Bi RAIFFEISENBANK spaarbank en alle bankzaken fl 5 BAAVl-AS Fabery de Jonge MEULBRO keter drskwerk PHOENIX DRNKWERK MODE- SCHOENEN MODE SCHOENEN WOONHUIS I Liagerie/Conetteris KANTOORRUIMTE I. FOKKE MEULBROEK Lingerie Corsetterie BE STOFFEN SPECIAAL ZAAK „DE PHOENIX” BADSTOF Bedrukt Uni - Helanca Stretch in vele vrolijke kleuren en doeetee D. Rottier, f a Ffc.. „DE BEVELANDER** Bondi voor HEREN voor MEISJES HuwelIJkscirculalres J.y- ..r. 1 g Te koop 21.95 r f 3 gm^CL JLJI Maadag 30 april goon zitting 34.50 39.75 39.75 74,50 .v Ganzopoortitraat 21 Goot 28,90 59,00 ..37.50 65.00 Donderdag 25 april 1906 Gezonmeet en gazonzaed bij H. S. Drijfhout goedkoper 9,75 11,75 Goes LANQB KMKSTBAAT 23, GOES apReeidliid.aif hd. lei. 011084283 AFWEZIG van 27 april tot en met J. A. KAMPS, kiwedamaidiimntw Vulling Kwadendammt a. Loaonna PLAVTKX Cross your heart beha, tijdelijk: 2,- van 11,75 NU van 13,75 NU LOVABLE Leuke set* In aantrekkelijke prijzen. MARY QUANT B ra robe ondarjurkmet beha......... Wij hebben voor U een PANTYSUF met var stavigd voorpand voor da bijzondere prijs van 5.96 dortii rtjrXeSr .Te koop Mlddunstandswonlng J. Th. Goudumondt, h»- eü verkoop onroerend goed het woonhuis E. Kllnkert hervat J. P. A. Rössel WglB ...atMt ds Zeguw. Luctor ot Emorgo. nllUIII rotavast vertrouwen In de toe- m I aiiai Ivawt bouwt hij aan zijn Zeeland; aan /rrHIIMIIH y^tooHnfl van luie landbouw, recreatie an Induatrie. Er zijn 130 veotiglnflen ven de Relffei eenbank la Zeeland en roede 100.000 Zeeuwen maken gebruik ven de dion- aMn van do Relffeiaenbank. De Ralffei- eenbank Ie apaarbank, maar verzorgt tavona aNe andere bankzaken, zoals refoaning«ourent, bankgiro, uitbetaling van paneioenen en A43.W.. reladevlo- -Mib eflbotot^ enz. MAIDENFORM beha's vanaf 13,95 tot step-ins met rugsteun panty's met rugsteun korselets VOOR MODESCHOENEN Openbare verkoping; tNMM van dK Wad TRIUMPH beha's vanaf 7,90 tut step-ina vanaf 9.9Ó tot panty's vanaf 12,90 tot korselcts vanaf 39.90 tot PAND Mistel csM rsotsurant spDR SCHELP^ j onre L To huur H *m' X ZE188 PUNKTAL GLAZEN VOTO. i i Eventueel mot bovenwoning Brieven onder no. 17*2 bureau van dit blad 21 10 ad raknte arerkteGeee donderdaa 3 mei Mo erven Lewedorp. april 1988 Stooetraat 32 Mof. BOSMAN Kgrtswng 1, Driewegen Alom bekende Met dank voor kot genoten vertrouwen dael ik mijn cMntMe made, dat mijn zaak In ievenemiddelen on dregieterij met ingang van 1 mei wordt opgehevoa Z1LVERZEGEL8 - Badstof 90 en 120 cm broed f 7,80 ea 10,90 per meter C’; In de Wijngaardetraat Middelburgse»trant 34. 4 mei Arts, Rilland Beth te huur gevraagd te Goes. Oppervlakte plm. 25 k 30 m2. Aanbiedingen aan: Verenigde Steeenkolen- on Oliehandel NV. Zusterstraat 10-12, Goes. Telefoon 01100-7003. 29.95 HCTBNDCI BnMi/k oon tchoon foor jongt on modtmd monntn Dit mooi o <Urta goon jtopon. 7 (Aparte’bruldsstoffen - gratis knippen knipadvie») Notaris van dm te Goes .aai ta -> Wij ven, wi Fr. Ju tale foor Oet ster». C Atnber Ooe«, t Voc of finer 18. H naar B< .Alfa" wudoiD dare ac T» x aHaanstaand HUIS bevattende: 3 grote kamer». 4 Baspkamers «eet keuken ea grote tuin, clean weg veer uitgang. Dteekt te aanvaarden bij J Griep, Haneweertoe Straat, wég i». Hanmreert. -»- Te I vertrag moto rei venpold ♦- Gur franko boudlni hoofdw Gr. teli Wij je» o® eb ttri vaat w feeding atelier Oostain •1100.7» Pei P«»t. a en 10 it Assurai zen. te -►Steui op dok eorrecti kundig, gratie i eemana kundig, v.h. va U.Goe All« worden verrorj sande. -► Len jurkje l ■aalatei vendler uedllpl on» ati Hge af •eWk Dame» jntwel Goes. t ♦- *t I, voor ti Ourp, -► T» 1£C •♦•Te zei. ei de epoclaaizMk voer Uw BRIL Ruime sortering monturen in de eenvoudigste ais in de meest luxueuze Uitvoering Prima afwerking Vlotte, service Leen on Mteo ■Hak mini, tb april isst Berpmtrest 10. ▼rijdag Manril honen Move oudesa, behued-, groot, •n overgrootouder» VntLOVUMSRNMM In on» kamplate ketel ril noft U vele modotea aan. Ook do ring met het britenRn. rttwn vanaf f 12&- p>. te> otedaf boete gaovwteg. deren. Goee, opril 1M ■chengaatraet A ;De heer on mevrouw Steon- bekker-Janea, zeggen lange deze weg, namone weder- zijd»* ouders, hartelijk dank 7~ voor de vele cadeaux. blo* men on gelukwensen, bij hun huwelijk ondervonden MM OUUUS «8 unrihm knar Manke C D. Omshteee Berge Te keep bij InechHjvteg de mooi gulugun woning aan do Wllhsimtnastress 1M. te Goes, bsstssnite ait tads, iihuartje en erf “TSMXsnsttri!-* Lo31aXsdUiySrii,jSuSt jnsiiii^wM»1 bëpkkmmeS mskneM wardm anew^;<wr O» aan, ook Ml J MM l*BM M<* aMUdi SS vato «MM* lo ólltMK: a*e(BGxune4*.«Mk- jnumflh I NTS RNATIONAL j IXT Mf HM MJBUKMU VAN DC GEZAMENUME RAHFH8EN- BANKIN OP N00M>> Bi ZUMEVELAND EN WALCHOMM. Nechtegaallaan 15. Goes Than* nog verhuurd aan Mevr. Hoekatra. Prija atechte 20.000,— -Te bevragen bij Goes. Lang* Vorststra.t 2. tel 01100-6050 Inlichtingen i van Oatadastraet 64, Oostburg, tel. 01170-277| OPKNBAU VKBKOPING Notaris W. P. de Noöljer te Helnkensxand iel op vrijdag 3 mei IMS, de» middags 1 uur tri hat Cart »De Tavse- n«" te Hctakenasand. tan ven- xoeke van Mevrouw Wed. J. Steketea,. in het openbaar verkopen: met erf en tuin te Hetn- keruxand, Dorpsstraat M, groot 3 aren <1 centiaren In gebruik te aanvaarden M| de betaling der koopaom, be houdens toestemmln^van B en W van HeinktMVnd. Kijkdag: Zaterdag 37 april n a. van '3 tot 4 uur. Nadere Inlichtingen te beko men ten kantore van ge- - noemde notarta. Rekenen on tollen, niet vorder lopen, bij Drijfhout - kopen. Zaedhandel - Boomkwekerij H. S. Drijfhout Wijngaardstraat, Goee. Visites worden waarge- nomen door Dr. Donker te Krebbendijke. tei.Ot 134-544 Spreekuren worden waargenomen door Dr. Noome van 8-8.45 uur Verioekundige hulp door' Dr. Noome. tel. 01134-444 TANDARTS GOES maandag 29 april het spreekuur Saneringekaarten april blijven In mei geldig GowW ongoed 24-27 14.90 Erg chique. EUlWlKlj De Ralffelaonbank werkt mee aan deze LLUnUI vokooUng. Ruim 450 miljoen gulden SlRfflBL wwd er al bij de Ratffoleenbank In bnrik^ wordt om Zeeiande eoonomla ge zond te houden. --SMinHnmmman ausMB nonoaaseasna mm MMS mama*, ss-re. SM*.earn 32-36 T7.90J ^D» gj* d» emn M. B. Sted- roiBUBK TBUOTKN: a. Het huis mst tute aan de sigultoedljk 4 te Kwaden damme, gros» 34» eren. Ontruimd te aanvaarden Mb de betaling dar koop- -beheudene toe- sung van B. en »T. bUging op dinsdag M 1SSS van IM* tot uur. b. Voorts direkt na da vat tin* M.«S uur) aan ge- me<te iPi'p'i'la* r i waaronder enig good en silver. Bezichtiging op de dag der verkoping van 13.00 tot 1340 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van de notaris. Netarts W. F. de Nooijer te ■linkenaxand sal op woens. dag I mol im «toe middags 8 uur in het Café van de Heer H. Knutt te Heinken*. Mhd, tan verzoek van de Èrvan Debrs. Nljase. het openhaar verkopen: n. Bet onbewoonbaar ver klaarde huls met schuur erf an grond te Heinkens- asndL Dorpestrast 14. ter grootte van ongeveer M aren SB centiaren. b. Ben strook grond gelegen achter het sub a. omschre- veoe ter grootte van on. gaveer S aren 04 centiaren In eigondom te aanvaarden Mj de betaling der kooppen- nlngon. Nadere inlichtingen te beko- aocn ten kantore van ge naamde notaris. n het Centrum vew Goes WioreppiM. 148 SM - Briewn eoBm SB. »7-1. Te koop aangeboden gunotio eBlegeg In een dorp in da Zak van Zuid-Bevoland, geschikt voor woning, kantoor of bedrijf, vrij te aanvaarden Voor inlichtingen telefoon 01103-372 T» Wh ik»^Marhrtjmrori BurrmM LOCKBffiK- KUBBER hun BO-jartge huwelijksdag te vieren. Hun dankbare kinderen klein- en achterklelnkinoe. «on. Gelegenheid tot feliciteren ven 1S40 uur tot 1SS0 uur In het vnrenlginsgetoouw Ter- werMrnat ïi. ieJL HJrin-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16