108 55 53 wMkt v 1&: hierbij.500 gram gesn. andijvie. 10 CITROENEN 98 150 gram BONBONS89 2 fles OP BRAHK.89 500 gram SCHOUDERKARBONADE 248 1 IHerfL chocolademelk 89 3 p. Welle paddiag 100 3 BIEFB URGER-S. 500 gr iets doorregen runderlappen 198 130 10 PENNY WAFELS89 1 pak henrijke koekjes 89 dhrane soorten 1 vaste BLOEMKOOL. 100 GRAM HAM 1 KG WITLOF. 18 100 GRAM PALINGWORST. 100 gram BOERENMETWORST.. 48 2 biefetik tartaar 98 98 48 1 literblik appelmoes. 59 1 literMik snibooea .79 10 Marokkaanse SINAASAPPELEN 2 krop malse sla38 RUNDERLAPPEN ..168 1 pot angnrken 59 2 pakjes smeerkaas98 RQBE KOOL.. (paaMaar) 500 gram geschr. worteltjes op voedingsmarkt keurslagerij van Subben, 18 168 HEKSEN EN HEKSERIJ s^lem1 be*,^r,n van vrte bniteMpo^ 11 1988 Donderdag 18 april 1968 „DE BEVELANDER’* r* r* rt V E T SP E K PER KILO ♦♦♦♦♦♦oooooooooooaoooooooo VARKENSLEVER 100 per gr. GEBAK VLEES BEN EN per 500 gram. X. ite I DINSDAG der DONDERDAG t ooo»oo«o»»»oo<o»»ooqoooooooooooooooo»oooóoooo»oooóooo 1 i Klokstraat 15 telefoon 5756 woensdag i rdt d De knoppen vallen af Uit onze groente afd. flW bilt OM hierbij Tggan Inlevering van f 50,— WITTE KASSABONS 1 PAK KOFFIE 500 gram doonogoo DE HELE WEEK 500 gram jonge gesn. SPITSKOOL 48 van 1,90 voor Geldig tot 4 mei 1968 hierbij 900 gram gekookte bietjes MAANDAG 500 gram VERSE WORST hierbij 500 gram Japanse hobbyshow VERS VAN HET MES M M M I» 88 98 88 28 49 B' l - r, -V. i t*er! .- moet t. tAJ., UI anten niet te koud aetotr ontstaat. i >9 4a« 18 de igbare kleur aren- jbbel i alle Soms wordt deae doordat do planten veranderen. Dot ia tets waar sommige -------j r de fuchsia. de ce- pUn- 79 t-bra. uder- De i zijn fijne 12-38 4.05. we ome kamer- water (even. Laat uw gietertje gevuld de hele dag in de kamer staan, zodat het water op kamer temperatuur is als u gaat gieten, of neem water dat even verwarmd is. Geef ook niet teveel water. U kunt dikwijls beter wan- ‘‘ets te weinig water geven dan teveel. Voelt de aarde echt droog aan. dan water geven. Als er een groene uitslag aan de buitenkant van uw bloempot ontstaat, i teveel water gaadh is ook zo’n gevaarlijke plant en de vlle- genzwam bevat ook een stof; die giftig is en een invloed uitoefend op het ze nuwstelsel. Een uitvinding van de duivel was vroe ger ook het roken, tenminste volgens Ja cobus I van Engeland. Hij was zo ver ontwaardigd over dit kwaad, dat zijn land veroverde, dat hij een speciale waar schuwing tegen het roken bekend liet, maken. Daar zei hij in, dat als iemand i gaan en hij kan er niet meer vanaf ko men, deze Engelse koning --- -- Maar behekst is ^en typlacl" uit zijn tijd. De tabaksplant bevat nicotine, éen stof die ook yan invloed is op het centrale zenuwstelsel, speciaal öp de hersenen. Voor velen is het echter een. prikkel die hen energie verschaft. Het waren zeelieden, die het roken van de Indianen afkeken en het langzamer- Onder de naam ..Japan” Hobby low"' komt binnenkort een foto- en fümahow naar Goes'. Deze show, welke wordt ge- ganiseerd door Fujifilm Nederland en. FlödOt.N.V., duurt -2 dagen en wordt gehouden in hotel „De Korenbeurs", Grote Markt te Goes op 22 en 23 april Man boort nogal oens klachten, dat de knoppen van kamerplanten afvallen en het ia begrijpelijk, dat dit een tetour- stallinc te voor ilspani die deae planten steeds varaergd, Voor dit afvullen van de knoppen uiteraard oen verklaring te vinder maar de oorzaken kunnen nogal voi Ion. Verdo :de midr’ len speelden en spelen een belangrijke rol Wanneer wij spreken over heksen en hekserij, dan denken we dadelijk aan de donkere middeleeuwen, waarin het ge loof aan deze tovc-roHen zo groot was en zo’n- afschuwelijke angst voortbracht, dat men als heks beschouwd, zijn leven niet zeker was. In onze moderne tijd lachen we er om. Heksen bestaan toch niet. Dat is toch je reinste bijgeloof. Wij mogen er als moderne mensen zo over denken, msar er zijn toch ook in er anders over denken en die een en an der ook in de praktijk brengen. Zo kent men in het goede oude Engeland „Heksenkringen", clubs waarvan dames ‘en heren lid zijn (want een heks behoeft n et speciaal een vrouw te zijn.) Dese mensen beschouwen zich bewust als heksen en vormen een soort merkwaar dige occulte kring. Gelukkig voor bon is er vrijwel niemand die er zich iets van aantrekt en. voor zover zij zichbtmwn (•»- ^awee*WM vweoa - - den gebeurt hen niet*. Hadden rij ech- ter ene drie- of vierhonderd jaar eerder geleefd dan was hun lot niet benljdens- waardig geweest In de Middeleeuwen waren heksenpro cessen teMs^dai onder andere voor verf. De vliegenzwam Het zijn slechts oen aantal voorhoekten --•—-U|t de veJe pIanten «e er ia de natuur voorkomen en die op de een of anders manier giftig zijn voor da mens, dia stof fen bezitten die lelden tot een of andere roes-toestand met hallucinaties e.d. en het zijn voor een belangrijk doel deze stoffen en planten die vroeger en nu da mensen de indruk geven dat zij over bovenna tuurlijke krachten beschikken, tegenwoor dig noemt men dat „high”.- Zij hebben in het verleden voor een belangrijk deel want de toestand waarin zij in zo'n roes verkeerden was anders dan normaal. Hun excentriek gedrag e.d. was echter aan leiding dat de buitenstaanders bevreesd voor hen werden, met als gevolg dat velen vsn hen een bijzonder triest einde vonden door verdrinking of op de brand stapel. De tegenwoordige verslaafden wordt zo’n lot bespaard, maar of zij be ter af zjjn. met een langzame geestelijke en lichamelijke ondergang is nog de vraag over aenxen, maar er zijn wen w» onze besc afde wereld nog mensen die ^‘“tt_marte*^gejn‘ er anders over denken en die een eh an- der ook in de praktijk brengen. «rij beschadigd kon worden Zo kent men In het goede oude Engeland Veelal was hot het gevolg van roddetari) Heksenkringen", clubs waarvan dames en dergeltjke. waarbij wilde verzinsels 'en heren lid zijn (want een heks behoeft een belangrijke rol speelden. Maar In n et speciaal een vrouw te zijn.) verschillende gevallen was er aanleiding Dese mensen beechouwen zich bewust als tot dergelijke praatjes en wel door het heksen en vormen een soort merkwaar- eedrag van dé slachtoffers zélf. Zo wordt opium bereid uit het melksan 2‘._ L.u“ Door al* tijden zQn er zonderlingen ge- vrtjwel niemand die er zich iets van weest, mensen die zich buiten de ge- meen schap plaatsten, die zich afzonder de grenzen van wetten en fatsoen hou- den of door excentriek gedrag buiten de u.. normen vielen. Dergellfke lieden kwa- f- - --- -j - - t-- -- men. wanneer het vrouwen waren, ih *»vat een stof die Jils pijnstillend mld- aanmerklng voor praatjes, waar het af- 'lel algemeen bekend is -huwellike biieeloof een grote rol speel- Een andere gevaarlijke plant is hef Mau de en wagrdoor alsnel het woord ..heks" we maanzaad -en toch wordt ze in ons vieL land verbouwd, omdat de olie ér uit be- artiesten wél in het opg gedruppeld, het CfeaMr Ml mmm wmmb sg Me te- raid voer veto dosteinden gebruikt woedt. verwijdt de pupa ca doet hat oog gtaMon. is ..bandje wisselen". Een lekke band moeten we zelf kunnen verhelpen en de meesten van ons kunnen dat ook wel. Maar bij dat verwisselen krijgen we Belangrijk is ook. dat zaaddozen werden vroeger wel groeiend prompt vuile handen, dat staat wel vast r_.. -en dat Is natuurlijk niet zo leuk. Trou- doór"rnèn ïn"èen bepaalde”ro-s 'raakte en wens bet behoeft ook niet, want wanneer wo.u> iiri legaai de duivel kon aanroepen". He: hllzen- we er voor zorgen, om in het handschoe- goed doel gewonnen, hef. kruid is. ook zo’n gevaarlijke rakker. Het nenkastje in de auto ook een paar rub- kwaad schuilt hier, in de wortej. Dan ber hufshoudhandschoenen te leggen, dan hebben we nog dó ’vjl'ilccrs. waarvan de komen'die^ ons schitterend van pas, 'rzi bessen zwaar vent ftic zijn He* vocht neer we een dergellik karweitje, moeten van de bes heef belladonna en wordt door opknappen'én ook manlief zal zoiets wel op prijs stollen, als hot ham oens wrwQdt do pepB doet ha* oog gtaamn. evoottenA te de< een bewijs dat Huishpudhandaéhoenm in de auto De vrouw die autorijdt is meestal geen staat zijn om bij pech een reparatie uit - wat Zogenaam de zwarte kunst te bedrijven. In onze dagen zou men dergelijke mensen In het gunstigste geval als waarzegster en char latans betitelen, maar in die dagen werd zoiét's serieus genomen. Er waren vrou wen, die de hand lazen, in glazen bollen keken en wat al niet meer. Kinderen van'hun tijd als zij waren, ge- kruiden en smeerden zich kin en oksels De uitwerking hiervan familie van planten, die In het algemene sa Se a. AA *P *1 S.. a8 A S «ae4 appel, die er ook toe behoort vormt «e*n in de bosvruchten en In de jonge knol- autorijdende vrouw moet kunnen en dat. Zó zijn er meer gevaarlijke planten, zoals de doornappel mei grote, prachtige Witte bloemen en stekelige zaaddozen. Deze een plant, dié veel verwantschap met de gZrnaalcT én "de'dampen ingeademd, waar- >.i-imwens I ,de düïvel kon aanroepen" He: hllzen- we er dergelljke vrouwen speelden bewust een gevaarlijk spel. Niet alleen vanwege het risico, dat zij liepen als heks op de brsnd- -.v---—v» u. v.,u>m,.l riode een van de donkerste bladzijden uit met» hun geestelijke en lichamelijke ge.:-. In een periode van ongeveer 200 jaar, zo cessen aan niet minder dan omstreeks een miljoen mensen het leven en dat nog slechts in west- en midden Europa. We 'n nu ook, dat het grootste deel van .„e in de daarvoor opgèrichte „tabagies". laste gelegde en d*t «te .“‘^-“noTm was”Ë>e reactte na uttwZrkmé °°k vrouwen rookten tn die tUd. afgedwongen^wreden onder de afschuwe- as d,e x-an twia.. kater" en dit deed de Tabak behoort tót de nachtschaden, een ongelukkigen weer naar het gif grijpen familie van planten, die in het algemene Hoe. kwun het dan, dat men van hek- .let lichaam knjgt bij regelmatig gebruik giftige stoffen bevatten. Zelfs de aard- technicus en zal In zeldzame gevallen fn j2 ..0... ;„t appel, die er ook toe behoort vormt ee’n -• - *- - •i en er zijn steeds grotere hoeveelheden uitzondering. De stof bevindt zich hier te voeren, maar er is één ding, dat de -^‘e om hef gewenste resultaat te ver- i -- krijgen en zo raakt men verslaafd. Zo len, in witte spruiten en ogen, ■t heden ten dage nog nigt mensen die zich aan verdovende mdldelen wagen van de onrijpe vrucht van de slaapbol. t2_ t:. klaproos heeft. Naast het grote kwaad, dat deze stof aanricht, wordt tiet legaal juist voor een i del algemeen bekend- is. veroorzaakt 1 va» plaats •danten niet tegen kunnen zoals btjvoor- berid de nssriMÏssra. melis, de lidcactua «41 D< tan tasten we' Wdsns de nietig staan. Bij het Kaaps viooltje en de begonia volgt dikwijls knopval als gevolg van grote temperatuuraverachillen. Vlijtig Uesje én de geranium ondergaan een slechte invloed van te weinig licht Bij- nopval moeten we ons steeds s.fvragen 1 we dan wel fout gedaan kunnen hebben cn natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. houden aan de fotohandel en is de show der daad bewust probeerden de open van 3 uur ’a middags tot 10 uur ’a avonds. Op de tweede dag heeft het publiek van 's middags 1 uur tot avonds 10 uur gratis toegang. 10 Japanse merken showen hier hun nieuwste fotocamera's, filmcamera's, pro- v«., nun „ju a.» zij waren, ge- jectoren, Hi-Fi bandrecorders en radio- loofden ze in de kracht van bepaalde toestellen. 1 2_2 j Op de eerste dag is de toegang voorbe- ln met het Mp van bepaalde glfpünten De uitwerking hiervan was, dat zij .n een bepaalde roes kwamen, die ben aller- Ank nü IaVMH HA* kalraan De heksenzalf had zijn werk gedaan en VOK llU IVWn n<*^ ^nCKSvn dergelljke vrouwen speelden bewust een - gevaarlijk spel. Niet alleen vanwege het narigheid bracht Ieder die daar wel eens r--»7 - - meer over heeft gelezen, weet dat die pe- stapel te komen, maar ook in verband jeJ.e» *8 W aéa* tl ..IA *1, L...— a's «a_ at>S de menselijke geschiedenis is geweest. zondheid. zoals wij dat nu weten. In eenperiode van ongeveer 200 jaar, zo [n onze tijd kennen we maar al te goed van 1300 tot 1700 kostten dergelljke pro- h- verschrikkeUike eevnlnn v.» - - „i-i -.-a-* a._ aaMhejd aan ^.doTendmiddelen, zo- ,h"d in weM ils opium, morfine, marihuana. Léd e.d., J,1*?' Y*n het iand om maar enkele voorbeelden te noemen. het roken **n een Pijp ook - 'O was het ook bij deze mensen. Het gif een gewoonte, men kwam in cmpj<« W? onschuldig was aan het ten bracht hen in eén bcp.alde roe. die zeer ^n,1--hia i.^a a.t a. K.w.n«»nin» -^a-enaam was. De reactie na uitwerking °°k vrouwen rookten in die tijd •Ss die van ueik* kater" en dit deed de ongelukkigen 'weer naar het gif grijpen. een steeds grotere weerstand tegen het hef gewenste resultaat te ver- zc r=ikt men i-- t heden ten dage nog mgt mensen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9