .IJ Wij hebbei uitzoeken j i en je slaag dat garand Taak- en mahoniehouten slaapkamers. geheel compl. vanaf f (05,—. Woningin- rtch('ng Franse, Kwaden- danune. -► Eetkamertafels met schuifbladen, tuimelbladen of geheel vast. Vanaf f 5e.i Woninginrichting Franse. Kwadendanune. VAN DER KLOOSTER pot -*■ Uw adres voor Lancsflex Aluminium jaloezitn: Woninginrichting Franse, Kwadendanune. -*■ De grootst gesorteerde zask in de uk van Zuid- Beveiand. Wtj halen en ting Franse. Kwader.damme. Tel OT1»4-Mg -> Zoekt u nieuwe vloerbe- dekkingT Wij hebben voor u: Jabo. Parade Tapijt, Heuga- felt. Desso, Tapisom. Beltex. Marmoleum enz. Alles wordt vakkündtg gelegd.. Woningin richting Franse. Kwadendanune. i. - A KONTAKT MET BUITENLANDS STUDENT Een technisch ‘udent uit Beirut. 21 Jsar oud, komt ingaande 29 juli a.s. 9 weken werken in Wiasenkerke. Graag zou hij nu reeds in kontakt komen -► Wij ste mo komt u geheel vrijblijvend eens kijken. De collectie is Inrichting Fiaiwe, Kwndsn duniiM. Voor een i kaanarsteal In Oud-Hofiands met akai. stof of geheel hout uw adres: Woninginrichting Franse. Kwadendanune. Deze funktlonari* zal worden toegevoegd aan de sub-afdeling, welke de inklaring en ontvangst van binnenkomende goederen verzorgt. Gevraagd wordt een jonge kracht van ca. 25 jaar, die in het bezit is van een MULO-diploma en die tevens enige ervaring heeft in de behandeling van douaneformaliteiten en de daarmee samenhangende admnistratie. (tosMId v*Mf 15 jaar) - - -► Eikenhouten ladenksstjes voor uw kamer of hel. 2 verschillende meten. Pracht soort hout. Prijzen f 110,— en f 142,59 Woninginrichting Franse. Kwadendanune. -► Bi oodkasten, geheel nieuwe collectie wand- en bergmeubels. aanhouwsets, TV kastjes e.d. Woningin richting "ranse. Kwaden- damn.e. -»- Een goede nachtrust be gint bij een goed bed. Wij hebben voor u voorradig In Olga en Pullman: schuim rubber. binnenvering. en po lyether. Op alle bedden 15 jaar garantie. Woninginrich ting Franse, Kwedendamroe. -► Tafelkleden. Desso tn klassieke en moderne des sins. zuiver scheerwollen handweef tafelkleden en halfwol var f f 17.25. Wo ninginrichting Franse, Kwadendanune. ai r De werkzaamheden zullen bestaan uit het behendelen van de binnenkomende post zoals het alfabetiseren en het maken van stukbeschrijvingen. Voorts uit het klss- seren van rapporten, dossiers en andere archiefstukken. Voor deze funktie vragen wij een opleiding op MULO- niveau, vaardigheid in typen en bij voorkeur enige - ervaring in soortgelijke werkzaamheden. Leeftijd van 22 tot 25 jaar. In verbend met de verdere uitbreiding ven one bedrijf, vragen w|J Wij zoeken voor onze lompenfabricage tot 40 jeer zowel voor dag- els voor ploegendienst. Oaaacpoor _Ds speels 140000000 - WQ bieden moderne arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maandsalaris. Het vervoer van en naar ons bedrijf, wordt door ons verzorgd. Indian u belangstelling hebt, dan vragen wij u uw brief, vermeldende levensloop, opleiding en ervaring, inklu- sief een recente pasfoto met op de brief In de linker bovenhoek de letters Adm. A, of B, of C, binnen 10 dagen te richten san de chef van de afdeling Perao- - neelazaken, Hoechst-Vliasingen N.VM Postbus 65 te Vllsslngen. -> Gaat u naar aan bejaar de woning en beeft n orar- tollig huisraad het Vendu huis St. Jacobstr. 5t geeft nog steeds de hoogste prij zen. Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen: iedere dinsdagavond HOTEL-CAFE-U8TAUKANT ADUS 1 Wapen eau Ultand De Koophandel De Korenbeen De Zwaan De Landbouw De Goede Verwaohttag Verbeek c -aties schriftelijk aan Fabriek Roosendaal, afd. Personealszakea, Zwaanhoofstraat 2 -- jr.' Do taak van genoemds funktionaris zal bestaan uit het assisteren bij het verzamelen en administratief ver werken van produktlegegevens. Wij denken hierbij aan een jongeman van 22 tot 25 jaar, die naast een MULO- opleiding in het bezit Is-van het diploma M.B.A. en reeds over enige jaren kantoorervaring beschikt. Vanaf heden kunnen zich weer nieuwe leedingen opgeven roor autorijlee Si Om tarief is neg ateedei i Veteha theerie ouwe S - Lange Voratetraat 4fi, totefooe 7007 aa Jm va* Bmbaataeieet K teM Neadrteektederaa oeeoooeeMeMMewoooooooMamMMMft Te koop: l.g.stx. 2-pers. luklapbed kotnpl. met gor dijnen. Rembrsndtlaan 97. Goes. -*■ Te koop: 1 BMW 1800 bj •OS. Gei - - dealer, kenszsnd tel. 01108-401. Te koop: diesel 2 taktmo- tor 16 pk met koppeling be.ta en pantalons prima geschikt voor boot. A. C. Traas. Vroonland 12. Kapelle. tal. 01183-1541. met jongeren van gelijke leeftijd uit de omgeving. Hiertoe heeft hij kontakt gezocht met het Nederlands Consulaat ta Beirut. U kunt hem bereiken onder het volgende adres: Mr. Nabil Ghawt. AUB-Box 3S8A898. Betrat, Lfbaaon. Elke dag verse eieren L. Knpmeli, Boeeeweide 48. '*-Srav«npolder, tel. 01108- 272. s -► Te koop: z.g.a.n. aan- - t 'lenxwagwntje voor achter *rase Rijk. BMW-Glas iuze auto. Heemtesewex 101 s®*. tel w» -> Verhuur gedistingeerde «elegenhetdskieding in kol In iaquets Geheel lomp! met vest-hoed-das. De Magneet Lange Vorststraat 59-61 Goe» '•^e. W f .1 i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18