v.a. f 64 J I I M Neemt u dan een CANDY wasmachine 11 d jl UI II is I il p Kledingmagazijn Rentmeester 'e-HEERENHOCK. P 1 wasautomaten a HET TIMMERHUIS ZO GEKLEED ffloaffi I KERKCOHCERT VERKOOPSTER ~i MEISJE I Wordt vertegea» woordiger VERDIEN 180,- PER WEEK NIEUWE VOORJMRS KOLLEKTIE Sporthnis Pietene rilMWlWIIZ*aBMb II ÏERTEGERWOORDIGER Pionier’* schoenhandel s I s - S' aSïïFtTÏS ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Pb 1'1 i Donderdag 21 maart1068 ..DE BEVELANDER** irt I860 - I vraagt tegen 1 mei of eerder Vijfdaagse werkweek. Reiskosten vergoeding. Ganzepoortstraat 21. OMM»O0«M i A I auarnsTBAAT i, oom o.a. Zanussl, Mlolo, Erros Hoover on±. r .1'1 a f 106,25 f 149,80 Stroom N.V. -ii hl •m Candy waamaehlna la de BESTE keus als U van vrijs wasdagen droomt OWewwoaOBnoonanoonnnwopaggpnwooogoi NU moet U rijles nemen I vsnOevoronN.V. FSeMuk GOES Ganxspoortstraat 6 Talefoon 6714 Poldormau N.V. L- I t.."" Tachn. Bur. Verburg Fs. van Wlllegsn- van Strisn Zn. - ëI |-B| Er z|jn vala varachlllanda markan wasmachlnas In da handal, zovaal dat bat U maaUVk wardt ga- maakt VAMOR Autorijschool SUCCES' -X- - voor i' GOES VAN PER KLOOSTER OOK ttMTO* YKBYBN A kunt U overal varschijnen. I - i *F B i'. C Gratti folder. Dit I MOttEN WW U DAARMEE HELFENf ‘41 t MO* Bantoe KeeaBtoR Hat Tlmmorhufe 1 I1 “HO' 'i V -‘K .1 1 i 4 te stellen zelfstandig werken. Da meeat gesorteerde dee-l taak vaa Zoetend. *- Oldemobtele Itolyday 'OM, l' t' Oe te we ■fc'. ■v. ABo Candy Npoa wasten roieoienotiert op zaterdag 23 meert a.S. la de Woeterkerk te Qeee advies. i. eetf oude meubels op» Lange KoftataaM 1MF. Rees. Tel 01180 MBA aa O uur OIKOdM Wegeae buweMjk dor tagonwoordlgo gevraagd: De eentee van de Candy weemeeMm wordt deer ene Mwtpd met Candy erkende Teohntaeho Dienet en new gegarandeerde M uw eenül.Qo bedrijven hebben de aSeen vwheep veer Neard/MdBevetoed. Wilt U een echaduwrult of een markante siroop, rrioderno of klassieke stijl? it Hard-, zacht- Umba. ocurme, ster- on afreb- r Bent u fabriek»-, wtnkel- of kantoorwerk moet Onze organisatie leidt op tot vertegenwoordiger (verkoper buitendienst) Geen colportage. Geen diploma's nodig. Bij aanet. direct vast loon plus auto. Vele vacante plaatsen. Beroep en woonplaats on verschillig. Schrijf een brief of brief kaart me* uw adres, leef tijd. beroep. Geheimhou ding verzekerd. Br. onder nr. 13-1 bur. van dit blad vensterbank verbreden, uw tafels uw aanrecMen opnieuw baleisen taal mica, self uw schoorsteen veranderen, of soit allerhande karwei eetf 4 wendt u zich dan tot het Timmerhuis. Wat doe* bet Timmerhuis goto Voor bet komende eet enen Wij bieden u aan, geheel g> ------- t dtt en, -tf- aa Nieuwe leerlingen kunnen zich weer opgeven voor eutorijles. TE KOOP Een nieuw afdak geschikt voor garage of caravan met etemlet golfplaten aim 2.75 jn. bij 5,70 nu een duiven hok afm. 3 bij 2 meter., een Benzing dulvenklok 1* con stateringen. Te bevragep: A. HUIJZEN, Tel. 01104-334, Ellewoutsdljk. >00000000000000000 Te koop: Het kan nu allemaal, want onze is binnen. Links een UcktQowicM-vrijetijds-kootuBm Hel andere, een Tudenkn-hoetuum Oude TefMMwnt 3C. VwMfee, Tei.piiai.ig4» WMwhnmaelrMt 21-M. WenteMnpe, MMMMtt r ■i alle mogeUjke nee» prtJ* 1 nroo,—Tnrufl. flnanelerinr lBovag garantie. Garage rvoiiiarse. Ww-^—<4.^^ kei. «IIM-Sat of OUOMNt Prima grote aardappelen Bintje 4 10 et per kg A. HOLLMTSJJI Kapelaeweg 24, Kloetlnge Voor al Vw zakelijk drukwerk FA DRUKKERIJ „DE PHOENIX'* KanaeietrMt 1B, Henoweert, ~.j SU MWB-MS One speciale tarief geldt nog steeds: 10 veBe area autoriBee voor M, U krijgt dan een deskundige opleiding mot unieke theorie cursus. -/<• L t v JI te geven door KOOS DONS, orgel HENRY BLACKMAN, bas-bartton Aanvang 8 uur n.m. Megang (Incl. programma) f 1,80 Vooratraat 22. CoiÜMpiaaL TeL 0118SSM k». 0118844*48* Keckpieta 87, KapeBe, IN. #1108-1888 4 gratti veer af gaan wij u Invaren togen wedala petjaen. itis alle roorttchthag en aecvtee. i I tS I roepen aomoitanten op naar de functie van met ala standplaata Goee GEBODKN WORDTi - - een porteMDe van behoortQke nmvaag. bestaan uit bet tanen van premies, het i green van uitbreiding aan de portefeuille. - goede honorering en uitstekende toekomstmogelijkheden. GEVRAAGD WOBDT: Belangstellenden, die hieraan voldoen en enig geld beochlkbaer hebben voor het kopen van de echadepertefeuiHe, worden verzocht hun brieven met volledige gegevens te zenden een: inspecteur J. I. Koels, F. Q. Alemanstrsat Middelburg. Telefoon fflITt MM L. M. HEWBOEJt Lange Vorststraat 48, Goen, telefoon 7087. Jan van Brabantetraat 2. 'e4i. f nota wand, wij hebben te voorreed: schrootjes ta paranapMT Am.- grenen, a^'t^^^mshónte.'11 Ben keuken van tepkieeee 1ï?frw’?r 52S-* toF«’rt4t' V»» v»*»w »Mr uitf Matuurltjk naar een mooie keuken Wtj bieden thane keukens voor de smalle en brede beurs. Wat wHtulBaMn. Glee, q»er. beton, ptactic, u hint fa het Timmerhuis terecht voor al uw jscnsasuS* *- ONU ERVARING UW VOORDERL Dat karwei knap Dr self wel ep aal temend tegen sljn aannemer die MM vroeg om een verbouwing te doen en Inderdaad knapte Mj hot self op, hij stelde zich in verbinding mat bet Timmerhuis. Van 3#M hMd hij toen nog over. Als’V het* 2e"17i^kar doet Wet wilt u sdf ia hot voorjaar gaan doen, wil staan u terzijde mat raad on daad. WUiuaolf Houten wanden maken, uw iMK moderniseren of vlakmakan, aeif ptadtad» leggen, selï uw wanden uw vloeren betimiMNn owt hardboards uw kadlNB p uw S*nf of WC jaheei verandaraa of opknappen satf elaaptaaMn maken BE M AL ON CANDY VOLAUTOMAAT VOOR f 848^ VOOR BW OOM WAO- MACHBW KRIMT V NOB BM MOOR RR^NL BBC Ad 8 WRUR. >Cko omvenc waarvan da werkaaaaahadan premies, het regelen van schaden en bat Zo lang de voorraad strekt De grote schoonmaak begint weer, S kg grond- lakverf normale prijs 18,78 nu /KM. I kg watervaste mam verf nu 1RM Voor de keuken extra voordelig geheel compleet wandkastjes met twee schuif deurtjes. M cm breed f KM; 73 cm breed f 33.7»; 1M cm breed OBJ»; 130 cm breed f UM. Voor Uw kasten moer dan 1M kleuren plak ptaatte voorradig. Neg oen speciale aanMedtag Hang- en legkasten vervaardigd van een soar fraaie en edele houteoort Normale prUa 138 nu f 18»^—. Het Is boei ietaagrW voer n Om te weten, dat vrij u kunnen leveren tn elke gewen en tegelboard, gaatjes board, oieubetplaattn taak populieren alle mogelijke soorten latwerk, planken, lij W# laveren a k waliteitafteeer Ons assortiment tn fineer. Is weer enorm uitgebreid, wfl leveren nu dtaect uit voorraad, teak. afro. Umba, pellemnder, mahonie, noten, wenpK cocon, eiken ook In bandfineer. Wat Is er voer aiewws op da doe hot zelf markt WUt u op da hoogte blijven, doe het sotvwg en hobbyisten, bezoekt dan steeds bet Timmerhuis. Wij streven ernaar, OM assortiment steeds aan te passen naar de man dia hoge eisen stelt on wtj brengen u steeds het allernieuwste. f Vele hobbyisten sQa Hlaa vaklui Trouwens ie tarnt het aan hun gereedschap zien. Ze hebben soms complete mar hl nee, ligt bet u ook ia de bedoeling, een doe zalf moer machine aan te schaffen, bij one kunt u klsasn pit zeer vele soorten, wtj demonstreren u van A tot 2. Doe moer zelf, boormachines, de veUgsto, da modernste, voer bot boson, zagen, slijpen eeburen, houtdraalen, geURten en neg voel moer Het Thnmerhati smakt u hot loven Nchter, wfit n iota aatf doen en u west niet boa kat meet Kam genist «et uw Voor self eeMh i problemen, bat Timmerhuis T Idoretk self timmeren, zelf ve kaappan, zalf meubels atekon, aMRd weibom. Zelfben w meebelea Gratis folders, onae collectie Morin ie geweldig groot en nergens voordeliger. VwteJtlJj» Prijzen OOM;, w «Me- IfRNMW pms 1heubelhan<M f 1880 teffbouw TflL ~t Normale prijs meubelhendal f 1300,- zelfbouw «B8r-1 Normale prijs meubelhandri f 880,— zelfbouw f M», zeggen dese prijzen u niets? Voor de kindarkamer Gratis folder. Kinderledlkantjes 1 «Ar-» kinderbarn f MA cMtmode A-» kteuterkast f M^-. Gratti folder. Dit tón^okTuw’problsBnêa. Wij Meden u aan tagm eeborpa FtN*n» keukenwgnc!kasten, keukenaervteokasten, ataapbaaterkaetan gelakt cd m edele houteoort aoals Umba, mahonie afro, enz. Zowel in een- als twes dsurs. Twee-deun kasten hang Mg reeds T4. f NJA WMl dtt Wtj toveren u in Iedere gewenste maat on houtsoort boorden voor uw kasten, voor uw magaztjn, kantoor, bergplaats of schuur, eoer fraaie wandecto voor uw woonkamer. Speciale dewrplsten Het allernieuwste, deze bobt u nooit gezien, geen gezaag on geeehaaf meer alleen maar opplakken, past op Iedere deur, behoeft ntat geverfd of gevernist te worden, te leveren la de houtktour, teak, palisander en satijn. Hlster verven Altijd veel boter.WUt u self -uw keuken, WC. uw platen* gaan wttton. zalf uw deuren of ramen schilderen ruisne keus tn de boete verveel, ook volop tn voorreed, kwasten, plamuunnemen, voetschrabben enz. Nu aom^aan^Seitfk. Modem zijn houten wenden. Houten wanden ver-s trasten uw huis on hot staat rijk. Nu reeds voor 3k- Mist u ook Essen, eedoorn, Jap. teak. Java teak.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11