•e fl Uit een klein étui... k. I i i i m kei I I een héél nieuw gezicht FLORE N CE I 4m Zoea TRfVIRA 2000 NICOLE NIEMAND MEER s RONWDRUKWERK 1 „DE PHOENIX” Veeateé 24, Qeet, tel 5DtS ró- i I GEZELLIG DANS bij kaarslicht DANSEN PEELS Now AeHim Swift PEELS heeft te MD Is la DANSEN >1 MARGRIET - MODESHOW II Wm VISITEKAARTJES JONGE DAME Fa. Drukkerij ,De Phoenix’ u BEZORG(ST)ER „DE BEÏELANDET „The Ewrly Sture” GOES I - V.E.S. I MEIW! 9 V r l 1 £5 W: - 5 V Wl f I la ïïl Jeremiasse - goes o o rt 1968 - AmimMm Hi de B 11 Maandag 1 april 7 en 9 uur „pmuyanmumt* r v B Carat 17 Rodsosloib l Kg 0 - ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND Bi' 3 Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. ERKEND LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN f Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix", Gom Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 326 37. I f- i nc 5 MEN KIJKT NAAR U... EN UW BRIL BAZAR ‘I Hotel ,De Korenbeurs' tèKortgene Scbotnabwi .JULIANA" Telefoon 7263, Goes. ZATERDAG 30 MAART I de meest gesorteerde SCHOENZAAK in de allerbeste en bekendste merken. Zie onze etalages! Lange Vorst-hoek Papegaaistraat Toonaangevend in de nieuwe lentemode i FI in een fijne zonnebril. Voor zo'n gulden of echt Lokkar modem En dat allemaal uit dat éne étui x Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten In tel. opoegeven advert 20e Jaargang No. 13 28 maart 196 Oplaag d. bl. 22.886 exemplaren - N.V. WATERLEIDiNQMU. „MIDDEN ZEELAND", Frans den Holianderlaan 10 te Goes, vraagt een vrouwelijke kracht voor hét schoonhouden van een igedeelte van haar kantoor. 1 Werktijd 2 uur per dag van maandag Lm. vrijdag, vóór of na kantoortijd. ISalariëring volgens rijksregeling. Aanmelding kan dagelijks plaatsvinden des middags tussen 3 en 5 uur. INT UADTJÊ VAN D£ L.VODSTSTD. GOES tenen«esVXZA. Geweldig, wat een nieuwe bril kan doenl Je ontdekt hoe totaal anders je kunt zijn. Moderner, vrijer, zetfbewuator. Machtig ato je duidelijk ziet hoe er ineens heel andere neer je gekeken wordt Als je weet dat je de laatste mode niet aan je voorbij hebt laten gaan. En die oude bril Gewoon, veranderd Peter and hls Rising Four VOOR AL UW QESCHENKEN LaafeVeretstraaAU qvxswooa til o t> /XINlOHd M‘ C» J 0 J ƒ444 épé?» eeeeeeee—it rooeoeoooeooooooeeoeooeeooeooooooeoT onder leiding vee Sfeer en gezelligheid. Vouw- on gezlnsfletson I 129,50 geheel compleet ZONDAG A.S. Belangrijke voetbalwedstrijd 1 •W .1 1 '1 1 1 W IHUJf DANSEN in j Do Burcht Kwaddndammo met TbeQOeO's ■MTUberg -brillen "Waarover z gesproken wordt (het Stoffenpalels Is er vol vanl) Vraag vrijbHfvsnd deskundig advlas bü erkend PeMttkdtooattalra: hdteeweuw^w— Ve»eg»al „Concertgebouw”, Vlissingen. Tel. 2287 Degelijks gelegenheid tót inbrengen nette inboedel Heeft U overtollig huisraad enz.? vraagt vrijblijvend inlichtingen. J LOON, I F r LAMM KDKSfSAAT 44 - TEL UN. I iM o >*5 „DELTA J Y I V' p ’.Al «tM f t’ en Advertentieblad" FILM FOTO “Wb ,1 De eEsrelsuwots medsNee la oezn grote coUectte ZEISS BRILLEQLAZEN F i TELEFOON 0*100 - 5Z14 QANZEPOORTSTRAATX GOES i t GS EBtef xtrx t Beter zien met het beste brilteglas PRI8MA-KUKERS CONTACTLENZEN ZAterdt» MBrt INSTUIF Wemsldlnge I f vele. prachdge cteeetas 150-140 cm breed 3830-3830 PAJtPUMMM vu Bieswa Kleketraat 4 eeee Muziek Aanvang 7.30 uur per flacw I SCHUTTERSHOF - DOES Zaterdag 30 maart a.s. JE KIEST IN ELKE PRIJSKLASSE uh tf.MsUin modetal. Een bril op maat Psmnd bij d» mode, prnssnd bij ja panoonljjkhaid. Er to ook wat da glazen betreft tegenwoordig een grote verochetdeoheid. Bijvoorbeeld getinte of ontopiegeido given. Kom eene tanga, je bMwdtaul b. J B l^svr whvrBwNF WW in Mst ototienpsiew. In vete natuurlijke kleuren en IbiiImIsEMM Burda, Vogue, HorMBoa ae Statp^eH». (met da veilige gratis knipverzekering) j .1 R tel»»— Ah Brehmer heron-haarwertc in Nederland geïmporteerd door ■ekregan, 4eoe gam 4» jhet uit tegen aeer eentaehtoeNjl»» prijzen. SUutt N.V„ Leeg» Kerkstraat H-IT, Gooa, taL OllM-MM, na S uur MMS4N T» koop: Om! Baeotd IMS, 4 deun l?00, yuusrkell 1M stationcar fWMrwt Volvo inb, ui, Bir ayt afle aeceaoires t MS,—, OptS. Admiraal IMS met pook, tete aparts t 9JM,—Msrstjs» 230 S, 1S«1, nieuw model t IMS,—. Garag» Wouter», KwadMMtamme. taL M1S4- 1M of onoo-aoer, Wegens huwelijk der tegenwoordige zoeken wij por begin mei a.s. »»n accurat» voor onze «dmlnlstrati». dl» In hoofdzaak be last zal worden met de administratieve ver werking van ons blad „De Bevelander” Vereist wordt Tenminste diplome Ulo of Hendolsavondschool Vaardigheid in het machlneschrijven en ken- toorervaring Zelfstandig kunnende werken Niet Jonger den 18 jaar Geboden wordt Prettige werkkringf - Goede honorering en sociale voorzieningen Schriftelijk sollicitaties met de hand geachreven te richten aan: Voorstad 24 - Goes - Tal. 01100-5015. N: OPTIEK Lange Vorjtitraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 Kepeaiee Rentmeester •AMO” gtiMft. heeft eeuwig leven; doe* wie den Zom onseheerznem te. Mi het teven niet zien, meer de teem Gods bW»t ep hem. - Johannes 3 38 1 Zstordee 30 meert Op veter verzoek en wegens, enorm suksee brengen wQ u deze week Voor bezorging van one bied in ee.. wW van Oom vragen wij akkurate I - - 1 Ook scholieren (boven 15 Jaar) 1 komao la »e—wWn» Voorstad 24 Goes Telefoon 5915. i I Leuke modellen, fraaie kleuren, handig in *t verkeer, prettig om te berijden, gsmakkelljk mee te nemen. J Reeds vanaf mjH koopt XJ WJ ons een leuke vouwfiets met alles „der op en der an”. J js, U leest het goed J O Ook voor de kinderen een leuke vouwfiets voor 11744 bij de fletaenspeciaUst GamepoorUtrsat It. telefoon Mtt. waarin cp< enomen ner Aamseng UO uur. Retene f V» VoorwMfotrijd pupHtoa Hf Lsdae «o donateurs vrije ta—ng op vertooa van Udmaetechapimart 4ERS I op 29 en 30 maart ba tekst GemeenteEJk te ktewSem Verenigingsgebouw tb r. de Aanvang vrijdags 7.30 uur M en zaterdags em 2 «v. Zondag 31 maart ■ma.ilikis JL-a. te Aanvang 19.46 uur D»ur sluit om haM tten. Bedrukt Uni-ktouren gebreid TMMRA TMVMA ttehiaiten nieuwe diverse kwaliteiten kleurige dessins alle modetinten 90 cm breed 150-160 cm breed 530-1130 1930-3430 -... isTiiosrieeai s.t Molendijk 12a-14 '•-Heeranhoek Tel. 01105-492. Mediesee etoilM me* veSeSg» kwalteeit Uw adres eek veer fete ae Mm

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1