OOF- BAAVENS WssJJPTIEK^p r «RAIFFEISENBANK spaarbank en alle bankzaken GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN N DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK Aitonotielbedrijf De Groeee N.V. !l „DE PHOENIX” Voorstad 24, Goes, tel. 5915 ■teM*aree*«MBgMMaMum*dMteBMMB^BW8te^0M«68MgBMMMu^AFWB4MM||BM£4!MMBMM Aanmelding van leerlingen voor de brngklassen cnrsns 1968-1969 A. Voor het Mavo 3 en 4 jarig (graag voor 1 april a.s.) LENTE MODE 1968 Uw blik op de wereld wordt niimer Gemeenschap van scholen voor Christelijk voortgezet onderwijs te Goes, Krabbendijke, Wissenkerke, Yerseke en Zierikzee D. Zenen efwezig tac U maart 900»99»0»0»»»9»99» FAMIUEDRUKWERK B. Voor Havo, Aihenenm en Gymnasium MyHome r J I ..DE BEVELANDER" Donderdag 29 februari IM* Krabbendijke Wissenkerke Yerseke Zlerikzee H G<x r 5,90 per m. i rO m. U adverteert tech ook In de ,De Bevelander' A c. jeremiasse- Advert! woensd TANDARTS E. Kllnkert Goes I o lew n m. waeee A. I. Vos üh» Fa. Goei I Voor Telel I bgs LE illll Houdt B AA YENS voor ogen De opticien voor moderne optiek Tl KOOP: mi bouwland aan bat Dsehirawsgji eu- 3. r Woonhuis Blezollngo Goos £♦♦♦4 mot een goede bril i U behoeff dan niet meer te i turen en te gissen, maar U ziet aHeo helder en scherp osoooowssosoooss Internist Mevr. Swart boerderijtje boooooooooooooooooooooooooooooooooe Christelijk Lyceum voor Zeeland Bargvmg 4, Goes a. DwCasumbrootschool voor Chr. Mavo b. Voetlusachool, Mavo op Gerot, grondslag voor Goes en omstreken Chr. Mavo voor Oost-Zuld-Beveland Chr. Mavo-school voor Noord-Beveland Chr. Mavo te Yerseke Chr. Mavo-school van Schouwen-Dulveland Huls Kloet Inge In maart spreekuur van 11.00 tqt 12.00 uur w«.i I Tandtechnlcus J.P.A. Rössel zitdaa dinsdag van 10 tót 3 uur Reparatie van KUNUTUEBfTTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 3B, Goea vrijstaande woning toooeeeooooeoooooeooooooooe.eeoeoeëë hst woonhuis mot schuur, art eatuto te QMljnsplast, IrsoSstraat ss •motSarw. Opsnbare verkoping ■■p I da vatte kM. Da Zaauw en het paard MU rijB «9 NkMT ki00*NMi tsaar dk beeld flMMIHMM1 Net ibm nes flsaar weWo. Zeebad 6 r van 16.00 uur 17.00 uur *n van 20.00 uur 21.00 uur in de school. MVE8I Tv J »-■ AM 5,25 per m. 9,90 per m. ■.■4 na betaling ye met schuurtje an erf, aan deTln totevefen hun 48-Jarig huwelijk te bar- -*■ Peugeot 403 D *83. goed, f 3080,—Gias TOO *00, mool f 000.Gar. Sommefjer, tri. »1196-223. Ovezande. Ovezande. februari 1000 Hoofdstraat 44. ningen. Inschrijvingsblljetten '_l btj genoemde notaris, uiteritjk U manrt. -*• Philips draaitop stofzui ger nu voor f. 149.Stroom N.V. Lange Kerkstraat 11-17 Goes. Tri. «1100-3968 na set Gevra Nu voordelig te koop: DAFFODIL'S vanaf 1962 tot 1966, eventueel In twee kleuren en open dak. DAF Cemblnatiewapen 1967 FIAT 600 1906, slechts 13000 km gelopen. RENAULT 4L 1962 Al daze auto's worden onder garantie verkocht KOOFJE& Ford Taunus 12M bestelwagen 1966 Peugeot 403 1966 - Opel Rekord type 1700 1968 Ford Anglia 1969 Ford Prefect 1967 WoTphaartsdijk vraagt oen praktijk assistente Aparte brvWesteffM p-atle knippen en knipadviea - Goes AubBaretraot 9-7 Kapoie HeaaRngeootrant 7 Hierbij danken vrij ook no mens came kinderen en klein kinderen allen harteltjk voor de vele bloemen, geschen ken en geluk wensen die wij op ons SO-jarig huwelijks feest mochten ontvangen. J. Abrahaaase ^bopwrOe FOTO'S 6a k M p maakt tijdens het ARTkCAAMAVAL Uggon ter inzage bij •igjnaoazün ,,'t Hoekje", Wijngaardstraat Goes. ->• Loterij: Oud-strijders 1438 1434 1413 1212 1137 10N 1037 1026 979 813 705 006 SU Ml 530 Prijzen afhalen voor 1 april Wsardekenahoekplein 21, Biereltnge lijke dank. Fsm. de Jonge, kinderen, klei; familie. Goea, februari 1888, West wal 138. -+- Mod. Kloet tap eus is o neh pak vira 2000 pers, flji ook een modeBet; Notaris Steenpoorte te Krul ningen is voornemens tv.v. de heer B. Cok te Krulnln gen. Capelleweg 4 btj in- schrtjving te verkopen: het perceel Mammoetwet Uw kind" die desgewenst nog bij do schoolleiders verkrijgbaar is. Hierin staat ook wat voor do toelating vereist Ie. 2. Op alle scholen van de gemeenschap wordt hot onderwijs In de moderne talen gegeven volgens de zgn. direkte methode (talonprakticum). Molendijk 3 te 1-Gravenpol der ter grootte van O a 01 ca eigendom van - en bewoond door - dhr. C. van Ltara. Zeer Misn ankert ep gebruik Wurirhtigteg op saterdag 2 maart a*, van 3-8 uur en van 7-8 «ar *s avonds. Inlichtingen te bekomen en inachrijvtngsbiljettan tg te leveren voor «9 1 maart as. tan kantore van dhm Th.de Klerk b «n. toJe-Gro- schSrtisM. Notaris 3. C. Kram te Kapel- ie ie voornemens op maandag 4 staart 1987 ,dee voormid dag! 11 uur in Hotel „De Zwaan", Lv.v. mevrouw D. M. Bruinooge- rerdinandus- se, publiek te verkopen: bet woonhuis a»t seheartje a h. Marfctplela 14. greet 1 a 8 ea (art sitweg naar de Schelpen weg). Beh. toest. B. en W. op ge bruik te aanvaarden eind a- priL Te bezichtigen zaterdag 2 maart van 3-4 uur. brengt Wie frisse kleuren, aparte dessins, en vooral Modehuis „Gracte”, Klóo- tinge. Wilt U goed en apart slagen, kom dan eens btj ons kijken voor een mooie japon of pakje, japonnen zonder mouwen al vanaf f >7,10 in dlolen loft, frisse kleuren. Wie de kassabons ven een hele maand spaart en heeft voor f BBr- besteed, ont vangt 1 paar nylons van J.98 gratis van de 8e tot de 8e niet op uitverkoopartike- len of speciale aanbiedingen. Wij beschikken over een door Candy erkende Tech. Dienst Als U een Candy wasmachine koopt bent U verzekerd van snelle service (Geen fabrieks garantie) maar de snelle Stroom ser vice. Stroom N. V. Lange Keitstraat 11-17, Goes Tel. 011M-8MS na zee uur 01188- 874. dor Krobriagon sastls N UB Mat UMi ha. waarvan M aren boomgaard (GoMee DeariocA Cwt*K9teib1hr- Te aanvaarden vt9 von pacht - de kooppen- Vamdwll Victor I960 r-v Diverse'DAFo type 600, 1969, 1969, 1960 DAF 996 met 760 cc motor Hebt u toitoreoM, kom dan eene kijken. Natuurlijk wilton vdj u desgewenst eok ophalen, belt u dan even: 911996910 of 01109-1267 MT M HM FU8UKATK VAN DE GEZAMENUJKE IWMMBl SU» OF NO^ EN ZUtMEVUAND EN WAL0HDNM. - - CO95TENS- VERSCHUREN koopt ZATERDAG 3 MAART MANKANARIES lichte kleuren L 7,50. pop jes t A-kleurpopjes prijs nsar kleur, diep rood-inten- slef zowel mannen els pop pen t 10.—putter-bastaard mannen 11,p. st, zebra- vtnkjes L SM. witte t 5,—, meeuwtjes L 180. parkieten t 3,30, valkparkieten op kl t 17,50 aOes per paar. Vogels brengen 4-5 u. café Slot Ostende** Singelstrsat 8, Goes. Mijn hulp trouwt begin maart Wis wi e4 hsfpse Mn of twss morgens Vogsizangswsg 29, Goss Te koop bij inschrijving: groot 72 are, met enkele fruitbomen, ij Lange Wosgje C 1, Kwadendamme. Te bezichtigen: zaterdag 2 en 9 maart, J! 's middags van 2 tot 4 uur. Briefjes In te leveren vóór 15 maart bij J. VAN DALEN, Julianastraat 13, Kapelle. - tel. 01100-7701, bij rector drs. K. de Jonge Ozn.. Iw het schoolgebouw op maandag 11 maart van 15.00 uur 18 00 uur en van 19 30 uur 22.00 uur. dinsdag 12 maart v,an 16.00 uur 18 00 uur, donderdag 14 maart van 19.30 uur 22.00 uur. Tosiatings- onderzosk op 2 april a.a. N.B. 1. Voor nadere gegevens over de samenwerking ven bovengenoemde echelon kon verwezen worden naar de door hen uitgegeven brochure „Wat biedt de Beukenetraat 2, teL 01100-5400, via het hoofd der lagere schooi of bij do dirsktsur C. Oostorom, Nachtegaallaan 86, tol. 01100-5663. Spreekuur direkteur: Iedere dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in het schoolgebouw of op andere tijden na telefonische afspraak. Van Dusaeldorpstraat 45. tel. 01100-6618, vla het hoofd van do lagere schooi of schrif- telljk aan do direkteur P. Murre, Ooatsingal 28. Goes, tol. 01100-6950. HinkeHngestraat 10, via het hoofd der lagere school of bij de direkteur H. Don, Noord- weg 30. tel. 01134-467. Julianastraat 28, via het hoofd van de lagere school of bij de direkteur H. vpn Elven, Julianastraat 26. tol. 01107-427. Vlerstraat 19. vla het hoofd der lagere school of bij de direkteur Ph. Vijfhuize, Oude Boogaert 37. ^al. 01131-1643. de Huybertetraat 35. tel. 01100-2823. vla het hoofd der lagere school of bij de direkteur J. C. Spaans, Muiockatraat 26. tek 01100-2572. Spreekuur direkteur: elke dinsdag Notaris Van Dissel te Goes zal ten verzoeke van Mej. P. Eversdijk te Kloetinge BIJ INSCHRIJVING VEUOPEN: Het woonhuis met schuurtje en tuin aan de Nleuwstraat 37 te Kloetinge, groot X85 a. Ontruimd te aanvaarden ui- terlijk 1 mei 1988. behoudens toestemming B. en W. Bezichtiging zaterdag 2 maart 1968 van 14A0 tot 18.00 uur. Biljetten in te leveren ten kantore van de notaris vóór of op dinsdag I maart 1888 alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. biedt te koop aan - v in Ovezande. Heiriconszand. KapeBe-Biezelinge enz. voor vakantie of permanent 8000—.f 10.000.— f 12.000.— 16.000.— 23.000.— enz. Grote boMtorio met meen Igpende staMon met mooie ruime woning, geschikt voor kippen, kolveren of varkens Hoge hypotheek, tel. 01195 B|j inechrtjvtng te knop: HET HUIS degelijk als nieuw mot garage, voor- en achtertuin centrale ver warming (oHestook). Beneden: zit- on slaap kamer, keuken en bijkeuken. Boven: 2 grote slaapkamers, omloop en bergzolder, staande aan de Van der Biltlaan 53 te Kapelle, leeg te aanvaarden (behoudens goedkeuring) bij be taling. Bezichtiging na overleg met G. Dees, C. D. Veroeke- plein 40, alwaar ook Inschrijvingen kunnen worden verwacht vóór of op 15 maart a.s. den vsn onze moeder, groot- Op gebruik terstond, bebeu- toest B. en W. van Kortgsne. Rselrhtlglug op woensdag 8 maart en maandag 11 maart sa. 1-3 uur. InechrtjvingBbUjetten worden leinkinderen en gaarne ingewacht ulterlUk dendsrdag 14 maart 1888 ten kantore van vooraoemde no taris. Nadere inlichtingen te be- vragen btj de boer Th. de Looft, Voorstraat 3 te Co- lijneplaat De notaris W, Hamriynck te Goes sal op woensdag 13 maart 1988 om 11 uur tv.v. de erven A. de Koning-Boon- man In Hotel De Kroon van dhr. P. Doene te Kwaden damme in bet openbaar ver kopen: B. bot hsfstosdjs best uit woonhuis met schuur erf en boomgaard a-h. Laa geweegje 10 te Kwadendam me, gta. Hoedekenskacka, groot 34^0 are. b. kas slang a.d. Slabbekoornseweg te Kwadendamme, gta. Hoede- kenakerke, groot 31,10 are. c. de combinatie van a en b. Op gebruik te aanvaarden onmlddelltjk na betaling der kooppenningen, beh. toest van B en W. van Hoedekens koakm Bezichting 2. 4, 9, 11 maart sa. van 14-18 uur. Betaling kooppenningen vóór of op 1 april sa. Nadere int tan kantore van de notaris. Wijngaardstraat 53 te Goes. prettig zittende en goed wasbare stoffen. Cnttun Elanee, 90 br. vanaf Cetten Faille, 90 br. vanaf Cotten Cisiia, 90 br. vanaf Tartenka trips, 90 br. vanaf 6,90 per 90 br. vanaf 14,99 por m. TlWVifg 90 br. vanaf 18,99 par m. Eveneens wordt in alle brugklassen voor olie vakken dezelfde methodes gebruikt. 4. Op maandag 18 maart te 20.00 uur wordt een voerilcMegobijeeaiieent goor- genlseerd In de „De Casembrootschool", Boukenstraat 2, Goes, waar Iedere belangstellende hartelijk welkom m. Oiue odmHMUeue belast <ich gaarne h»t het doorgeven van dOvêrtOhUM aan andere bieden ■af* 9R 996*89 MBIB OBMMMIIB II r* trakt vastberaden een rechte vore neer OUflUin. to0koaast deer bedhii—intistu SML“ kleinkinderen. KUewoutodijk, Langevlrie 38. S DanMMMglM Daar het ons niet mogelijk is cm eenieder persoonlijk ta danken voor de blijken van ondervindM btj het overlij- moeder en overgrootmoeder Oasfaaa de Jease-B3jk buigen w« langs deze weg onze welgemeende eb harte-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16