I de magneet I Fabery de Jonge IS RAIFFEISENBANK spaarbank en alle bankzaken LBAAYENS I J' ik voor moeder? 12 MEI - MOEDERDAG F hulp 4 Gee I DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK (aparte breidscollectiee gratie knippen - knipadvies) Dat is^ het! Cotton Ciselé - Cotton Faille - Cotton Elegance het dubbel woonhuis iets voor haar flets! Rijwielhandel M. Verstelle ST bHvix Voor ii CO telefoo AFWEZIG Dr. J. Gosses CHIRURG D. HAGE te Goes -*1 zaterdag 11 mei geen spreekuur Tandfechnicut 1 H. STAM tandarts GEMEENTE GOES „DE BEVELANDER" OCHnU ZfflMUUL 1*1 u ^WisJWTiEr - Dw blik op de wereld wordt ruimer HET HDIS I a r nu sons echt 9 118 Donderdag 9 mei 1968 Donder ZOMERPLEZIER A 7,80 Cotton KLOKSTRAAT 9. GOES VRAAGT VRUBUJVEND ONZE TARIEVEN oeeeeeoeeooeeeoeeeeeeeoeeeo 8 4 I LL hL ■lil;/ 1 Z/ Firma Mo G. Steenhards OUBHANDSL Verwen moeder PANTOFFELTJE of MUILTJE Overbekende kwaHtohen voor chigoe zomorfaponaon oft Well zlet P Te koop Mlddenstandswonlng NachtegaaMaan 18, Goes Thans nog verhuurd aan Mevr. Hoekstra. Prijs slechte 20.000.— Te bevragen bij J. Th. Goedemondt, In- oa vortteeg oareerond «eed Goes. Lange Vorstetraat 2. teL 01100-6050 13,60 Ka'- In da kleine mode van DE MAGNEET J. P. A. Rösssl zitdag dinsdag van 10 tot ZATERDAG 11 MEI AFWEZIG WEEKEND-HUIS J. TH. GOEDEMONDT, en Te^ftoe^s suroace^t^l ^poo^i laeeeeaaaeeeea—oeeBeeeoueeeueuuueeee* GESLOTEN wegens opheffing v G. FOUDRAINE SCHOENHERSTELLER Korte Meuwetreot Goes >eeoeeauue«eau«D«eaeeuou«uuu>ê>Dueaeu* OPENBARE VERKOPING TE KAMPERLAND p Zeei Vers 4 schoonheidssalon Aphrodite RINY VISSER, Cotton ClaoM Faille Cotton Eloganco 90 br. f 5,26 - 14.90 per meter ..DE BEVELANDER” WOONHUIS Geachte cUSntèlG, - Komt U eens kijken bij De Magneet. Daai is veel moois in bloesjes en rokjes, voor een zomer vol zorgeloos plezier. Gemak kelijk wasbaar en sterk genoeg voor de wildste spelletjes. verkoopster en leerllng-verkoopster voor onze nieuwe speelgoedzaak, huishoudelijke- on kne afdeling VISSER ZN. TE KOOP: WONING Kievitlaan 15, Goes, bouwjaar 1967. Te bevragen: P I. Bastiaanse Tel. 01100-8095. ENttonmest én gazonzaad bij H. S. Drijfhout in de Wijngaardstraat Wijngaardstraat, Goes Zweedse woning J. Jansen, HET HUIS vol* Beloofd aanbevelend, voer ogen .i' -i' Ie eyfon. brokaat of loor bij i' .1' I' I' ■p' r - VOOR E 3. o E bfj dhr. S. Sinke- genoemde nota- Taj inaa al- E o JUWUM - HOMOOBM MNM TCM UMaa«BKam.M.ia.M ooaa van 16 tot 18 uur In iw, Nleuwstraat Burgemeester on wethouders van Goes bieden te huur aan Marijkeetraat 41. Goes, telefoon 011004G36 1 Gaaxepeortstraet 21 Goes ZILVERZEGELS Uw moederdag geschenk vindt U •I» o Bloesjes ven rterfco Bousmc katoen. Ruitjes in roze/groen of geel/bléu. Maten 104-164. Maat 116: mot aan CADEAUBON voor behandeling of cosmetica van In onze omgaan dan zei Kom ee Natuurli vergoed Juw Havenpl met garage, schuren, erf en tuin te 's-Gravenpolder, Langeweg 1. groot 780 m2 Grappig rokje van - bleu of oranje Terlenka. Maten 116-153.' Maat 116: Kloetinge. telefoon 01100-8613 ik Meter Kagftt vraagt AANh vangen Va*. A. Vennaire-Remijnse Poelwijk SI, ■a-Heer Arendskerke Op woensdag 15 mei hoopt C. dra Dekker te Oudelande sflu See verjaardag te vieren Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 - 18.00 uur in het Dorpehuls te Oudelande van 10 t.m. 27 mol TANDARTS 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes Goede fi >ooo»oo< p Spreekuur wordt waaroenonien door M. J. do Bruin, chirurg op alle middagen volgens afspraak hele dag per week ..zaterdag 18 mei n.m. 2-4 uur; vrijdag 24 mei 10-12 en 2-4 uur Betalingkoopsom binnen een maand, onkosten binnen een week na de toewijzing Nadere IniicMingen zijn verkrijgbaar ter gemeente secretarie van Goes (afd. Algemene Zaken), telefoon 01100-5732 3 km buiten Goes met 1200 m2 tuin Prfje f 14.000,— Te bevragen bij Goes, Lange Vorststraat 2. tel. 01100-5050 Goes naar M. D. de Grootstraat 48 telefoon blijft 8872 W. van Strlen J. A. van Strien Tevens WERKSTER gevraagd voor halve of .vormt do verbinding tussen Zee land on do overige delen van Neder land. Het Isolement van de eilanden Is voorbij. De Zoelandbrug la een sym bool, oen schakel tussen het verleden on de toekomst Do Zeeuw bouwt aan do toekomst aan de voltooiing van het Zeeuwse drieluik: landbouw, recreatie onvlnduetrie. i Ctitnten en vrienden allen hartelijk bedankt voor het genoten vertrouwen I -de be- ondervonden bij huwelijksfeest S»eSSSe< M Ti ECHT 8LVER Ook ia awodM rifver hebben wij Mn uitgMiraid. kolMctie opgMwuwd. Of U nu oen mooie kaedilvr of eon prach tig rarviM Ot een IdaoMc broodmancl» zoMd. U zult voortraffailjk slagen. Prijzwt vuMraavanf 30.- toef Z000-- De opticien voor utedante opdek 4 Kelzersdijk 30, telefoon 7757 Geristorneerd echoeubeideepociaHete ■riii.ite Bttoae eptoidtag P DIT 18 EEN PUBUKATK VAN DE GEZAMENLIJKE RAIFFE1SEN- BANKEN OP NOORD- EN ZUID-BEVELAM) EN WALCHEREN. Hi*btj betuigen wij ons. hartelijke dank voor de b eraMMi A. dra Dririrar A. dra D«kker-NB>M ^—•S-Gr.ranpoMer, mei IMS - Schoolstraat >8 kado’s en bl^ iMt U, Op 17 mei hoopt onze mowter en oma J. A. ru to Deee-Mrt »«i**rdag te vie ren. Dat m nog lang g»- spaard mag blijven is de WW. van haar kinderen, trahuwd- ra kleinkinderen GetaprateSM tot frticiterra vaa 4-8 uur In Amidtla te KloMlnge WUhdminastraat 38, Goe. L.- Houdt BAAYENS En do Raiffeisenbank werkt mee. Ruim 460 miljoen gulden werd er al bij do Ralffoieenbank m Zeeland gespaard. Geld dat mede gebruikt wordt om Zeo- lande economie gezond te houden. Roede 100.000 Zeeuwen maken ge- X bnrik van do diensten vm do 130 vee- - ttglngon ven de Raiffeisenbank In Zee- lend. De Rolffelsenbank Is epearbank. maar verzorgt tevens allo andere bank zaken, zoele rekenlng-oourant, girale salarisbetalingen, relsdevlezen, effect ton. onz. m.t a.n go«d. bril U behoeft dan niet moer te turen ra te gissra, maar U ziat alias heldor en scherp Notaris H. W. A. Steenpoorte te Krulnlngen ia voornemens ten verzoeke w> mevr. A. de Vrtwe-Mol btj Inschrij ving te verkapen Hei vrUUsraia ara 4e Passtsswig M te Kloetinge, eestte C nneraie SSS, groet 8.80 ara. bevatira- de veer- ea aehteekamer, zUkamer, 3 tteapkaie rrs, fcm—kma>) mImUW Dadelijk te aanvaarden na betaling van de koopsom, behoudens leMteminliig van B. en W. Inlichtingen te bekomen bij dhr. A. M. de Vrfeze, Kapel- seweg 61 te Kloetinge tussen 18 en 30 uur Inschrijvlngsbiljetten in te leveren bij genoemde notaris Ruiterlijk 31 mei 1908 HterWJ delen wij U mede, dat wij met ingang van f mei •^oedragea aan de firma Steenhard. Marijkeatraat 41, Gom Wij danken U voor het In ons gestelde vertreuww ge durende 33 jaar dat w« U mochten bedienen En beveel hierbij mijn opvolger gaarne aan, met de hoop dat ook U hem hetzelfde vertrouwen mag schenken Hoogachtend, J. Harre bout In aansluiting op bovenstaande mode deling van dhr. HerrebouL hopen wij U vanaf 1 mol 1968; met correcte en ledige service te bedienen Behoudens toestemming B. en W. ontruimd te' aanvaarden Nadere inlichtingen ten kantors van voornoemde notaris sen Weststraat 31. Kertgene (01108-337) ea Sint Jan straat 9. Middelburg (01180-2123) en voor ev. te ver strekken hypotheken bij de verkoper dhr. J. H. de Regt. Kanaaldijk 1. Amemuidon (01182-642) Lange Kerkstraat 2-8. Goes, telefoon 01100-8557 2. Het bete met echourtfo M brie aan do Voorweg 117, groot pkn. 1 a. 38 ca. Laeten 81,90 Huur f 28.— per maand Hot huto »et iihsurtji ee toto aan do Voorweg 119. groot pbn. 1 a. 48 ca. Lasten 81.98 Huur 28.—per maand 4. COMBINATIE van de percelen 2 on 3 5. COMBINATIE van de percelen 1. 2 on 3 Bezichtiging: Do Noterieeen A. A Moggrl te Middelburg on C. J. i Goedhals te Kortgeno zijn voornamens op vrijdag 24 mol 1988 des avoade baN acht in cafo Haven- zicht”, Westhavendijk 1 te Kamperland In het openbaar te verkopen 1 In de gemeente Wlesonkerke (Kamperland): 1. Het koto mot garage, ecboertfo, erf oa tato aan de Voorweg 118. groot pkn. 3 a. 66 ca. Laeten f 88,16 ra A1D IA/ araeSra.ieraaA «M* i i VERHUISD per 8 mei 1968 van Vogelzangswog 23 Hartelijk dank voor de vele felicitaties, kado's en bloe- men, die wij op ona 50-jarig 1 huwelljkafeest mochten oct- Te koop goed onderh. middenstands* woning (Bouwfonds) in Goes-Oost Grote woonkamer, f. 4 slaapkamers, zolder/ viisotrsp, schuur. voor- ra achtertuin Brieven onde< no. 19-3, bureau van dit blad Te haar gevraagd in Goes of directe omgeving omstreeks september eeegestooweetos 4 8 5 kamers mot douche of Huur tot 250,— p. m. AanbiediogeiM Touwlaan 7, Ziedkzee -► Klnderfletzjee zwere kwaliteit komt die zien van. af f 80.—. Jac. J. Sandee, f Koeile. i» SPAR Dan h i' Bij inschrijving te koop: bevattende voor- en achter, kamer, 3 alaapkamers; met garage, acht .rtje en erf, te Waarde. Dorpestraat 2. eigendom' van. en bewoond door Mevr. M. v. Koeveringe Schrijver. Behoudens toezt op gebruik ±18 okt. as. Bezichtiging op zaterdagen 11 en 18 mei a.a. telkens van 14 uur. Inlichtingen te bekomen en inschrijvingsbiljetten in té leveren voor of op 33 mei a.a. ten kvntore van dhrn Th. de Klerk Zn.te ’a-Gravenpoder. Te koop een hootoa met garage on schuurtje Te bevragen Henry Dunantstraat 13, Kruiningen Notaris Steenpoorte te Krui ningen is voornemens ten verzoeke van mevr. C. G Pieper-de Nooijer ex bij in- i achrtJving te verkopen aast garag» ra grote tada aaa de Derpeetraat 3S te Waarde, greet eageveer 8 a. IS erattarea. bevattende 8 kaaaera. weeakeakea. drie ohaiWaaaera. eeider ra Dadelijk te aanvaarden na betaling der kooppenningen, bohowleru toestemming B. Voor bezichtiging zich te jagen L" mak Havenstraat te Waarde Tra-hrttvtnmbll letten in te toveren Mj L— ris ulterlijk 18 mei 1088, al waar tevens inlichtingen zijn CeraaBh WaUeaaaa- Keokelaar hm^«S-^rlg huwelijk te Dat zij neg lang gespaard mogen blijven ia de wens van bun dankbare kinderen en MdnHniterm T Wljteren het op zaterdag

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16