BAAYENS SLAPEN 1968 re fa MAISON j II .DE VLIJT F- r kies _voor LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES kies pc BIJVERDIENSTE SeTïr< held van ons eengezms- woaiig M0DESCH0EIEO voor dames MODESCHOENEN voor heren MODESCHOENEN voor kinderen MODESCHOENEN by Uw blik op de wereld wordt ruimer f meteen goede bril „DE PHOENIX” WOONHUIS 97,29 i 5-kimerwoning BEZORGEIKSTEN) 57,15 W0NIN6 WONING d 1 1 t a Vouwstoelen tante» 22,75 te ..DE BEVELANDER" 29.96 *- •60ES1 BAAYENS Zllverzegels C. iv® «Mo Heinkenszand. AFWEZIG OPENBARE VERKOPING TE KAMPERLAND Windschermen Brieven onder no. 20-2 bureau van dit blad. 1 .4 Ledikanten van 39,76 tot 1 KJ 10 Hl Tandarts LAUMEN Camping matrasje* vanaf 9,50 tot I Kussens Zeergrot) prijzen v« 159.—to 1390,— Dekens 10 1» Hc Spreien 'i Slaapkamerkleedjes Momdei P. MELSCv Middetburgroetraet 16 22, Goes Te bevragen: M. H. Trompstraat 5. GOES. - Stapelbedden 109.—. 119.—. 132.50 Polyether matrassen Donderdag 16 mei 1966 MhwrM Vou wbedden vanaf 23,50 tot TANDARTS te Goes vraagt ASSISTENTE AtatubiWt- AA EA (MuumL Jack wv,W T«Mb broek tM® Slaapzakken AanmeWen Fa. DvuMwril 'MnüniM 1» istimiipeoo i mat grond 19 a. (met wf zonder grond te koop. S Sïr** |,B CK.mp.ri.nd) I ^ne^r^V"’’ - Vemvrag Huls Kloatlncel Notaris Van Dtaeel te Goea I zal ten verzoeke ven Mevr. I 1. Oelo-van Schalk te Breda I bfj taeehrtjving verkopen I aStel1 T9koop: 1 Gazelle automatiech 1800 km. 1 Batavua automatisch 1 Zundapp 1964 Kostuum beet dat 2-if, 6 knoopt: kèn Je nagaan. eeeeeaaeoeeeeeeeeeoae mooie Drtewogeo (Z.-B.), met grote schuur 650 ms eigen grond I bij buehelte. Hoge hypotheek. Inl. tel 01195-262. eeeoeeeeeeeo.ooseoooooeoooooooooooooom TE KOOP:- BoArdArUtjA te Kamperland Divanbedden vanaf 20 mei tot 10 juni Tandtechnicus J. P. A. Rössel zitdag dinsdag van 10 tot Ik hsb zo m||n eigen Idee TE KOOP: eolide Leeg te aanvaarden.; Mmrr. OoètorfceriL Oude Singel 91. Goee. Veiling hul* Telefc j l Houdt De opticien voor moderae optiek I» i' Ganzepoorittroat 21 - Goot - fv F n 30.50 111,— I 11,55 r V ft o. j -■ leo-wi» waar nadere inlichtingen te 4 meter 28.75 (I I» 1' l' |i Onder dit motto brengen wij oen enorme keus in lijk mochten ontvangen. A. LockeMr J. LocfceMr-de Kubber Goedhals te Kortgene zijn voornemens op avonds haN acht In café Heven zicht Westhavendijk 1 te Kamperland In het openbaar A 'Éi betaling van de behoudens toesU 7.55 18.80 18,71 Div. soorten als kapok on veren vanaf Terlenka Perfolatex in voel soorten en maten In de prijzen van .1635 tot Nog nooit zag U zoveel keus b| efcaar Chenille - terlenka gevuld langharig (acryl) enz. in prijzen van 18,50 tot 10®, 10.56 Tuften, alia kleuren, vanaf Langharig, Leacryl goed wasbaar, vanaf m prijzen van 27.80 ,s 1®K— -w -w 142.50- op ons al ignaaister. Am-| berg N.V., Industriestrast 7. Goes, telefoon 78M. UITSLAG VtHLOTIlfG ORANJIVKHXNIGINO Kapellt-Biczeliw I De prijzen zijn gevallen op I lot nrs. 497 - 4-705-471 - f 257 - 108 - 788 - 114 - 887 en I1 482. En alle nrs. eindigend I op 85 - so -n en iee_ Prijzen afhalen bij: I Boekhandel D Burger. I. Blez.str. 4, Kapelle. tel 1880. I Uit da hand te keep HS WHISKYTIMC. Tnfpunt SHoontSOd AUum—l Hrfft a £n war dtocf spvaft. */j zt*>adsepoo8geMred. N drapen scboendn vo/perw <Ad 4tt*mröa0*Ai /nocfo. 148.— U behoeft dan niet moer te rf turen on te gissen, maar U ziet £-. 4’ rites helder en scherp 4 i Maak Uw keus uit sen brede kollektie vanaf 9,95 tot. ’G.ifcft TA’ voor ogen nylon en katoenen overtrek vanaf MW. J>e BevoMer*, Voorstad 24, Goea, telefoon 01100-5915 Adeerteert U ook fa» de Bevelander* I J Lasten 81,98 Behoudens toestemming B. on W. binnenkort 3. Cembinelio van de percelen 1 en 2. Het huto met tuin aan de Voorweg 118 ks I» middels uit de hand verkocht. Bezichtiging zaterdag 19 mei n.m. 2-4 uur vrijdag 24 mol 10-12 en 2-4 uur straat 9, Middelburg (01180-2123) en voor ev. te ver •frakken hypotheken bij de verkoper dhr. J. H. de Regt. Kanaaldijk 1, Amomuiden (01182-542) MtchmsM te bik woon btj dhr. A. M. de Vrioe, Kapel- eeerag 81 U Kloetinge tussen UMchrijvingebUMton in te lursrsB HJ genoemde notaris uBlifin 81. mei tO8> TI KOOP mravoT^^Fw Btj inechrijvtn» te koop: HET HUIS bevattende voor- en achter. A A ,“W9 Middelburg en C. J. en erf te Waarde, Dorpeotr. 11. eigendom van. en bowoood I wfMro 34 mei 1999 daa door Mevr. M. v. w-nir7iim 1 Schrijver. BehoudMwkMstr op gebruik is okt. ia I te verkopen inlichting^ te bekomen en I ••keertje et tuin aan de Voorweg inschrtjvtngzbüjetten in te I U7. Woef pkn. 1 a. 39 ca. Huur f 28,p.m. leveren voor of op 88 mei I Lasten f 91,90 «-Gravenpolder. I 119. groot pkn. 1 a. 48 ca Huur f 28,Vjn. Kloetinge met bet reeht t erfpacht tet 8S nov. teia. JL K. M. VAN DALEN VAN LDTRE hun 48-jarige echtvereni ging te gedenken. Dat ae nog lang gespaard mogen bUfven is de wens van M. Walhout-v. Dalen J. J. Walbout Rlnuz, Karei. Leen. Eltne. Johan. Helnkenzzand. Dorpsstr 189 Cel «genheid tot feliciteren van 8J0 tot S uur en van 18° tot 830 in 't gebouw van de Ned. Herv. Kerk Op saterdag 1 juni a^. ho- p onze geliefde ouden, behuwd- en grootouden C DB JONGS en C DB JONGE-VETTE hun 40-jartg huweUjksfeezt te vieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen. Receptie van 4-5 uur Hotel „De Korenbeun”. 'e-Heeren- hoek. Borsselsedijk 19. Borssele. Op maandag 80 .mei aa. ho pen onze lieve ouden. C van de BORGT en C. van de BORGT- POLDERDIJK hun 85-jarige echtvereniging te herdenken. Dit is de wens van hun dankbare kinderen. Goes. Evertoenstraat 8S. Dankbetuiging Voor de vele blijken van be- T ondervinden btj onze 85-ja rigs echtvereniging betuigen wtj btj deae onze harteltjke dank. A. VAN HESE J. VAN HB8E-BORGS Goes, Hiw misse esg 48. Langs done weg «rillen wtj allen liarteiljk danken voor de vete bttjfcen van belang- ■a pmrhwiken en in g de muziekw. veer de bewezen ter gelegen- -jartg huwe- Voar de veie cadeaus en -.belangstelling, die wij bij ons huwelijk ondervonden zeggen w® u namens onze ouden barteftjk dank. J. C J. Mtamaard C. C. MtanaaM-Glaaer •a-H. Arendskerke mei *08. Met dank voor het genoten vertrouwen, deel ik mijn clientèle made, dat mijn alagersbedrtjf met ingang, van 18 mei wordt opgegeven A. A. Geense Korteweg 8, Driewegen. In aanslutti .g op boven staande bevelen «rij ops be leefd in ieders gunst aan. BestaDlngen worden dlns- dags en vrijdags aan huis bezorgd. Beleefd aanbevelend. J H. Btlk Hoofdatraat 88. slagerij tel. S1195-8M. Ovezande. ->■ Candy wasautomaten v.a. f 848,—. Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11-17, Goes tel. 01100-5855. (Alleenvertegen- woordlging voor Noord- en Zuid-Bevelend. -> Modehuis Gracia” Kloe tinge. Nog leuke kinderkle ding tegen spotprijzen. Op heel uw baby-ultzet korting. Vrijdag M mei D.V. bopea mms owlets en K. VAN DALEN Notaris J. Goedhaia te Kartgeae, biedt namens de hoer K. M. de Regt te Kaaa- pcrtand. btj Inechrfjtrtag te koop aan: uft wosMlrate^maS stenen ■ibaartje. grote bowlen ■ebonr. begobonwon, erf. tain en keemgaard. asm de WwilMiveWek «8 te Kam- g trien A greet 8MB aro In gebruik an gen st te aan- vssrden uiterlljk 15 juli a-S- Lasten voor toper vpmT 15 juli aj. Betaling koopsom uiterlljk 1 juli ea. Door B. en W. van Wissen- I kerke is toestemming ver-, I 1 send tot snmerhewtwrtng I Bezichtiging in overleg met I de verkoper-bewoner, telef. I 01107-301 Briefjes In te leveren voor J1 mei 1SSS. btj bm noemde notaris (tel. 8111 V."2T verkrijgen zijn Veer een krantenwijk In Goee vragen wfj p" voor dkokt oen akkurato Notaris,Van Dissel te Goes zal op woensdag 88 mei 1888 te 14.00 uur tohot caM J3e Tol" te 's-Hoer Arandslterke ten veraoeke van de tamiHe Molhoek publiek verkop en Hot InaIs BMÉ tain AAA voor ae veie oujsen van oe- <r«*ZEri£%raoi 137 arm Ontruimd te aanvaarden btj de betaling der kooppennin gen, behoudens toestemming 1. en W. Bezichtiging mei 1088 va uur. Nadere Inlichtingen tea kam- torp van de notaris Te kooplARIMlUteM te OOCB, Kamperfoeliestr. 38 Leeg per 15 juni, goed onderhouden mot voor en achter j op zaterdag 181 *uht, 6 kamera, keuken, badkamer van 14.08 tet 18.00 I Inl. Laan van Meerdervoort 405, Den Haag, telefoon I 070-3324Q5 van 29.90 tot J 4 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goea Notaris H. W A. Strenpoortc te Krulnlngen is voornemens dë* Vri«^4olV,bïj ‘tasrtJrtj- 'ving te verkopen Bei vrlletaaade WOONHUIS agp 4e Kapeieeweg 48 te toeettage. eeStie C aummcs see. give* 838 ara. bevatten de voer- oa achteriumcr. opkamer, 8 slaapkamers, keuken, ach nor Dudeiljk te aanvaarden na vu - metachew ee tnta groot 7 e„ 40 ca. Te bevragen Groenendijk 57, Ovezande Na 6 uur hei wnahsd» asot schuur eo erf aaa 4e Metei Kloetinge sast ha* r groet 8.44 aren. Ontnilmd te aanvaarden btj I Betaling koopsom binnen een maand. Onkosten binnen 2^. ^ho"ïriëS 52SS2& W"k van B. en W. Bezichtiging zaterdag ia I N,<*»ra Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris mei 1988 van 1430 tot 18.0e I «enWnetetraat 31. Kortgene (01109-337) en Sint Jan ü.-r en in overleg met de -- heer P. J. Oele te Goes. tel. 01180-7713 Biljetten te te leveren ten kantore van de notaris vóór of op woensdag 88 mei 1888, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn -> Te koop: Koelstra kinder wagen, d.blauw, 11 mnd. ge bruikt, geheel ultneembaar Wilhelminastraat X Hans- weert. -► Wij bieden U het gehele! jaar vast en -goed betaald werk op ons atelier als n*al.| ster o! leerlini- >v.v., Anuusirit telefoon 78M.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12