ft MILOU TERLENKA Tjdeiqk era speciale anbiediag vu I g DANSEN GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ to Kortgene J. A. STOKMANS, Mogdolenastroot 12, Goot, telefoon 6977 Speciaal in klein ma^riaal POLY .Optica nafisfruaanfooa-meabete Parfumerie Vaa Biemea KloksIM 10. AMR. JONGEDAME FiDrakhrï.Ds Phoenix' ...NIEMAND MEER... VERS, DA’S LEKKER!!! Fmsa A. Tikte Za„ „The Everly Stars” Mur ChristBi I 1966 VIENNALÏNE* 2-0240 3 DANSEN Jeugdhorave eJ The Now Black and White IN T’MOTJE VAN DC LVOOSTSTD. do nieuwe modestof, zeer apartzeer 1968 Koelkasten vanaf - Wasautometen vanaf Schuttershof - Goes DANSEN Mooch Zondag de eshele dag Internationaal onderzoek; naar hartziekten e»eFeeeeeeeeeeeeeeeeeee»eeeeeDD»ee Pour Vouz Madame Cblffures „Benny” WSilmlnsitoisl 45. EipsBl W. «SM. J ee»oeoeoo44»4ooo»eeeeseseestsieseeJ 3 t ora prijs .7 1 omasi ren- QANZtrooirreTiiAATS van deze funktie ri- OPTIEK i Vor> Schouwburg „JUUAMA" Tel. 7263. Goes Mot too nieuwe bril riot U or woor vredjk rit I Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. an- >de bol not wtt ■n. XL Uitgave en druk.: Fa» Drukkerij „De Phoenix”. Goes Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. ZATKRDAG S APRM. on moderne on kfeesleke verflchtlng In de kleinste winkel met do grootste BV i F 1 ZONNEBRILLEN PRtoMAKWKERS CONTACTLENZEN LANGE KERKSTRAAT 44. TELEFOON 5300 KMFPATROKNBurda, Simplicity, Vogue on Herbillon (mot do voiSge, gratis, knipvsrzokering) ■MB.V. „th GMm Electro Tederiesh Sereeu Boet k ruit ten, twee x>r echts Iweg ïëïsT vaa d rei. 2, o.a. har- Zil- l IJn en en >P th en voor tien, ns. ver- E> 2, ken. ndlg lend oom re in rl« n re. er et «Jr te's tch- ou- sra. upe nét ert on. MO Wt el- ten de te» eft en. td- a|r ,nk Z\. >e- op het eeebuSg» 4k de aMeeel W| gevast U graag oon goed «Mn, Be bent U crasher «en OTSU psseiee de kjjtor MaaL dto M Uw ptowwn hot beste Zaterdag april mat medewerking van POLY LOCK hulspermanent ƒ3,25 POLY QUICK sneiwava. HIM v COL S 57 63 - fel O 1100 - 7251 Tiséu MUou. onweerstaanbaar chique, jong, kleurdurvend I Bovendien oen praktlache stof, kleur- on wasecht, 100*» terlenka, duo kreukvrij en permanent mat glanzend Tissu Milou is er in tientallen prachtige kleuren an dessins, 90 cm broed van 6,90 tot 11.90 per meter Tissu Milou, natuurlijk ook met volledige kwaliteitsgarantie I (met platenwlaselaor) vsnafl 175, Kom, trek een vrolijk ^Cht Het Is een fait dat met een nieuwe bril uit onze grote sortering er weer een glimlach op uw gericht verschijnt Met getinte on/of ontapiegelde glazen BAR „DE LOODS» Kortgene TREFFURT voor gezellige jongelui bij haardvuur. Tal. 6260 bg.g. 7108 ZATERDAG 6 APRIL a.s. Muziek::, t The Metlons en Aanvang 7.30 uur POLYCOLOR kleurshampoo in vele mooie kleuren f MS Wegens huwelijk der tegenwoordige zoe ken wij per begin mei a.s. een accurate voer onze administratie, die in hoofd zaak belast zal worden met de ad ministratieve verwerking van ons blad „De Bevelander” Vereist wordt: Tenminste diploma Ulo of Handels- avondschool Vaardigheid in het machineechrijven en kantoorervaring Zelfstandig kunnende werken Niet jonger dan 18 jaar Geboden wordt: Prettige werkkring De veelzijdigheid van deze funktie wordt in een goed salaris tót uitdruk king gebracht - Schriftelljkee sollicitaties met de hand geschreven te richten aan: Veilingzaal „Concertgebouw". Vlissingen. Tel. 2287 Dagelijks gelegenheid tot iribrengen nette inboedel Heeft U overtollig huisraad enz.? vraagt vrijblijvend inlichtingen. J. LOON, erkend veilinghoador Geopend Zaterdagavond 5-2 uw •ra.' T» Trace: enkele mooie Ss hands T.V. apparaten NI, cm, onder EXTRA MALS, NIET VET,. SNEL GAAR ■V KUNCWROLLADE per 500 gram <75 TAM KOMJN, per idle 5,90 WIL© KONIJN, per kHo 4,90 KIPNUVnTJES per 200 gram 90 et Vele soorten delka tossen Gom, St. Adrieenstraat 17, tsL 011004656 Geiten de omvanc die hart- an vaatxtek- Ito o land verman hart- en vaatziekten ten in de beachaafde wereld hebben ge- oncevaer de helft van alle doodsoorzaken, nomen en bet hops aantal aterfcevallen hetpeen bijzonder hoog aeoet worden pa- aan deze ziekte, Is de medische weten- -- schap uiteraard btjMmder geïnteresseerd In de achtergronden van een en ander: Reeds gendme Ujd koesterde men het voornemen, om te komen tot een gróót -- internatleneal ondersoek en de Wereld OempOTMeM Geaondhaliraned beeft dit nu weten te vmgm tanmen wenden bmitwvrord: se Binnenkort start in teven Europese lan- gewoonten op het iglisiin den, waaronder ook ons land, een om- - - vangrtjk medisch onderzoek, dat uniek la in de geactoiedenis. Men hoopt hiermee gegevens, te Verzamelen over de frequ entie en de preventie van hart- en vaat- 1.raw ii i of alleen voor U mevrouw. Eenmaal por meand hebben wij de bsecMi- j o - king gekregen over 'n schoonheldsspecishete van het beroemde Franse huio JCANd'ATHENE Wilt U nadere inlichtingen onder leiding vaj». Sfeer en gezelligheid. Aangesloten bij de NederiandBB HMb B*n HuNblrai Pws. Advertentieprijs 20 ct per mm- Voorpagina dubbtl Wwft* Contractterieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opoe advert, aanvaarden wij enkele verantwoordelljkhe 20e Jaargang No. 14 4 april 1968 Oplaag v. d. bl. 22.866 exemplaren Is niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eons voor altijd binnengegaan In het. heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf Hebreein »1 11 M 12 Inzending VJLZA. Vosmaer»trrat 6, Goto -- ''-f*» r oogeveer ds heUt van slis doodsoorzaken, nomnd. Meer kennis over dne zlekten'la daaróm eek voer om laad van groot be lang. Men beent vta dit eedarsoek te komen tot beiangxgk dsnuwtatlMtoiirlsil an wel licht zullen tal van aitmsihiuuilijke als de invteod yen levstos on voedings- ztekten. Ongrtwtjeld suhe« JerVSaonraï Interaseeate venRlRktagm kunnen wer den gemaakt met de resultaten utt an dere landen en hopelijk zal dit uitsv- brelde onderzoek een btjdrsse kunnen 1*- ■baro adwiMNrv 'e zuHen do prBe toef «set bsekL tri, ragetog rae pedeeT ra wssaiise. Coatosè r nagato en vibrato. Verder nog vele oztra'e, zei Imitaties van tlentaflsn muziekinstrumenten, toch nog even noesten I VJk f. 1.995,- (kei De Rl-ha orgels bieden muzikaal voor ooe legere prijst Dot kunt U belutotereabUi 1 pORdB|7«p1' 's «vond* 7.00 uur in het sportgebouw teKaHIe Voordrager Ds Y. v. d. Schoot uitvlieden

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1