boonman is Flymo Bouwfonds Informatie Moet u horeiu. *n Philips portable met I Hi enkele administratieve assistentes Bouwfonds nt aou v r mdi mmiumbu eaNBewvaM G. Hoogstate ii Goed geknipt? Weinig tqd ?1 i i;L VAN DE BERG, VERDIEN DE BENZINE VOOR UW VAKANTIE enkele ongeschoolde krachten I H II Él? M I I 199.- ft V PE BEVELANDËN I 1 HOECHST-VLISSINGEN N.V. ft t “-1*" 79.50 il 1988 Vrijdag 24 mei 1968 4 V en 1O/- 1 I J -J t „DE BEVELANDER** 4 I de zv-evt .iflt gt.isniaaimachine ml;! N.V. v/h Fa. Jac. de Dreu •n Zn., Goes aaeeo.eeae.e.e.e.o. TERMINUS TERMINUS TERMINUS i CAFE P. MELSE - GOES -n Bevelanden rijscholen zijn aien Vamor gediplomeerd Opleiding voor allo rijbewijzen due AfratouKtoaOsat 11 TERMINUS TERMINUS MAGNEET VI 11 de moderne flets voor groot en kMn Magneet ABC vouMOets. PraMssr voor auto, boet, carara. ie tont Fraato Mhehea. W1c...l<toert Kom *tzto oom Soos. HOECHST-VLISSINGEN N.V. 9950 PMfoe portablM m groot to< klein met nunintriuu techniek, waardoor meer ruimte werdgewooKa voor grotere Imdnpnfceri DU moet» horen! K^im hg one kiêww irftde Miniportable met lange- middengolf. Speciale '♦eeaaeaa»eoeoaea»e»eeaooea»oooeeoe ♦♦♦eeooeeeeooeeeeeoeeoeeeeeeeeoeoe I ••••••••••••••eoeoeoooooeoeeoeesooo* J. THIERY-QOES Rritead ItecMrioradM Addeeer Keizerstraat 3 - Telefoon 01100-6470 SPECIAAL VOOR PACHTZAKCN EN INC A88O VAN VORDKRWGEN R8CHT8ZAKKN Verwarming* Unie N.V. i I •- -7 I ~"O «1 dank Praktisch frirmaaf 1 I T tin - C i 1 A -«■ on» Uw ADVERTENTIEBLAD f KUK Bl. J r ’2S - Portable radio roar FM, luge* en mid Uitmuntende Goede financieringsmogelljkheden aanwezig ,eeeeeeeeoeeeeeeee.eea—t In allee tan Irfaaai apart to. Station GOES TSLBP. 41100-7501 age- en voor 149- Tat «11004188 I Tai 01188- 848 I Tel 01180. 841 I. ToL 01180-1441 Tri. 011008871 p p‘ p P J Pl FNW AAA Telefoon 01103-298. Polderweg 12, 'o-H. Abtskerke B.Q. Kantoor, Wilhelminaotraat 33. Goos. Telefoon 01100-7741. Gevraagd voor hét schoonhouden van kantoor.aan de Nieuwe Haven Goes WERKSTER 2 avonden par week HOTEL RESTAURANT aae i/vieo/zee \_1LJ Rijwielen en Bromfietsen MidcMburgsestraat 16-22 Tel. 7283. T Indwetrietorrein aan de Sloebeven et verschillende chemische bedrijven. en een ek beginnen thana met de produktie. tweede f—forfabrlek zal In de zomer Kapeiaeweg 35, Kloet Inge Tel. 011004127 Ook voor hot slijpen on repareren van uw maaier. Ueaie portable voor FM, lange-en raiddengolf- ontvaagM. Trieecöop-aatenn. Door mmiatuurtechnielc grotere luidspreker en extra bctrouwbairiioid. Zeer laag batserifverbruik. Met tas 149—, boonman g^Andrieeeemw Postbus X CZAV Wemaidl.ee. telafoo. 01192-345 - Onderstaande (ds enigste wetteHfke •ricMMtag voor vak manschap) Rijbewijs A- motor en scooter Rijbewijs BE: personen (echakoOaute of dat Rijbewijs CE: vrachtwagen Rijbewijs DE bus A Bauer. KruMngen L. van Damme, Goes A Dees, Kortgeno A_ Han Dekker TsL GSSMSL J. dan Herder, ‘oGravsnpoli C. Jansa, Hainkanszand Q sas.«_i- w. ui wine, Tioipnaartsaijk AM/FM portable met variabele voorkrarinstelling op drie FM-randers. Lange-, isliHira«nif an FM. Aaoaiuitii voor netvoedragrappanat. Luxe uitvoering 199.— SPAREN VOOR UW EIGEN HUS op een Bouwfondsrekening by de R(jfce- poatapoarbenk, aafe an 5% rente. BOUWFONDSHUIZEN met de uriako echrlftriUk. kwellteitegaranUe In prak- Hadi aika gemeente. x? INFOfHdATE, geheri vdjbiUvond, Ml Bedoelde medewerkers zullen na een korte Inwerk- periode op verachillonde, regelmatig wiaaelonde plaat sen worden ingezet De werkzaamheden worden hoofdzakolyk in dagdienst verricht WIJ bieden moderne arbeldsvoorwaardbn, waaronder een 13e maandsalaris. Het vervoer van en naar ons bedrijf wordt door ons verzorgd. Indien u belangstelling heeft, schrijft u dan een briefje naar de Chef van de Afdeling Personeelszaken, Post bus 65, Vlissingon, of belt u nr. 01184-5170 en vraagt u naar toestel 147. Tel. «007 eo T7M. Tol. 8807 oe 7788. Tri. M07 rai 7784 Nu ook witte trouwcoupé ■aMrariRk 1 tiilbtlrljf Mioótitutausri.p.M WWMetoMWUnra Isl WO? es 7744 Tri. 5007 ea 7744. Tst. 0807 sa 7700 bouwt op oon groot te Vlieoingen-Ooot v De eerste fabrieken, oon foefor-, foaforzuur- tripolyfoefaatfabriek De bouw van oon 1 een aanvang nemen. Onze bedrijven z> met Neder- landoe medewerkers bomend. Deaagbsra radtograaimofooa voor alle soortea platen. Nzfecte UITZENDBEDRUF 11W **M*toi *oor RECEPTIES sn DINERS De funkties omvatten kantoprwerkzaamheden ven algemene aard, korreapondontie en het verwerken van rekeningen. Wij bieden een prettige werksfeer, moderne arbeids voorwaarden en vrij vervoer van en naar ons bedrijf. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en erva ring, Inklusief recente pasfoto met op de brief in de linker bovenhoek de letters AA., binnen 10 dagen te richten aan de Chef Personeelszaken van Hoechst- Vlissingen N.V., Postbus 65 te Vlissingen. bouwt op een groot industrieterrein aan do Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thena met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedreven zijn met Noder- - landae medewerkers bemand. .X - Voor onze Administratieve aa KommeroMio afdelingen vragen wjj op korte terangn - I Mmiportable met lange- en I aifaidragnif. Door miniatuur- techniek uitstekende getaidakwaliteiL Luxe uitvoering, iasL taaea geachenkverpakking Nu de eerste fabrieken zijn opgestart hebben wij nog plaatsingsmogelijkheid voor laxispreker voor uitstekende Z geluidskwaliteit Solide aitvoering. IncL tas en J- Maak aan afspraak bij o KAPSALON Voorstad 0 Goes Telefoon 011004349 IKoninklijk Kwwktradrijf an Zaadhandol D. J. VAN DER HAVE N.V. - JI KapritoBrazelinga, Telefoon 01108.1441. Vraagt sollicitanten voor de positie van J J PAKHUISCHEFi voor haar afdeling te WUddwvnear o (N.H.). Bedrijfswoning aanwerkt. HNANCJERWa WMm Bwwfonde- hypothekwi tot max. 00% van da totale bij ovamama woningwetwoningen. BELEGGING van uri rouidailge Bouwft brieven, rente 6%%. Tank OK Super-Oktaan-Benzine voor 5X5 U spaart elke keer ruim een gulden Op do ca. elke 15.000 km dia U rijdt, betekent dt dat U 1000 km rijdt «ouder banzinakraten OK tanken betekent ALTIJD PRIJS voordeel voor oen moderne, hoogwaardige benzine Volledig gegarandeerd U vindt 14 OK pompen op Zuid-Beveland B B’ ienl J I «atr-wisisji ->-Steunzolen naar maat, ook op doktersadvies. Alle voet- correctors in voorraad. Voet- kundige adviezen «orden fratle verstrekt. Martin Wlj- demans. medisch <edL voet kundige Schoenreparatiebedr vX van Unén, L. Vontstrr IA Goes. tteeft Uw adverteotio tifdte aan ene op, ieeoooooooooooeaeeeeeeea—o—eei Zmuwm Mr. F. J. Haarmaawog X Teraouzee Tel. 011504441 011804871,81 f84488 48444884—8444448a444444aSS0444ggJtse VOOR UN QED8QKN C. V.-ADVIES

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13