ft c MAISON LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES ft" I W» tl 1? /a Zeer speciale aanbieding T SS ZOMER KOSiUUMS 98- en 109,- •n uitrusting 46n Rj To ir4m 1 o - V DE BEVELANDER Donderdag 4 aprH 1968 m KA VOORBEELDEN ,L f 109,- f 189,- f 169,- f 98, f 145 tot f 349,- i 1 a? it i ga tot J Mo Am Eei TILBURY WORDT DOOR MEER DAN 140 VOORAANSTAANDE KLEDINGMAGAZIJNEN GEGARANDEERD v,ri SalJ Sch dir* <r j-. r» 1 ‘C V Beetje vriendelijkheid, zeggen de psychologen. Maar wij geloven daar niet in. Ook niet in zo'n systeem Van "dag-meneer, zeker-meneer, graag-meneer, dank-u-meneer”. Wij dachten, dat u pas graag komt, als u zich in onze zaak thuisvoelt. Gewoon, zomaar. Omdat de sfeer u bevalt, omdat onze mensen u begrijpen en niet naar de kassa praten, Omdat wij hebben, wat u zoekt. Niet meer (kosten) en niet minder (kwaliteit). A'/>5:'- hi VaJcanttersisen per Megtuig Sevi I ft Lan$ l.g. sme telef 1 Koopt ook Uw ktttuum blj Van Wetten. Altijd GOED on wat ook zeer belangrijk ia VOORDEUG -• TREVIRA - LICHTGEWICHT in 7 zeer mooie moderne effen kleuren voor GEMXE TVdvok GtBOR. Margree A. Louis dochter H. M. van C. Goea - J. H D, te Kort van M. Yereeke A. A. J te Ooea manse Jacobus en van Voor br -V y. J; F’ i' V Verder heeft U bij om keu» uit niet minder dan 1200 (duizend twee honderd) kostuums in hyper modern maar ook in zeer mooie klassieke dessins mot on zonder vest voorradig in ALLE maten en in prijzen vanaf De stap van de verkoop van de kam peervent naar de levering van het staan plaatsje ergens in de zon was eigenlijk genomen, voordat de betrokkenen zieh hadden gerealiseerd, wat xe zich ermee op de hals haalden. Natuurlijk toen het ideetje was gekris talliseerd, overwoog men de risico's Pei slot van rekening was het een avontuur een vliegtuig te huren en kampeerders te zoeken, die wel voelden voor iets nieuws. Vergeet niet, dat in 10S2 de vlieg vakantie nog in de kinderschoenen stond Nu vliegen op tal van buitenlandse vlieg velden de Nederlandse ehartertoestellee' af en aan, maar toen moesten de Neder landen - en vooral de kampeerden - de charme van de vliegreis nog ontdekken Maar goed, de kist naar Banelona werd gecharterd en de kampeerden kwamen er. Voor een luttel bedragje heen en _J naar de Costa Brava. inclusief staangeld en zo meen Het gokje werd een hoofdprijs, want uig dat ene avon tuurtje is een bloeiend nevenbedrjjf ge groeid, dat wekelijks vele vliegtuigen uitstuurt naar verschillende bestemmin gen in het zuiden. i t zelfde geldt voor dit sporthuis met zijn vele filialen, die tegelijk als reclame objecten en boekingskantoren optreden Dst betekent een belangrijke besparin» aan pro iaies e.d het geen de klant ten Spgnjé. Italië. Mallorca en niet te goede komt. Ultrfndeltjk betaalt, hij im- *-~ mers ook de tussenpersoon. geren. Tbiza en near Capri. Ook Joe goslavië behoort tot de mogelijkheden. De“ organisatie, nu ontdekt voor wa- De kampeervliegreizen maken al lang renhuizen en andere filiaalbedrijven, is zes jaar geleden het geheimpje geweest •‘■van het Sporthuis Centrum, dat daardoor een sterk concurrerende .prijs kon bere kenen. dat bovendien ever een vaste dlentek beschikte - die uit de sard van heer ..sportieve” Interesse potentieel klant was - en dat de moed en de onder nemingszin bezat om de kat de bel aan ie binden Ti inlf- T-~*si»-s»*os<« Mi IiJMs«m Mw» Goede zakenlieden zien verder dan tan 4e i abaiiilerstran- Zrfcoo» Sta. mort mk-slng tanden ds irtasst e* taling Vandaar, dat daaelMa haar Derfcsen ook op dtt ter ra» piirtiri rart doet. Men kan btj ta het bals jaar »arsn voor een vakantie- rst. Wie aas een pUMsje reserveert voor Ata A taalt ■aaarteltjka een twaalfde M~I irtataan M tat jnta weer ttjd ta veigsaade vstaaata te iuliia MMMaa atat dot Cagri hat vor- bn^toaWa .’la «waalt taatab«aa kan gas *e sataaaan weer vaMaea westan «."TT mh P8F NNNBMl VOOf MBMDI' aSfflrta r - Op dans mentor at hrt M «rah al ge at tg grata aantal Nadar hradnae. dt ta aóaaoswsa ia Waals. Ase- mdtadL antf Italië of ka de lafrlulaia SbIM MM eg Sta wttte rug totan aeer Br is in de loop der jaren nogal wat gepensioneerden Velen maken een-kam- deinlng geweest over deze kampeerrei- peervUegreis om later, als ze wat oudet sta zo erg zelfs, dat de staatssecretaris worden en de contanten iets gemakke- er zelf een televisietoespraak over moest houden. Luchtvaartmaatschappijen en - concurrerende reisbureaus vonden dé prijs te laag. Ze vreesden, dat vakantie gangers die helemaal niet van plan wa ren «m ergens hun tentje op te slaan mat zo’n kampeerreis naar het zuiden ru^lM KllSta1tadaar zelf een kanjer tetassstaad-in ean -ksital te hnehm ;>n reizen gingen toch door vandaag de dag nog is het mogeltjk om voor honderdvjjfennegentig gulden naar de Spaanse kust bij Barcelona te vliegen. Een retourtje, inclusief dé bur-naar het kampeerterrein en het staangeld op de tl G*' P nfctata nog voel en veel peter tannse was tag Det ene vUegMcje. det ta ÜM da eerste vhetatapeesdars MM MiMh. May Is J HJna grijze oudheid geworden. De Id de wereld van de vakan> tlt oi fl widen Per week vliegen nu ettelijke toestellen van Sporthuis Can tram naar do witte stranden en de btau STv^Tta tamta Al. do htata «ta ta^ta Ttaran d. ttao -en twtotig- M* - - - - - --dutrand Nedertassders gaan m met ve- tamtte. W sta Mg wl. atatetWtata dte gtaven. dat veer hen hst ytagtetg te badbenr te. Ze sta ntet aart tan Wd mssgagMaa. Voor bot bedrog, dat hrt huren van oen buisje in Nederland kost ritten M onder de palmen sa da rtnaas aggdhameai Als m nu ook nog ontdek Ata dat as via hrt syrteem van het rete abeimenaecrt jtp -afbetaling* *met vakan tie keaaeta pan de vltegtarigan en do statedan aatesn steaks te Mta MM verkoop van temen, daarna Is eigenlijk vanzelf gegaan Je verkoopt badpakken en parasols, dulk- brillen on tenten. Waarom zou je je klan ten dan ook nirt de zon en het strand self aanbieden. Daar gaat het toch om De man, die zo redeneerde en die be halve logiech inzicht ook voldoende durf ta ondernemlngageest had, heet P H. Derksen. Hij te sinds jaar en dag dlrec- tsnr van het Sporthuis Centrum. Zes jaar geleden wist hij alles van sport- en va- kantle-artlkelen maar niets van vakan ties. Tenminste niet meer dan alle andere directeuren, <^ie er ook wel eens een week of wat tussen uittrekken om nieuwe krachten op te doen voor een jaar van hard werken. Nu handelt hij In ,gtm en comfort”. Nu organiseert hij voor tienduizenden Ne derlanders hun jaarlijkse vlucht naar de zon. Zijn goedkope kampeerreizen, die terug aas jaar leden de hele Nederlandse leisbureauwereld in opschudding brach ten. zijn uitgebreid met ..all-in vakantie- reizen En als eerste heeft hij nu tn Ne- -> derland bet reizen Op afbetaling Inge- goerd. lijker zijn op te brengen over te stappen naar appartement en of hotet. Vandaar dat tn h _t reisprogramma behalve r->ed- kope ook luxe reizen te vinden zijn. Heel luxe zelfs .in de fraaiste hotels. Met zijn organisatie is het Sporthuis Cen- Mwgwotatafta.’oén stap tateo*op-.taNtal", men OV«W* M MMB op reisgebfed kan waarnemen. Mm nam* In Duitsland gaan grote warenhuizen zich steeds meer bezig houden met het organiseren en verkopen van vakantie reizen. In Nederland staat diezelfde ont- wikkeling Voor de deur. Warenhuizen camping voor vijftien dagen. Alleen .'beschikken Immers over een enorm el- het te zuiver een kampeerreis. Wie zeen gen verkoopapparaat, dat uttsehafceline gebruik maakt van de grondservice van van de tussenpersonen, met name de hrt sporthuis moet bijbetalen tot S5*'« boekingskantoren. mogeltjk maakt. Het- van de IATA-prijs Wie een appartement wO of aan een hotelkamer de voorkeur geeft, kan trouwens voor weinig meer een vskantie in de zon bespreken Ook veer hen vliegt het Sporthuis Centrum Mar Spgnie. Italië. Mallorca en niet te vergeten het droomeiland van vele jon- near 7 tot. de mogelijkheden. alet meer de hoodzaak uit van de acti viteiten van Centrum. Toch "is veruit'het grootste deel van de reizigers niet odder dan dertig jaar De reden daarvan is wel- licht te vinden In het feit, dat er uiter aard een nauwe binding bestaat, tus sen de reisafdeling van deze zaak en de veertien sportwfnkels in allerlei delen van het land. En de clientele van een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8