fleXa' B if I Vers van de Keurslager enveel voordeliger I DE KEURSLAGER M. WESTSTR ATE silhouette GEBOORTEKAARTJES poley FIRMA BROKKERU ,BE raOEHIX’ Goes, Voorstad 24, tel. 5915 VERKOOPST 5-daagaa werkweek W0LFEDERAT1E-GOES An iedere aatozoekegde jje PIkmnhx” Voorstad 24, Goes Telofeen OUOO-SSXS Goed vlees... goed voordelig Fik’» garagebedrijf, Gees i; J. POLDERMAH 8.V. ’s-Gravonpolderseweg 2, Goes. Bevelander” IB f A. R8ISAARD Aatomobielbedrijf Garage Noord Vrgdag ea zaterdag 500 gram mager rundvlees 3.60 Maandag en dinsdag Donderdag Vleeswaren Q3ZZZ OCCASIONS 4»* i -*•«-? SSETRE If’ ^/CHIÏSSIK.1 S6SF*. weeit. aandachtlg, vale koopjes voor In s N4. minitrips Kloetinge Fiona vert Behang binnen de kortst mogelQKe ttyd gereed Oestorbaan A Le Colntre N.V. - GOES. Weeterai 48. Tetofoea 61100-7886. Radio vandenBroek FIAT 7 t - ~s idr W Mteffatidw P. «I. do Dras* Gaea WlhreaardMraat 28. Teiefooe 7287. - Schilders gsresdschappen MACHINIST p-C af Kerkplein 2 friTiTf-T^r^^ «te DoMord s tew roooooeooowoooeooeooooooooeoooeoooeet •r staan t U I /IM 0» 3' 3' WU weten HANDIGE OPLOSSINGEN om Uw DRU KW E RK KOSTEN ♦♦—oooe+ooooooooooooaoof poooeoooooooooooeeoooooooooooa jpiw t s/9 jn ■ns? - SJUS?1* >00—teO—00tetetete00088008te000te0te000000tebn808tete80a< E- A. JOBSE ^«VMZW,. eeeeee—eeeooeoeegeoeBOoeoe—eeeoo?] M. A. 4e Ruyteriomi aKM. 011004888 Vet 4e heer C. «N—he. teL 011004708. 4 ”*r Evna ♦♦eooooooeooeooooooooeoooeoooeooeoe GEVRAAGD: jongedame aio kantoerindp 'oooooooooooooeooeeooooooooeeoeoogo» 100 gram fricandeau V. „DE BEVELANDER” e—eeBBeangBOBeeo—aa—i Korte KartsOrant 8. teh— 8317 «Vn* WW-I. 'V. -V, r_. l: I Sc >1 i btodM heeft En dan die concurrerende ft •••••••••I *3 d te’ I f ■M maar Nc L" 1 t - *ew I twee ■T Complete mteeroet hujpotukksn 8K- toebehoren maat M an 1 p. aga.tr. Gaea. Jirthi .4, jr I Brieven aan: Voar aan van ohm werknemers zoeken wij oen kosthuis van maandag Lm. vrijdag in Gom of omg. n - Mot o grote Klokstreat 17, Goes, telefoon 7835 imeooavoere—«emre weietaod. Gevraagd voor zo apoodio mogetyk (om de week: zaterdag on maandag vrij). Soliicitattee te richten aan: PAPCGAAMTRAAT 18 V 1 - i imi ■•Oom1'* ruseel'Vaikënburf en de Rij*. recht- dienen oen speciaal telefoonnummer van O» Nederlandss Spoorwegen tal Utrecht te belten, alwaar hun boeking onmirtdilltjk Sohiesser-onderjurken geven do toon aan in du mode. Bb one vindt u oen ruime kous ui veie kwaMten h iedere prfekiaeee. liAlteum rm «te Sperwer^or- wfcDop'^mN7&-MinHrtps onderdeel .Spevww- eteda bot ba— ven dit - - i ^Mme voor «U.lM.,1 «MM Z «MM HW. -► Wil beochikken over óen door Candy erkende Teak, ntensf. Als U een Candy «HMmaehtaw koopt, baat U veeaekerd van snelle service (Qean tabrieks garantie) maar de snelle Stroom oer- viea. Stroom N. V. Lange Koatestraat 11-17. Goes. TaL euee-M!» na nes uur Olies- m. f «480,— f 88M.— f 8885.— 8780,— 1880r- 8000,— 2280,— 8000,— 17O8«' 1 is een revolutie op cMnegebied, er te j ïy°r W Z-Bevetand do alleenvertegenwoordlging De. aervteo te dan ook ItteS Prijzen vanaf f. SM^> hoge inruU voor uw oude wasma- KapeUe - Terseke - Hans- /O/W 0^80 MO f 030 MO 'i butagaskachel, te, Goea. Philips dreaitop stotad- Goee. Tel Oilte 8MB sut nee UUr 011SB-874. ^reond onsmM 2r slatoo leden warden pevtetd. ■te Reclame: Beva en Uria- overaOs 15.S6. Teorte henen ute kwaliteiten en vier kleuren. U slaagt beter ta •t Bevahuis, L. Vorst 64. Done markt raakt op dsn duur vanadlod. De sperwertamd en de ^erwer-kinkeltem Stee al. VUB oude vertrouwd met nrixen •te Universele Philips Telte viste’s mei Nederland I Nederland TI - en Belgik voor slechts f. 766.—. Stroom N.V. Lanee Kerkstraat 11-17 Goea. Tel. aiiee-NN aa sas uur 61W8-— 78.— 878,— 878,— Dte te een gevolg van de tussen de 8per- WU8Sn te Utrecht bereikte overeenkomst. Voer dperwerwintaeiiers, UN M gsteest Modeste—tiiiiteMt «mm vorm van sa- msMraeOteg een primeur. Voor de Neder tendee Spoorwegen to done vorm ven merkt voor minitr publiek over heel De overeenkomst tussen de Sperwer en Nederiaaaee Woorwegsn hoeft hier en daar in de reiswereld nogal wat kritiek gbmML Tm mimMb, MRi Drs. C. P. van «uien, ebet ven bet nureeu Keui- gersvervoer van de NA. De Neder! sfktee Spoorwegen sgn tebri- kant van merkartikelen en als zodanig dienen ook de muuteips te worden gezien, aldus Dra. Van Buten tijdans een ia U- tredU gdMNMiM pcncocUsrMttSe De motie me kruidenier te verkoper van marksrnsnten en net vatt niet goea in te sten waarom M *Nt even goed bet saerii artikel van de Nederlandse Spoorwegen sou kiinsisa t steepen. De w -Wterivijrw g|jn speciaal bedoeld voor manset) cue naasi hun normale ve- kantie. er nog eeen een weekend op uit wilton trokken. Deae korte vakentte-trips staan btj bat teftterltee»«—«e MiKlareAr blUUMUkM* gOCd AMD** g TomjNA/Memeds jaar gok minitrips verkocht. In bet afgelopen jsnr maakten 16406 Nederlanders pshridk vS dsse korte uitstapjes. Door 4k ten hspsiklt samenwerking met de ateerwss- b&d zal de belangeteuing voer de NA-- 1—Itnps staUi sterk tcigeaoenete 7 CW.W W i bun kleteten een aan te btedsn. flpei1 wei'-klanten kunnen niet reshi, rtn— boetten Mj hun winkelier, maar j de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht te bellen, alwaar hun boeüng lamirtatelltjb Wendt genoteerd. Uiteraard te het nodig dat men Mj de aanbetaling ook oen segelboekle ter weer de ven Ift— een 0gtruer eepel* Baar de Nederlandse Spoorwegen opeen ilt Desgevraagd antwoordde de heer Jonge- neten, d-t neer rijn t, wring mtarimeei Uendulsend Sperwerklanten van deae sp< ciale mtnitripe gebruik sullen mal— - i Sperwer te heel Nedertead □o Mei war otswrieafta te in beM Neder- land bekend^^aUe provtnctee te een centraal, mo«tern geoutilleerd, groothan delsbedrijf. <tet de aangesloten Sperwar- leden in die distrikten bedient. Elk groothandelsbedrijf te eoOperwtief ei gendom van de asngselnten loden. De Sperwer-organlsatie werd in 1M8 opge richt om een teeenwirtet te vormen tegen bet alsmaar opdrtngende grootwinkelbe drijf. De Sperwer was hiermede de eerste en te dus ds oudste commerciële organi satie van kruideniers. Aan het hoofd ven de 8perwetbend Maat de beer P. Renkema. direkteur, self een kruidenier. Voor de leden-kruldanten te bet hoofdkantoor in ds Bilt modern, ateerond, n eigen technische wring van winkels mot *t meuwetMiis. waartoe de fcerwae erae S—e al ènheie jaren ede ha inMtetie- I -»- Voor huwelijk en belijde nis brengen wij mooie blau- I we costuums steook verhuur van zwart colbert en panta lon, hoed enz. *t Bevahuis Lange Vorst 0*. -> Te koop: witte muizen. De Warretjes 'U, KapeUe. -te Universele PMUps Tsio- vtete’s met Nèdertend I - Nederland n - vb Beigi» voer slechts f. 760.—Stroom N.V. Lange Kerkstraat 11-1? GOOg. Tel. 011N-88SS na zes uur oueeeH. j -te Te koop: jonge herderv- htmd, 8 ssaendrit oud, aompl «Mi halsband en lijn. Linge- stroat 4», BlezeUnps- - te -te Philips dreattep alphei <er nu voor f. 146.— Stroom N.V. Lange Kerkstraat 11-17 Goes. Tel. 011M-MB na see UW OUOk-674. ITij. 1 i bie i zal 1 ■.•zei MT MTMD VBtM mm Noem ook eieren uit ons nieuw batterij logbedrijf DE WITTE HEN Vrijdag en zaterdag ter kennismaking 18 BEREN VOOR 78 CENT Nieuwe Rijksweg 25, 's-Hoer HendriksHnderen Telefoon 01100-6919 PEUGEOT 408, 4 etuke. 1865 allo wagons weinig gelopen, van Ie eigenaar PEUGEOT 404. injection. 1865 elechts 27z000 km gelopen, uhetekendo staat PEUGEOT bestelwagen. 408 gezonde, billijke auto, weinig gelopen PEUGEOT diesel 403, 8 stuks. 1961 en 1963 PEUGEOT 204, 1965 B.M.W. 1800, 4 doure. 1964 pracht auto, prima staat, vouwdak ah nieuw FORD 12 M TS. 2 doura, 1066 met echuüdak, keurige wagon FIAT 1800 B. FamiUate. 4 doura, 1963 geve strakke auto. In zeer goede staat OPEL 1790, 2 deuce, 1962. 1n verband met ultbrekhngen voer DIRKT of leerling op mobiele grl|perkraen. Sollicitaties: N.V. vegrhoan FUUAA JAC. DK MEU t ZN. Oc8thevendl|k 2, Goes - Telefoon 5741. onze Inruilauto^ dM Wij bewijzen u dtt borg met het mag iedereen weten. OOK 1 ZATnDAM DK GEHELE DAG GEOPEND. Fiat 600 D, dhr. uitv„ alle in prima staat, v.a. Flat 850 8, middee blauw, zoor mooi. 1966 PM 1800/1600, dly. uitv. aite in 0r. staat, v.a. Flat 1800 L In staat van hieuw, slechte 30000 km 1, f Ttabent 601slechts 25000 km. prima staat - Cnreen And 6 4e luxe, prima staat, 40000 km ■MMf-LG 700 met aieuwe ruilmotor, zeer mooi Ford 12M Coupe, zaer mooi, 40000 km, rood Rot 1800, Beer leuke 4 deurs auto. Mouw'. Maak oen afspraak voor oen proefrit, overtuig u van de keus welke FIAT tn elk budget te t Prih— -kam In onto eM. epodalo GEBRUIKTE AUTO*S kunt u geheel vrijblijvend eft uur I— do dag binnen lopen. Wij vertellen u gaarne moor over i u aan de buitenkant er van af kunt zien. dit aan de hand van een CONDITIERAPPORT en staan ANWB-BOVAG GARANTIEBEWIJS. En «m prezen TERR van 1( katoei Bljzor pickni Voorl Vlerki KEUK In dril tinten. 90xf Per si ■te Tb koop: buta Lpext Marijkestr. - 1 0B8886—eaeeeeeee—e—eeeeoeoooeoeoooeoeeeeoeeeooeooooee Iopéiirg^F t Vrijdom f areart 10.00 sur vju. OPENEN wij naast om tnNMeieliiiliIJf een artdtef asat 100 gram boem poskop 100 gram boere ham 100 gram rol latte GEVRAAfiD «LAeOMKNMHT M aUGGRS LaJaGumre' Kwehtelteetauerij dgnke AAra Van t dOesir plezio Gefrv de E> iM Bpor de—r j ■00NMVANMWUK Magneet brommer, staat in de weg, slechte Ford 17M.4 deurs ruime auto. 1959 DKW 84, prima staat ook uiterlijk. 1957 Flat 800 0. teehn. poed, een doe hof Self. 1961 878.— Rot 1100 Ei—rt 4 deurs auto, tedm. goed. I960 IIVKrr- TH.P,*. 4. Wam -MfeUlMfGTRAAT 8043-1841 Q0C8 TH. 7M1-7782 OBUSnadipbers markt iwaenmarki praklwch onrertbdigbMT Ak KAütfMtan bebbea al «nkato JatM Mf 8—wwCn/dêeiTea^doet hleroanmea. Br te een heel aoeee—wnt van artikelen van koelkasten tot och ra^gn, dia tegen veriaagde grijs j—r—*te* rtui<teUPt~alduB STteer J B—ten'4M men au oecsBaal gmn e bedkasten of drie scbaerapparaten hute boa haten. Da SperwvriMmd en «te at>erwor-kinkeDero U 2 2- voor klanten. Al vóór 4s_ ooriog, tal 4e bond als aerate ven 4e oemsaaro^tea es»w nlsstfei ven knddesiten, door—gaan mot het organiseren van roieatrttes Xo wer- r dm ktaatanrotam georgmtteesgd naar Uudsnre**>S—tin rë 500 gram verkengleppen 3/40 4 Kroketten f 0^8 --■.2 Tartaar. oeeeeaeeee e aooeeftpoee*ieeê eidoéfr e 500 gram gehakt .....Z. 500 gram mager spek Grote sortering diepvriosgroi uit eigen worstkeukon 100 gram boere leverworst Z.;.... eóo'eooeoboeoeeeaoo'eéêepeeoe Donderdag 29 februari I^M ■ró m—MK - l-w Te koop: kleine utt- -1 MMsberefirMterweton, M. I Nacl,*ae6eDMB vormt hiervun ere klanten sparen I* welke aktie ren *t raam ven de wet cp hot ■te Te koop: bmidsjepen m. •aat De door N4. met Sperwer samengestelde aanA«nAAMAsMM ^«A1 m e i A BS De Cuxly wasmechtee wanna» en heb- «UeenvertejenwQordiging inruil voor uw oude wasma- centraal op een organisatie met een i dtanotenpakket Er te oen dgre dienst voor de modernisering v. ere afdeling die zich bezig bê verwerven van vestiging<>unten re bot ,eistrekken ven kredieten, een eigre boekhoudbureau, ere veraskerlnguMteirt re nog tal van andere diensten. SmêuMaeXtaro^o'de'emm keling van «1e kruldenlersbranc te daarop aatti aanataaMIk voet pon. Bot bete streven Ie eeso tevoMmMdelen op oen so efflci« lijke v#B en dus so goodkmp bOdojiem tb— te beeaoon. ite1—'streven ^««^^"roiïrritlBmloete rfctaCs wmHm. al «titels jarou werkt aauMBwerë— een uitbreiding van een breaer heeft eigre snemen te. dte IlilBMN kunnen bepalen welke oogsten geerhlH rijn voor dsse orgsniretle Daarna wordt een 'efttetent rasloeioerhauis esteld. zodat de goederen met so gering moysltj- ke kosten de Nwterian— re West-Euro- pem koosument berefkoo. 'gg teer «perwer rtg htirfleum ven de »mweteOte wrote tastigtaesl gretarii mM .Ëperwsr- Megan van het 1 «MNP M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2