o« £en vtaMsduai b BAA/ENS at O1 RAIFFEISENBANK spaarbank en alle bankzaken w. I®? Behang WAAR jj.. staat de Zeeuw. Luctor et Emerge. ZKHILAND^ fflIWEJi STREDEN PEELS heeft ze Terlenka - Tergal - Diolen - Trevira kli pe bo CÉ PUBLIEKE VERKOPING TE GOES Italiaanse import PEELS 0: GOED BOUWLAND DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK H TECHNOS NONNEKES WOONHUIS teLewedorp Te koop zeer verzorgde Woning. J (Jt^$ck°€n Ine Hl r SPARTA 22 90 Donderc a MODE De speciaalzaak j »»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~»eej; WEGENS de toenemende drukte na Hl' s Een MARWITZ brilmontuur Gonzepoort straat 21 - Goes ZILVERZEGELS Do Regt •H en en e* e* •*1 to to to! to to to to to to to to to to to to to to to to Y Behang ■laar In 3 uitvoeringen e Vaste votk o Totoaooop* voorvork e Voor- in aohter- vertng geiMoemi BORST BEHANG Huls Yerseke W. Verburg tHHtiiiitiiuiuiuMitmmwnHuttiinnnHiiiiiiiiiiiirnaiii L- J. P. A. Rössel Ldi geto IwfofM Z»d <li« mén onder de loupe mag nemen VrU« hofstede te koop 40%- 16 rol botalen, 24 rol halen een besparing vanaf 20 gulden DE WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING „DE BEVELANDER” Donderdag 28 maart 1968 De bril het belangrijkste deel van Uw uiterlijk de sterke schakel tussen mode en kwaliteit Adverteert in „DE BEVELANDER" miitimiHifmiititittiiimiiiiiiiiiiiiitinMiiHiuiiiiiiuiiiiimiitni ■f EN WENSELIJK op >001 1 5' Dj r -< 1 .1 4M Bmaeridi- -Foetfach 1488. Het montuur dat U past, In vele variaties i i i i i i i i i i i i i e i 4 4 4 4 4 4 4 md gestreept enz. lichtecht, normaal of I Emxftpe werkloosheid in de probleempe- r ten in het westen van het land. MIGRATIE NIET ALTIJD MOGELIJK Terlenka stoffen in prachtige dessins en fantastische kleurstellingen voor zorgeloze zomerjaponnen vindt U na- J tuurlijk bij:...''..... 4 tn. U ontvangt f 39.— tg eb U een Philips stofzuiger van Zomorschonnnn da allerleukste snitten en modellen A Goes 'sH. H. K.straat 20 de best gesorteerde SCHOENZAAK in Goes en omgeving. Lange Vorst-hoek Papegaaistraat. TE KOOP GEVRAAGD: 5 tot 8 ha Liefst ten zuiden van Goes. I Aanvaarding november 1908 11 Brieven onder no. 13-1 bur. v. d. blad. tos p*i tol tol tol tol ►H eH Hl Terlenka Tergal Dioloti Trevira 90 br. 8,50 - 7,90 - 8.90 - f 10,90 p. mtr. Dat komt vandaag niet voel meer voor... •t Ie dan ook CRISTALL. die bekend Ie' om goede kwaliteit en pasvorm. Het ie heerlijk wandelen op „Ruimzicht”, Nieuwe Rijke- weg 17, krachtens art 1223 fHT Hl van het (Aparte bruidsstoffen - gratis knippen knipadviee) de sportieve schoen met X. voetbed. Op het gebied van de houw ligt de raak aanmerkelijk jnoetlfker, want ér ia in die gebieden vriiwel geen sprake meer van woningnood en woningbouw r—- - - - au,. wu.iAV vnnuAn hiervan wts. dat in de probleemgebieden bouwvakkers kunnen misaehlw bewogen Grr vunurn wamx: a'V^rga^am. wi<_ vsirxzi wssv- *4 ta Goes, wegens beëindiging van het winkelbedrijf, slag werkloos werden een rédeWke kans mcgcis vjg isicuw vr^n* sis «rg|(v;ii uilige» terwii! hun plaatsen in de gelederen der Verderf fwa sbiar7 goedlcoop, enz. V Adres natuurlijk Perceel V. Bouwland te •e-Heerenhoek, Stoetweg, groot 1.19.1» ha. Perceel VI. Bouwland aldaar, aan de Naasauweg, groot 2.81.70 ha. - u j i 1 na roven oogst 1MB, weiland 25 november IMS, gebouwen on erf uiteriijk 1 maart 1M0 Besichtlging op woensdag 1 april en zaterdag 8 april a.s. namiddags 2-4 uur AMK Awmrimn compleet ITrriiir kan woeden ingeschreven voos elk per- met fane pennenset voor sL afzonderlijk of in combinatie. Zakelijke lasten kómen I vanaf 1 januari toto voor kopers InechrijvingBbUJetten worden gaarne Ingewacht uiterlijk diMdag Aapril 1* sam 2 var, ten kantore van genoemde bM Xbm M* kt tie gm s«b te vmkrttem 1! waar nog wel bouwmogelijkheden rijn maar het riet er naar uit. dat wat de andere krachten betreft er gestreefd ral moeten worden naar omscholing, aan- «erlen er voor de toekomst wei nis kans bestaat dat er on uitbreiding in 'de houw- «ecto»- kan wó-»ten «erékend Voor be- «triidlng van de werkloosheid en een herleving van ons oude welvaartspeil is het nodig, dat overheid en bedriifleven de handen ineen slaan en allés tn het werk stenen om de nodige werkeeieevn- f 8A8. Tevens ontvangt U f gg/— terug.voor de aanleg van kookleidtng Stroom. M.V„ Lange Kerkstraat 11-18 Oggk teL IU88 MM na u- De gabruikszekore tokonvulpenll Voor technisch tékenen en cailigrafisch schrift. BOEKHANDEL v/h Verheule Papegaaistraat 6 Goes Telefoon 5823 <- Paspoortsti-Mt 23, SOUBURG, telefonisch te bereiken 01183-1448. SJ».. ajn. om 1,30 aar, ten verzoeke van de w e. heer J. H. Slabbekoorn te Goea. aan het pand Wljagaardstraat Notaris J. C. Kram te Kapel- le, ia voornemens om op donderdag 4 april IMS des namiddags 2 uur, in hotel -Notat** a-d. Lepelstraat te Yemefce, tv.v. Mevr. J. Kra- mer-Oom, publiek te verko pen: bet Wisabtes aset schaartje a.d. Tuinstraat A groet 1 a U DfT HF EEN MJBUKADE VAN DE GEZAMENUKE RAIFFE1SEN- BANKEN OP NOORD- EN ZWD-BEYELAND EN WALCHEREN. Met een rotsvast vertrouwen In de toe komst bouwt hij aan zijn Zeeland: aan de voltooiing van het Zeeuwse drie luik: landbouw, recreatie en Industrie. De Raiffeisenbank werkt mee aan deze voltooiing. Ruim 450 miljoen gulden Perceel II. Bouwland aldaar, Btoofweg, groot pbn. 4.M.M hectare T Perceel lïl: Bouwland aldaar, aan de nieuwe Crayertse- dtjk. groot plm. 4.00.35 ha. Perceel IV Bouwland en uitweg aldaar, aan de nieuwe werd er al bij de Raiffeisenbank In Zeeland gespaard. Geld dat mede ge bruikt wordt om Zeelanda economie ge zond te houden. Er zijn 130 vestigingen van de RalffeL aenbank In Zeeland en reeds 100.000 Zeeuwen maken gebruik van de dien sten van de Raiffeisenbank. De Raiffei senbank Is spaarbank, maar verzorgt tevens alle andere bankzaken, zoala rekening-courant, bankgiro, uitbetaling van penaloenen en A.Q.W., reisdevie- zen, effecten, enz. «•erteM C. Snoep k bedank het publiek van Gosa M omstreken voor de veis |aran dst He u heb mogen bxBanan Nm Mm DgMMr a.a. Zaterdag op hst hoekje van de markt met zijn groenten- en fruitstand. Zaer beleefd aanbevelend. Te keep b4j hsodwijvteg te 4toea Notaris Vsn Dissol te Goes zal ten verzoeke van ds Fa. Gebr. Van Fraassen te Goes ■ij Ineckrijving verkopen: het woonhuis met schuur, varkenshok. moestuin en weiland aan de Oude Singel 54 te Goes, groot 00.44.35 ha. In eigen gebruik vrij van huur sn pacht te aanvaarden uiteriijk 1 augustus 1968. behouden» toestemming B. en W. Bezichtiging dinsdag 26 maart en 2 april en za terdagen 23 en 30 maart 1968 telkene van 2 tot 4 uur. Inachrijvingebiljetten In te leveren ten kantore van de notaris vóór of op 5 april a.s. - alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Te koop even buiten Goea: Gaboei vrij getogen WOONHUIS met 1500 m2 tuin. Spoedig te aanvaarden. Te bevragen: J. TH. QOEDEMONDT In- en verkoop onroerend goed.’ Lange Vorstetraat 2, Goes Telefoon 01100-5050. publiek bij opbod en tegen contant geld verkopen: do wfakeilnveataria en menbiaire goederen ato: toonbank, Remington telmachine, Remington schrijfmachi ne, etalagematerlalen. rekken, trommels, kasten, tafels, stoelen, ledikant, bed, radiotoestel partij planken, bu reaux, trappen, buislampen. gaskachel, petroleumkachel, wasbakken, kleden, matten, glas- en aardewerk, keuken- gerief, enz., enz. ■oxiclitigtog: op de dag van de verkoping van 10-12 uur. M. Loevê. gerechtsdeurwaarder. ook losse rollen te verkrijgen VYNIL wand- bekleding dubbel voordelig V 2 x 10 korting U op volle rol 1 x 10 */e korting hTj P*t meter Tjj 50 cm lang - y 66 cm breed i Het is mogelijk ons om staaltjes te schrijven, U geef» dan op het abntal rollen en everf tueel een schets van het vertrek. behang, zoals effen, streep, OPBOEFTOT KENNISMAKING ,r. Zand ons uw foto, geboorte- de wei voor f 780,— boven de koopsom datum en beroep en u ont vangt van ons bericht Of er mogelijkheden zijn voor een contact met een Duitse dame van het platte land ofwel uit de grote steden. Deze in- llihiwp N voor u geheel vrijblijvend. Crayerisêdijk „Knapbof, groot L81.18 ha. Alleen zij met serieuze huwelijksplannen gelieve te schrijven aan: p. e. NNRNHDIHOVaN .-Duitsland Op gebruik: bouwland Schoenhandel Grote Markt 19, Goes -► Klassieke weekenders en overhemden, fijne dessins, scherpe prijzen van 12,90 tot 17,90 met half jaar garantie Alleen tn *t Beva-huis, L. Vorst 84 -> Ruil uw oude stofzuiger nu terug ab U een Philips draaftop stofzuiger van f 198.aanschaft. Stroom N.V., Tange Kerkstraat 11-17 4>l Am voor uw DRIL De problemen waarmee de overheid te kampen krijgt mét betrekking tot de heersende ernstige werkloosheidin ons land zijn bijzonder gecompliceerd en niet zo eenvoudig als velen op het oog denken. Niet minder dan’2 van elke .100 Neder landers is momenteel werkloos.dat is een hoog cijfer en dat is nog .maar hét gvmiuuviuv, VI .‘J'J W1C UV1V1I v«u, ons land die wat de werkloosheid be treft probleemgebieden zijn, waar dit aantal aanmerkelijk hoger ligt. In Drente is het ruim 5 op elke 100 werkers, in Limburg 4 op de 100 en in Groningen ook bijna 4- op de 100. Deze grote werk loosheid in deze gebieden is .het gevolg van de sluiting van diverse fabrieken daar (in Limburg onder andere de mij nen) en een i van de industrialisatie. Het merkwaardige js, dat in het westen van ons land, en aan hoofdzakelijk in de grote steden, er bij. diverse tndus- t L tritn, een grote vraag bestaat naar ar- dat een groot deel van de ernstige werk loosheid ïn de probleemgebieden zpu kunnen worden opgelost, wanneer werk lozen daar de gelegenheid te baat -namen om een plaats te vinden in het westen. Werkgevers in het westen van ons land, die moeilijk aan geschikte arbeidskrachten in eigen omgeving kunnen komen, hebben reeds diverse malen getracht om werkers uit de probleemgebieden aan te trekken, maar dat liep vrijwel steeds op een mislukking uit. Natuurlijk vraagt men zich af, wat hier de oorzaak van kan zijn. Zijn'de werklozen in de probleem gebieden niet bereid naar het westen te migreren? iOf zijn er andere pro blemen? Dikwijls is men geneigd te denken: dat en zij trouwens niet alleen, er weinig voor voelen elders aan het werk te gaan aangezien zij een redelijke werkloos heidsuitkering ontvangen waardoor weinig worden gestimuleerd om werk te aanvaarden dat voor hen niet zo aan lokkelijk is. Wat voor velen misschien op het oog de grote aanleiding is. blilkt in de praktijk slechts een ondergeschik- Wanneer dit niet zou geschieden «s de Vans, gepot, dat Nederland vooreoed v-n vaan rekenen op een zénen ■we-Hr—en van rond de honderdduizend man. Ken arbekbeeeerre om te gpate Goe», tel. MUM* «ad». te rol te. spelen. Inderdaad doen er zich het best kan gebeuren door tn. de pro-, dergelijke gevallen voor, maar er zijn nog I veel helangrijker faktoren In het spel. sen die de migratie tegengaan- >4 Bij het ruimer worden van de arbeidt- rouleren van ontwikkeling in de argra- Beh. toost B Sn W op ge- br^k te aanvaarden na beta- Bezichtiging: zaterdag 30 mrt van 3-4 uur. Sloestraat 13 Telefoon 01196-565 Notarit Frantzen te Goes, Kleine Kade 5. zal op woens dag 18 april 1888 nam. 2 uur te 'a-Heer Hendrikskinderen in hotel café - restaurant „Ruimzicht”. Nieuwe Rljka- PUBLIEK VERKOPEN 1. Hat woonhuis mat schuur erf én tuin te ’s-Heer Hendrikakindaren,Kark- wagja 12, groot plm. 2.89 ere. bewoond door M. Goerat t. Hat woonhuis met schuur, erf en tuin aldaar, Kark- wagja U, groot plm. 2.69 ara. bewoond doof A. J Goaraa 1. Loodt en kwekerij aldaar, aan da Jacoba ven Beieren etreal, groot _UJS7 ara, in gebruik b» Fa. Goaraa X Bezichtiging te bevragen bij de bewonen. Kopers dienen zich op eigen koeten in het feitelijk ge bruik en genot te stellen Nadere inlichtingen ten kan tore van voomoemde notaris Tandtechnicus zitdag dinsdag van 10 tot 3 uur. Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand wear U op kunt wachten DE LANDBOUW. Grote Markt 38. Goes U mag een Crtstall-schoen aerieua bekijken. Dan ziet U de goede kwaliteit en de puntgave afwerking. En als U zo aantrekt, merkt U... Het Is voel prettiger lopen' de modeachoen met voetbed. Notaris Frantzen te Goea, Kleine Kade 5, aal namens de heer i. D. de Winter, Zandkreekstraat 3 te Lewadorp BIJ INSCHRIJVING verkopen: Perceel l. Hofstede' bestaande uit woonhuis, schuur kip pen hok, varkenshok, bouw- en weiland en aft te Nieuw- derp, Stoofweg I, groot 5J8.M ba. Koper is verplicht tot overname van dammen afrastering schrlkdraadapparaat, olietank 3M8 L pomp, drinkbak in Ktasshk van ttjn in modema MUI. Anita brengt voor eik wat wta. Dit bijzonder geslaagde .- broques-schoentje uit onze coüectie heeft een 5 cm hak en een elegant uitgesneden open hiel.. In soepel giad leder met aniline effect. Bij ons yerkrijg- -*k baar in diverse voorjaarstinten. hele ning triSm zoals bijvoorbeeld de metaalindus- v^n' het* land*heêrst beidskrachten en zo op het oog lijkt het de probleemgebieden zpu Scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen ‘enig wapen in I reeds de beschikking over bekwame bieden en grote vraag naar arbsidskrach- krachten. Als zjj nieuwe arbeiders willen ten in het westen van het land. aantrekken stellen zij hoge eisen, want dat kan nu, menen zij, gezien de grote .-werkloosheid. In eigen omgeving kunnen 1 ze die niet vinden, want daar is de room al af. Nu hopen zij geschikte werk krachten in de probleemgebieden te kun nen’ vinden, maar dat blijkt tegen te val- len. In grote lijnen ^staan zij daar voor het probleem, dat een groot deel van de beschikbare arbeidskrachten in de pro- - bleemgebieden niet akn hun hoge wen- gemiddelde, want er zijn vele delen van - sen han voldoen, terwijl de krachten, die j j,_ -we] over voldoendevakbekwaamheid be schikken ouder zijn. Uiteraard zouden de werkgevers deze krachten graag willen aantrekken, maar dan stuit men op nieuwe problemen. Die oudere^ wel be kwame krachten, zijn, om bet zo te noe- men verankerd in eigen omgeving. Zij zijn gehuwd, hebben kinderen en voelen er weinig voor om alleen naar het westen achterstand op het gebied te trekken en hun gezin achter te laten, iets dat volkomen begrijpelijk is. De werkgevers kunnen in de meeste geval- Z len niet op korte termijn voor oen wo- 1 ning voor het hele gezin zorgen, want in de grote steden in het westen - 2... 2 2-1 nog steeds woning nood. Het gevolg hiervan is, dat de werkloze in het probleemgebied liever wacht op een kans om in eigen omgeving weer aan de slag te komen. Daar komt nog bij, dat vooral MJ de wat ouderen daar, dikwijls het westen van het land beschouwd wordt als een sombere steenmassa waar men niet graag zou willen wonen, terwijl ook de morele normen die in de grote steden vap het westen gelden hen niet bij zonder aantrekkelijk lijken. De instelling ■van. velen uit het noorden, oosten en zuiden van ons land is nu eenmaal to taal Anders dan die in het westen en midden van Nederland. Dikwijl* 1» men geneigd te denken: dat J-Vj» ^ler^ «breven .voor de werklozen in de probleemgebieden. Cos ae werKiowsneia m ae douw en ae agrarische sector Is de toestand nog moeilijker, aangezien in het westen vrij- riï we’ vraag is near werkers in deze branches en in de probleemgebieden heeft'zich Ook hier dé selectie voltrok ken. Wanneer de overheid de werkloosheid effectief wil bestrijden dan blilkt. dat dit bleemgebieden zelf nieuwe arbeldpplaat- i te scheppen door het stimuleren van nieuwe industrievestigingen en het stl- --'J— markt in ons gehele land, hebben de rische sector, meeste werkgevers de gelegenheid aan gegrepen, om de minder geschikte krach ten waar zij het mee moesten doen te Deurwaarder M. Loave te Goes, zal op maandag 1 april vervangen door vakbekwame arbeiders -- -- -*•--a^rirz—iS^ Dat Hyft overal gespeeld. Het revote heeft daar reen zin. Jonge vakbekwame de vakbekwame arbeiders die door ont- - worden tot migratie naar het westen, kregen op nieuw werk in eigen omgeving, werklozen werden Inrenomen door veel al minder békwame krachten Het kwali- »e>is-niveau van de werklozen daalde '’-^rmee aanmerVeiov Mas-, dat was rile* «neen hét géval bij vakbekwame en minder vakbekwame werkers maar ook 3é leeftiid speelde een rol. Werkers die wst ouder waren kregen moeilHker nieuw werk dan jongeren Het gevolg hiervan wt-.k—-.m-,,- is. het atoeldersnotenttóneel in de pró- 4, „roMeemrebieden te «-hennen bethuit voor rroot t«<* minder bekwame krachten er ntuioren, o, He werVopvpn fn het westen van het land, die arbeiders rneken hebben via veel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16