2,49 IFAmarkt K.DEGROOT FAMUEDR9KWERK 25 eert 5 eert „DB BEVÊLANDOT Lmrt BON na. 2 BON no. 3 VOORSTAD 85. - x I Davi om-/ eerttjk- L Drass tegen viel teen van Kooatoche I van een a meel 3 ta te buurt van waas- k Hoe ir. De 1 3/4 pot bloten voor U kunt gold vordlonon BON No. 1 1 DIEPVRIESKIP I PANKLARE RAAPJES voor DnddtstB,de PHOENIX’ Halte Internationaal Concours Hlpplque Indoor Brabant’ 1968 GriftbBnlcmd Waarop loopt dit uit? f.t f toll Geldig maandag 28 hbniari. Bij f 8.— baatodkip I i I - t worp—l *.4 I .4 Ki) t;i>it IFA behoeft MK radio <Cairo Goes. ia februari 1003, Da Inspecteur-korpschef van Politie. L DX RAVE. _i tet te k •etivttattan deck op de eolpori f weren gericht. Geldig dinsdag 27 februari. ■ij aankoop van pakje diepvriesvleea, poort naar keuzo 1 peer met begint al- Turkije bo dies Braziliaan die ruiter van ..Indoor geroepen, heeft landgenoten en de Brabantse Gedurende de e< bij de voeding vi aandacht aan ee te worden gesopt node gedeeltelijk desetioen, betake Door uw inkopen in de IFA-markt voertsan t* doen. Geldig vrljdao taterdag 23-24 februari. ■ij aankoop van uw groente en fruit (soort neer keuze) NB. Woensdsgmtódag gesloten. 800 gram W w. raW-W" Nochtans noemt re al i vredelievende men sen. Als Olra de golf van Tiran blok- S de oorlog yer- troepen mobili- sensi on oprukken, beten stj in Moskou onverstoorbaar TredeMewx! on worden de Israëli even onverstoorbaar steeds op nieuw agressors genoemd. Bet is een Hot POLITIE In de maand Mmauiri Mee stjn aan het bureau van politie te Goes onderstaande voorwerpen als gevonden aangegeven en neg niet af gehaald Inlichtingen daarover zijn aldaar te ver krijgen van maandag tot en met vrijdag tussen MC en ixee uur. diverse huissleutel. 5 diverse Jdps”- sleuieis. w.o. nrs 361 «MM en 004, 4 diverse oontect-autoeieutels, 11 div onpartge oran ten. 14 div. onparige handschoenen, t handschoenen. 13 dhr. pertemeBnataa. Of tonder Inhoud. 3 div -t">- hisfddeo kon. bankbiljetten van f 10,-. erurtfix- hangertje grijs gestulpte kat. bratae demee-handtas, bewerkt la yerm. Mezpk- Naar wrotatetag de westerse publiks- tise sass ga en ris de vonnissen over de vier Rueatsabo auteurs (Hnaburg. Gslanskow. P ihsownlafil en Laajkowa deelt de Wem assanlakaje Prawda (de jeugdprewda,. peewda betekent waarheid) mede, dat isussmet desa mannen in Rusland MM als erhrthwi bekend staan, aangezien .vats best tot ep de huidige dag neg geen regel is gepubliceerd", dat zij verder geen cultuur teoMi Boe vrriaodoti lectuur om deel te nemen aan „Indoor Brabant", dat op I, 8 en 13 maart aal worden ge houden. ÏI...& a.’ worden g'imeid. det* Nelson' Pmsja weer voorts rijn reeds insrhrgvfnMa~T*rtte- gefcomen uit België, Duitsland, Frankrijk en Zweden, terwijl de kans groot is, dat na gedurende een aantal jaren niet la ons land te ztjn uitgekomen. ook de be kende Italiaanse ruiter Raymonte dTnzoa in de Brabanthallen tal verschijnen. huidige dag aeg geen d", dat zij verder geen hebben en maatschap- apers behoren en dat i op hot gebied van de van een Uitvoerig stuk woedt oen en ander nader uitssagene*. Hot verdient om nader te wer den breien, wat hierin Prawda ia en wet eventueel nioL Als men voor de vrtjhetd acted Ijvosi B tjpjktuni Indci ‘tan4* wWaaz, dat man werkelijk mot sekrU- rastoMtaft seetn krioelen r~~ die alle nat sulke tn~T T*mTirn—sti egi i els de OraartkeiBis bo<*. voor Korea. Ook kan men de haver of gerst en dese toeslag gezamenlijk geven in de vorm van een speciaal soort paardemeel met 13-13 verteerbaar ruw eiwit. BIJ gebruikmaking van rundveemeel vergewlsse men zleh er van, dat hierin geen droge pulp e.d. voor komt (door zwelling hiervan kan nl. alok- darmverstopptng optreden). Aangesien aan de karoteen- (vitamine A) behoefte geer hoge eisen worden gesteld verdient het ï- verstrekken van 13 3 kg kunstmatig ge droogd groenvoer aanbeveling; ook kan men de bekende rode of gele wortelen ge ven (3-3 kg), dan wel ongeveer 5 kg prima koud gewonnen kuilvoer. Zijn deze na tuurlijke bronnen afwezig dan kan men ook regelmatig een fabriekspreparaat toe dienen. Vanzelfsprekend moet steeds volop vers drinkwater van onberispelijke kwali teit (waterleiding met automatische drink- m 1— 4 w k h. m w V. 1 4—S. a w -• ’ta gjcriorie kan de merrie nog goed zaarnheden verrichten, voor ling ia dit buitengewoon gunstig, 1-2„’ zware vrachten moet trekken of'te stiel en te langdurig moet galopperen. Lichte werkzaamheden in staptempo verricht sljn het meest gewenst. sni üii-w Ml.ne ii si.,— kaant motief, ledig, autokussen, dames- polshorloge met bandje, gaaaansteker ..Peppel", rilveren kettinkje met hanger, waarop zgn. sierrebeeld. klnderplstool verpakt In dooa van winkelier, kn. blauwe v wol, merk „Neveda". lederen «tul w.i. 4 sleutels met daaraan „Loda”-hangertje, I roudkleurige dames-pol.horloge m. band je, doos sokken, donkerblauwe alplno- muts, gouden speld met pareltje, bril, merk „Rodeolock" in «tuir merk „Pola roid”. donker montuur, bankbiljet van f 133,— belgokleurige herdershond, boe sleutels, d.H muts met 3 l.bi. strepen en pompon, muta. blauw m. grijs van kleur, 3 paar dames schoenen, verpakt in kran ten, wieldop .van auto „Pint", nieuw steler r"-tt>uw bril in rood «tui. 13 pak ken basterdsuiker, rood lederen halsband, nieuwe koperen kniestuk met slangfitUns, nagelknipper, damea-polshorloge m. band je, nikkel- ef chroom kleurig, 1 pear brui ne lederen pantoffels maai A fleste In houdende tien stuks „Magndoo'-slaap- tabletten. Rall4, dat zelden van strenge ent, heeft 4sae winter meer gmlsn den in tientallen tevoren Maar erger remp tref *- wear herhaalde aardbevingen een groot aantal slachtoffers vorderden on vaat ellende veroorzaakten ItalH was *t ontwmid; stede 1333 trof slechte oen klei ne aardschok Bleillë en thans vond een - organiaeerd te zijn; dat gebeurt in bet hela reeks van ernstige aardbevingen plakte De hidgnrgenteetis bleek swak ge- ZOrgateus aangelegde Italli vaker. Da Grtekro regering-Pattakos gemene erkenning te oogsten. Turkije be gon srmss, oen handige diplomatieke zet ven het land, dat pas zoveel geschil met Griekenland had, de USA. Engeland en tal van andere landen volgden. In de laatste jaren ia Rusland beduidend - sterker geworden on het westen bedui dend zwakker. We weten niet of de Rus sen op een oorlog aansturen of deze on afwendbaar achten. We weten wel. dat ze materieel en geestelijko.a. met deze leugen campagne, alle oorlogstoeberei dingen treffen. En het westen mag hier voor niet blind gijn. Het moet ook deze leugencempagne bestrijden. De eerlijke waarheid te het beste traangas tegen deze vntksverglftiging. Het mag ons ook niet onverechllllg toten als in het westen velen met de Russen mee demonstreren. Mos kou stuurt er op aan. scant het weet dst dit verzwakking betekent. Afwëer te nodig Het raakt de positie van de gehele wes terse srereld, die in heel Azië en Afrika in opspraak te Men kan aparte leugens I niet zonder meer hun weg laten gaan Tegenover de systematische leueenlndoc- trinatle moet een systematische strijd voor eerlijkheid staan Turkije maakte een begin met de erken ning ven de huidige Grtekse regering er volgde* weldra tal van staten, o.a. zowel de U8A als de Sovjets; de erkenning woedt bHjkbror algemeen. Over hot nieu we ontwerp grondwet verluidt, dat hierin wordt veorgseteld het aantal pariemente- loden «om 333 op 333 te bsongask Van deel name ten de verkiezingon willen ztjn ult- Ssell!ISO partijen of peraonesi, die openlijk m vetes* zijn tegen de fundamentele be- glnaelte ven de staat of die de bestaande teppeiljke orde trachten omver te (de eommnnutiacha partij zal dus ten ztjn). Stakingen, die zich niet m tot de materiele of morele be ven te werknemers zullen verbo- k De peza zal vrij zijn, voorzover te esc aantast van autoriteiten of beginselen verbreidt vut verboden par itten ef Mwvgtagan. Griekenland zal een Mb*tele aaawarcble bUlven, waarin de van te konlng belangrijk minder. ja ten thans Let geval ia, da ko- te eerete minister kunnen benoe- entelaan, doch aangaande andere I aslat Mj fit recht, hij zal opper her het leger ztjn. doch kan IMmImn* imbmb buiten to—tuin n te Hoogste Nationale Dsfssi- MJ kan annestie verlenen doeh teertse. dat het volksreferendum tantakaperagraaf afstemt en aan aibli fretns bewind te voorkeur Hoewel de Inschrijving voor het Interna tionaal Concours Hipglque „Indoor Bra bant" nog niet 1* gesloten, kan al wel C—-w“----- - tot de deelnemers zal beboresi. De kun- vorig jaar tot beste Brisbant” werd ult- igedeeld met enkele 13-tal paarden naar >antse^koofdutad te rullen komen oad^ig van de drachtige merrie worden zeer hoge eisen gesteld, vooral van hei hart wordt veel gevergd. Aan doe hogere eisen kan woorden voldaan door boven het normale rantsoen (bestaande uit hooi, kaf. bieten en enig haver of gerst) van een niet hoog-drachtig paard een toeslag te geven van bijv. 1-1 kg mengmeel met 15-20 verteerbaar ruw eiwit, bijv. rundveemeel-B en 1 i 1 eet lepels mineralen. In de akkerbouwge bieden met veel bieten, bietenprodukten en lucerne óf klaver neme men het zg. Zeeuwse mineralenmengsel, elders bet normale mengsel bestemd voor rundvee. teHsetjsoer state van Russiishi trawlers, j twHtetingtaasbag ra zijn Ze zwermen era te Aasërnraarai 'enltêto^ ■Min boen en seinen tam waarnemin- gan naar MoataX Da westelijke marine vtadt «t erg hindertljh. maar aangezten te vaart in te internationale wateren **ti h. jaagt men ra niet weg. Willen de Sussen nu «eggen, dat hun trasten ais msioisie mogen wbrten behandeld en nggabraiJit» Indtag «3 ga* te aan men oasis wat horen. Rr tam een derde wereld- oartog uit voortkeeaan. De Russen vreten heel seed, dat te Noorttaaroenon eeeroro- rtj pleegten, niet de Amerikanen Maar teel^utt <v!m AtetonTteshT*! S~3 la Goebbels door steeds voortgasnd» betUitag van deesMte leugens te volka- maara’s tot haart wil ophitsen en rijp mo- k«R Voor te eventuele oortog. Hot is S—rt.ltjk gUbaa. dat opzettelijk voor dit «taal wordt aragmnlt Men kan geen publicatie In te srereld ter hand naman af er staat ta. tet te Amerikanen imperialisten en agremoren Het wordt te massa's iagehamerd Tleeh wstsn te Russen net ao goed ala w«. dat Amerika ta het geheel geen tns- perlallstiBche beRaoitagen heeft on tet zijn strftd gaan agressie tech defensie ia en ter boemerming dient van volken, die dreigen ossder rsrani intoilsriis heerschap pij te komen. Kat communisme is agres- sie< en wil dit ook zijn, hot westen ooi zidi hteztagssMnrer schrap ta de afsreer, ndat |n te aanval In te toetste ttjd is N coBMraidHBMi m1£i toMMOMBd agra—tef. Ken Araerikmnee duikboot werd doer oen ItaMateahe treiter so gehinderd, dot bo venkomen niet ging en hulpochepon do trawler klem mflos*en varen om boven kosnan te doen gelukken Die trowtera bobben duo agr oral eva instructies on de verdwtjnina van te Israëlische duikboot Dakar in de Middellandse ase doet van- zetf vragen, of te trawlers ooms ook hiervan wel wet moer weten. Het oreren ook Russische raketten, die te EHath tot ztahan brachten. Aan de Noordknreeonoe gresto noemt het aantal incidenten enorm toe; moer dag 333 in 133T; soUO drongen Noordkoraaanse officieren in uniform in ZUM-Korea door (31 man) met hot doel te president te vermoorden. Overal ta de wereld leveren te Rusaen wapenen tan dienste van agrsaaie. te gebruibefo ervan rato maanden behoeft p oen merrie geen astro 1 eventuele drachtigbeid dien. Aangszien deze pe- samenvalt met hei srei- kt dat bet rantsoen uit sluitend uit weidegras van oordeelkundig bemest land kan bestaan Bij stalstand moet gewaakt worden voor overvoodering of een ta grote en snelle opname van koud water of koud voer; buitengewoon zware arbeid moet vermeden worden. In te berfst komt nog wel eens abortus voor door te zware seizoen werkzaamheden (bietenoogst, ploegen) of minder geschikt voer (veel koude bleten ad.). Azn de kwaliteit van het voer moet men steeds aandacht schenken, en wel In het bij zonder bij drachtige dieren. Alleen in alle opzichten onberispelijk voer is toegestaan, verder moet elke eenzijdigheid (bijv, voel bietenloof. veel aardappelen, bleten e.d.) worden vermeden. De mineralenvoorzie ning moet steeds in orde zijn: vooral bij jonge fokmerrtes treft men wel eens zichtbare tekortkomingen aan (beenstan- den) Een goede mineral en voorziening is noodzzkelljk vóór moeder en kind. Lichte werkzaamheden zijn aan te beve len: voldoende beweging, minder gevaar voor vervettisra. la de winter verdietst een box (zo mogelijk met een uitloop naar buiten) de voorkeur boven stalstand. In te laatste twee maanden van de dracht verloopt de groei van de vrucht zeer stormachtig, hieraan moet vla de voeding kunnen worden voldaan. Vooral dé be hoeften aan eiwit (spieren), mineralen (beendervormlng) en vitamines (lichame lijke ontwikkeling) zijnd an sterk gestegen Ook te behoeft aan energieleverende stof fen (koolhydraten) stijgt sterk; aan de stofwisseling van do toekosnatlge moeder nlng van de huidige Griekse regering er de USA als de Sovjets; de erkenning lailwasp gjcmdisst verluidt, dat hierin steld het aantal pariements- op 300 te trengra Van doel- - --“n uft- O< Per<fMtemant?ntw> de staat of die de bestaande jke orde trachten omver te y**.drt?**y*y v,n onberispelijke kwall- ^JWhïkbaar «ljn7Ört t^teae'liiat- -.j nog goed srerfc- -leden verrichten, voor de stofwisse ling is dit buitengewoon gunstig, men moet er echter voor waken, dat het dier te te langdurig moet het meest gewenst.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6