2-2S Neemt u dan een CANDY wasmachine Voorstad 24 DINGEN TEGEUJK ssrs f v.a. f 648, Denk ook eons aan een ander In het verkeer VOOR HETTE LAAT IS DENKT U OOK AAN ZOV ALS U ACHTER HET STUUR ZIT? I i I B B 1 Cfo KSgÊïSS g tuurnham tumen ^4*G»am5 Bevtlaata” Tai. 5915 Goo» 33 t-3 3 H Ik, ik, Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik; ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, Ik, maak nooit fouten, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, Ik, ik, ik, zal voorrang ik, ik, ik, ik, ik. Diepvriezen konee er ia telouroMItasl 0 I I -1 D it voorkomt w 5X Polderman N.V. r f Ft Fa.vanWIIIogon- van Strlon A Zn. f ,i ..ft •on Candy wasmachine ia da BESTE keus als U van vrije wasdagen droomt Fa. Geluk T: r Er zijn vole verschillende merken wasmachines In do handel» zovool dat het U mooM|Jk wordt go» maakt Techn. Bur. Verburg Stroom N.V. van Oeveron N-V. _2jkLord JX BEVELANDER* GwftUw MOGEN WV U DAARMEE HELBEN? TkIDIG •j.' - w- f 7 a - i 1 .a 2 fnPh •F ontstond de i. too* Service Kwaliteit Groat amrtiiwaat? Deokundlgo voodtaMn* FbuMdoring megeRJk r i MACHNM KRIMT U NO» UM WOOG MtUR. BEDRAG TERUG. ‘44ÏW* -4- rijn da moat roestvrij entaxyto-bestendig zijn. Hr- 9 •J Wi J O. mall 7 •mi s irten is. iM» v*w£ ■Sd* te-A - mm AtiteaGarfca aaaplajartar Ecooomiecho toote voor Idoteo teeeogdoor wsmjei Kanaalstraat IS, Hansweert, Tai. 01130-1477 al enig nog if De I jaar sterkste zwakste nu i J ward gebruikt be- enonae ruimtebespe- voor daaa ook an ztj soak Inga blaak. De roOestesi ran waardoor da toeneemt lata, aou oen wordt sto- AMo Candy typen wortgo Kerkplein 87, Kapalle, Tel. 01102*1338 1 Aantrekkelijke prijaoa. liwd ItregaT’ I- near -Burega w van da twintigste awnrtfmaeitl ast 'tunn asaeetal i ML consument overigens niet ten onrechte, aan De servlet van do Candy wasmachines wordt door one behartigdmet een door Candy erkends Technische Dienet en een gegarandeerde 24 uur servies. Onderstaande bedrijven hebben de alleen verkoop voor Noord/Zuid-Bevoland. ER IB AL EEN CANDY VOLAUTÓMAAT VOOR 848.—. VOOR UW OUDE WA» van da tiet» keel- meer aan de eisen, van 15 cm. onder de lucbt- „j temperatuur turven da ip-v. -IS" C. In feite was de productie van diep gans het snelvylee-pt tannl» maakte nog voor de reldooriog kennis mot deee ton settel Tinasmethode. Na 1M8 kwam de belang*- stelling voor «bepvrieeprodukten In Eu ropa weer langzaam op gang, eerst tn Sweden en Kneeland en daarna ook in Duitsland en Nederland. |j4 - •■..wiMMa*'-' gijn technische 1 te ver voe- irdeien slechts GemakkeNJk utawembaro «ter am allo draadjes, knopen, apnldoo voet te bondon. Wilhelminastraat 21*23. Womoldinge. Tel. 01192-333 Voorstraat 22, Colijnepteat. Lange Kerkstraat 11*17. Góes. Oude Torenetraat 27. Ytraeke, Tel. 01198-294 b.g,g 01199-343-395 Tel 01100-5855, na 6 uur 01105-874 Tel. 01131-1348 De verpakking, Voor vep enpeeevol resultaat ia de kwa- in eerste instantie de reeds eerder ge-\ poemde scheikundige êmset ingen voor- De verpakking dient aan de volgende eisen te voldoen reuk- en smaakloos rijn; 'diffusie voorkomen: tndrogan verhinderen. Het is duidelijk dat niet elk verpakkings materiaal aan desa slaan voldoet. Ala verpakklngsmkte bal kgM OMteOPteN de volgende materialen te aamnerfcUWI cellofaan papier (met een papieren twee de verpakking); r >lytheleen zakken/dozen; aluminium folie; geparaffineerde cartonnen bekers. In het boekje „Zalf diepvriesen” van bet Voorlichtingsbureau, voor - VoorUchtlngabureau, voor de voeding wordt aan de verpakkingwnetboden veel aandacht besteed, aodat We Merop niet verder zullen Ingaan. Kalf ineriazen. - De mees’., levénamiddrión dte voor tan- «neet na 10 jaar nog ala slutting kun nen fungeren. De buitenwand; me* roestvrij, alag- en stootvast en wannte-afstotend rijn. ■et moet echter nog vervoerd wmeumant verkocht worden, ■mpnrt van fabriek naar do Vfoi doae naar de yrfokeUer uik ven dtopvrteeeen- er orders binnen zijn te vullen dan gnat de |n route beginnen en tegen af. U wpet dat:» sterkste hatting not so Sterk is als de zwakste achakeL Waar schijnlijk zult U nu denken dat do awekdte schakel in deze diepvrieskettlna do Winkelier ja. De Instituten die zich ie beijveren dachten dit ion dan ook een oader- waarult het volgende Itrinee bij d winkeliers gijn in orde) "Alleen bij extreem weer voldeden vier boxen niet hslotn*-1 d.w* de laag vs deken had een m* m irri jimii dus het bovenste pakje tn de kist niet koud genoeg. De temperatuur buiten waa |k uitgezet Daar ean storing ntet volkos ten ban worden paeeM is het neate lijk een alarmsysteem of een ajannli ring tijdig te te grijpen. Het iaotaNemmertaeL U zult ongetwijfeld weten dat het iaola- Togen het einde vu do vorige eeaete diepvries. Vtaee uit ArhMMMb Werf fa* tnWMevroren toe- apt in bet was er zelfs bad echter etig tovrieo- m voev de geer foiourateDepd kende n die tijd, dlepvrieeproduct allerlei Inferieure »we- Jiteiten ts«. Het te belaaa een deze mening vaak nog tot op «M«« 4a« AlWWint; A beellst onrechte. mo^elWl te PM—rea. nF dy tem»Sri J tallen worden gevormd. Dal bkfkt pae walmeer man het product gaat ontdooi- p* DiepvricslcettHp. Na hot Jnvrteaen moet het pwteibt oen b. fruit; c. vis d. verschillende soorten vleeaprodukten; e. desserts; f. slaatjes - horn d’oeuvres: complete maaltijden; h wild en gevogelte: I. gebak. Wat denkt U verder van kip en imwl van diepvrieskip vormde vo t5’/, van da totaalomzet in 4iap tikeleal Het totaal assortiment aW Het te voor de fabrikaat echter der moeilijk em de meaak vm L_. bliek te testtm. Bedrijfskantines, zieken huiskeukens en veel restaurants gaan op diepvriesartikelen over om de peraoneels- kosten te besnaren; de kwaliteit maakt toch geen verschilt Wi* U dat grot» bakkarijaa hun pro dub kransen, krentebrood enz.) reeds maan den van te vorm» aaanMkon en den tn ■vete diepvriufchitaeei opelaanT Zij doen - dit om zo gelijkmatig mogellfk produk- tteprooae te verkrijgen: de kwaliteit te er niet minder om. Dat de diepvriesconsumptie in Nederland ■M atek acte gaste teuetet heeft ala te PUBUKATIE AANGbBQÜEN DOOR DIT BLAD IN SAMENWERKING MET DE STICHTING IDEËLE RFKI AMF l worden aan gepast aan de eteen die de gebruiker stelt, n.1. bij een so gering mogeUjfce hot opporaot totaal a Rot te ooms vreemi of folders ven koelkasten of zere te lezen waarin men spre echte dikke gteswolleolrile. Dit komen verouderd en beellst niet beter dan de Ingespoten polvurethaan isolatie van een paar centimeter dik. Verrewe» de meeste goede diepvriezers zijn dan ook voordelen van dle^vriesvoedael echt niet op Wij zullen trachten U in het -alge meen een beeM te geven voa de C vriezer. Er sRn voor huishoudelijk rten dtepvriesers op sten en de hasten. T tussen beide typrnn geen praktijk springen echter n naar voren: kist heeft een groter vloeropper- Poïyurethaan hoeft de eigenschap qua vorm te kunnen worden aangepast Mj do toepassing. i.p.v. de toepassing te moeten aanpasoen bij het materiaal. Polyurethaa.. te dus aan te passen aan do ete* dte enesattde *o koelkast of dtepvrieser aan haar teolater stelt, nj. een zo hoog mogelijk Isolatierenrfement Andenüds kan poburothaan worden aan gepast aan de eteen die de gebruiker stelt, n.1. bij oen zo gering mogeltjbe ver- aodbt stevigheid wint om advertentteo ireekf*v*n 'l te vol- gere tijd bewaard dienen te worden, men I -riezen. Meestel zullen dit a vlees, groente, fruit, wüd of gevop maar ook meelprodukten als eake, bak en zeis complete maaltijden. aelf Invriest mo- natuurlijk wei cp' paar eigenschappen van de ten produkten letten. Wil Succesvol Invriezen en anderzijds deze conaerverin «methode veld ba ren. dan moet U er van uitgaan dat a. kwallteitsprodukten koopt; b- zo scherp mogelijk inkoop men zijn voordeel in geld wil zien - aanbiedingen, l* eeuw andere landen, te volgens sommigen te wijten aan het feit, dat da kwaiitêit rim het in te vriepen produkt vaak te wen sen ove Uat f Hot tegendeel te échter waar. De diep- vriesproduktie jtaat reeds jaren in Neder land op een hoog peil! Wanneer fabrikant vmi dbtvriB» produkten zijn plannen vooeVl mgoüd jaar gaat uitstippelen, zal Ml in oenteet treden met oen a agrarisch bedrijf. HU laat een conteact opmaken over de op- brengst pet tapetere, spreekt de Inkoop- wél ted af on db kwaliteit t moeten de diverse hande- i transport schoonmaken, zo k worden uitgevoerd. portode tussen de oogst en n aleehte enkele uren. Aan- radüftt tot aan ho< OOI - pAte het duidelijk, mi gekoeht" „vore legnijd tussen 1 en 4 dagen) vaak rnlDdgr vers te dan een diepvries Was te diepvries technisch gezien te tHtpv ritsten stilstand brengen van de ver- ing en stofwisseling van microben door middel ven afkoeling. Wanneer de temperatuur van het produkt dat van haar groeforon te afgesloten, hoog te. - splitsen bacteriën, gisten deae en vannen aehinunels. Roe lager de temperatuur blijft (ook Mj de voorbewerking), hoe beter; des te minder splitsingen zullen «tob voordoen* De gevolgen van de scheikundigen omzet tingen kunnen zijn p. oxydatle t(J vlees en vruehten: b- onttrekken van water aan eiwitten (reductie); hydrolyse bij vetten, hetgeen moe heid kan veroorzaken. Om dit te voorfcoasen moet do tarries capaciteit van de diepvriezer voldoende riin en te Staat zijn snol een tempera tuur van 5* onder nul aan het produkt te geven. BU deze temperatuur worden de mlarororr lemen op pon-ectlef ge steld. Br schuitt hter nog oen biota addertje fa het gras, nJ. de enzymen. Enzymen SÜ* dT^riSgffie •iw Ncnvunnicujcc omzoTMiifsn gocd nellen. Deze kunnen wel tegen tteb- te rotte en moeten daarom op aan on- c manier worden uitgMehakeid o< geneutraliseerd, n.I. door vóór het in- vriesen: a. groente te blancheren; b. fruit In suikeropleeeing te doen. j®- lot’: 2* ocMer wel tawate prieidênd vï -jr <■)?- g.- zo senerp mogeujx inxoopt, wanneer men zijn voordeel in geld uitgedrukt er wU zien - aanbiedingen, koopjes, tnj.; 0- de in te vriezen artikelen resiriroestt A een diepvriezer van goede kwaliteit aanschaft Voordelen diepnrlesprodukten. S. tijdsbesparing. In enkele minuten kan er een tijd op tafel gebracht word* (Mh* zonder aantrekkelijk voor de werkende vrouw, oi de man of vrouw op kamers, moeder van een groot gezin e.d.); b. hoge voedingswaarde. De voedingswaarde van Ingevroren groenten en fruit is geityk aan die ven het verse produkt. C. geen smaakverandering. De smaak van diepvriesprodukten is vrijwel gelijk aan die van hgt verse produkt Diverse soorten diepvriesartikelen. a. een grote verscheidenheidin groente; tiemateriaal van vroegere «Trikasten kurk en glaswol bestond. De kasten ts; hiermede gevuld waren hadden to.v. huidige kasten enorme De isolatie; i doeo bepaalt de afmetingen van het apparaat moot so dun mogelijk zijn, doch bijzonder goed Isllerend werken Een joodo isolator beperkt de bodrig»- De (|sroioergc(.- dient ervoor om de vooraf ingesteHe teaapeeatuuv te handhaven. Door mi4- del tan een snelvriesschakelaar kan de thennoefoet t(jdr'"‘ desa De aagter Toen de Amerikaan, Clarence Birdseye, van - yf I het prooddé voor industrttee teepoeoing en atn d op grote schaal bruikbaar had gsmsalrt Voor het ken kort na 1M0 wordfen begonnen mot VoMkr e ’lepvriesprodukten vol- maakt aaen ïssrts srais: bontdenrisrteleg van 8» die, de eesnoresse» (unit» de buitenwand de binnenwand ‘de iw'stie summier behandelen. Daar het voor een leek niet mogelijk is deze onderdelen op kwaliteit te toetsen, is het onverant woord oen "epvrteaer van een onbekend merk aan te schaften. De compressor; moet sterker zijn en meer capaciteit hteibaii dan AM van een koelkast.^ Voorts moet de storingsgevoeligheid ‘Jlfv-i 'M* b** «bsolute minimum zijn terp|- - gebracht 7 De sluiting; als leolanematerii tekende dit een De diepvricaer. Eender een goede diepvriezer gaan de i1» ft Sr rijn bruik twee agoi markt n.1 de kt nlech beetagt or verochfll In de ycrtchUlBi •■SSt' - b. een kaal verliest tijdens bet openen koude lueht Dit kan men ondervangen door de kast so vol mogeltjk te laden (Ben Hst oorifeet geen koude lucht) C. Een kist ban men vaak voordeliger inpakken vooral wanneer de voor raad onregelmatige pakken bevat Waar moet mei» Mj een diepvriezer op lerienf Een van de belangrijkste eigenschap pen van de dkpvrieaer is de invrieeca- pacitett. D« vriezer moet immers snel de gswigste temperatuur kunnen berei ken (snelvriee greoMé). Ala regel vrardt aangenomen nooit moer tavriezon dan 18* van de tetate Mtertahoud wer te uur. Ken diepvriezer van ÏTO liter inhoud moet due een maximum invrieo-capaciteh hebben van Tl kg in M uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15