Speurtocht naar het cadeau voor Moeder 1 I poley -.ATA- W Polydor neem die verf HISTOR mïtuka WUIJCKHUI/SE VAN I H.D.Z. Geef OP GOEDE VOET MET UW VOETEN VERVEN ALTIJD G BED P. v. d. Linde, P. v. d. Linde, Goes, hoek L. Vorststr - Papegaaistraat 15-17. Tel. 6783, b.g.g. 8207. «unENïERPLEGING B De Phoenix” ÜW MOEDERDAG-GESCHENKEN in de speciaalzaak met de enorme sortering huishoudelijke art. VORMINGSCURSUS ONZE „MODERNE” SPOORWEGEN advertenties UJdlg ,De Phoenix' verscheiden Veriovlngs- kaartjes K^oubboppcrtjc" Dank- betulglngs- kaarten ,7 U koopt vanzelfsprekend Stichting voor huishoudelijke voorlichting ton piattelande van Damme „DE BEVELANDER" Donder Donderdag 9 mei 19M LANGE VOR8T8TRAAT 43 - GOES h - Uw aan ons op Meer Drukkerij In grpte heid Mj •t Drukkerij „De Phoenix” 3 1 Een tas is het allermooiste cadeau. ♦eeeeeeeeeeeseeeoe Voor een mooie foto bruids reportage MN: Alfa i carton verrekijkers Ook speciale prijzen. C n HET KLEUTERHUIS A GARAGE WALHOUT, Fruitiaan 12-14, Goes, telefodn 6236 Prijzen vanaf f,75, 2,50, 3.50. 5,50.5.95 enz. PARAPLUHUIS Onbei schooi Andere handige boodschaptaseen v.a. 6,95, 8,95, 9,95, 14,50 enz. In beursjes is er keuze uit vele tientallen modellen in- allerlei kleuren. Vanaf 5.96, 9J0.12.96, 14,60 enz. F n F n F F F 0 C F V R naar Goes, hoek L. Vorststr.- Papegaaistraat 15-17. Tel. 6783, b.g g 8207. ♦w* FOTO Huwelijks- kaarten ik "F Voor MOEDERDAG naar het KLEUTERHUIS om een leuke ■AD8TOF JAPON maten 38 46,/ 10.78 Eeen Prijzen vanaf 8.96,21,60, 25,50 enz. tot 150,— In paraplu's is de keuze over- 1 weldigend. uuUh<T^^Ï ^J»**** Pn>- irincieal VoorUduiageceiUrMm ie Zeeland. Bejaarden van Gees Gaat kamperen duur worden GOES. Lang* Voratstrairt 39 m 50, telefoon 5863 GRATIS RINGZEGELS GRATIS RINGZEQELS F.™ y ytBUl— MM 24,96 tot 72.— uRpttoruo* sorteriag gfaa, porwWn mi MutfewMt Bij aankoop van een Tomado-peraonenweegachaal ^TS.io7)24-^ ,,1*~ "d“-d GRAS IN DE BORDER jl a MM roor muren en deuren een de [•fï] •er TeMeoe 360446, Vraagt uitgebeelde folder Voorstad 24, Goes Schenk voldoend# aandacht oen uw onderdanen en zij zullen uw dienen. •en enzovoort. Dat te wat king. Hot karapersn te nog altijd de voor- ■cubvx naar uit, uai wasaa vocwderiM Mm», M0466ÓÓOÓÓ L •v’? VERBLEK uitepoéten, zo «oer droog.) Kon eeae mm I naar al *1 Onze afdeling Personeelszaken geeft veerflcMaa over de opleiding voor het Gaarne ontvang ik echriftelijk uitvoerige inlich tingen over de opleiding voor het Staatadlploma Ziekenverpleging B/over de Vormingscursus Psychiatrisch Ceetnna WMXBM ARNTBZ HOEVE Doldersweg 164. Den Dolder Juwelier Horloger lootte Kerkstr.12 Goes Tel 5094 H Goes, Papegaaistraat 14. telefoon 7966 DaamaSot kunnen Iedere werkdag van 10-11"'uur telefonische afspraken gemaakt worden. I» IMPOHT IN BOUW VAN SIEBAU GARACfS 'fniUKf N deze bijzonder -daad te hopen. Te koop: kinderwagen Riemersma grfja-wtt. Witte de Wlttstraat 0, Goes. lo. verspll- Speciale moederdag aan biedingen Jajjgtrtjkijzeri en Braun koffiemolens. Stroom N.V., Lange Kerkstr. 11-1?. Goes, teL01100-5856 na 0 uur 01105-474. w M OVERGOOIER. JAPONNEN ook in badstof Kleuterkleding tot 6 jeer Wij weten handige oplossingen om op Uw drukwerkkootaa te besperen Woonplaats:. Leeftijd i. Jac. Radio Voor v -gezondh heerlijk) is dit l want h< een dag Nu zijn het te I graag h fruit wl Wanneei appel e en daai rolt, ko Naam en vóórnamen Adres: MriUKA Ie «en broekie vm elastisch mSMSie éta on hoeft een naadlooe Ingabraid kruisje van donszacMo katoenen badstof. Daardoor la 'n Mltuka broekje absorberend aa ventilerend. t Blijft atasUach. Ook na veie, veie karen waaaan. (Eren •TAATMNPLOMA voor Jongens en meisjes vanaf 17 Jaar alsmede over onze STRETCH BADSTOF SWEATER 11,06 Een mooi VEST Een JUMPER, gesloten en boothals Een TWINSET Een ROK met leuke gebloemde blouse f 16,90 Vasana NYLONS, HANDSCHOENEN. SJAALS •Weer binnen gekomen PAKJES met on zonder mouw JAPONNEN in Trevira diolen. astralon maten 38-48 A.a. moederkleding Akllelné. bet buste voor ransplrereade of droge voe- an. Verkrijgbaar btj Dro gisterij Nagtaaam. Ovezande Gere- slede Fa v tel. 7074 F"*®*’, ••■miniem e stalen oannan van do voor 16-jarige meisjes bij het GewoeteNjk Arbeids bureau te Goes. Woatwal 33 op donderdag 16 mei 1068 van 15-16 en van 19-20 uur Schrihoüjho McMngon worden verstrakt na ont- vangft van onderstaands ingevulde bon - -ll‘ r ----- Al» hult wel een kleine, b jes, die I gemaakt inderdaa zaak. Hier Is nut kan in huls? ten, dat u kunt komen, gereinigd Vwi Voor veim ie de huishoudelijks voorlich ting in de laatste jaren een bekende klank geworden. In hooi veel plaatsen in de provincie zijn curauwin. lezingen of demonstraties gegeven: koken, kleine re. Aantrekkelijke geschen ken b-V parasols, tuinstoe len en rotanstoelen bij Fa C. Oranje, Voorstad 3-5, Goes. -> Te koop inperuild joe gen» en mei»leaflet» om zelf verder op te knaj J. Sendee Rijwiel Electra Kapelle. -*• Uw oud schee rapparaat ia nog f 15,- tot f 25,. waard bij aankoop van een Braun S, Philips driekop of Re mington Selectric. Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11-17 Goes, tel. 01100-5855 na uur 01105-474. De groep „Invoering Huisstijl" «dl in deze „muffe termen” verandering bren- gen. r~ woorden niet meer „in” zijn en wil ze modcrr -ren waardoor ze de moderne mens t ontvangt hiertoe graag suggesties. De vraag blijft of de zaak hier niet rooskleurige bedrijfsresultaten van N S. inderdaad onder maar voort vloeien uit het feit, dat de Spoorwegen bij de mo derne jonge mensen minder aanslaan doordat ae een verouderde ..Muffe ter minologie” er op na houden. Zou door wijziging van deze terminologie de situ, atfe ineen» ander» worden? Zouden de bedrijfsresultaten plots met sprongen om hoog gaan, omdat de moderne jongeren zich wel willen laten rijden In maar niet in een trein? Wij betwijfelen het nut van dit experi ment Wanneer de NS. als vervoers maatschappij meer in trek willen komen, dari ligt de basis hierin, dat zij snel en frekwent vervoer moet btodn tegen zovele anderen zijn iedereen bekend en slechts worden bereikt door een bedrijf we weten allemaal precies wat er mee wordt bedoeld Het zijn woorden die ge heel in onze 1 genomen en er een mee vormen. kamperen hebben ook de kampeerder*, minan het nodige bijgedragen. Deze vorm wa vatfa Wdabastadtiw Ban mrott aa*B bewegen. Provinciaal centrum Eind 1847 la in de provincie Zeeland tot -itand gekomen de Stichting Provinciaal -ent uin behoeve van de voorlichting voor huishouden en gezin in Zeeland. In deze Stichting werken samen de Stich. ting Nationale Federatie voor Huishoude lijke en Gezinsvoorlichting en de Stich ting Hutshoudeliike Voorlichting ten Piattelande, de plaataelljke Stichting Middelburg (aangesloten bij de Nationale Federatie) en de Provinciale Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting ten Piattelande in Zeeland (aangesloten bij de landelijke Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Piattelande). Spreekuren Cén van de eerste taken van de Stichting Provinciale Voorlichtingscentrum Zeeland zal zijn het geven van huishoudelijke voorlichting door middel van spreekuren. Op deze spreekuren zullen Individuele adviezen worden verstrekt. De start van deze spreekuren vindt plaats te Goes, waar iedere dinsdag zitting zal worden rehouden. Het ligt in de bedoeling bin. -ten afzienbare tijd ook in Middelburg te >eginnen. Samen met Friesland is Zeeland één van ie eerste Provincies in ons land waar leze vorm van huishoudelijke voorlich- ing gezamelljk begonnen wordt 'oor iedereen 'edere huisvrouw en elk meisje, ook ver- oafdgpl mgt belangstelling voor de huis houding óf vragen op huishoudelijk gebied 'runnen van deze voorlichting gebruik naken. ast de cursussen en lezingen zal met 'eze individuele voorlichting begonnen vorden. luist omdat, op de diverse cur- <ussen zeer veel individuele vragen naar zoren komen. Hat wordt de consument niet gemakkelijk temaakt om uit de doolhof van artikelen een fn zijn geval juiste keus te doen. We kunnen -u door de verieidellike reclame's” wel eens de vraag stellen: kopen we zelf of laten we ün ons ver. kopen. paraties. naaien, "bloemen schikken, beter Informatit Op desa spreekuren nu kan informatie gegeven worden omtrent alles wat bekend is van huishouding, huishoudelijke toe stellen en hulpmiddelen. Op deze manier kan de markt voor de consument wat „doorzichtiger" worden gemaakt. Bij deze individuele adviezen zal de huis houdelijke voorlichting terug kunnen vaL len op andere instanties die zich al enige tijd met o.a. consumentenbelangen bezig houden. Wij denken hierbij aan de Nederlandse Consumentenbond, aan het NTTHO. de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek aan instanties die keuren op kwaliteit», eisen, zoals KEMA keur, GIVTG keur enz. 65 jaar an ouder dia wensen deel te nemen aan de rijtoer GOES OOSTERHOUF) op 22 mei a.s., kunnen zielf hiervoor opgeven op 13. 14 en 15 mei a.a. in de Bejaarden-Soos van 2-4 uur Kreukalmarkt frekwent vervoer moet bieden tegen eên aantrekkelijke prijs. Zoiets Z-— Objectieve Informatie Zoals vermeld kan iedereen van deze spreekuren gebruik maken. Er zal een objectieve voorlichting gegeven worden om de huisvrouw in haar om standigheden behulpzaam te zijn bij het maken van de juiste keuze. Landbouworganisaties Naast de Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Piattelande werken Economich Sociale Voorlichters In dienst van landbouworga nisaties. Zij verzorgen de voorlichting onttrent wonen woninginrichting, huishoudelijke beheer en budgettering. •Er zal door de huishoudelijke voorlichting met de economlsch-sociale voorlichtster een zo nauw mogelijke samenwerking worden nagestreefd. Spreekuren iedere dinsdag In Goes worden de spreekuren iedere dinsdag gehouden van 10-12 uur en van 3-4 uur in bet Landbouwcentrum, West, singel 58, tel. 811044444. in de natuur nu eenmaal hebben. We hebben dat vooral de laatste jaren sterk gezien in da aeboenenmode voor de vrouw. De naaldhakken en de amalle leest mét spitse neuzen was de grote mode. Iets afgnjselijker voor de voet kan men zich nauwelijks bedenken. Niemand; ook Het kamperen, dat' vroeger een cialtteit was van i—- schroomden om ergens in de wilde na tuur hun tentje neer te zetten, te sla pen op de harde grond en bun eigen potje te koken, is momenteel een vorm van massa recreatie geworden en dat worden is tot een luxe vorm van „neem je huis mee op vakantie". De tenten, de caravans en de diverse accessoires zijn tegenwoordig zo fraai, zo doeltref fend, ao perfect, dat er nauwelijks nog apnntn la van Jbaha^M. Men heeft op Tnm g»wóou*bijhridt tot kamperen ook duidelijk tot uttdruk- deUgsïê vorm van vakantie houden. Het ziet er achter naar uit. dat daar TE KOOP Morria 850, 1965 44.000 km mat A N W B, keuringsrapport, In staat van nieuw N.S.U. 1000. 1965 N.S.U. Prinz 1965 2 V.W. 1967-1966 Flat 600 1967 Ford Taunua 17M 1965, Combi Daf 600 1961 DKW 1000 1960 Simca 1500 GLS spec. 1966 Garantie. In ruH. financiering border, of kaal stukje rond de boom stam, een afbakening te maken met bakstenen, die we gedeeltelijk tn de grond graven. Ook gaat dit prima mei aluminiumstripa die in de handel zijn. Het maakt ons werk gemakkelijker. maar het staat niet zo fraai Bij gebruik hiervan moet een en ander wel wat gecamc eerd worden. Het is met alles so, dat wanneer wij er voldoende aandacht aan besteden en het goed onderhouden, vrij er ook veel ple zier van hebben. Dat zien we met zo veel gebruiksvoorwerpen. Maar dat geldt ook voor on» eigen lichaam. Wie zijn lichaam of onderdelen daarvan verwaar loost, zal constateren dat een en ander snel achteruitgaat Wie de moeite neemt om zijn lichaam goed te onderdhouden bemerkt dat het langer en beter zijn diensten verricht Dat geldt ook tn het bijzonder voor onze voeten. Die 'arme onderdanen wor den maar al te-veel verwaarloosd. Veel mensen komen nauwelijks aan een fat soenlijke behandeling van hun voeten toe. Die basis waarop zij staan, moet maar mee, dag tn dag uit Zij moeten ons lichaam dregen en zorgen dat we mobiel zijn en blijven. Overigens is het zo, dat we dikwijls met dia rare uitsteeksels aan de onder, zijde van ons lichaam maar moeilijk raad weten. We willen ons verfraaien en prompt moeten ook de voeten mee. spelen. Door de eeuwen heen zijn ze het onderwerp geweest van mode. Vanaf het moment dat de mens niet meer anhersteltrare sehade geleden. Schade df«‘ op blote voeten ging, doch de voet zich juist ernstig zal doen gevoelen P-n* ,*ch”ten' *ln< _men mod* wstmeer de eigenaars van deze Meter door de geschiedenis heen beste rot Al snel is men gaan vergeten, een bijzonder belan rijke taak in het leven van een mens Het schoeisel werd een onderdo mode en de ene dwaze gees andere bracht een achoenenm misschien wel erg fraai van vormen en HJn was, maar die totaal geen re. Voor moederdag Hoover stoomstrijkijzer 54.50 met garantie. Jac. J. Sendee. Hoover dealer Kapelle. --- i. - Hk-a-a we e.» I 2 CADEAUS VOOR 1 GELD!! mington N V.. La Goes^-ti uur 0110 -► Te koop: l.pr.st.z Philips wasautomaat 2 jr. oud. we gens plaatsrebrek. Breitner- streat 35, Goea. Te '-loop: defekte TV f 15,zonneparosol f 20.— Kapeiyweg 31b, Kloetinge. Voordeelprijeen. EleCtr koffiemolens vanaf f 13.45 Fa. v. Driel. Kloetinge, tel 7078, Patiinwe^ 94. -»• VoordeelnrHeen. Mixers vanaf f 38.25. Fa. v. Driel Kloetinge, tel. 7076 Patijn weg 04. -> Voordeelprijzen. Wasati tomaten vanaf f 503.Fa v. Driel. Kloetinge, tel. 7075 Patijnweg 94. -»» Te koop: l.g.st*. butagas kachel en grasmaaimachine Te bevr. na 17.30 uur Julta- nastraat 62, Hansweert. worden «n dat zou ook wel eens een terugslag in deze sector te zien kunnen pawn De ANWB heeft de overheid gevraagd om in staat te worden gesteld om com mentaar te leveren op deze bijzonder hoge eisen en het te inderdaad te hopen, dat deze nuttige organisatie in staat zal i er niet zulke hoge investeringen nodig zul len zijn, waardoor het kamperen een recreatievorm voor de massa kan blijven. Aantrekkelijke geschen ken. Tafelkleden, sierkua- sens en spreien bij Fa. C Oranje, Voorstad 3-5, Goes Platenspelers met ver. sterker in koffer v.a. 125. Jac. J. Sandee Radio Electra Kapelle. Voordeelprijzen. nommeerd fabrikaat stofzuiger t 140.—. Driel, Kloetinge. Patijnweg 94. Uw oud scheerapparaat ts nog f 15.- tot f 25.. waard Mj aankoop van een Braun S. Philips driekop of Re mington Selectric. Stroom kerkstraat 11-1? J00-5855 na -► Voordeelprijzen Haar- droogkappen f 44,96, vloer- statief f 11,45. tafelstatlef 5,35. Fa. v. Driel, Kloetinge, tel. 7076, Patijnweg 94. Te koop: Renault Daup hine bj. ’63 motor en banden als nieuw met lichte schade f 650,— tevens 1 Solex-oto I f 75.— en 1 zwarte kolen haard koopje. Vogelzangs- weg 12, teL 6765. Te koop: zomerhuisje, van Boven, Poelweg 1, Goeo tel. 61100-7964-8098. -*-' Te koop! Ford Taunua iXig-st. bj. '60. Te bevragen: Voorstad 72, Goes. -► Te koop: ijzeren vlet 5 m. 1. 1.60 br. 9 pk motor met keerkoppellng, handpomp en 2 roeispanen. C. Maas, Boomdljk 17, Hansweert Speciale aanbieding Bosch koelkasten. Geef moeder zo’n pracht Bosch koelkast. Stroom N.V., Lan ge Kerkstraat ll-H, Goes, Itel. 01100-5886 na 8 uur'blio»- 1674 de schoenen fabrikanten en .handelaars hielden met deze essentie rekenig. De meest onmogelijke modellen maken en aan de man brengen was het parool, want zaken zijn tenslotte zaken en of een en ander tot gevolg zal hebben, dat er vrouwen zijn die invalide wor den en hun leven zullen eindigen in een rolstoel speelde geen enkele rol. Fraaie vormen en elegance waren het parool. Nu behoeft men helemaal geen voet-' kundige te zijn, om te zien en te we ten, dat onze voeten daar hel “maal niet op zijn gebouwd. De voet loopt naar voren wat breed uit. De tenen willen wat ruimte om zich te kunnen bewegen, te kunnen ontplooien. En wa' deed men? Men drukte de voorvoet in een nauw, spits toelopende schoen neus. Wat een wonder dat hterdoo’ vele voetvei vormingen ontstonden. Da’ mensen steeds moeilljker gingen lopc- en dat de Nederlandse voetverzorger en voetverzorgsters kwamen te staan voor grote aantonen eeltplekken en lik dooms. In die jaren moest er heel wat worden gepedicuurd. Hoeveel voeten vooral vap vrouwen hebben tn die jare" onherstelbare schade geleden. Schade di<- rich juist ernstig sal doen gevoel er bejaard zijn geworden, wanneer het ge hele lichaam door de loop der jarer zodanig heeft geleden en te genieter dat bet zich wat moeilljker gedraag’ De voeten zullen het dan snel laten a' weten, want zij hebben heel erg te lijd» gehad. Dat betekent, dat de ouder mens, die door de leeftijd al wat ui* V»—-w-■w - ww krijgt met een moeilljker wordende mc - --- biliteit. De voeten willen niet meer r- kening hield met de taak die de voeten best en dat kan betekenen: stilzitten .....A wiw/wi. eenzaam heid, kortom diepe geestelijke en li chamelijke ellende. Goede voeten hebben en behouden h een uiterst belangrijke zaak niet alleen voor nu. maar ook voor later. Spaar uw onderdanen en zij zullen w lang - dienen. --- i -+■ Uw oud scheerapparaat wieg. Is nog f 15.- tot f 23,. waard Abelenstr. 8, Goes na 7 uur bij aankoop van een Braun 'S avonds, S, Philips driekop of Re- --- mington Selectric. Stroom -4" Voor moederdag artike. N.V., Lange Kerkstraat 11-17 ten naar Stroom N.V., Lange Goes, tel. 01100-5855 na 6 Kerkstr. 11-17, Goes, tel. uur 01105474. 61100-5855 na 6 uur 01105.674. Te koop: Chevrolet Hon- Speciale aanMedfng za Coupé *61 i.gst Langstr Bosch koelkast an Geef 9, Schore. moeder zo’n pracht Bosch - - koelkast. Stroom N.V., Lkn. Te koop: kinderwagen ge Kerkstraat 11-17, Goes, geh. ultneemb., vloerkleed tel. 01100-5855 na 6 uur 01105- 2x3 meter. Mauritostraat 4. 874. Goes. -- - 1 --► Te koop: i.g.st.z. Ford Te koop: l.g.stz. kinder- Anglia bj. '59 voordelige wagen, half hoog model. P prijs. Minderhoutstraat 13, C. Quantstraat 54, Goes. WUhelminadorp. -► ’n Mixer voor moedei komt u dan eens bij Stroom N.V. kijken. Prijzen vanaf f 39,95. Stroom N.V.. Lenze Kerkstraat 11.17, Goes, tel 01100-5856 na 6 uur 91105474. wanneer de nieuwe kampeerwet van kracht wordt, want daarin worden bij zonder hoge eisen aan de Nederlandse kampeerterrein» gesteld, eisen die zo „muiie termen verinaenng orwn- de cVn" Men is namelijk bang, dat deze T?™* be’ - - °™fen in hun bedrijf te investeren en PMi^er die van het terrein gebruik -w i maakt. Op die manier ia het niet denk- wordt overtrokk» Zouden de minder beeldig, dat het kamperen duur zal gaan doolhof van artikelen Er is in deze tijd een zeer groot aanbod van artikelen op de markt, de reclame peelt een eer grote rol. en er wordt ge. rniik gemaakt van allerlei aantrekkel’’ke erkoopmethoden (Voor de consument 'eeds moeilljker).' Gras is in een gazon heel leuk, maar we hebben er geen behoefte aan in onze borders, of op plaatoan rond boomstam men e.d Om deze ongewenste gras, groei tegen te gaan, moéten we er wel regelmatig aandacht aan schenken en overal waar het gras de kop opsteekt en waar we het niet wensen, moeten we het dadelijk uittrekken. Veel kan men al oorkomen, door tussen gras en Zijn nieuwe benamingen wel noodza kelijk? Een modern bedrijf moet bijblijven, dat is iets wa: ro\er we het allen eens zul len zijn. Dat is iets k onze Neder landse- Spoorwegen ernstig nastreven want gezien de bedrijfsresultaten is het inderdaad wel nood/akelijk dat er iets wordt gedaan, om onze trouwe N. S. om te bouwen tot een goed renderend be. drijf. Op ale mogelijke manieren pro beert men te dokteren. Zo is er ook een groep „Invoering Huisstijl”, die zich bezig houdt met moderniseringen, zoals bijvoorbeeld in vormen, kleuren e.d. Zij hebben ook de idee gelanceerd voor de knalgele treinen met donkere strepen. Nu is deze groep met een nieuw voor stel gekomen en wel om de spoorweg- terminologie te moderniseren. IM hier komt deze groep op een terrein, dat ons allemaal raakt, want op de een of andere manier .ebben we via onze Nederlandse taal er allemaal mee te maken. Betitelingen als conducteur, ma chinist. station, sein, wissel, cwp* vlucht hebben, genomen, wanneer sa van de kampeerders niet op l péerterfelnen alles Mar tel aard venden. zoals toiletten, waafelegenbedesi nset de mogelijkheid. <M wate* te krijg»**. - »pe- voorts dikwijls goed geoutilleerde kamp- ruige jongens, die niet winkels, waar men van alle» kan krtj- ™j «naoveort. Dat 1» wat de camping» aantrekkelijk heeft gemaakt. Natuurlijk zijn er gradatie». De ene camping te mooier uiteer t dan de ander, maar o- ver het algemeen mag gezegd worden, werd mogelijk, doordat het kamperen ge- dat de Nederiandae camping», op een - ---enkele uitzondering i:J»schien na, de toets der kritiek kunnen doorstaan, zeker wan neer dom van het standpunt uitgaat dat kamparw toch alttM *»t be- totomen om klein beetie behelpen. TM. slotte zit men toch niet in om hotel Bn d»t komt U ouwen» in de kosten van hot iets Aan de populariteit van dit veredeld» Dom veem meer de voet noemt, een rol meespelen en dat was door de geschiedenis heen niet zo’n welk voeten hebben el van de i t na de 10de, die génngeeqj raakt, ook nog te kampe krijgt met een moeilljker wordende mc biliteit. De voeten willen niet meer r- -t en weinig contact met anderen. Dat betekent, WINfcELCOMBINATlE --r.- -► Voordeelprijzen. Electit. Lokerse BH heggeschaar f 13*.—. Fa. v. a_wmv»9V Oil Kloetinge, tel 7076. T» koop: Hoenaon oliehaard met kookplaat l.pr.st. Per- rikstraat 7, Goes. Te koop: smeedijzeren Te bevr.: Brouwea. bij aankoop van een Braun avonds. 01 ïte- Stroom -te7 Voor moederdag artike. 6 Kerkstr. dat uiterst ejlclènt werkt wn niet mot - verandering van de spoorwegtermlnolc. Nederlandse taal zijn op- yie. Alle tijd hieraan besteed te verspl* onverbrekelijk geheel ling.. weten allemaal precies wat er

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8