N.V. Boes f J’aime i TRUDM. s L co 8 Q AEG Turnamat S Prijs f998 Mi en klaar wasgoed! Un grand parfum de JACQUES HEIM NUtijdelijk 1798 11 De meest ideale Mtomatische 8 TR0MMEL-WASC0MBINAT1E Bij 8 N.Ï. NATIONAAL SPAARFONDS f I 1 STROOM N.Ï. 8 is de TT „De Bevelander" 8 s L 00 s L R I I I l co 8 B Dm gr Van 998,-voor 798, E [O: (■-'om; a V V V V V c Van Van 998,— voor 798 998,—voor 798,— Van 998,—voor 798,— 'F-J V V V V V V V V V V V V V Eon nieuwe oürusthaard Amerikaanse discriminatie eeoeeeeeeeeeeeoeeee V V V VI ees Verschil van aard Chemische ten. Ijsland •/-* i e •1 E a De meest ideale AUTOMATISCHE TROMMEL WASCOMBINATiE is de 8 f i -II f JACQUES MSB De meest ideale AUTOMATISCHE TROMMEL WASCOMBINATIE is de SCHOUWENAAR ook «Mjd alle nieuwe SkncamodoAen voor een proefrit aanwezio. Van 998,- vsor 798,- Van 998,—voor 798,— f I I éh;/^ De klok en de klepel Lees aandachtig, er staan vele voor U in niet NBR JR Riskant beroep TURNAMAT ►eeeeeeeeeeeeeewe Platteland en stad hebben elkander nodig Ook de koning Mozdt ven het land ge- to woord. Dat wil seg- t van de etaat in de 2 van de gezondheid M lendbouwsnde be- iwer heet het oudste fundsneesitele beroep owneeooeoononeoognn—onnnn—n—ooeeeeeoewono BENT U DIE ACTIEREMAN? I c Kt GKüÊt»t^oóta S’SSr’g; de^ jaariWwJtepen- I TtjtWatf 38 februari tnt 8 maart 1968- - 1*^ 9°*»*. D» zeven dwergen Sir Alftc Douglas Home „DE BEVELANDER Donderdag 7 maart 1908 AP I r ;'5E£: I worn tOO service. Y r 5 van J. Zanddijk te Yerseke - Cornelia UW DEPOSfTAIR IS: in Goes en Lange Kerkstraat 40, Goes -fr te actief la om «til te zitten •en i De zoon van Stalin eigen 9 I I t - ‘-S V 'MM 1 I I fortes aan enige twijfel Wilt u eerst nadere inlichtingen: bel komt da zwarte er niet hits Ml Bij de zogenaamde white-collar^baantjes (witte boorden-baantjes) is dit trouwens minstens even sterk het geval De men taliteit, die hieruit spreekt ia oer-concer- vatief en deze barriéren te doorbreken kost enorm veel moeite. Daarom verheugt men zich op een klein succes; de bouw vakarbeiders hebben er nu nl. op sterke aandrang van de regering In toegestemd voortaan ook zwarten te accepteren. Het zal wel een tijd duren echter voordat dit voldoende omvang zal hebben gekregen. Jeroen Pieter zoon van K. Verhage en van E. Schrefjenberg te Goes i E P f' 3 Br komen wegens enorme verkoop van nieuwe Simca’s, In de loop van maart nog diverse auto's binnen, o.a. Slmca 1000, 1300. Volkswagen, BJLW. Bovenstaande wagens welke door innril woeden verkregen, gemerkt met worden onder grirsnlli verkocht IJ I I I i c GARAGE Goes, Wtyngoardstr. tt, teL 5388 Wemeldingt, Dorprpltin 0, teL 3M Postbus 1052 's-Groeeahape Lange Kerkstraat 11-17, GOES. Telefotft 01100-5888. Na 8 uur 01105-674. EIGEN TECHNISCHE DIENST i SIMCA •Heek van zwarten maar ook van hWls dro- ïWnHfuget lar is 5 kg graag voortdurend met mensen omgaat zijn eigen initiatief wil kunnen ontplooien (en het ook doet) toch een groot verantwoordelijks- heidsbesef heeft en kritisch kan staan ten opzichte van eigen aanpak 1 Financiering nwga|jk. - Magdalena Elvira, dochter va» J. Ramijn Mta en van J. oonland te Ovezandk - Maat- Ó1 Je Jozina, dochter van K. Fraaaje en van te L. de Kok te 's-Heer Arendskerka - Adri- <3 aan Steven, zoon van P. Flikweert en van G. P. L. Flikweert te Duivelend - Jaetmette Va dochter van M. A Ntjsae en van D. N. *)M Hoogesteger te Heinkenszand Bent U die man - denk niet te gauw: dte man ban ik - schrijf dan met een kort overzicht van opleiding, arbeidsverleden en personalia aan ■En^ die zoeken hoe zich te beveiligen. Ze vonden reeds iets. De sheik van de groot ste der zeven sheik Zaid van Abu Dhabl sloot een fusieverdrag met sheik Ra- schid van Dubai (samen 190.000 zielen). Zo zijn er nog maar zes. Koning Feisal weet hiervan meer; en het zal er niet btj Wij ven. Er kan voor ,in en na 1971 nog ge noeg gebeuren. Het oude wereldrijk van de Britten had hier prestige: het was er rustig; niemand maakte van het bestaan der zeven staatjes een probleem. Maar Londen liet hen in de kou staan en dit levert een nieuwe onrusthaard in de we reld op. F I I HsweWJcsosagi/tea; Stijger, Arte 20 jaar Lelden en Metselaar, Idelette 25 jaar, Goes - Keuper, Johannes, 23 jaar. Utrecht en Harm sen, Louisa Wilhelmina 23 jaar. Goes - Weststrate Jacobus Johannis, 24 jaar, Kattendljke en van Llere, Elisabeth Osertrulda, 21 jaar. Goes - de Jong. Jo hannes Cornells, 19 jaar, Gouda en Ver- kroost, Marja, 18 jaar te Goes - van Oos ten, Marinua 24 jaar, Krabbendtjke en Boer, Anthonette, 20 jaar, Goes ontwikkeld te zijn, maar het Merkelijk is da weelde kan verdragen de hoogte van zijn inkomen voor een e *root deel in eigen hand te hebben toch oen goede basis van vaste Voorzieningen prefereert •- wil werken bij een maatschappij waar een goede opleiding en een 1 blijvend teamverband aanwezig te, BU1TENDIENST-FDNKTC I ton of niet wilde _JW«I weer nieuwe problemen op, maar dit oude probleem was dan toch maar de wereld uit ds gxoodver- Foexnoea N,.J maat schappij opleeft en tot bloei komt Wie dit tweeërlei overdenkt weet dat de plat telandsbevolking een basispositie in het leven inneemt en zodoende niet object nr. laatst doch object nr. 1 van de sociale kwestie vertegenwoordigt Dtt word en wordt wél eens tot schade van allen ver geten, ooksdoor communisten, die in 19H terecht begonnen met „boeren en erbeids- raden" (dus de boeren het sant BOUPb- den), nuar al gauw de boeren vergaten en lieten terugzinken, met als gevolg, dat het vroeger zo rijke greenland Rusland nu steeds graan tekort komt De stad kwam op bij de opkesnst van de grootindustrie. De strijd om bet bestaan vereist, dat als er nieuwe welvaarteter- relnen komen het deel van de bevolking, dat niet op het land werkt, daze nieuwe terreinen exploiteert en nasi deze adte energie besteedt De stad kan bet pboE* land niet missen, maar ompskeerd kan ook het platteland de stad niet mimen om welvaart te bereiken. Er te geen en kele reden, waarom het land de stad dï de stad het land zou discrimineren. Men schrijft ons van Zuidafrikannse züde- W loopt een gerucht door de wereld (af2 pingen van zwarten plaats vinden, dte btj grote groepen tegelijk aart dwang naar re servaten worden afgevoerd. Deze boze commentaar berust op onkunde van Ie mand, die de klok heeft horen luiden, dtasd bat waata» kan dte MMn*°t woten wU’ SIMCA 1000 L, Automatiek, 1900 f 1310,— SIMCA 1000 GLS, 1983 t 3000^- SIMCA 1000 GL, 1308 f 0000,— SIMCA Etoile, 1081i 1000,— SIMCA Montheiery, 1981 f 730,— SIMCA Arianne, 1980 f 900,— ’SIMCA 1300 L. 1088 t «730,— «MCA 1000 L, 1008 i «M^- Opel Rekord. 1183 Skoda Oktavia. 1982 Citroen Ami 8. 1983 4 stuks Trabant 1965 - 1988 Borgward Isabella, 1939 Er ia overal in de wereld discriminatie I tengevolge van de verschillen, die er nu I eenmaal tussen mens en mens bestaan I en de onmogelijkheid om deze door de I natuur gegeven verschillen uit te wissen I duidelijk te. Maar het bestrijden van een r verkeerd vergroten van deze verschillen I is de roeping van elk behoorlijk mens, die steeds opnieuw tot actia drijft In Amerika bestaat merkwaardigerwijs een zeer sterke discriminatie btj de vak bonden. Da bond van boioarvakariMidars bijv, zorgt op de wijze van een middel eeuw* gilde, dat voer komende circa 5000 plaatsen uitsluitend Amerika heeft thans de nazi-archieven, die het in Berlijn te pakken kreeg, voor pliblicatie vrij gegeven en zodoende wordt nu bekend, hoe Stalins oudste zoon Yskow. zijn enige zoon uit zijn eerste huwelijk, aan rijn eind kwa Takov werd als 33-jarige artflleriehitte- nant in de eerr ■- dagen van de Wereld oorlog btj Smolensk krijgsgevangen ge- maakt HM kwam in het kamp Sachsen hausen te land Toen de Duitsers de strijd om Stalingrad hadden verloren, bood Hitler StaMn aan om rijn zoon Yakov uit te ruflen tejren de D»»Hse veldmaarschalk Von Panlu» Stalin die rHn roem Yakov gen yw*klr we**e^de ZHn ant- wftcrd inMrfe V ^ht «Heen mftn zoon Yakov doch mlHnenen mhn rnnen FAr van tweeën, re ko men allen tereV’k vrft of tndfen niet, dan deelt mitn roon Yakov hun lot” Na de opftojr loofde PfaPn 250,000 dollar belo ning uit voor wie hem over de dood van rHn zoon d* h»i«te InHrhtJneên kon reven. Fr meid*<» r<r>* n,ennwnd HianR hlHkt u|t- g^b tew^dbven Veknv toen Mf d*4 «HwasU haf4 pf- weren tn h** Vw»nn haaf rV» d****dmn» Iteinin» *n b« de porlnv deze te wrinvken de wachters toeriep: .Lafaards, eehlet dan foeh’. De wachters schoten en Mv vusM de dood (M april 190». ai*aa Wouter, 23.jr. Goes en Boer, Maria Pietemeua, 25 jaar Goes AUTOPARADE blanken. Deze hebben een zeer verstandig f doel sn geschieden in volkomen overeen stemming van blank en zwart. Naar be/ kend te te Zuid-Afrika bezig zijn ongeveei 18 volken (met inbegrip van Zuid-Westy in eigen thuislanden autonoom te maken.\ Met groot succes geschiedde dtt reeds In de Transkei voor de Hosa’s; in Zuid west volgt Ovamboiand; vele andere zijn in voorbereiding. Hierbij doet zich hier en daar de moei lijkheid voor, dat het thuisland in wording te vati verbrokkeld is, bijv. Zoeloeland. Om een afgerond gebied te krijgen moet hieraan iets .worden gedaan. Men ruilt stukken land met blanke groepen tegen dito's zwarte volksgroepen en tracht zo tot een zekere afronding te komen, dis het thuisland een goede eenheid geeft. De re gering van de republiek verleent hiertoe alle medewerking, ojl door miljoenen subsidie tot oplossing van prijsverschillen, door allerlei faciliteiten bij transport en opbouw, enz. Alle betrokken partijen stel len dit op grote prijs; met „dwang veral»- pen” is er niet bij, het doel van blaak on zwart is hierbij hetzelfde. Wellicht zegt de ondeskundige: Maar waarom niet blank en zwart gewoon dooreengemengd sn in één gebied samengevoegdT Dtt te nu jutet wat niemand wil, die er iets mee te wieken heeft. Het stuit reeds dadelijk op het taal- bexwaar. Al deze volken spreken hun eigen taal sn wensen, evenzeer als de blanken, dat hun kinderen scholen hebben in hun eigen taal; ea daar hebben allen recht op. Be halve de taal is er ook het sterke stam- hswiirirtjn an de nationale trots op het dat autonomie verkiest bo ven dooreenklutsen, waarvan geen enkele bevolkingsgroep heil verwacht of ver wachten kan. - TARBELADAM De grote Assoeandam in Egypte krijgt concurrentie van de Tarbeladam in Pakis tan, die in de Indus moet worden gebouwd 180 meter hoog wordt en een lengte zal hebben van 3 kilometer. Het grote stuw- meer dat hierdoor ontstaat, zal Pakistan in staat stellen 2 miljoen hectare meer bouwland te bevloeien. Het werk werd gegund aan een Dults-Zwitserse eombi- nétie voor 2800 miljoen roepies. Een Frans-Italiaanae combinatie schreef in voor 2968 miljoen, de Engelse en Ameri kaanse inschljvingen waren te h<v'“. on in aanmerking te komen. De verilesen van de Amerikaanse lucht macht in Vietnam (per 100 vluchten 18 zijn nog hoger dan die in de tweede we- - reldoorlog (het cijfer was toen 8,3 per 1088 vluchten). De oorzaak is, dat de Noord- Vietnamezen een uitstekende luchtafweer van de Russen hebben gekregen, die een groot aantal luchtafweerbatterijen omvat behalve 8000 iuchtafweerkanonnen van root kaliber. Het is bekend en blijkt ook ter, dat Rusland bevriende sOston -teet m«m wpetSesMoanSte etateM. Grote sortering Turnamïf wordt u J n— aeadviseérrl rfnnr Deskundig advies Wast h.l.maal en daar gaal hei om automatisch. Noq<^ •even de was dro- UJiU wonder van schoonheid.de AEG y^-1^8 9 8F^®ew*tni» AAAaKte'nM. ^geadviseerd doöM. ’a jaar. Goes - Tramper, Cornelia, wed. M. Glerum, 85 jaar, Goes - Waverifo igenie, toed, van D. Wiskerke, 82 jaar ji#v u Q Wolse, b Bleu, Albertus, e.v. A jaar te Krabbendljke - dar Maas, Leendert, ongehuwd, 59 Dulveland. Oosteriand - Nagelkerk, ten, a.v.'B. de Leeuw, 86 jaar, ’s-H. dskerke - van Elsacker, Prientje, buwd, 82 jaar, Goes De actieve jonge-man (maar niet jonger den 25 jaar), die geladen is met vitaliteit r- niet alleen dénkt algemeen en zelfvertrouwen ontwikkeld te zijn, maar het ■nders lasten en ge geniet elkanders lus- Rachel Carson haar beroemde boek „De dode lente** schroef over de gevaren van da insekticiden, de chemische be strijdingsmiddelen van fn sekt en, is het onderwerp aan de orde geblevest. Het hoofdbetoog ter zake houdt in. dat de overvloed van deee chemische bespui ten slechts 190.000 inwoners, waarmee I tingsmiddelen de schaduwzijde beeft een ,re. 2 22 22"J -3 is. Vele eeuwen lang liet Ijsland rich niet te brengen, die. plant, dier en^mens door handel” met Denemarken I rijïu Hierin schuilt waarheid.' Nuttige -•e, daar zahn het enige I beetrijdingsmiddelan hebben een tejwer- uitvoerprodukt was en osMer cBee wat I Hng, dte b« ivsmsrig gebruik gaveren men verder nodig had meert worden to- I MM gevoerd. Maar de laatste halve eeuw lOok rijn er teikane nieuwe middelen no- kwam er rendering, met name door de dig, «tam- de toeeMjm rid» semafoon e» luchtvaart De IJslandse luchtyaartmaat-1 tasmasim wurdstL Voorts bmtaet Mteh- ^ri^fater*”™ I.Triand 'geirörden 'ze I strijdlngsmi«toeün te doorbrak de afioMerlng on saaakt hetjL --- - mogelijk de krachtbronnen (watervallen I schermde protfucten kunnen zo erg en geisers) voor todustriean te gebruiken, i Mn die nu een cnef vervoer femme» vteto» Mm UrtMBd goto «MM rtsafe vmbML tafel I,de AEG Ijsland is 182.819 vierkante km groot en telt slechts 190.000 inwoners, waarmee --- het het dunst bevolkte tand van Europa I zekere vergiftiging van de natuur te weeg is. Vele eeuwen lang liet Ijsland zich niet I te brengen, die plant, dier en mens door- met de grote wereld ta on beperkte rich Idrtagt on op de duur oeverdrogelijk tal tot de nodige —4 2. - Men leefde er arm. daar zahn het enige hoetrtjdlngsiniddelen hebben een tejwar- verder nódig had meert worden to- IsMept. - eeuw |Ook rijn er telkens atauwe middrien oo- kwam er verendertng. met name door de I dig, daar de Inssttwi rich B Tipissin sn luchtvaart. De IJslandse luchtvaartmaat- I immuun «orden. Veeris 1iM*aet ,U>**5L~ schaopfl Loftleidir ts zelfs de rrootste I eardI de "M^8 om de goedkoopste be- t* 1te nemen. «Me niet steeds de beste zijn. En de chemtarh be- 2Li “J wor- dat dier on aeons in J' p t vriendjes (o.a. zonen van leden) als leer- I Gebor*”; Oltert, zoon van J. Koster en en daten In aanmeridng ko- Ivan Zanddijk te Yerseke Cornelia men, dus steeds blanken.Daar men lidlJobina, dochter van J. B. Roose en van Overleden.- Koeten, Martina, e.v. J. Bal, moet rijn cm een plaats te bemachtigen [J*. Willemse te. Goes Martina - Maat- i. Aan «te Perzische golf liggen naast elk ander saven oliestaatjes (Qatar, Abu Dha bi. Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qua- wan, Muarot-Oman) sheikdommen, die met elkaar op de globe niet meer dan één puntje ruimte innemen, maar in de etwuimlsrhn wereldgeschiedenis een boei hoofdstuk vereisen, want die 7 scheiks ritten op 80’A van de tot dusver wereld- •lievoorraden en laven hiervan zo weel derig. dat Abu Dhabl het grootste ge middelde jaarinkomen per ziel heeft in de wereld, n.L 4800 dollar. De zeven staatjes heten in de Engelse edenls de Truclal States («te Ver laten) en werden zo door Londen 19e eeuw gedoopt, toen de Britten in de Perzische Golf de wacht betrokken. D«se wacht handhaven ze tot heden met 8088 man troepen en twee eskadrons jachtvliegtuigen. Maar nu is Lelden, of liever gezegd de Perzische golf, in last. Want Londen maakte bekend, zich in 1971 definitief uit de golf te zullen terugtrekken. In het mldden-ooeten wordt overal gepraat hoe de hierdoor ontstane leegte te vullen. Er ztja vanzelf voor dit kostbare hoekje ge- n«Mg liefhebbers, met name Irak, Saoe- di-Arabié en de Zuidarabische federatie; de voornaamste liefhebber is achter de schermen Moskou. Het is niet voor niets, dat Moskou na het vertrek van de Egyp- tedkren uit Yemen, de Egyptische taak van Cairo heeft overgenomen en nu met vaal wapentuig zijn vrienden in Zuld- Azablt steunt; de Zuidarabische federatie .grenst nl. aan de zeven oliestaatjes. Bo- vendien heeft Rusland ook in Irak een vinger in de pap. Amerika heeft reeds gezegd niet van de partij te zullen rijn, daar bet in de wereld al genoeg te doen heeft; Amerika is bovendien ontstemd, dat Engeland niet vooraf met da USA u n utag heeft gepleegd over het verlaten van da Perzische golf. De enige tegen ij van Mohkou is hier dus koning d van 8aoedl—Arabi#, die allerminst «anmiaiistenvriend is en dé zeven tos gr»* aan ztjn kant zal houden, lan zQn er nog ds zeven staatjes zelf, Er is wel verschil van aard, van menta liteit. Het oudste beroep kweekt krach tens zijn aard bezadigdheid. De boer ver andert niet snel van opinie, gaat niet gauw met nieuwigheden mee, houdt de oude nonnen vast en ii in zekere zin conservatief, al verwerpt hij natuurlijk ook de idee niet consequent vooruitstre vend te zijn. Wie immers wil achteruit- strevend of zelfs ook maar stilstaand he- tent. Ieder wil consequent vooruit; al wat toeft wfl dit. Maar toch is hij nuch ter genoeg om als man onder consequent vooruitstrevend zou willen verstaan, dat ieder jeer de helft ven alles aan de on- derontwikkelde landen moet worden ge- geve» en de eadere helft ieder jeer drie- maal meet worden uitgegeven, dit ach- teruftatrwand te noemen. In de steden ■vertietawgmpniler» factoren. Hier hebben de vakbonden hun grootste kracht sn |s het gerins- en familieleven zwakker. Etter vinden vrijbuitende jonge Intellectuelen hun gretig gehoor en klinkt het woord radicaal als muziek. Laat het platteland soms te langzaam zijn, de stad is vaak te vlug en het nut van de stem bus is. dat de te wilde schommeling van de weegschaal weer evenwichtiger wordt gemaakt Stad en platteland bewijzen elkander hiermee wederzijds een nood- zakeUflre dUenst. Laten stad en land, die elkander nodig hebben, dus ook zorg i voor elkander hebben. Dit is beider be- I lang. Het geluk van de een is ook het I geluk jran «Ie ander. Is het leven op bet I land wat te saai, het leven ta de stad is I wet te los: in beiderlei moet worden voorzien en in dit opzicht is het aan genaam als ieder consequent vooruit strevend is. zowel voor zichzelf als voor L anderen. Dtt ie «Ie maatschap, die door I het woordmaatschappfi wordt bedoeld. viMinmmtMristUn met woorden en met daden. Draagt elk- I waakt door de dienst van de volksgezond heid, de warenkeuringsdienst, de planten- riektenkundlge «llenst, de commissie voor fytofsrmacie, enz. maar bet Is van groot belang om al deze diensten trouw qp- merkzaam te maken op alles, wat slechte gevolgen zou kunnen hebben. De voormalige Britse premier sir Douglas Htxne, minister van buitenlandse zaken ta bet schaduwkabinet van de oppositie leider Heath, verklaarde op een drie weekse toer «foor Zui«l-Afrika, dat hij het ta bet geheel niet eens is met de weigering Wilaons regering om wapens aan Zuld-Afrika te verkopen. HM veiklmzda, dat zedni de bet bewind fcasnen. zonder deee weigering dfeeet wordt tentet ge daan, want, aldns sir Alee, wM beedfou- wen de zuidpunt van Afrika als onmis baar voor de variBiMging ven het westen, des te meer nu de Indische oceaan «foor het westen allengs wordt verlaten en de vaart om de zuid extre-beveiliglng ver leven MW cüend, zegt een o gen, dat het wel eerste plaats afhi en de welvaart vi volking. De land maar ook het me van de wereld. De ellende in de onderontwikkelde lan den komt voor een zeer groot deel veert uft het feit, dat ftg grond niet goed is verdeeld en soms bijv. van de bevol king in het bezit is van 90*/« van de grond. Schatrijke grootgrondbezitters en een ar me ploeterende boerenbevolking, «Me niet vooruit kan komen zijn de beide voor waarden voor een communistische revo lutie. Deze ruimt met moord en geweld (ta N°ord-Vietnam werden 60.000 mensen gedood bij de machtsverovering van het communisme) de misstand op, die de bur- opi was dan toch maar de wereld uit

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4