BAAYENS Fabery de Jonge jwwuww aaauMww aawa mm uumb Kanura. ae ml. awa aaaa van den Gabrlë'se i SM L, - SPECIAAL ZAAK DE STOFF PT1E ID DE TASSED- o MODE LLÜULLLLUJ êSuSfer VERLOVINGSKAARTJES FIRMA DRUKKERIJ ,DE PHOENIX’ PARAPLUHUIS DRALON - DRALON - DRALON VOOR MODE-SCHOENEN ÏEEL NIEUWS Schoonmaak ea nieuwe verlichting Goes, Voorstad 24, lel. 5915 Ontdekhet zelf bij: l'c t re hoekwoning tadeltafhal, wniwkeniai, De schoonste hulp in huisI WIJ weten HANDIflE OPLOSSIN«RN .d w ,XX. BCVELANDER" Dendgrdag 4 april ItM if r v en s AANBESTEDING I Gobi LAMGg IfOAiTiTA^O-GOgS i i LINKSE DREIGING VOOR NASSER HOERA! Pa Raat waar 3 lRik’44.1’1 1I2C14ZBJ Dond «•Ma» «fzdak voor Uw bril Ook maandago GEOPEND H. S. Drijfhout Wijngaardstraat Gom. ;eaöód NU sia,. QEBRS. DE JONGH, 'a-Hoer HandrikeklndorendUk 117 te Gom kMMI caot die oaad Krulden, zaden, aoeoeooeeoeeeooeaee PIANO'S VLEUGELS 9oMotawyor. OtMtaer, FOwteh I SeNneaol. KuNo, Toom er» mm. Vs- moh*. Peeler, hupon on vele ontere te^ rrswmsKYrtMe A HuwsNkscIrculalrM Dr#. UH PImwIxm psm n*. Vormepl an-Hermee, MARWITZ brilmonturen, de sterke schakel tussen mode'en kwaliteit XEISS - ontspiegelde glazen. een weldaad voor Uw ogen ZONNEBRILLEN optisch verantwoord ook in de sterkte van Uw glazen POLAROID de nieuwe collectie 1968 - reeds in voorraad Doe ha» ea waag deaaensPMta. 1st ep W MMhSmb etMitana^^ oostMho staag te koop l.g.stz. arbeiders- woning -iT T* W' Goes, Lange Kerkstraat 41. telefoon 725S MBS Uwif ----- DRUKWERKKOSTtN het woonhuis OAAr Wtr» niet van temgl Wèt peniuigk Aan do Vaarweg m> taaepi t V' - woning Aanvaarden na overleg KANTOORRUIMTE plm. 30 m2 Lange Geer 23, HanSwg«rt, te!1216 5 slaapkamers en badkamer, voor achterkamer en keuken te bevragen bij: Dameekapealon Melson „BETTINA” AFWEZIG iZlKLINKERT taadwte GeM HERVAT zaterdag morgen 8.00 uur tot maandaomocQsn 'R. w. Hondriksen f 4 i t I t 29.95 1 21.98 Me* IQ cassette al ULVERZEGELS Gcnzepoortgfreat 21 Goat van -- ri' (Aparte bniMeatoffen Gratia knippen-knipadvtea) 1 he j. rito •A J Tandarts Yaraaka J «ritte tal. naam van Naeoar. heet utt M alge- i «SMMB4 ■i1 OM gouden tand waar U ap kant Sk^lTtXtaMi w» komt voort ^it M LAMMKWW Grote Mark* 3S. Gom. Enige vtea priaftM ■rpnnsstt van M Hak da tegenhongw van Zakaria Moehjed- noemd tot bootd ron de Arabiich» So- MHk’oera 1,1 Ine kan gsachie- mot de bewo Dralon-alepant 140 braad f 13,90 per mater MMr M aam lade taoMM vm 40 jaar «0 Victoria (AustraM) LMt ader naam: Fam. Kaeaaiaar, •H H kinderend ijk 33. Qaaa. April 1968. W todara sadtaM rijpItotaMW wieden daardoor aan wal negataiaMger aa Raster aanstak» wn bat •neon Bezichtiging Ir overleg met de bewoner na 0 uur avond*. op het k tehuis Yerss DidM-drataft 140 broed f 940 por mater Dralon-crtpo 140 brood 13,90 per meter Ruime kout In moderne dn kla»- slake verlichting poule O Verse o In do M*or DahMi fcaoal De w nog 1 Ga» o*®0* LANGE VORSTSTRAAT 41 GOES ■wWÉWMMWMBWM Aiie i 1 sorter o. Allo i o mtot. I Gent J merkt o Een maaie Stoften van 100 V» Dralen zijn mooi practitch en niet duur Lenga Voretatraat 2. Gooo. tot 01100 5050 30 eoorten. tal. G. toe Veerde Patifnweg 90, Goes. Te koop: goed onderhouden WONING gelegen te Kloetinge. WMteinde 20. -► Op leveren betoon m Cma. taetdtaaw ete,- te» oo^^rtco bi Ktaderon a*M04|M ad. GoeeeMtraatwog II groot Sara 28 prtte to.ooe.— Te bevragen: A Th. Geodemeadl In on verkoop onroerend Specialiteit in Jdaaaiek en «nood verlichting dtaedag 9 april (••n spreekuur Taadtechnicue A. RSssel aMdag dtaedag ran 10 tot 3 uur Reparatie van Tnfpunt Stloon 1900 f Atem^oorrtgo/orvoteL - A Pt net dkocr wnv*.- .1 X 'tetetoo«enpWM***t T I x2* Fapen tchotntn vwbono de OWnmtteriU mecta. M- HKhteH^r* ™chu Wtaoa te bêwóron, conflicten Intoneer worden, engenr ven i„ worden, of eventueel ‘len te vollen fc ■trede moetltjker oen eea vroedeaam x>rd voor het Midden-Ooeten te vto. k De ,E*ypttl^h* ten oa arbel- »n ob de' Palêèüjaar'e^rilü'x dte Hatag„ Hoeooeto van Jnrteaell ao «ij» maken. Maar Naeoer oteat er o voor, waai bh ta de ^*5^ >*?*- te hem nu aan. De preeldent ia beel -» VtM pen. U nee ol raat v keuken naar i «traati -ó- Do Bate vu ta autc tuper, De Rei derenat Do 1 Zund .rbS Batavu D* LaaoeU Tefal. 1 ateede verxege ■treat Mot de echi Manxm ma too «ekeurc o-a n -► Van *raama< achoffel ken, tu verzeae ■e-H. h Gooo ,t< -► Gaa Mat U troorUcb paafittei «taan den, ei| parotte Zuldwot ■treat 1 MM - KM eonnebo ■te aod •o-a H Goea, tl -► 8pa Koopt MarijMi vanaf 1 •o-H. H Goea, 0 w -»■ Dat uitdagina aan Nkwar am daar vemlk*! (evoeld in S' PTJ* vw *ewiltaPWl In dte tot de ■lUKtag van monlge mtedplbarv achool Die uit» luojl en event voort uit de bedodincon die politiek iinka. utt •o-K. H teL MM aan hot Lange Waagje te'koop: oud boerderijtje met 7200 m2 grond tai. Q. toe Voordo, Paitijriwog 98. Góe*. teL Notaria Prentten te G*ea Kade S. aal op wneno- 11. krachtena art 1B> PVBUtK VKHKOPKM: De» 11 inatuu ^Gel m. r. vïntMPOTjn»- DIJONGIÏK hun 9b-Jeric >uweltjlofeert te vtareau Oologanheld tot feliciteren van 4.80-4 uur In bet -Slot Outande", Sincelatraat Goeo Hun dankbare kinderen en Pa*. Vormeulen-Caateleijn - Don Haag. >ton. itaapaiefcoro-Vermeulen Goae Goe* Vuratad 11. «ooo M moo. erf on tMta aldaar, KaTk- wogjo N, groot -are. bewoond door Goorao Loodo en kwekerij aldaar k aan de Jacobs oen Beieren •treat, groot 11.17 are. ta gebruik Mf Pa. Goerve Beriehtlgln* te bevragen bij de bewoners. Koper* dienen eieh op eigen koeten in het (ettelijk *e- bruik «n genot te «tellen Nadere inllchttn*en ten kan tore van voomoemde notaris laeseeeeeaaeeeeeeeëê mot 900 m2 grond. Het I* Mn degpll legen an zeer ft Aparte modellen In lak, skai en laer Enorme variatie In alle nieuwe kleuren J In *kai vanaf 8,95, in Imf vanaf 19,90 Leuke, bijpassende hondschoenen - vanaf 2,95 K8LTUM CASSETTES Boeook om* apeohta Kotasm- comor, weer U aSe aanriiSin linèingiMM dot, Jn de dt- vmm MvaeitasM aooto aSm ploot on odototaeL Pt*um voor om S paraaane eeo*ane ai -voMffaoo.- Dat te tota om truta ep to a|n: om aMf vektam- dto "geeehoran" graétopdt Neem ddk zo’n ptar ztorige, anaito MOTORgeeoeMAAIMACHWE. -► Set ntouwote Grundig ktotar TV apMooat 4B te*. «MRmes* wdv f mm. Minimale iarull t 3SS>» f NA Badto v. d. Broek Pekriraa* 1T, Gooo -*■ Te koop: 3 beadroeordera Se benda, 4 maeaa. Sadia v. 4. Brook. Klokatraat 11, Gom «SI pril garag* M 99 Indeling: h*noden 2 1 keuken, gang, tollet en H«t Gemeentebestuur ven Yerseke zal op don derdag 25 april ix om 16.00 uur in het ge meentehuis te Yerseke aanbesteden beatek no. 7, december 1967, gemeente Yersdke dossier no. 2-0800-27 betreffende: „bet liggen van riool voor vergroting van de capaciteit lang* de Broeweg in de Gemeente Yerseke" Inlichtingen op alle Werkdagen, behalve vrij dag, op het kantoor van gemeentewerken^ gemeentehui* Yerseke, op de spreekuren voh 11-12 uur Bestek met bijlagen vorkrgbaar vanaf 8 april itoor gemeentewerken, Gemeen- i, f 10,—. Geen restitutie Nk mono ontevredenheid die x|j - toonsaakt. De kwestie van de betrekkingen met Washington, voor vitaal belang voor een regeling in het Middra-Ooeten, blijkt mdoritett inhoudt. HM |Ut nu namelijk ZZT L «If1- kantoren van „Al Ahram** (Nae- - Mrt ,preekbull) xJJn .j Mni w volk bestormd toen Halkal suggereerde dat Egypte tot een vergelijk met Ameri ka diende te komen. Halkal is sindsdien het swarte schaap van poUUek links an de Russen.Een links weekblad schreef kortgeleden, dat de samenzweerders van augustus vooral verraderlijk waren door hun overtuiging, dat een accoord n»t Amerika hot beste te om Egypte uit de eheos te halen. Wie heeft dit linkse weekblad hiermee op bet oog? Het te duidelijk dat gedoeld wordt op niemand minder dan Halkal en met Hta Naaeerl P4**»* Unk> twMt de steun ns M ‘tewM-Unto M hate riek daaraan aak °PMlt|her uttan dan voor de zesdaagse oorlog Onlange stalde de Trawda de - „reactionairen** in Egypte aan de kaak omdat ztj een hervatting van de goede te**» «te V.K bepleitten. Die Prawda-aanval viel samen met het be- mek aan Egypte van president THo Ala Sabri te mteechlen toch niet Moe- kou’s.man. maar veel Egyptenaren gelo ven dat hij het wel te. Tot nu toe treeft Nasser het evenwicht fr-1 Itaha ea -r~—e maar nu *i«' -lieten intoneer worden, dreigt bij de stvengene van een der beide partijen ti wi twor Het wordt uiteraard -vreedsaam •arcoord voor het Midden-Oootan te vte- dedi. De Kgy tdteche studenten en arbei ders worden gedreven door dezelfde tas- puteoA r*- •*- het ktailng Hoessein C J. Goedhals, notaris ter standplaats Kortgene aal op vrijdag 15- april om uur tM voraoeke van de beren van der Maas ia Hotel de Kroon te Wteaenkerke pu- bUefc vertcopen: met schuur en erf aan de Wilhelmlnasiraat 4 te Wissen kerke groot 41 centiare. Behoudens toestemming B en W dar gemeente Wteeen- kerke direkt te aanvaarden na betaling der kooppennin gep De betaling kan ge- schleden vóór of op 1T mei as De beziel den in gt ners van bat perceel WUhel- mlnastraat 4, alwaar da sleu tel vaa hel bute te te ver- krtlpen. Do Imuni koflMs voor toko- ning van de haper vanaf 1 januari 19NL en dankbaarheid rij kennis van de pe- - traa OM soontje ast RRroertje »*aS Gorard Nluleas WR noesnea haas Frank M. Krijger J. 8. Krijger-Schrier llonny Ooea^laprilltog Woensdag 14 april MN hopen onze geliefde oudere on grootouders D. ét Winter J. ét Wtater- oen *t Westetade hun 4P-jartge echtvereniging Ta kaap: WOONHUIS I. Het woonhuis met schMr erf ea tuta te .*s-Heer Headrtimfctadenm, Kerk- «oogje II, groot olm IJH ara. bewooad Mor M. Goeroe j 2 Htt woonhuis met schuur, 1 erf on rota -bi-sr, Ksrfc- Plwu J.« A. J te gedenken DM M nog lang aoopaard mogen blijven te M trens van haan kindaren M Stain b InMr en Lewrdorp, Taanton ibrtraat 1 tganheid tot telletteren 8 tot 4 uur op 14 april Cata „Da Goede Ver wachting". Lewedorp On 'II april e.s. hopen ónee Iteva ouders en grootoudars C. L VERMEULEN I m2 grand •nw*, ruime keuken, bij- Boven: 3 slaapkamer» en overloop. ‘egelljk gebouwde woning ruatlg ge goed onderhouden Inlichtingen: G. ten Voorde, Petljnweg 98, Gom, tetefoóftQlV00>7897 r**4»4ao»»ooooooooe>oeooooee4oooooo| Te huur ge*'**^ In Goe* of omgeving o met enige bergruimte. Liefst polljkvioer» Aanbiedingen: Gaw. Keuringsdienst N A.K.B. J SchengMtraat 14. 's H. Hendrikskthderan. 'i - - FT—'w, Te huur volledige woonruimte Mede naoMM wederzijdse ouMca heiteltfk dank voor M vele blijken van belena- stelltng m codeeus btj ons huwelijk ondervonden W. VKRBURG K VBtBURG-WEBTSTRATE *4 Naar Arastdekerite April >M* Tandarts *1. A.ten Haaf VdMno9epril gjen spreekuur Tandarts LAUMEN Hatakeneeead L - vaeef 11 april tot en mat 19 april r ■.‘3. - Medao aprH de praktijk Weekenddienst praktijken: M F vm Maanoe Heinkenezand A. L Vee WoHaartodijk ‘e-Haer Arandekarice veel grote woorden en Mar bouN man litto vaa M Wptteeiw niet bentj^*wowwefdlg Zeven sasenden 'aa do mislukte greep naar M macht Mor wijlen maarschalk Asser, staat Nasser voor een tweede beroering na M readesgse oorlog, dte een veel ernstiger bedreiging van zijn niet om een groep ontevreden officieren, meer om ontevredenheid onMr het volk. De recente studenten- M arbetdersde- monetreties getuigen ven oen anheitepoi- lende herleving van M rivaliteit tueeen poUttok links sa rockte, waarbij het le ger M zljM van rechts ktaat rijde. PA1?S^ ■de tepsapstagag van Zasinrla r- din aan M raehterrijde, weMi uui be- ctaltetleche Unto,- M snip* partjjfunctle dia Nemer vroeger hooft bekleed. Sa bri's terughoor was om verraoeing. Dot dta bwhiagamteg eNtataM ntot werd rar- ktaard at vm eosaaaontaar voorzien, toon de aan hoe weinig Naaaer te opgeochoten - ■set M .opM mMtochapptj - dto htj segt m te •trovosL Sabri te weer terug an n wps *M aanhanger» kon h}j kort- gdMn M hs.MreMitaur plaatsen Mj „Akhnnr Al Ybum", om bied Mt vroe ger gsBniS WM aan JU Ahram"; De berechting van militaire eoounan- danten hoéft poifttak links de kans gr gevM aftn kracht te tonen. De protesten tegen M rlsm lefts van ét Mn weerklank ander de bevolking en dat kan wordwi epgevet als een herhaling van het memels votum van vertrouwen «Ml» ftft op juni 1M7 ploaet Mtetau^ vorm«M M MmoMtretiee oen e” deze zich m enige aarbêiïng PrtJs'*VM gsvsHaiMglisili

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16