A rmoi RUIL NU IN VOOR EEN NIEUWE PHILISHAVE-:] e« i P. A. DE KRAMER 15/ /20.- wat bromt dat fijn (zeggen Loek en Peter Poet) Die nieuwe Berinl bromfiets - dót rijdt pas fijn I Eigenlijk geen wonder, want Gazelle maakt 'm. En kenners (zoals Peter Post en zijn vrouw) weten wel wat dat betekent 't Betekent dat de nieuwe Berini op dit moment de beste lichte brommer is, die u voor f. 419.- kunt kopen. berin]® M.VERSTELLE nnnrnnrnïiTiTiTiTiTTïTi aaeeaaaoea^aaaêooaeaeaeëaeaaeeaaaoaaa» H BOUWBEDRIJF INKËlteMtew bh Mode in HANDTASSEN 89,50 I LENTETIJD warmer weer. KOELKASTENTIJD BEVA-HUIS Hier Modelvolksslagerij x OE J A. STOKMAND GESCHENKENHUIS Voor Meisjes uit Goes en omgevihg! J. DE KOK EN ZONEN Inwoners van Goes en omstreken PEELS overweldigende sortering VLEESSTUNT Di rnvv n 1 j hogeschool der herenmode naar: itMBes.ame*«oaeastama»rin«SBMeMMeMBai sns Als de zon gaat schijnen gaat ook de tuin U lokken Dora I 7 enz. mini r ^b| Onze Nederlandse plaatsnamen l L :.iv. GANZEPOORTSTRAAT 15 st -rt Handschoenen in bijpassende tinten. V: Dft Is do Zweedse „Hasqvarna” die alles doet sinds 1689. Gebrs. van ’t Westeinde Kwekerij „Westhof”, Arsndskorics A IntniHfantn QuslitOtt Lr F* KLOETINGE VAN DER POEL N.V., r OUDELANDE adm. medewerker (ster) few Als o een costuum, jas of sportcombinatie gaat kopen, is het belangrijk dat er ijle aandacht besteed wordt aan uw peraoon» lijke eisen en verlangens. Wij adienken alle aandacht aan uw wensen; wij advi seren en tonen u graag b.v. de totaal nieuwe Oxfbrd-collectie Wij nemen er de tijd voor om U deze waarlijk inter* nationale modeprestaties voor te leggen en te passen. Daarom voor Goed leen. S-deageo «eik—ek. mttr «te 2 steken /'vakaatlo. SST S*7“' M». b-«. Zoosn, rand van de scheiding tussen hoge zandgronden en Zeeuws water.) r" f.' Donderdag 28 maart 1988 k o voor Zuid- en Noord-Beveland. V4 L% I l Ie (S 5 Vooc iedere NIET DUUR F - -ol 4 r- - PHIt *4^ r „DE BEVELANDER” ********^*iV‘AViivuvij-uvu*u Goes - Lange Kerkstraat 35 tel 01100-5355 P.S. Bezichtig ook regelmatig onze „Passage” a.h. Kerkplein (Slngelstraat 17) Vrij parkeren. M 8KA1 NAPPA CALF8 REPTIEL VARKENS PHILIPS KOELKASTEN 140 Ster van f 269.— vóór 155 B«ar van f 349,— voor 186 near van f 429,voor Mot bijpMeeede pantalons ea shirts uit de kollektie van: Tel. 01106-561 (b.g.g. 219) 8 iq ’f Naa imachinehuis M. D. de Grootstraat 41, Goes - Tel. 7330 Verrassend irigtailt modellen in Philips V Philishave 3 Special inruilprernie Nergens ze voordelig. Klein materiaal zoals snoer, stekkers, schakelaar, fittingen enz., enz. Lange Vorststraat 64. Goea. de eiermarkt, dankt rijn of derfe),^ boom betekent We terug.' want ook daar heet boom, tree, aan vorm Pr1 WIJ h^bea kwaliteit ea voorraad. Rund-, varkens-, kalf- en prima jong paardevlees. Alles voor de bekende lage prijzen. N.V. Lange Kerkstraat 11-17, Goes. Telefoon 01100-5855. - Na 6 uur pok voor service 01105-674. Eigen technische dienst zif -+- wij - schadlgi gekrege uit tege prijzen. Kerkatr 81100-58 Te 1 kant en t straat 1 Net met te t we,— t te ven te N.V.. t Goes, t 01106-87 -O- Te 1 waaet HILVERSUM: Onze bekende radiostad in het Gooi droeg rond 1300 de naam Hilfercem, dat alweer een verkorting was van Hilfenheem. Heem beduidt huis, woon plaats, dorp en het eerste lid HUferft) is een persoonnaam. Philips I Philishave 3 dc Luxe inruilprernie Wilt U er meer van weten, dan belt U even 7330. HARLINGEN: - - r Ingen heef dikwijls In plaatsnamen de i betekenis van horen bij. mensen van, afstammelingen van. bewoners van, e.d. Zo wordt hier dikwijls de naam ver klaard als bewoners van Hams een oud- Friese persoonsnaam. In dit geval zou de persoonsnaam gegeven rijn aan de woonplaats, bijvoorbeeld wanneer dexe persoon de belangrijkste bewoner was. In oude vormen vinden we ook harling- hem en hier komen we dan op een andere iets uitgebreider mogelijkheid. Weer treffen we in het eerste deel de persoonnaam Hams, dan als tweede deel ling, als in de bovengenoemde betekenis en dan n als derde deel hem, een vervorming van „heem", dat thuis be tekent. In beide gevallen krijgt men de indruk dat er sprake, is van eeh oer- bewonlng door een belangrijk man als Hams en dat de latere medebewoners da plaats uitgebreid hebben, waardoor de naam ontstond. -• AMERSFOORT: J Dese plaatsnaam kan verklaard worden uit de twee delen waarin ze is te split sen te weten Amers en foort. Maar nog eenvoudiger wordt het wanneer we de oude naam van de stad rond 1038 ken nen en die luidt Amersforde. gesplitst In Amer (s) en fordte). Een ford of voord is een plaats waar men te voet of met een vervoermiddel over r|S' rivier kon en Amer is een heel oude naam voor water, het is in ons land trouwens een meer voorkomende naam voor wateren. Hot komt van Ame of Kern en rie hier bet verband, want Amersfoort Mgt aan de Hem. of vroeger Ame. Bij dejrver- AF DE WC Werk met meer plezier in Uw tuin, door er wat nieuwe en jonge planten in te verwerken. Wij hebben nu nog een mooie sor tering bloem en blMhoaatorg, etrvlk- rvzen, klimrozen, klimplanten en coniferen. Ook zaterdags gelegenheid om af te halen Metets «rinkel mat tie grootste sortering Boctre-Titbolgrh Bureau Magdalóaastxaat 12 Goos - Tol. 9077. J»**!*»' 0E TAR dia Het beste scheerapperaet met ronde scheerhoofden, nu voor de laagste prijs in onze grootse inruilactie. Neem ’n Philips Philishave 3 voor sneller, zachter en soepeler scheren, zonder schrale huid. Neem de scheerproef en ruil uw apparaat in bij Opt For i' W For v.v\ J v.v p Spa I Pi 1'. Talafooa 6613 ii heeft plaats voor een Gegadigden worden verzocht eigen- handig geschreven sollicltatiebrievon te zenden met vermelding van leeftijd en huidige werkkring. Type-diploma vereist. (M)ULO opleiding strekt tot aanbeveling. In dit geval bedoelt men het veld waar men brandstof (veen) vandaan haalt. VELUWE en BETUWE: Twee zeer bekende landstreken in ons land. Het is duidelijk dat het tweede deel van die namen dat gelijk is. ook een gelijke betekenis moet hebben en in dit geval nemen de geleerden aan dat het Veluwe zou dan vroeger geweest rijn Va(a)louwe, heide-grond, slechte dorre grond en Betuwe zou zijn geweest Be touwe ol wel goede, betere, vruchtbare grond. MKDEMBUK: Lange Delft 1 Middelburg Sollicitatie: Geschenkenhuis Middelburg, tel. 3047. I Geschenkenhuis Goes. tal. 5709 1- - - I 1 .TH 7B1D-MES -■ Aangeboden een baan als verkoopeter In een zaak te Middelburg met allerlei mooie, moderne artikelen, waardoor het heel prettig werken ie. Do lunch kan gebruikt worden in onze cantine waar dranken diapgnibel worden gesteld. Trein: uit Goes 9.05 uur in Middelburg 9.17 uur. uit Middelburg 18*00 uur in Goes 18.20 uur. DEVENTER: Over de oorsprong van deze stadsnaam L,- ----- zoals dat trouwens wel meer voorkomt verschillende mogelijkheden wat de oor sprong betreft Wanneer we kijken naar --•--* -- duizend, dan «len we „Daventrei”. het geen Ogenblikkelijk associaties wekt met da Engelae plaats Daventry. Sommige deskundigen messen dat Angelsaksische ^g^-^i/^atad «tetean die «le geoetelifken tee naam aan da stad heb- Zm kte va. rivier en ova.-.plaats tan nes. numn M-,- n. met de persoonnaam Dafa of Davo. ter- „1U wtj) bet tweede Md in de vorm terfe) L—“f komen hïeristj toch weer op het Angelsaksisch dia man ala late aak in bat ■db hate J J 199,— f 269,— f 299.- Mat achrifteüjka PMHpa garantie levering zonder bijkomende koaten do^r gahaal Zeeland. ERRES JUMBO stofzuiger van .182 v. f 169,— PHILIPS DRAAHOP stofzuiger 149.— PHILIPS SCHEERAPP. 3-kops m. inruil f SS,— TRANSISTOR RADIO vanaf 26.— PRACHT KOLLEKTIE ataande schemerlampen In hout, metaal, marmer on koper. HANGLAMPEN, modem en klam^k WASAUTOMATEN en CENTRIFUGES met hoge Inruil. I kilo mager rundvlees p. kilo 6,50 1 kilo mager verkensvleoe p. kilo 6,60 1 kilo vet epek -. 1,— Magere paardelappen p. kilo 3.76 Bestellingen worden mot de vrechtrijder mede Tel winkel 5061, huis 7272 en 7522, GOES. De volledige zomercollectie is gearriveerd! heeft dit voorjaar een Lange Vorst-hoek Papegaaistraat Regelmatig horen en spreken we zelf over diverse plaatsen In ons land en ongetwijfeld vragen we ons misschien sens een enkele keer af, wat eo’n plaatsnaam betekent en hoe die plaste aan die naam isgekomen. We zullen trachten aan de hand van beschikbare gegevens hier enige plaatsnamen osuier da loep te nemen. hier gaat om het woord ouwe - grond. BERGEN-OP-ZOOM: Valuw» zon r Deze plaats dankt -baar naam aan de ligging, dear waar de hoge zandgronden van Brabant' grenzen aan de Zeeuwse wateren. Aanvankelijk heette de plaats „Bergban”, naar aanleiding van de ver- TEXEL: Het grootste van onze waddeneilanden draagt een voor velen merkwaardige en onverklaarbare naam. Dit Texel, of Tes- sel is naar enkele geleerden menen- af geleid van Thesis of ook wel Texla, zoals bet vroeger heette en dat weer voortgekomen zou rijn uit het Germaanse „teshwa", dat west betekent Hiermee zou zijn gedoeld op de meest westelijke ligging van dit eiland ten opzichte van da andere Waddeneilanden. MOOI, APART Medemelacha, wavbij we de naam in twae delen moeten splitsen en wel Me- deme en lacha. Medeme betekent mid delste en lacha is een vorm van leek te <ie betekenis van plas, meer, rens- water. De Kronune Leek liep door die plaats, vandaar da naam. HAARLEM: In de 10e eeuw genaamd Haralem, af geleid van Harhem, dat we duidelijker kunnen schrijven als Haar-heem. Een heem is dan een woonplaats op, in dit geval, een haar. De oude betekenis van „haar” is; nogal veelzijdig. Enerzijds is dateen hoogte veelal van steenachtige grond of zanderig, anderzijds heeft „har" ook dikwijls de Betekenis van een met struikgewas of bomen begroeide plek. ABKOUDE Een kleine plaats even ten zuiden van Amsterdam. Ook alweer zo’n plaatsnaam, zoals er zovelen zijn, waar men op het eerste gezicht moeilijk een verklaring van kan geven. Wanneer we echter nagaan, hoe deze plaats vroeger, In 1088 heette, dan wordt het alweer iets duidelijker. Abecenwualde was de naam en wanneer we dan weten, dat het eerste lid .Abecen" de verkleinnaam is van de bekende Frie se jongensnaam Abe en dat het tweede lid wualde, dezelfde betekenis heeft als wold(e), walt of wald, hetgeen in ons land niets anders is dan een moeras- wildemis van elshout e.d. dan is «ie naam duidelijk verklaard. De bekende plaats in óe Gelderse vallei RECLAME: k 1 kilo vet spek .- 1,48 500 gram gehakt 7 1.68 200 gram fijne vleeswaren 0.75 Dinsdag onze welbekende gehaktdag 500 gram L4S tweede 500 gram1.10 Maandag geven wij een zijn de geleerden het niet eens. Er zijn verschillende mogelijkheden wat de oude schrijfvorm van rond het jaar -a-_i a Tiaw-nfiml" hoi. geen ogenblikkelijk aaaociatles wekt jnet dat Angelsaksische ■deren menen dat we wet betreft te maken hebben

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12