een grofbankwerker 249. PTT in Hotel „De Korenbeurs”, Grote Markt - Goes I 298.* rHn»*EJ2£' 1 nu i'nruiien bu SCOTTS gazonactie 1968 SINGERs lente surprise ESCORT VAN GEND LOOS GOES I I Wij Imm U dier de sieswe GROTE KLEINE WAGES e-1 jongelui van 15t/m17jaar Tuincentrum „Magnolia” HET SCAPINO BALLET GARAGE „ADRIA” GOES Mareoatetract 1 Teteteoa 411000444. t - TJ Fa. Mijnsbergen leerling- ziekenverzorgster F» I I )Ok „DE WERFKAMPEN” geriatrische inrichting te Rilland-Bath (ZJ Het bewijs u garandeert een mooi gazon e Vraag nadere inlichtingen aan WOLF J a UttariM f IllUin»***""’’, ImatdlaaMdbatehrii Sarvfca door gohuot ZaoUmS Fa. V. D. WEELE EN ZN. DORPSPLBN 7-9 MEUWDORP-TB. 0196-307 n teer Donderdag 4 april 1968 r heeft plaatsiAganibgai^kiMdM poor WILHELMIN ASTRAAT 41 - GOES d CARAVAN-CURSUS IHM ..DE BEVELANDER** - TELEFOON DISTRICT BREDA L VOOR BABY’S HUIDJE ïlillïl Bevelenden rijschool U van Damme, Goes SINGER MIJ. w w w SXB Gereea N. V. Wed. P. do Jongh M. A. de Ruyteriaan, Goes ..‘h Westwal 13-17, Goes Deze aanbieding geldt uiterlijk tot 15 april a.é. Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werk. Laat U zonder verdere verplichting nader inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve zaterdags) terecht bh»- Dit cm rtte, ons Zeilmakerij Zeetewejj - Yerseke Fever dê,ta «terne CARAVAN-CURSUS Zeeuwse 1 g Verwarmlns* Unia N.V. t C. V.-ADVIES 1 n r—f I O trol. rot« - */5i I 4 5FMF’ I i NEEM W eCHTB MNMR VOM UWGeLD 1 -■ sa F- y Noord eai - -i. "e jfrC» A Ven 5 tot 15 april a.s. organiseert Scotts met haar beroemde Amerikaanse kunstmest een actie voor extra groene gazons. inlichtingen te zanden aan do directeur van het Telefoondtetrict Breda. Oude Voet 4. Breda. te verwerven. U keet bot In een bateo dag lorae. k Aanmeldingen of Inbchtingen verkrijgbaar b£. UBesteeol M. Meteen 41 100-0471. SOOOOOOMOOOOOMOBOOOOOOeMiOOOOMOt» Z/O-ZAG kompleet mof kotter. Voor oteMeken, I ZIG-ZAG IN TEAK NAAIMEUSEL. Eon Nareed te Mate. SLECHTE Kom bom enne proberen NI: WgnsurUrtraM SI. M>. „MOS-Sm show —Ml .Cupper i i M i. Uw Mevtete detect 7 Gem aorgm. U belt Stroom N.V.,-Ooee en hM wordt op- selort Tel. OlIOO-ltM. M uur oneb-eis. Klera Techn. D|«rwt door geheel Noord eii ZuM aoMtewd SftWAW ZllJPREMIE Ie deze periode zei Scotts bewijzen, dat ieder gazon beter en sneller kan groeien. Let daarom op de bordjes iif de 5 demon- stratietuinen in Goes. Daar kunt U de resultaten van Scotts- gazonmest op de voet volgen en constateren, dat met Scotts bemeste gazons eerder groen worden! D. grote wagen met de kleine prljell In diverse uftvoortngen. Tevens tonen wij u o.a. 12M1SM - 17M en MM, Corttea 1400-1000 GT es Stat Car„ Van Weeghel VacaMtemanhmgwagentjm Te Gese BauMNsedMds Critemte teaeoBtegm (4LBX.) VRUDAG 4 APML 1444 M PRNM VAN ORANJ4 0044. 20.04 «w j onder Mdtetev» Ham Snoek 4 1 e Goede salartSrinu aoen tuoel vergoeding van reis koeten 1 daagaa werk- o laarlgka enige anotNM»> lijke mogelijkheden voor binaenlaadaa reilen. Wit U liever het bewijs In el- 7. gen tuint Haai dan i^ugScotts- gazonmest of Scotts-gazon- mest mot onkruidverdelger in huls. De grote 500 rrH-zak is ||H tijdelijk extra voordeligl Als U voor 250 of 500 m* bestelt, gang profiteert U bovendien van f 10,- extra korting op de WOLF-strooiwagen. U betaalt dan slechts f 35,- voor deze W handige hulp in do tuin. Het Telefoondistrict Breda vraagt t.b.v. de technische dienst jongelui voor opleiding volgens het leerlingstelsel telecommunicatie techniek. Leeftijd15 t/m 17 jaer. Vereistediplome LTS (electrotechniek). Van bedrijfswege wordt een theoretische en praktische opleiding voor employé 2e klasse (technische groep) gegeven, weeme mogelijkheid voor promotie beeteeL - Gedurende de opleiding wordt het volle loon (volgens leeftijd) betaeld. Vergoeding van dagelijkse reiskoeten óf tegemoetkoming in de pensionkoeten. Ook degenen, die dit jaar examen doen, worden verzocht nu reeds te solliciteren met opgeef ven leeftijd, studierichting enz, Schriftelijke sollicitatie of een verzoek pik Deeteemecs die bewszsn fwbben ever de neGge rgveardlgheM te beecMkksn, ontvengen namem ons ssn certificaat. Maak van deze gelegenheid gebrtek em kennis te isekra met de eteewe ESCORT. Gedurende deae skew kunt u deegewenet in deze wegm eee preefrtt maken. Merfctezee Zeeeeecbermee F. Metetee eeetemtetem rdecbennu F- LmreRev etemtetem jeleedele WU verwerfcee uitohritood *era* eieiktesindiilr L e* .TICMO* dftea eyteedeek .T1CINO' merfcleiemteek Ie werkelijk kteweebt ret en ecWmmete< eee TICINO msrkiee ef «emeicbenn krat U dan eek te «te wtetor «ueNg kaRm laten bengeel Veer eteuw ea reperntte te Zuid-en NeerdGevetead neer Tetofeea 0tl»M440. b-4-4-<444. Fteé Red (pee do «teax> 4cegteei Tem Co Ond. J jk Am de vte«wel Poter Boeter. b TOEGANGSKAARTEN t 4,— zijn verkrtigbeer dee evonde oen De Prim van Oranje- ^A'AAA4-|bAA>fik»ar 1*~ ft ff fjijWflff ---- - 40 oenooo—0004444440400404444444444444 Bent U in het bezit van oen auto on c«waven, of wilt U a.e. zomer caravan-rijdan, maar beecMkt U nog niet over do nodige rijvaardighoM om (eek achteruit) met zo'n aanhangwagen te rijden? ¥V|| bMMmi U Ir Se rbIsgmNrsW om mmIrc biedt een-aantal jonge meisjes Van 17 jaar de mogelijkheid deel te nemen aan de cureua voor Inlichtingen omtrent deze opleiding worden U gaarne verstrekt door de directrice, moj. M. van Mourik, Hoofdweg 166, Rilland-Bath, tel. (01135) 451, bij wie men zich tevone kan aanmelden voor indienettroding. Bezoekt de grote* Mr. F. J. HaanMaiMo 4, Tereeeem Tal. 41144-4441*, 011404871, 41144444 VOOR UN MDGGRN 4 k Goede flnancteringemogelijkhodon aatmeNe

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21