J Uit een handige tas.. BADSTOFFEN H ZOI, zont», STMIW, WIMTIE i DANSEN BADSTOFFEN i een verrassende visie op een andere wereld! FLORENCE" V. 3 getornd bis Risng Fosr” ^burdat> ...NIEMAND MEER... OPTICIEN A wA CHRISTÖS, om panton DANSEN onder leiding van „The Rhytme Stars” PARSER i GR08M85G X. AaavMpTjO uur Aas onze adverteerders Koiiagjuedag de selectiewedstrijd Kloetiagel- Zeeowt aNdhgselftal Berea I GEZELLIG DANS b|| kaarslicht Hotel mDs Korenbeurs" ts Kortgsns i u lui fi> 6 r <W/ ■V n 1 Hl J, Jeremtassè - Z'- ril 19M 7 1T» •1:1» 1 x «V f’ i I r Él <nioo**M i ooeooeoeoooeeoeêe»eoeeeeeeeooeëee»»e 1 a i I HH O R Z 4 IMS icbSl voor «TEE i. seek, mot ds boete eervfeo on snoDs levering. DANSEN In Do Burcht BETER ZIEN on or boter ultzlen Modorho brilmonturen «ten •re Op vrijdag 3 mei a.s. de gehele dag GESLOTEN zijn. Or Kaatagteedag ORANJEBAL met medewerking vee' I De Bevelander GRATIS HUIS-AAN-HUIS ■•'•f 11 t w z 11 Uitgave on druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”. Goos. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915. b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 28 37. AND WHNE Modieuze mantels en pakjes VAN IJSSELDMK - SNOEP de «PMNB VAN ONMUr' •OM - TiiiMns 87 april i Voor fouton in tel. opaogeven advert, aanvaarden wjj aeen enkele verantwoordelijkheid. 20e Jaargang No. 17 25 april »96< Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaroR OBO—•eeeeeeeeeeeeeee leoeeeeoeeeeeeeeeeeeeei GEZELLIG DANSEN Vsrsnlglngsgsbouw Nlsuwdorp INTPADTJE VAN DE LVODSTSTD. GOES VoMagaael „Concertgebouw**. Vllaeingea. Tol. 2287 nnjT^T gelegenheid tot inbrengon nette Inboedel I looft 1 f nMMliilltn IniorNiMl vraagt vrijblljvendl inlichtingen. J.UOOM, en modieuze kleding 't Is even een aanschaf. Maar dan gaat er ooK een wereld van ontdekkingen voor U open. Een wijder perspectief op Uw vakantie, op de natuur, of zelfs op het oneindig rijk van de sterren I Wij geven U graag een goed advies eo wijzen U kundig de weg uit de vele mogeiijkhedon. Zo bent U er zeker van, dat U precies de kijker kiest dto bij Uw plennon het boete past. Een bezjt waar U Uw leven lang plezier ven zult hebben? is geslacht. Laten wij derhalve laeotvieren, niet «net oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid én' boooheld, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. 1 CorinthMra 5 8. Inzending V.B.Z.A.. e s hd combitex nv SCHOUWBURG .JULIANA” Tolefooa7253 ZATERDAG 27 APRIL Muziek voor jong en oud GEZELLIG ZEG 'MM ir april INSTUIF Wsmsldlngs CeRnetts bdte wsteowr j--- Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomoi). seoeeoeoeeeeoooooosweoeoeèooeeeeee loaaeeosseseeeu ZAtlERDAOas. DANSEN A ate THE PHEASANTS in „Tavsrnc** te Helnkenszand FIETSEN.... vanaf f 142,50 r VOOR AL UW GESCHENKEN Zomiabrlllan Je mat de nN uwe Polaroid eeSsctie 1989 Contactlenzen VosiMwrstraat 6. Goes 1 -► Voor verlichting Stroom <tes> keus uit meer den WSS modellen (alle nieuwste mo- deHen v de voorjaarebeur») stroom N. V, Lan» Kerk- 'trest W.W, Goes, tri S11SS. •t Aangesloten bij de Nederland*» dHjd I i V De uitgevers 1 1 Xj J 1’ 4- I •5 1 ra Me M t s Ook voor foto on fMm f 4. v. J» presenter! ..UNvorsal MW Kerkelijk Centrum i ar ook lament te vrij l V i tos nwto- weiden envar- ^kleding 'V ELMANT Een grote keuze In onze irlod Aanvaat 7J8 me Kaarten verkrijgbaar venal 9 uur J' P Zondag 21 april a kunt U weer ■baagyteW^^BinteMb^A v* wweewmunnnuut -, II. 1 CHARMANT heeft wat U zoèkt in horen-on jongenoklodlng BADSTOF: - strvtchbadetof in 6 tinton 90 cm br. 9.98 s. kook, aid. wn- KbeL erendtjk AAN ONZE BRUKWERKMBRWMRS IN ADVERTEERDERS zullen onze administratie en technisch bedrijf Fa. Drukkerij „De Pbeeeix" - PETER AND HM RI8NM FOUR J Met medewerking ven „INTERNATIONAL TEMT M. 1 beeft sbtl Kmr modionz». ahawe stoffon qpot wiB><si IraraM «Mn. B. - BADSTOF: vele, fleurig bedrukte deseins 90 cm br. S>0 Lange Kerkstraat 44 - Telefoon 5359 BADSTOF: stretch-batMel in 6 deesind bedrukt 90 cm br. 9.90 De bedrijven welke dinsdag, 30 april, «w aietea aRa, zuilen op maandao, 89 opril worden bezocht Tot onze spijt kunnen wij op woensdag 1 mei aeon aifvsrtsada kepie valt deze bedrijven aan- V vaarden. BADSTOF: in vele mode tinton 90 cm br. 9.90 J BADSTOF: bedrukt in nieuwe dessins 140 cm br. If.90 met de muziek pan t THE NEW BLACK Aanvang 1VS uur OmsblbtBfaNtimt De laatrte weak aast Un. dtaadaa as april km. ■ap da aeiukkiae bezitter worden ven een ABO Tur. mm* Kerk - die deer hun elegante stoffen on uitzonderlijke coupe zeker aan uw persoonlijke amaak zuilen beantwoorden f ■J MODEHUIS Lepeletraat 1, Yereeke. tel. 01131-1539 Wegens enorm eueooe la Zoetend len en kleuren 1 In vote kwameHea. vein deeeirn, nBe Meeree. OFGAjsvPfDBiDlRS WoffaBrtsciijk organiseert voor dinsdag 30 april a.S. een j> gezelligheidsrit voor auto's, motfren on bromfietsen o 'e middags om 2 uur Aanmelden venaf half 2 in het Dorpshuis Bezoekt op Aanvsng 15.00 uuü Om 13.00 uur voorwedstrljd jeugd ,18-23 jeer. Zeterdeg a.S. Kloetioge I- 7 Aanvang 14.15 uur. Laatste - zij het theoretische - kans op promotie. Dinodag 30 april, aanvang 9 uur X OPTIEK EOtO - FILM Long» Vorjtitroat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 BURDA. VOOUE. IIMKI ON sa NMPUCfTY (met'de veMge. gratis, knipverashering). voor de moderne vrouw Lange Vorststraat 14. Goes ZATERDAO 87 AMNL mat medewerideg vaa The New Black and White -■ 8x88 PRMMAKUXMkistowlMMdS. Nsssl words vsksmls. S X 40 PRI8MAKMKen wor ds nstuur-«i sportürihWber. 7aSO FRISMAKMKM wst astoussHdte so JscM. NsotakRtsr. w Xlsktriache gmsw suites Stroom N. V. Langs Kssk- rtraat 11-1T, Goes, tSL nWS. SM», ns I uur 01UKPM -► AutebsnSen, silo saste, gratis gsmonteerd ast uitba lanceren. bij ieders band weekendtas gratis. Garaps Wouterse, Dorpsstr. i.WXW dandamme. tel. 311M-3M. L werft SCHUTTERSHOF-OOM Zterdep 87 april ak MWOOC Aanvpng direct na afloop van de wielerkoer» (plm 17 uur) Pamee- en herenfietsen tn alle modeller.- Geheel compleet 1 Knus uit honderden stuks van de allcrbeete merken, 11 ook ini VOVW- BN MlNimmBN. Leuke modellen, die uiterst licht rtjden en bteat niet duur zijn. BuU uw^oude flets 4j «^inM^oopeêcTnle- U suit er veel genoegen aan beteren. Oek kinderfietsen voor elke leeftijd, alsmede tÏJV p LANM V0RST8TRAAT 48 - MM - TBL. 81 IBS 8898 (ZM.VERZEML8) W», na S uur S11SSJ74 Op versoek worden u ver. aaaaaaaaaaaassaaaBaBaa'MrMMs fetes, teasasadaa. -• in u worden m een~Aaa Tur. t SM.— vaar f Stroom N. U suit er veel genoegen aan Meren. tmp-auto’x steps sa driewielers. Clseespeeriitria* SS - Telteen SSM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1