UITNODIGING 1 AMZ-rit GESLOTEH .Ofifaa X^)AiKampman I si Het» volbracht DANSEH I VACANTIE GOES I- HALSTEREN I GEZELLIG DANSEN b|| kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs* te Kortgene I JANVIER DANSEN DAL De Alpenecho’s 9,N per «eter ZUIVER ZURE ZUIVER ZURE J. LOON dansschool Tain bouwcentrum „MAG I L 1 111 I I >oo»oooo»o»oo BETER ZIEN w T? ‘•n er beter ultzien a A- Moderne brilmonturen «AMzcrooRTarntAATS -1 »oo«o»s»ssooeoss»«< Firma Drukkerij ,De Phoenix* Voorstad 24 Goes PARRJHHr Telefoon 5915 osessssss V A ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-ÓE VÉL A N D Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Voorlichtingsavond Cees Hoogestegor Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij' „De Phoenix”, Goes. Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01100-5915. b.g.g. 83996034. Giro: 3 26 37. Contactlenzen H. Drijfhout Co Polfllet (zang) Café FLORA Een avondje uit goed voor U Hulshoudwonkon mm >ooooooeaa»ssss»frP4 vissen, daarnaast ook Dutteers aa Frsm- Aangesloten bij de Nederlandss Huis-aan-Huisblad Pers. Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Geen rslsbelastlng voor Amerikanen Hulp In de huishouding Mee uw sen Boter 7 cent durdsr IN T LIADTJE VAN Dfc LVOOSTSTD. GOES ,20e Jaargang No. 16 18 april 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Internationale ZoehengelwedstrUd te IJzendljke Onzo Nederlandse plaatsnamen ep tet Mae taaeab 8m I nisuwot»<detiilMCte- I ms onkMt U, hoe aa- Q dan UMM* I SCHUTTERSHOF - QOES Zaterdag 20 april a.s. Muziak: JUST MARRIED Aanvaag 7.30 uur aeea voor da M tó-t WmK WON* •r CHARMANT ELEGANT EN STERK ■J Voor al uw VISITEKAARTJES BRIEFPAPIER ENVELOPPEN Ook voor foto ag Sten komt enz. enz. naar 27 APRIL 1 r Advertentieblad” ii ^oe?*»a sast aa aa OPTIEK FOTO FILM Lange Vrr*t*»i--at 57-63 T .1. C HOC-7251 a m. a. de royterlaan B. ui wom attaa-iëaa Lange Kerkstraat 44 Gooa - TiWmb 8388 Kalpgetroeoa: BURDA, VOGUE. SIMPLICITY (mat da veilige, gratia knlpvarzakartng) u la KLOKSTRAAT 10 QOES. VERLOVINGS- KAARTJES HUWELIJKS- CIRCULAIRES GEBOORTE KAARTJES Schouwburg „Juliana" Tel. 7253 GRATIS KAARTEN, af te balsa la het Taiaceatiam. “iseert het ke voorde aanstaande maaadag 22 april 1SSS in „SLOT OSTENDE", Kerkplein, Goes. zeem spons veel Inzending V. E. Z. A. Vosmaerstraat 6, Goes iêk. Zondagavond optraden van (Hanwnond-organist) r te Ede ia op deze afkaan se proefvelden I l lm I- Een grote keuzo In onze moderne zaak, met do beste service en snelle levering. Zonnebrillen ZATERDAG 20 APRIL met medewerking ven Peter and hls Rising Four met de nieuwe Polaroid collectie 1968 - In de Wijngaardstraat Grote MarkL GOES. EthC&AMb mnamcw Ah ax sondes Vosmeer verliest. en Goes WINT.e.. Zaterdag 20 april in de „Prins van Oranje” Zaterdag 20 apriL Aanvang half acht i m.m.v. J»K BEVELANDER" Dit i» voor „GOES" zo'n belangrijke wedstrijd. Aanvoeg 2.30 oor. van MAANDAG 22 tot ee mot ZATERDAG de broek geen Nu is het zo, dat al da eerste keer bij het wassen afgoeft en we doen er dus go, geen andere spulletje te doen. Toch kunnen van dat oudere MAC de Bevelenden zaterdag 20 april a.s. Inschr. vanaf 18.30 uur aan AMZ-garege. -► Verkoop on Mpazatfo site elektr. app. Fa. van DrtaL Pstljnwag M. lOoettaga. taL TOTO 41e In de zaal tuin, die in een boter, waardeer er wat ta de grote europee* bot Een ander tater—ent facet van deze rechttrekklng va. da boterprijzen in de landen van de EEO h wel, dat hiermee .waarschijnlijk ook oen einde zal komen aa. de grootscheepse botersmokkel, want wanneer men bij case suMertmran niet meer zulke prachtig, winsten kan maken loont een dergelljk* smokkel niet moer. Dreiging voer NafertauUu toeristencentra oppebe—i Het voorstel van prssldewt Johnson oen een fikse reisbelaatlng te gaan heffen voor bewoners van de V.S. die buiten lands hun vakantie gaan doorbrengen en dat een ernstige teoenvaller had kunnen worden voor al die toeristencentra In Europa die bij de Amerikanen ta trek zijn, Is door de commissie voor financiën van het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden sei worpen. Geen rsfebilisting dus en onze toeristencentra zullen weer nor maal een stroom Amerikaanse toeristen ‘egemoet kunnen zien. Wel gaf de eommiaaie toeetemming aan twee andere voorstellen en wel een waar bij er 5*. geheven aal woeden op alle vliegbiljetten au een en Seri waarbij de waarde van goederen dia toeristen be lastingvrij in de V.S. kunnen Invoeren verlaagd wordt van honderd dollar tot slechts tien dollar. Dat amt kunnen be* •«■kenen, dat de Amerikaanse toeristen iets minder kooplustig sullen zijn dan vroegte. -► Verkoop en reparatie TV Fa. van Driel. Kloetlngat Pstljngveg M, tel. TOM ->■ Nette huishoudster ge vraagd btj heer alleen (rus. tend landbouwer), op een dorp In mldden-Zeeland. Brieven onder no. 1S3 bur. van dit blad. Gevraagd: Goed loon Werktijden nader over een te komen. Aanmelden na 6 uur s.v.p. Mevrouw Kamperfoeliestraat 15, Goes. tel. 8313. Waarom Is dat zn'n hifrwwiara prijs? Omdat U bij zuiver zijds denkt aan f 20.per meter, en meert is daarom voor 9,90 per meter een haal speciale aanbieding, vooral omdat het een voortreffelijks kwaliteit lal 30 magnifieke dessins, normaal f 18.90 an f 21,50, étn week voor da exceptioneel lage prijs vm f 9.90 (90 cm br.). de tevoren* waar se dan terecht komen en -__;t *n lijn’ tuimelen. Het is’ dus zo maar op te hangen. -- - -t het best, wanneer w» de baak, van het hangertje zo draaien, dat htj gelijk loopt met de richting van de lijn en dan het GeHfkachaJceitag oen de Euromarkt betekent duurdere boter voor owe Terwijl er in Europa een ortverkoopbare botervoorraad van niet minder dan 130.00» tea ligt opgeslagen, hebben de ministers van landbouw van de EEG- landen vruchteloos gesproken over een Euromarkt voor zuivel, dia bedoeld was op 1 april 1* In werking te traden. De problemen die zich hebben voorge daan waren echter van dien aard, dat men deze datum niet heeft kunnen halen en nu voorlopig a nkoerst op 1 juni IBM- Ook al wordt er hevig touwgetrokken, toch zal er op korte termijn een europeee markt voor zuivel komen en de eerste tekenen 'isrvan zijn reeds te zien. In Nederland werd de boterprijs met zeven cent per pakje per 1 april j.l. verhoogd •erwijl er nog een verhoging met twee -n een halve cent per pakje voor 1 juni a's. te verwachten Is. Dit alles Is nodig >m de Nederlandse prijs op te trekken tot het Europese niveau. Voor de Neder- 'nndae consument is dat natuurlijk hele maal niet zo leuk en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het gebruik van wat men pleegt te noemen „goede" boter in ons land achteruit zal gaan. Dat lijkt geen bespottelijke situatie wanneer we weten, dat er zo'n boterberg In Europa op ko pers wacht. Maar anderzijds zullen in andere landen, zoals bijvoorbeeld België de boïerprijzen dalen naar verwacht wordt met ongeveer 85 cent ofwel twaalf frank, hetgeen bij onze- zuiderburen ongetwijfeld zal lelden tot een aanmerkelijk grotere vraag naar de Ame. dat was het land, dat aan deze stroming lag en vroeger genoemd wwrd Ame-lan. *- Te koop van Qurp, M wedorp, feL Maar om onze overtredingen werd Hij (Jezus) doorboord, om onz» ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezig geworden. Jeaaje 51 VelKegzaal „CONCRRTQGBOUW^ Vlieaingen - Tel. 2287 DONDERDAG 28 AFRtL nestel- en iateedelveilng zondag 21 april van 14X0-22.00 uur maandag 22 april van 10.00-22.00 uur dinsdag 28 april van 00.00-13.00 uur aaet een stevige eras- Hat Inschrijfgeld bedraagt t 1,p.p., incL herinneringstegal f 3JM* (meerdere sportvissers hebben reeds 11 tegels In hun bezit). Deeln merskearten kunnen tot 11J0 uur worden efgsheeld, er wordt gevist van 1Z30-15.30 uur vanaf de haven van Hoofdplaat in de richting Breskens. U kunt zich aanmelden btj dhr. J. Bevin, Hoogstraat 8, IJ zendij ke. sloten, ingesloten wildbaan, dus afge sloten jachtterrein, hetgeen ongeveer op hetzelfde neerkomt. 's-Hertooenbosch: Hier hebben we een soortgelijk geval, het bos van de hertog. Deze plaats was vroeger een bebouwing van de hertog van Brabant rijk en het woeste gebied in de omgeving was het bos van de hertog. Hier is de plaats naar genoemd. Ameland. Om de herkomst van deze naam van het fraaie waddeneiland na te gaan, moeten we ons de oude kaart van Ne- wan- derland voor de geest halen en dan zien we. dat in die heel oude tijd de wadden eilanden no» niet zo los van de rest van Nederland lagen als nu het geval is. De scheidingen tussen de stukken land wa ren forse wateren die naar zee stroom den en hier komen we tot de verklaring Ame is een "oude benaming voor een water, zoals we die nu nog terugvinden gebruiken hun zeker, aa kijken dat moeten alken, neen. er mee bedoe len? Wel, in zo'n kookboek mogen ge rust nuttige aantekeningan worferi ge maakt, aantekeningen die vooral btj zaken die men aiaskta een enhete hear klaar maakt, later van groot nut kunnen zijn, omdat we dan bet een en ander meestal al weer vergeten rife- Plak voor in het kookboek een keurig lijstje, waarin te lezen steek, hoeveel gewicht of inhoud de inhoud is van een theelepel van u, een soeplepel, een kopje en welk kopje daarvoor gebruikt moet worden, kortom maak er een standaard lijst van. zodat u precies weet wat u aan uw materiaal hebt. RAMEN ZEMEN Wanneer we de ramen hebben gereinigd, dan moeten ze worden gezoemd en steeds weer zuigt de zeem veel zrater op en moet de zeem worden uitgeknepen, want anders neemt hij geen water meer op. Dat is tijdrovend. Dat uitknijpen kunt u voor een belangrijk deel voorkomen, wanneer u op een ander manier zeemt. U wikkelt de zeem om een goed droge spons en dan gaat u zemen. Een groot deel van het water dat in de komt, wordt weer door de droge -opgezogen en de zeem kan dus meer water opnemen. OVERHEMDtN DROGEN IN DE WIND Wanneer we overhemden hebben ge-' wassen, dan moeten deze, wanneer ze vervaardigd zijn van de moderne syn thetische vezels kletsnat aan de lijn te drogen worden opgehangen. Aangezien ze ook niet behoeven te wor den gestreken, is het goed dat ze keurig in model drogen. Daarom kunnen we ze het best op een hangertje hangen, de knoop bovenaan bij het boord sluiten en dan zo aan de lijn hangen om uit te lekken en te drogen. Wanneer er echter wat wind staat, heb ben die overhemden op de hangertjes I de nare gewoonte om roetsj lijn weg te glijden en je weet - «*00 a>*sw bovendien kunnen ze met hangertje en al van de lijn tuimelen. Het is dus ïaak ze niet zo maar op te hangen, maar ze goed vast te zetten. Det gaet het best, wanneer w» de baak, van het hangertje zo draaien, dat htj gelijk loopt Op zondag 12 mei a-s. organiseert het Zee' engel-Comitee te IJzendijke voor de 12e maal haar concours. Vele binnen- en buitenlandse sportvissers hebben reeds toezegging van deelname gedaan, uiteraard veel Belgische sport- Regelmatig horen en spreken we over diverse plaatsen in ons land en onge twijfeld vragen zee ons misschien eens een keer af, wat zo’n plaatsnaam bete kent en hoe die plaats aan deze naam is gekomen. We zullen trachten aan de hand van beschikbare gegevens enige plaats namen eens onder de lodR te nemen. ’«-Grovenhape De verklaring van deze plaatsnaam Is niet zo moeilijk, want neer we deze oude vorm even omzetten dan krijgen we de haag van de graaf. Hierbij moeten we in het oog houden, dat deze plaats is ontstaan rond het slot dat bezit was van de graven van Holland Om dit geheel lag een toen nog woest ebied, dat door een haag was omgeyer ?n in dit geval wordt met haag bedoeld „..ia v nu nug terugvinuei een Omheining van levend hout, zoals in bijvoorbeeld de Amer. Het land t n it die ook.wel om tuinen hebben, alleen niet zo fraai gefatsoeneerd. Overigens heeft Haga ook do betekenis v» »»>- DM moet U weten over aanlog en onderhoud vaa gazons. Lezing met dia’s. De dlrekteur-Benelux van „Wolf Gereedtehl avond aanwezig om iets te vertellen over zijn bezoeken aan 8* van Scotts onderhoudsmiddelen voor gazona. Hoe wordoa do tuiaplantjes „Dixiepack" opgokweekt gal ervaar te zergea dat U do gehele zonior-door Moemoe la uw tuin beeft? Deaoaoiraliemateriaal ta de saai aan weslg. Voort» is er volop gelegenheid vragen te stellen aan de veie aanwezig zijn. U kunt ook kennis maken met vele ger* nevenzaal staan opgeeteld. Telefoon 1100) 5640 M. A. de Ruyteriean wocrin opgenomen he' Nsa 1 h goen vateooidtag, er woedt ook amt anttei ogen naar ugakaten. Moer wsardaring? Mearayutps- «Mol Een extra eemp8- maMfe 1Gowoost deer een nieuwe bdL OPHONM JB I >1.^1 IR burctef2G8M ~<o geheel vi knijper. 8FUUKBBOBKXN WA88VI De spijkerbroeken van oase Jeugdige ge zinsleden moeten so nu on dan ook in de was, ook zullen de jongeren beweren te kunnen mieoen od aaa ta dat geval moe tn die vraa wo gebruik maken leven. Is er bijvoorbeeld oen :erbroek ,dle moootal op den duur wat vaal is gewovdsn, doe die dan meteen mee In do was. Wat de ene broek aan kleur verliest, pakt de ander* met een mee en die vale broek komt dan aanmerkelijk beter uit de sra* te voor schijn. DB JUISTE MANIEB OM BEN KOOKBOEK TE GEBBUIKKN De meeste huisvrouwen kookboek niet acht. Oh er eens in boe ae dit of klaarmaken, maar echt dat la ar niet bij. Wat s rust nuttige aantekeningan die men aieehte oen aakote kaar klaar-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1