fNh SJEw* Rentmeester I I i U REIST per TRI BOOT of JET KOFF JI <1 I Dolle prijzen in uw De Phoosn” REISTAS Textielsuperzaak Geeft Uw advertentie tijdig aan om op dit voorkomt teleurstelling I 4 I ■BERIEI6IE8IIE L DE KMMMOET VAR START lU al M I ft- Goes en 1 Vervroegde vakantie voor uw voeten ZO GEKLEED bont U mot Plnkstoron echt een HEER Speciale reisafdeling 1a stops van het TAMMMJMI Zomeravondvoetbal Gom Dus dszs week tientallen guldens besparen, natuurlijk alleen b|J Uw - F- DIDAS-DEKINS NU 12,50 HuwelUks- kaarten knartyMF 15.00 iS f wk.i de loop van da laatate jaren at vaal gesproken en geschreven over de Mammoetwet en de voordelen van deze Kiguwe onderwijsaanpak. Heel veel ouders mot kinderen die nu nog op de lagere school gaan hebben hier geen speciale aaadacht aan geschonken, want och, de materie was zo Ingewikkeld en het duurde wel even voor die Mammoetwet van krweht werd en tegen die tijd zouden ze .wal verder zien. J Vrijdag 24 mal 1968 „DE BEVELANDER” x SJ Zitten ato *n haMtochoan. F> 4 ïf V. 1 AABE-DKKENS 2-parsoons I .i GANZLPÜÜHISIRAAI 15 ■T EjwtaRI c '_1 nsmolftk eet> Gymnasium 29 nwi Int. Viola Ik-Int. Scaldla - 30 mal Gom. Workan—V.VXB. 31 mol P.T T.-Do Scholdo hrt. 27 mei Comb. N.S.—Mntor Viola «j mat l. "I fiÜB heeft SENSATIONEEL te bepaald on» in zuiver wol of heerlijke dralon, in zuiver wol met poes in prachtige aanbiedin9 in F|branna dakena in Nj- div. mooie dessins of effen kleuren blokdaaeins, nu tientjes goedkoper. zonder 9e»l«*flde dessins en zwart - 1-paraoona 32,50 kijkt U maar kwaliteit maar liefst 475 gr./m« Bedenk zomer, heeft de nmsté ’persoons 16,00 warmte van Uw deken 2-persoona 39,75 2-peraoona 20,00 GOES. Lange Kerkstraat M - latsteen 8M7 VUeetNUEN GalMMeetraat 20 Teteteen 87S4 -In zuiver wol met poes In prachtige blokdeeaina, nu tientjes goedkoper, kijkt U maar 1 'pereoons Royale 1-persoons deken, in zeer fraaie dessins on prachtige kleuren Dezelfde fantastisch, mooie deken In grote 2-persoons maat 18.18 28 mal Gsbrs. v. Sou Koudood. Z. 18,18 t 18.15 1 18.15 m. 18.15 M. BURGERLIJKE STAND GSMUNTX GOM Tijdvak 19 tot en met 21 mei INI. Gsborsn.' Wilhslmlna Jacoba Catharina, d-v. A. M. Klaaae an M. M. Zandee te Yereeka. Jessica Antoinette Dominique, d.v. A. J. Andriesaen an C. Domlnlcus to Gees. Arthur Edwin, s.v. G A. de Kooning an S, H. 14. Pascaud to Gooe. Ard Anton, s.v. A. Harinck an I. de Smet to Goes. Mick Lawrence, x.v. M. L. de Putt en I. E. Bechet te Kloetlnge. Martina Wilhelmina Maatie, d.v. T. J Btekelmetjer an F. W. C Trip te Goes. Priseflla, d.v. H. M Boers en R. H. M. kenssand. Kevenaar ta Wemeldinge. L WAT ALLE OUDERS MOETEN WETEN Oude vertrouwde namen verdwijnen, nieuwe namen en'be grippen komen. J’- ■t b A o W-'. of f ik. 42jra F Onn ZOMERKOLLEKT1E Is nu ENORM GROOT. ts Echt iets voor da komends zomermaanden. Goes. i ;V-' i A keuze moet 4 V MB ook I SSOt i- ♦f f ’1 DEKENPRIJS VERLAGINGEN i' I» i' <1 i' i' 1' onderwtjsvemtouwing en over ver til uit het I een bij. >at ouders I de ▼on Wt '968 en oen Atheneutn-mogeHjk- •I 7 I - i 1 ■'-A.é^ Be HM gaat dus verdwijnen. De B-kant woedt Atheneum en biedt de mogelijk- hoM osa later tm teersitair vorder te taan SPECIAALZAAK VOOR HEREN LANGE VORST) S3 GOES -► In bnridsfoto's toch iets aparts Fotografie Fotobandel D. Speetjens, tel. S1190-7TM Te koop: hoge wandel wagen f 45—. Scheldestr. 37. Gogs. Textielsuperzaak MEULBROEK k Baja deiaaUs, Bouterse te O® r_:_ -- J. F Kleuters t Cornells Heter. A. G van M HvwslVkseawein Naast Skm- en ruitdeaalna aak vederlicht „Vtetram*’. - - Philips dlspvrtsskisUn van f N.,nu t 7W. Stroom N.V., Langs Kerk straat 11J7, Goes, teL OHM. 5058. Na O uur telefoon 01109 074 -► Te koop: Peugeot 001, 1083, ixnjt. FastO aardgas, aeyeer. tawertijk 7, Nieuw. dorp, taL MIK.* Te koapt dtvasaa Hek. ima oas op da radio aan ta itattea. Staaua. en wiaetfaar IdamTltadio v. d. Braak, Ktekatmat 17. Qoae Te koop: kolenhaard, merk Intarno, type oonvee- "Nnchlki voor nootfut P. 4e Grootatr. IS, Gaas, tel. 0110*4.71. ■F Johanna Amelie Meria. d.v. J. Getjs M J. M. Keane te Goes. Mario Anton, a.v. A. Bruei en M. J. Qjee. d.v G Mutates an A. G Fatar Gul. sATf. U H. WeOea an M. te Gaea. Hater, sv. J. D. van Here en te Kfutatagee. heat HAVO ^Hoger Algemeen Voortgesat Onderwijs). Wat wij kennen ala ULO-on- derwljs wordt in de toekomst MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onder wijl). Hier is dus eigenlijk slechts sprake van een verandering van naarn, itjjhans zo ujkt het Hetzelfde zou m»r. kunnen zeggen van bat VGLO, dat in de toe- kotast LAVO (Lager Algemeen Voort*» set Onderwijs) gaat heten. Daarnaast houden we als derde loofdmoot het be- roeppinderwiji, dat weer verdeeld ia in Lager, Middelbaar en Hoger onderwijs, tnaar dat is aas sector aoart Wanneer men het even schematisch uit zet dan ziet men dat er in de nieuwe vorm drie hoofdgroepen zijn, weten: Voorbereidend Wetenschappelijk Onder wijs, bestaande uit Gymnasium en Athe neum as dat toegang geeft tot do unlver- - si tel ten; da tweede hoofdgroep ia hot van het lager onderwijl zitten Algemeen Voortgezet Onderwijs bestaan- --- de uit, HAVO, MAVO en LAVO en daar naast de derde groep het beroepsonder- vijs bestaande uit drie niveaus, lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het grote voordaal van het nieuwe sy steem is, dat er door een nieuwe rang schikking en een poging tot vit meer gelijkheid in het onderwijs van de ver schillende eategorMn, meer kontakt Is gekomen tussen de verschillende onder- --Zo is bijvoorbeeld de mo- aanwezig, om een leerling van bat LAVO, die door zijn pazsootilüke ontwikkeling tot zeer goede prestaties komt zonder problemen over te plaat sen naar het MAVO-onderwijs, omdat er een zekere relatie in het ondarwti* van LAVO en MAVO bestaat Vroeger leverde dat grote- problemen op om over te gaan van het ene onderwijssysteem naar het andere. Nu is wisseling van soort heel eenvoudiger, doordat er bij de gehele op bouw rekening mee ia gehouden. Een MAVO leerling kan nu ook zonder pro blemen over gaan naar het HAVO onder wijs en van HAVO naar Atheneum en uiteraard bestaat ook de mogelijkheid van de weg terug. Ook zijn ar wat de theoretische vakken in het beroepsonder wijs betreft mogelijkheden open gehouden pm vandaar naar het Algemeen Voortge- ove.r te wlpp“L wast wb idbate vonn in b*t nieuwe lysteern is natuurlijk de Scholengemeenschap, een geweldig scholencomplex, waar in één school onder één leiding verschillen de schooltypen voorkomen. Als teerling In zo’n scholengemeenschap vn d* ww vorm van onderwijs naar de andere over gaat, dan blijft hij te dezelfde school en w. u<»r de“lfde en begrtptten 5m scholengemeenschappen hab- ben als eerste klas meestal een zogenaazn- «1« ..brugklas" waarin leerlingen het- ?Ud* ^nn. doch waar na de prestaties beoordeelt wordt welke vorm van onderwijs rij In de toekomst u be*t ruUen kunnen volgen. Het be slissen van de definitieve studierichting wordt op die manier nog een jaar ultae- steld. terwijl er toch verder geleerd IX? Ju <n er du’ geen fa,r verloren gaat. Doordat de verschillende onderwijAror- I11” 8*" “kere relatie met elkaar hebben behoeft een eventeule verkeerde keuze nw later mocht blijken, hetzij te hoog J.*» geen bezwaar'te zi^, want de leerling kan gewoon overswit- Ulteraard gRn «r boeken vei te schrij ven over dete onder-**- Uiteraard is wrt wij er h teute **er klein mr%r*teSm **ar hierdoor oen bootj^tSds ”Sk£> te* nieuwe termlnologto en de betekenis een en ander. Het I. n ba^^ mi;.’ schfen kan lelden tot een beter inzicht van de Mammoet die vanaf 1 augustus QA het levgn vnn oaas kinderen salgMn Beaufort, Geaard Adriaaa, M jaar, te Gaos en Jeosee, Csdhartaa laMtea, 21 jaar te Goes, van de Vroede, Jast Xasaaa. M Star, te Goes est van der Hngei. NlMlastoe. Wilhelmijna, M jaar te Öbis. op *t Hof, Adriaan Willem, M jaar, te 's Haqr Arssulkerim en Vertooosn. Lau- - rina, 24 tear te Goes. Reverse, Frans Adriana, jaar te Goes on de JCoit,, Tihinei Maria. 31 jw te Goes. Ponsen, Hans, M jaar te BeaMbrook ca. Jobee, Maatje, -2» jaar te Onna. Överiaden; Knuit, Cornells Joeeph, M jaar. te Nata. --• -V - - - A oogenuwa. Rotjngoudt, öithartaa Jobaaaa. M jaar, te Goes, wed. v. L, B. nuimoa. Jta, M jaa wedn. van T. A matten de Baodta, WUhetatina Ben hls. 73 jaar te Hansweort, wed. V. K it J. vaa dan Hemel. - Karelte. Adriaan Mariam, M jaar te Oeee wwdn. M. DoefJ. Neaeder Jagob 99 jaar fa Oaag* aoBHg. v. M. van Gomert. Jeremiaase, Willem Cornelia. W jaar te Goes, echtg. v. M. L. do Waard. van Hese, Josefua, M jaar, te QOOB, ostel*. v* J. M. vaa Waarde. Linke onder Terlenko koetuum I49.M De andere zijn sportieve nchtoowlcht-koetuwns van M.S0 f IM4B »2»,30 - 1SM0 oa t34J0. Dte tijd ia dan nu aangebroken. Speciaal voor ouders met kinderen die in de zesde klas van de lagers school zitten en bin- iwknrt naar het middelbear onderwijs rallen gaan, is het zaak te weten waar ma* aan toe is. Mn*- het is niet alleen voor deze ouders vaal belang iets meer van de Mammoet wet en de werking er van te weten. Ook dg ouders van kinderen die in lagere doen er goed aan kennis te nemen van de wijzigingen en nieuwe begrippen in het aaderwtjs, waardoor ze. na 1 augustus waaneer de Mammoet van start gaat, ntat vreemd staan tegenover nieuwe na- aean, zoals Atheneum. HAVO, MAVO. LAVO en dergelijke. Vaaneer men niet weet wat deze nieuwe betitelingen inhouden, dan valt er ook mat mee te werken en komt men later ajg een kat in een vreemd pakhuis te wV.8<K?'Xen' staan, wanneer men voor zijn kind een gdljaneid as keuze moet gaan kan men zich laten voorlichten door de MA of ander, maar het is toch wel van belang om een en ander vroegtijdig zelf te maken met betrekking tot de te® van de lagere school zal gaan volgen. vetachillende tos vsn sIlcA&r stBBndc vor- ®teD Vasaa yuuci wys, geen verbind! UR (A m~B)7 MMS "(Mtddeïba're”^^- jaMMamraK^n T-_a_ idtooi. it'mx) (3 oTvjari’-).' (voortgezet Lager Onderwijs) •aagt de verschillende vormen tOSpeonderwljs. kakande namen en begrippen. --«w*. ^7 Wil UI tere vorm van dit onderwijs genoten JMluen volgden,waardoor we zo'n beet- vaej van die oude namen er.’bëgrip- maken. Oh zekee dan O^^of ander, maar het is toch wel to weten en dan zelf een eigen prognose te maken met betrekking tot de vorm vaa onderwijs die uw kind na het verla ten van de lagere school zal gaan volgen. Tot nu toe kende ons onderwijsstelsel vesechUIende los vsn el ka r staande vo r- atoa van onderwijs, die dikwijls geen of Szljwel geen verbinding met elkaar had- 4bB We denken hierbij aan Gymnasium HB6 (A en B). MMS (Middelbare Meis- Jeesechool), het Lyceum, de Handelsdag- acteol. de ULO (3 of 4-jarig), het VOIXJ (voort^zet Lager Onderwijs) en daar naast de verschillende vormen /an be roepsonderwijs. Voer velen noemden we hier allemaal Mtende namen en begrippen. wu. aucteren hebben allemaal de een of an- °*ro vorm van dit onderwijs genoten en ksunen vrienden of kennissen die andere - |a ®a* *1 die vormen op de aoogte zijn. Maar veel van die oude namen er. begrip- •JB vardxjjnen in het systeem - van de IHanaioetwer^^jvopjen vervangen door teaam nieuwe namen en niet te moeilijk te makea en op een- vopdige wfjze een inzicht te geven in de vagandering gaan we uit van de oude VSstrouwde namen en begrippen waar- aaa we houvast hebben. MN Gymnasium met zijn A en B-richting Ntftt gewoon bestaan. De oude vertrouw de HBS die we reeds kende in een A en MS B-richting wordt gesplitst en we «■■centreren ons nu even op de B-rich- Oytanaslum A en B en HBS B (dat nu Atheneum gaat heten) zijn twee vormen vm middelbaar onderwijs die na het be halen van bet diploma de votgang bieden tot het volgen ven universitair onder- WtJe, dug studeren aan dB untvergltmt Dane vorm van tniddoMaar ondeiwtis Gymnasium gn Attaneum vormen samen Votobertedend Wetontohappailjk On- -- hier 5 Lm-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11