KIJK EN VERGELIJK 1 I fül 168 98 19 55 218 55 89 99 19 grote Jaffa’s149 69 79 29 79 189 89 79 69 Ikgvetspek 98 98 49 IpaaraylMs. 69 drakwerk beter GEBOORTEKAARTJES VERL0Y1NGS KAARTJES HUWELUKS-CIRCULAIRES VISITEKAARTJES ROUWDRUKWERK Brokwerk voor haidel ea isdastrie 4 tompoezen .99 Scan’s 2 pak rozijnen 1 pak cocosbrood nasiof bami. 125 t Van I vleesribben PHOENIX BROKWERK.... 8 chocolade repen 3 pak Inciters 1 doos Bodars biscnit 950 gram 1 pak Double koekjes 1 blik snübonen 1 p. chocoladevlokken van 90 voor runderlappen 198 gek. bietjes 2 biefstuk tartaar98 Goadreiaettea 59 runderlappen. 168 hierbij 566 grim hutspot 19 pekelvlees Saks, leverworst 3 krop sla Jaffa grapefruit 89 worteltjes 1 nagere prooaroar stukjes of lappen 298 500 gram karbonade 500 gram gehakt168 gesa. rode koel12 FIRMA DRUKKERIJ ,DE PHOENIX’ ïoorotad 24, Goes, telefoon 5915 z Maandag' j Si „DE BEVELANDER** Donderdaa 29 februari 1MB Damtere I 500 gram Dinsdag I. Onzs groenteman Is toch voordeliger Gebak -5 Dagelijks vers t 4 «r meer :ov] 'J Beaefr 't* 3 4 KL I 'H Klokstraat 15 telefoon 5756 >:r> I Door 500 gram Attenderen op groene kassabons Woensdag 1 kilo IIQeUc of peur 500 grown doorragen 500 gram verse worst. hierbij 500 gram Woensdag Rondom de doping 100 gram HAM hierbij 2 kilo 500 gram doorregen aartoue ainHwaal Hanoi «met per- iiiliiiliiij»»' I V 100gram 100 gram 500 gram geschrapte Versa eg luieris, kmakcMimbr*, radijs, rabarber, schorseneren, blo «writ o al •I I’ voedingsmarkt keurslagerij i/an Subben Mbrbl) 500 gram T Opril Korte Koels ken a reiewi Verda merer te tie er Wane BUITENLANDS W1 a j n a a c sinds [U 9 'i >3 K kunnen brengen. ais de bombardementen op Noord-Vietnam worden gestaakt. Zo langzamerhand ie ar onder do leidende ooiato toestand va» En due te brengen. Ook bij i onmiddellljke toetreding som* iRm OUDOeiZegeKlag Jleeultaten en moeOBkltade». Een sportmedewerter schrijft aas: Kr bestean zowel ta BefeH als ia Neder- land voortreffelHke laboratoria voor on derzoekingen betreffende bet. gebruik van „doping". Wellicht is hst bekendste het Farmacologisch en Terapeutlach Instituut te Gent onder leiding van prof. dr. O. C. Vlerir+ihouwer. Het wordt ook door Ne- Vaart op fecMkeeeee De nieuwste en grootste zweefboot ven de weraM deed haar proefvaart tussen Dover Ie Engeland en Boulogne in Frank rijk on komt in augustus a.s. In complete dienst. Zo veert op een ontzaglijk lucht kussen met oen snelheid van 84 km per uur. doet dit zo soepel, dat volgons de commandant van de testgroep zeeziekte tot het verleden zal gaan behoren, en kan bij een lengte ven 40 meter en een breedte van 23 meter per overtocht 600 passagiers of 30 auto's en 250 passa giers vervoeren. De boot wordt gedre ven door vier grote propellers, die boven het dek op pilons staan gemonteerd en hun kracht verkrijgen van grote Rolls- Royce machines. Het in bedrijf nemen van deze zweef boot zal do verbinding tussen Engeland en Frankrijk, die op de Kanaaltunnel nog wel oen poosje zal moeten wachten, aan merkelijk verbeteren en de EEG-toenade- ring tussen beide landen ten goede ko men. ofndftt dg wappnstilstpndwcofnmiMip vpii de UNO nu te weten kunt, wie hier a- grsssis ploegt Deze was er in do laat ste dagen nogal erg. staven. Het ie als bij het terugtrekken van de UNO-troepen uit Egypte op het mo ment dat ze er het meest nodig waren; Oe Thant komt de communisten zeer graag wat tegemoet, ook wanneer hij hiermee over de streep van de neutrali teit gaat, 't Westen zit bij hem niet In de loges. President Johnson in Amerika wint er steun. Het Amerikaanse volk waardert zijn rust en standvestigheid. Men begrijpt dat hij niet anders kan dan volharden totdat een wezenlijk compromis mogelijk Hu. En zo ver Is het heden neg niet. Dat is niet prettig; maar het is wel reëel. MWdee-Ooctea In het Midden-Oosten maakte koning Hoessein van Jordan)* 'n goede beurt, zij het dat die goede beurt ook wel eens een gevaarlijke beurt kon blijken te zijn. Nadat bij de jongste reeks van incidenten langs de Jordaen 46 burgers van Jorda nië waren gedood en honderden gewond, zei koning Hoessein, dat er nu maar eens een eind moest komen aan Incidenten Me vreemde guerilla's op Jordaanse bodem ten koets van da burgers van Mt land uitvoerden; weren ze nationalietiscber dan hij. dan moesten ze maar in hun eigen land dit tonen on niet In JordanM. Mot deze verklaring komt aan de dag, dat an deren. mot name Egyptenaren an SyriOrs. JordanM gebruiken voor speldeprikken jegens Israel on Hoessein daarvan niet langer Is gediend. Dit zal man hem In Cairo wel hevig kwalijk nemen, temeer ZOOZielcte Korea In Korea, waar het Puebto-lncident In de waponstilstandecommissie tussen Noord en Zuid-Korea wordt behandeld, smeult -.de affaire steeds voort. NooftAtotaa toont zich helemaal niet timide en de USA hebben geduid, m-t neme omdat ze In Zuid-Vletnam ai genoog te doen hebben en er geen nieuwe Kore enneI oorlog Ml willen hebben, zo dft ep enigerlei wijze vermeden kan worden. rg<-vvv o,stems eug~ -- looft, hij ie trouwens niet in staat om oconOmieche i zijn vriendelijke hoop met argumenten to geiend In het een zageneem ven Engeland mea toch hieraan al leen beslag kunnen geven na langdurige onderhandelingen over de dan nodige economische regelingen, zodat praktisch het verschil tussen hot een en het ander niet zo groot te. Te Bonn was men zeer blij, dat niettegenstaande het onaange name Intermezzo over uitlatingen ven de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Willy Brandt, de Parijsse besprekingen (waar Brandt vanzelf aanwezig wae) oen succes werden. Bondskanselier Kissinger bewijst een voorzichtig maar welberaden rrfan te zijn, dfe zorgvuldig oppast geen vijanden te maken onder de staten met wie hij het meest te maken heeft. Hij moet zorgen, dat zowel de USA ais Engeland en Frankrijk hem gunstig gezind blijven. En dit is een kunst, een zeer moeilijke kunst Do HG Te Parijs hebben de Dutteers on da Fransen uitvoerig gesproken over de EEG en do toetreding van Engeland. Bonds kanselier* Kissinger heeft het Fronse standpunt aanvaard, dat voorbands voor lopige regelingen met Engeland en de an dere EEG-landen kunnen worden getrof fen. Dit wil niet zeggen, dat de Duitsers tegen Engelands onmiddelijke toetreding zouden zijn, maar wèl. dat gezien Frank rijke bezwaren hiertegen, oen voorlopige regeling beter is dan helemaal geen rege ling. Thans moeten de Duitsers en Fran sen op de komende ministersvergadering te Brussel ook de Instemming ven de an dere EEG-landen zien te winnen, on,dan Kunnen aan Engeland voorstellen worden gedaan. De Britse regering heeft wel meermalen gezegd alleen tevreden te zuilen zijn met oen volledige toetreding, maar de Britten weten zelf ook wel, dot de houding van de Fransen on Dutteers niet uit anti-Engelse gezindheid voort- komt, doch uit het feit, dat Londen nu otaafeMw MemsMd moor, die hom go- eenmaal tijd moot hebben om eamc do i Do ariMpb» poaNo van Hanoi is gun stiger dan tevoren; Noord-Vietnam is in I het offensief. Amerika in het defensief; de Vteteong doof eOeode grotere aanvallen en standhouden In Zuid-Vietnem hiermee i cnmiokonbaar. Waarom zal non dan on- dorhandeien? PacNtettecho ideoén drijven i hiertoe niet aan. went deze worden er OpamhaRk te de zoetsappige reeks wldnAw Wte Oe Thant, dat Ml vost de let staagde het offenRM -te Med* stoet vast, dat ill h«t ..slikken" kort voor het afgevon van de urine pleets vond, hiervan de sporen in de urine nog niet eenweslg rijn. Dan nog ken in dteea- ee vormen het pevM steb voordoen, det de huiaerts aan rijn pattbnt-sportman of sportvrouw een geneesmiddel voor schrijft, bifv. nsusdruppris, waarin rieh efedrine bevindt; het peval heeft rieh voorgedaan; de efedrine bleek aanwezig in de urine en de sportman werd ge schorst; maar hij wiet «r niets van en was volmaakt onschuldig. Op deze wijze wordt iemand op onduldbare wijze in zijn reputatie aangetast Het is natuurlijk ook duidelijk, dot de sportbonden niet in staat zijn om aan alle huisartsen verplichtin gen op te '--een aangaande medicamen ten. dte ze wol en die ze niet mogen voorschrijven. De huisarts heeft alleen te maken met zijn medische plicht, n.l. om op de beate wijze te zorgen voof de ge* «vulheid van zijn patiënt en accepteert hierbij geen voorschriften van nlet-med:- ache instantie hiertoe kan ook hij niet wettelijk worden verplicht Bovendien zijn er tegenwoordig ontelbaar vele che mische geneesmiddelen met zowel binnen landse als buitenlandse namen, zodat zo lang er niet door de gezondheidsdienst aan bindende lijst ie oppaanaakt censuur hierop chaotisch zou worden. In de twee de plaats staat vaat, dat men eigenlijk heden nog In het geheel niet weet wat doping eigenltjk is en wat men er precies onder moet verstaan (peptoe^rek en, hyp nose! Stat.). ZeUk de besta deskundigen geven’ dit too. De soak ia nog »tot rijp. Zodoende heb ben da strafrwa.il i aiilen .een voldoend ftilManunt, te minder als n door nlet- desnundlgan woeden uftc snroken. Ook de juridische vragen zijn nog hangende Do anti-doptag-acile eras goed. Maar de thans bereikte pauze moet voor nader beraad worden gebruikt. Man moet voort gaan, want het misbruik moet ook btf slechte sportlieden worden tegengegaan maar bet moet alles beter worden gedaan dan thans bat geval was. Medisch ver antwoord. hiriMseh' ordelijk an eender ongelukken veor de betrokken sportlieden so ver dot mogettjk Is. foef wol. dat Amerika tegen enderhando- Hngon boeket geen noen zal zeggen, Amerika wN wat graag van de Vietnamese oorlog op aan houdbars wijze afkomen. Maar Hanoi hoeft de bedoeling door een groot en hardnekkig offensief do over- Ga dBkMAowa^rib winning wr iv -«- Zolang het de hoop in dit opzicht niet hooft laten varen, laat het zich niet voor Fannacoi) te Gent onder leiding van prof. dr. G. C. deriandse sporthonden gebruikt. Uit me dedeling van prof, de Vleeschhouwer blijkt, dat het gebruik van d^ actie ertegen begon opvallend sterk is afgenomen. Hij zegt, dat van de In IMS onderzochte 213 gevallen er bij <7 van doping sprake was dat is M,0 in 1M8 waren er op 171 gevallen 28 dopingen, dat te 1M* en In 10«7 bij 148 onderzoekin gen slechts 15 dopinggevsllen, det is 10 «s. Deze cijfers wijzen erop, dat er een belangrijke inkrimping in het doping- gebruik plaats greep en dus de actie er tegen in z. ver een groot succes heeft gehad. Dit ligt echter niet aan de feil loosheid van deze actie, die nogal eens mis tastte, doch veeleer aan het feit, dat goeds sportlieden zelf in bun sport zul- vertield willen en de kritiek op de doping hen niet allee, aan het schrikken bracht over een gedachteloos meedoen, maar ook hun sporteer deed ontwaken in verzet tegen een misstand. De goede sportlieden zijn het met die kiittek eens sn kers, zich van doplnggebrulk af. Kr blijven echter helaas ook slechte sportlieden be staan en wil men het kwaad bodwinsan dan moet bij dankbaarheid over het be reikte een nader beraad volgen om tot een betere controle, die medisch onaan vechtbaar en juridisch goed gegrond te, te komen. Hieraan mankeert momenteel nog te veel. Gebreken. Vooreerst beperkt het onderzoek zich in de regel tot uitsluitend urtne-onderzoek (met name te Gent), maar er zijn diverse dopinesmfddelen. dte op deze wtjae niet aan de dag komen, ota. corthoflne-lnjec- ties en andere nog gevearltjker middelen Vietnam De Amerikanen krijgen wel gelijk inzake de bedoelingen van Noord-Vietnam. Men is het (met uitzondering van Oe Thant) vrjj algemeen eons mot de opvatting, dat het kleine vliegertje, door de Noord- vietnamezen opgelaten, ais zouden er onderhandelingen mogelijk zijn Indien Amerika de bombardementen op Noord- Vietnam staakte, niet maar an niet min der was dan oen krijgslist. En Hanoi kan deze koop nog handhaven Ntet alleen, dat Noord Vietnam niets deed om haar bereidheid tot onderha» delen te verduidelijken en alles dood om haar bemldheM tot harder oariog- voeran te tonen, maar ook de cammv- ntotteche vrisedsn van Hanoi huMea zfch in zwijgen Ala krifeoNet wee het vBeger- tje ntet onverdtonstefljk Hanoi koe op gando tel het «vesten versterican. de on- geverheld In Amerika verergeren tol -kb dien

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8