n de magneet 1 f ras QUICK SHOP - :saagegsg? Ml Een Visboek, meneer’ rs tl! 6 •A H. DRIJFHOUT, Wijngaardstraat - Gone 119,*- «1 Storm’s kantoorinrichting Gereedschap voor de teil li LUTEUR h de perfikte ihtwreliiglij - Gevraagd voor direct ER MEISJE B OM administratieve kracht (vr.) B ïA* ïoor moederdag..... TUIR- ER ZOHRESTOELER Lokeree m vm Damme, LUTEUR W rijlesm yoor 6U,- lis nfouwreiniging In 24 grew Z F? Elke vrouw is zó jong ris Zieh Heedt! ilt.o. l Te kegm FRISSE LÜCriT VOÓR KAJ® Voelt U zich Jong? Wij voelen met UI doet vergeten. Komt UI De oórnplete voorjaarskollektle tl .- donderdag 9 mol 1968 „DE BEVELANDER" r I i*A- •- V5fc ioMoëao aaooaf i' KLOIOTRAAT KN - r o A I 3 2 I 1 fl eeeeeeeooeooeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeaoe •eeHaeeeeeteeeaeeaeeaeHo* Van Keulen’» Supermarkt met eigen bakkerij vraagt I- i rei 1968 sluiting. Vlot-zwle- rige plooirok, mst- of zondor oolntuur r te dragon. „Da Maestro" model In een sprankelend - doorgeweven rultdessln. F' V* 4' "ItS a-.e i .4’ - 9 - -• •1 X -33 Charmant kostuum met kort Jasje. 2 rij metaal knoop* CitAlpd 5 ta I easeaaaaeeesoe - Ooetvoorotraot 17. Wloaonkorke HeQnzdUk - Hanzweert losOMOOSWOQSSSS—S—ooooosoool oooooooosoooooooooe»sosososoosoososes Gebr. BoerR.ïn Goes waagt vaar haar kantoor Somcftatle* op bovengenoemd adro* - Want DE MAGNEET-modullen bewijzen: Er Is een Jonge mode ..dia; U de leeftijdsgrenzen k.I y t nïv -,3i.i’t iv. Wacht op U. -■'■'Cl 7T oi btf <7W X i Natuurlijk hebben w» dat voor U i J' .3 x 10 'i A r w -y’ A i' 'j' Sfea I rf F V\ -• i I l~' Habben bijvoorbeeld i I' I 11 I» i t M A gl rf- V. I l'- <1 I' I’ ■aaaweert: Texttelh. Begeert, Lange Geer, ‘■-■ear Areadskerita: Drogisterij D- van der Maal» en Zn, Kerkring i i' ,ir p Harken, hakken, achoffele, cultivator* graakantacharan, haggeecharen Dfverae soorten aputtan Vogeinettaa IOmeter—g 2. 3,4,5 meter braad Stokken voor bonen Zaadhandal Boomkweker!] i' -■ i' u I 1 V MO MO WO i> sl «til ,j: W. P. WeStatrate, Uhelminastraat M Textielb. C. Mlnnaard. i-, allee V, K h r Kort» Kerkstraat 2. Goee, tel. 01100-7851 p 1 4 U 'i i 'jk ir<- V i e,k> l' p P. Maar weet U dat er tegenwoordig heel i hamftge "dcorachrljSeyatemon zijn 'mi H f p t u Voor de bakkerij: aeNetaadM Meed on baahatbakkar b. bakkarsbrifwee e< leedtog e. meielM veer hpekamt (eventueel vakantie hudp) tit? A i rl' Veer 0 Supermarkt i- p p p LUNCHROOM BANKETBAKKERIJ 11 j A 4 b. t Oeee t Textielh. Maulbrock. L. Kerkstraat M voor werkzaamheden in keuken en lunch- p room e.v.t getrouwde vrouwvoer aantal uren por week SeMdtatiee aaa Supermarkt VAN KBUUN Bizis geplaatst SaMa-g. Lobeka-g «a TomatHH komkommer- on meloonplanten Chrytanton en dahUa-etok Sgtaamisien. gdreodochap. VaponaaMp SiakhsidOB< bteectea otStruid bc«hSding4 pk». 17 jaar 00—SOOOMOOOOQO—r Laat ne uw dek am waeeee bij SPEED WASH DELTA. Ze worden apart gewag- aen en/of gedroogd WIJ halen en bezorgen bij U aan huie BINNEN EEN DAG KLAAR voor slecht» f 2.» j gewaaoon, f 2.50 gewaasen en gedroogd BIERKADE 3. GOES, TELEFOON 7338 I eSSSSSMSSSMSSMSSSSSgOSSSSSSSMSBSI t -«U: I Wanaeer een mena voortdurend binnen moet iltten en niet buiten komt, dn gaat hl] als het ware verwelken. HU krijgt een typische huiskleur, goals we die wel sien bij saensen die Isngdurlg en ziek zijn, kortom de gezondheid wordt er beslist niet door .bevorderd. Het is slgemeen bekend, oen mens heeft bui tenlucht nodig om gesond te blijven. Maar hoe staat bet dsa mot plaatgat Hebben bijvoorbeeld kamerplanten geen buitenlucht nodigt Kunnen die jaar in jaar uit binnenskamers gehouden was dn ad blijven sa dan toch nog gezondT In ween ia het zo, dat ook kamerplant tan buitenlucht nodig hebben net so goed ala allo andere planten. Zij zijn kamerplanten b*' ons geworden, omdat ons klimaat over het algemeen niet ge schikt ia om deae planten die veelal uit wanne landen stammen, button te laten gedijen. One klimaat la te koud, te ruw, te weinig sormlg e-d. en daar^ om worden ze binnen in een beochermde omgeving gehouden en zoals we in de orakttjk zien gaat dat heel goed. Maar dat neemt niet weg, dat het to weten een onnatuurttjk tl set aan ts voor date planten. In hun land van öorsggosgreet, on ze wel degelijk In de vrtje natuur en genieten ze van friss i lucht D*t betekent, dst frisse lucht voor onze» kamerplanten eigenlijk noodzakelijk ia. Meer ene Hierna* dan. geett geen ---f—- prachtige koüektle Winkelcombinatio s-Gravenpolder, Dorpsstraat 24, telefoon 01103-380-346 Goee, Lange Kerkstraat 46-48, telefoon 6407 - 2- i s f niV' ••••puggggggpgppgggupeeo—— „Speedwish DELTA” Ook voor kleine admMatratiea F' r Bott U een» op, o» kohrt eena lange bij ie—PPOCOiUg—i' AUTORULES Vanaf heden kunnen zich weer nieuwe leerlingen ‘i a opgeven voor autorijlea One tarief Ie nog etende Unieke theorie cursus L, VAMOR-RUSCHOOL „siecEr L-M-HOJNOOt Lange Vorststraat 46. telefoon 7067 en Jen ven Brabantstreat 2, '»JH. Hsndrikskinderen >ggggg—8808—88— 8888888888888888888888888888888888—C we natuurlijk onze kamerplanten de kou en de vont Maar in bet m somer, waaneer bot niet an we seker zijn van redelijke tempera turen. dan s|Jh er boel wat kamerplan ten die naar buiten kunnen, ja salts in de tuin geplant kunnen worden en tudelijk ge du ras te het goede weer daar tegen het kouder wordende binnen gehaald te worden. MJk om Mj as— weer eens één da^i of enkele uren buiten te staan en daar even een frisse neus te halen. Ook ztjn er die al voldoend» hebban als are in hun naaste omgeving binnen, een raampje openzetten voor wat frisse lucht. Meer denk oea tocht. want ook daar kan een die zijn onder anderen «ia. de azH ranlum. pria door kunnen planten betr openoetten van oen raampje 00**00 dia mmiier voor frieee lucht te ringen alt* bet niet tocht, kan nooit kwaad, dus dat kunt u minimaal doen ook al woont u op een ftet en hebt -e-a tuin waar in uw planten de *c 1 •■rv'n dooi brengen. roet far bet eten? Zeker, tti de winter moeten we natuurlijk onze kamerplanten binnen houden en niet blootstellen aan ■omar, wanneer bet "niët^ koulis turen, dan stjh er boel wat kamerpïan- t-- fnde^tuta_ geplant kunnen worden iuüveq, ons 1 najaar weer Andere kamerplanten vinden het heer. 1 bij mooi weer eens een dagje enkele u ren buiten te s taan en daar even een frisse neus te halen. Ook ztjn er dte al voldoends hebben als we tn hun naaste omgeving binnen, een raampje openzetten voor wat friss» lucht. Maar plant niet terra. Bekende kürerpimiten «tts we zomer» bulten kunnen setten i te clivia, de hórton- voorta de bekende ga. en ao souden we nog n. Wat uw eigen kamer* kunt u het beet eens - rd boekje er op naslaan bloasnengaak informeren. Het openeetten van oen raampje om op dte jy1*” .y*** luêht^* sorgan mtt* dat kunt u minimaai doen" ook"TT r “r zzz ^z‘ ^z. L.’ in uw plant«n de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11