Tksri F de magneet ALLES VOOR VACANTIE, ISTRAXD 17’ff rwn Polydor (MAK) ÏNKA De voorjaarslijn in zuiver scheerwol! ■SSSMnSvKmMHV '^MnMBBnMHMMBMnMBNBBRI ZONNIGE ZOMERVERKOOP verant- wouddqk..’’ HEMA H.I.Z. MODERNE MAN FORTEX GEKLEED r HERSENEN ERMERINS verlovingsringen Alléén in de Heme i M ..DE BEVELANDER" Donderdag 25 april IMS Don f3,70 C V r? X' V extra breed extra stark 18®,— LANGE VORSTSTRAAT 5»-61 l SS Akaent revere It’- A. van Doorn Zomerstraat 27 Ellewoutsdijk Tel. Ó1104-344 7 FIRMA Q. TH. MEUERING, Qeee. Opril Grote Marirt 11 n ,,'t(^OU0i)op|H'rl|C" G. C. de Jager 20,BO PIETERSE rpDotur? «toeten voor tuin m torn»... voor camping an «trend^yt-, MRmtmptaatic <C\. Isoleerlaag 'fe neem die verf I vo°* WAT L «SMS 1 Pfaff Naamnduadnus I A.C.Bastiaanse Mamtotam fauteuil plat opvouwbaar an toch extra breed, extra ruim. Met «chulmpteado gevoerde behaaglijk winddlchte loper, hooggianzend roeetvrlj frame. - •ZMtorMftt gwoptegmsaetet te Ua eonbl bed nop net niet helemaal comfortabel Meteen etav- peie hendbeweging op te vogann tot kofler- tonneM J4M op revergl Sportieve on avent-garde koofuumg hebben bréde ea «Rn van zuiver scheerwollen otof mof «en tikkeltje grot* «truktuur. Zoete het kostuum rechts. Llgne nonchalants. Met moderpe forse Uepaakken, doorgeputte kanten en lang haakspltt In kolbert Ty- ptoch menneiljk 129,—, 139,—, 189,-- Het koatuum Hnke heeft slanke revere, slanke taille en een slanke pan talon. Zuiver «cheerwol In rustige strepen op rustige (deuren, predee wat de mode voorschrijft. Prijs te ook slank. 115,-2/ 129,—, 148,- ^ooooeeeooooeeoeeooooeeeooooooeeooo' Toneelvereniging „Kunstvrienden” Goes PINKY ooeoeooeeeooooooeeoopoeeosrapeeeooeA nu ft:-, „DE GAPER” 1 «BbeertP wel sea hoost, spNte WAeea boom eobadaw. Deeraorgt deze vooÏMgistoe peraoof voeutaaMtMk7M8tearéaréz 1?rét I «n* r plezierigste at het voordeligste 84 VESTIGINGEN 7 a a fifct X- i •f.sd f 9 FOKT t_AxV* *#WW|NW- voor i' 1 1 4 tl '1 a ■F DE VLIJT 25 - - I Bij overlijden schuldvrij Telefoon 01106426 v‘ Spgava bij C. TRAA8 Dorpaatraat 75, Heinkenezand, telefoon 01108-647 1 .J Juni-lier Hotloget Korte Kerkstr 12 Gors Tel 5091 Lw» Gevraagd MEISJE voor huiehouding on winkel Wjj weten nog weinig von ónze en sterke atroeploper; verstelbaar In 4 prijsd; compléét' mot hoofdkussen In de Home slechte reactor -retae'-fautmdi in 10 standen verstelbaar on als u de rugleuning lager stelt, gaat de voet- steun automatisch omhoog I Gestoffeerd met 5 cm. dik schulmplastio. 10 om. dik wwfc» label hoofdkussen. Aluminium Pobbstbloemlgs begonia's, ook hangbegonla’s voor bakken. Lelies en gladiolen Zaadhandel Boomkwekerij H. S. Drijfhout Wijngaardstraat. Goes. Leverbaar 30 april 9-wookse hennen franko thuis Erkend elektrisch •cHoonTKDnmaót Vegen bij alle weersomstandigheden Buys Ballotstraat 10 Klee tinge Telefoon 011004217 duMx Komt Dan het -b- T sts. «tofs -► T Fobrv boepj •Tires P lliu Door ré dsotoora i9MMrég kunt U deze praMteobo ateapcak ook ais logeerde- SPORTHUIS Keizerstraat 7. Goea Alg. Assurantiekantoor Heinkenszand Alg. verzakeriagen Flaanctoring aate’e. Lage routen f*éMIOéO** zotwefauteulf met solide roeetwerend ejalen frame en sterke streeploper; verstelbaar In 4 standen. Veelgeprezen en toch laagge- j met uw geld VT m VAN SIEBAU C,AHA^ INK i Dl UHt N I Papegaaistraat 4, Goes, =Z tel. 01100-7476 t bij de Hema zit u goed 6H« opvouwbare untoe eMRo M xo waMg ruimte te beeteg neemt en daetdoer In iedere taaregerubrueOng nuNboert 42)MMr, oen, vteMfe OpMotoend cfki Uw Wbt, met dR uni «Meobem at UaMM enovemr rtdeoM. jgjs brengt U op zsterdsg 27 april a.s. in het Schuttershof to Goes het toneelspele 7 het blenke negen... Aanveng 20.00 uur o BAL NA o Entrw 2,—, exclusief belaetfnfj J LUYCK8 PftOftUCTKN N.l vraagt in geheel Zuid-Bevelanil augurken telers Taeltgegevsna. prijzen ós voor filmers en vissers, voor Iréloon on bungalowtent Prettig breed on toch Wekt opvouwbaar,stevig,, réréte 7fE roeetwerend stalen Ril frame mot kleurige toper leJa meer comfort jffw.mlnrinr giél. met Bom.dik sdwlmplastio. 10 om. dik frame, dus nchtgëwicht en roestvrij, extra sterk door vierkante voor poten Coemeflcs DA Drogistortj Voorstad 7a. Goes irse motor ttg-at teutsun altijd lekker lui In 6 standen - extra lui met hoofdkussen en uitklapbars voet steun I Modem gedessineerde loper, met schuimplastic geetoffoeré. Lichtge wicht aluminium frame w ww met extra sterke vier- rail kante voorpoten "T W« Lsegzoam dringt de weteneshap door m -eea mysterieuze wereld z Onze hersenen, 4e pritm oeUenmasea on der ons schedeldak UFhet meest eeaen- tioaele deel van elk hoger ontwikkeld leven en toch is het een deel van ons lichaam waarvan de wetenschap nóg betrekkelijk weinig weet Oh seker, er zijn in de wereld heel wat geleerden die de hersenen naarstig bestuderen, maar slechts heel langzaam weten zij door te driegen la dose mysterieuze wereld. Kortgeleden zijn oen groot aantal des kundigen op dit gebied, afkomstig uit allo delen van de wereld, te Parijs in het gebouw van do Unesco bijeen geweest en zij hebben daar hun ervaringen kunnen uitwiaaelen. Enkele interessante feiten die op dit congres naar voren kwamen zijn beslist hst vermelden waard. Ze heeft de Fransman Minkowski een onderzoek ingesteld naar de vraag hoe het menaelijk zenuwstelsel zteh elgenlük ontwikkelt Zo bleek, dat bijvoorbeeld I Ik, de Haff-eiaB. I Heus, bij het kopen van «en I naaimachine hebt u de diep gaande voo«ttchdng van een I penoonlijk ertij betrokken I vakman nodig. Ander» kon I bet wbreraT wd een» huilen woedenl Ik Mg n predee uit, welk I is. Ik nssm geen afscheid - I van u, ah n de naehnarhine I eenmaal hebt gekocht. ik blijf met mijn service I waken ever uw PÉsff, de beste naaimachine in de wereld. Kont u atré binnenlopen? Fa V F R B F E M ontwikkelen waren de cmten stuk voor stuk groter. Ook was deze onderzoeker gebleken, dat de hersenen van de mens In de eerite res’ jaar van zijn leven bijzonder snel groeten en dan reeds ongeveer negentig procent van hun totale volume bereiken Over de resterende tign procent doet de mens echter de volgende twintig jaar en dan is de top van de hersencapaciteit bereikt. Daarna gaan de hersenen, weliswaar lapgzMun. de weg weer treug In de op- gaande lijn bij een kind ziet men een leer- en wenprocea, doch bij de ouder wordende mens ziet men langzaam een vergeet- en ontwenningsproces voltrek ken. Na het volgroeien van de hersenen tre den op den duur degeneratieverschunse- len aan de hersenen op. Aanvankelijk be merkt men daar weinig of niets van, doch bij de een vroeger, bij de ander later, meestal zo rond het vijftigste jaar wor den deze verschijnseleh eantoonbaar. Det behoeft echter nóg helemaal niet .te «T? o vroe“ ««horin kind, de he^en- ,Thlp^h?k ontwikkeling normaal doorgaat alsof het d, nog niet geboren was en’ veertig weken oud, gerekend vanaf de conceptie is hst kind even normaal als elk ander klad dat wil zeggen /rat de reactie en iréex- «n betreft, de herseninhoud is echter iets kleiner dan normaal, maar daar merkt men in de praktijk weinig van. Ook blijkt uit een ondersoek vaa 4e Amerikaan Rosenzwelg, dat de crage- ving van het jong kind of dter vea BOK Invloed ia op de herseninhoud. r>~TT~W stimulerende omgeving, aast WOlréS e.d. kan het jonge wenen sdré'oa^S- keljjk verder iiiftbUm. teow» kré- deren of dieren 41e hfostoe MW te 4» mogelijkheid waren, nrétor hré^m Mt de herseninhoud r - -g *11 1JI S. lea was te beiré «mréha ré» dat oudere mensen maat onbruikbaar zouden zijn. De Zwitser De Ajuriaguerre wees hier met nadruk op. Do maatschappelijke bruik baarheid ven deze oudere mensen Igt Mat in ham die mastel Vat ds oasda deer ds tont---- herwon, wordt aadaraijde lulmsrhnnnti gscorannseevd door dis teftsn ven en- oehatbare waards, aaato ervaring en réte- ha< «e Ml dTj.iW erébraeré ’’TwnteS’^mS’tot riXl voordat men te staat is stab aanmerkrlfik beter beeld te vormen ven dat Wat .-leb -nder Mak v* mens en diez eige l p.c.-.'es o tip oré

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10