Bronchi letten j. saSï m I Een kwestie minder Is het enige advertentieblad dat ep Neerd- en Zuid Bevelend gratis wordt verspreid CS,".1 H4 UIT DE WIJDE WERELD f DE BEVELANDER A TlBUITENLANDS WÜ£KüVERZKJHT dat c of indrpk van encyclieken s* XXIII en Paus Paulus I» KI V tere zijn: t •’V dit da* ar da* de vrije concurrentie, dat hier m had dollar, isiMlwaï» da* het staaft even ataafc te. word» het een economische wereldver- al hoort de iade van de ilitiek >ij ion- boven waar- Castro's revelaties ea De Cubaanse revolutionair Fidel Castro heeft er onafgebroken naar gestreefd zijn communisme over heel Zuid-Amerika uit te breiden. Russische hulp in geld en goed steunde hem hierbij. Maar zijn resultaat was pover. Hij lokte in 12 landen 15 po gingen tot revoluties uit, die alle zonder J* uitzondering mislukten. Het enige wat hij bereikte was en is, dat er in 4 landen, Venezuela, Bolivia, Colombia en Guate mala, zwakke en niet veel betekenende guerlllabende aan het werk zijn, die na tuurlijk wel last veroorzaken, maar de moeite niet lonen en alleen bewijzen, dat het communisme de agressieve weg I de democratische verkiest en merk' digerwijs vechten een ..bevrijding” voor de verslagene noemt, een mening, die de ver slagen* zelf allicht niet zal delen. Betere toekomst Uit Indonesië wordt mot zekere blijdschap **w>*!d- d*’ Weer vals geld in omloop is gekomen. De oorzaak van deze blijd schap is, dat het een tijdlang wegens de lage koers van de roepia niet lonend was om vals geld te maken; de kosten ho<er d“ de Pril» »en het echte geld. Dat de valsemunters er thans weer brood in zien bewijst, daat het ver trouwen in de toekomst en in het herstel va» de economie terugkeert. hem onaf <livangt m naar hals De ullalaeeHiig van do krljgsgevangeen tuut Egypte en Israel ia thans voltooid. De 44*1 Egyptische krijgsgevangenen in Israel bobben hun kamp bij Haifa mogen verlaten ea koorden via Kantara aan net Suezkanaal In hun land terug. De vier - generaals met aan hun hoofd generaal- jegens en in de wereld. Dit had tot gevolg mentaliteit van het „vredeecorpe” Ingang ging vinden en vele^ het werk in de wereld nuttiger gingen achten dan de stille teruggetrokkenheid van het klooster. i arm agra- m In to* gevolg, dat aan lade- -aan_ wordt tagotsoinpcT dat'd* wil de export groterIs “dan de” taiport gister expor hoe meer welvaart Ginds is voor laders werkgever maar ook voor iedere werknemer niet de belangrijkste vraag, boe de loonontwikkeling te, doch de laatste tijd graag uitkomen, dat ze ook echt meedoen, wat in Amerika sterk in twijfel wordt getrokken; hun helen» is z:‘ •- ibyw op papier. Trouwens, de’ offtcüle van de tegenpartij zijn- s horen we van aantallen rikanen, dl» als men se der Mohikanen'' deerd en van de cijfers van afwsw van bat grote Visteoag en de Noord stoeds voort en de nog niet gevallen. Kunnen WS gateed eehanken aan de cijfers die te Balgen teerden gepubliceerd, dan ■otaten te* dusver te de paar laatste wa ke* vub de te totaal 68-690 sterke cosn- «g^teteAe hgasteten er «Itet site «e- ■sesweid. aan .teog poter aantal s^a ge- dé doden en Mes gewenden. WB de Zuidvietnameoen 8*99 Sedsn ea teeg gewaste*. Beslet men deae effletete tfttato den rijn enkele opsam- ktMaa mn pi MP- Vooreerst souden er dan vaa'de «MM mate Vteteongtroepea 81.668 dead aftn. ongeveer 8MW gewond en ateB Mte swangen goseosnen, samen meer Zn er Vietoengs biztendin. Dat kan al leen ah iedere Vtatcongman driemaal aneuvait on ba vernseedeltjk voor de toaete anaal deorvsete Do Aaeete- nrtieald niet op zich- tektte van vast 1* mllj—» ard dollar, wat bewijst over de gehate linie t dit tempo erin, dan ovortng. Weeds wordt ta Ari6 en' Afrika searkt deer het land van de rij- i een overmeesterd ea bot feit, dat loste in db Indische Oceaan de vlag strijken en ar verdwijnt bevordert -nog. Amerika is bet enige land -jonetand biedt, maar op econo misch terrein zijn de Amerikanen niet sterker dan de Japanners. Reeds is Japen op tel van gebieden een groter producent r dan de DBA; we noemen: schepen, motor- fietaan, radio's, naaimachines, enz. deze lijst groeit gestadig. tem het Japan niet kwalijk nemen, te giek inspant Hot to bet recht van Japan'mokt aeifl dtt pad opTHet aan grondstoffen en beeft te weinl rische produktendeze moeten wor gevoerd. Dit heeft f:' re jonyen en teder meisje in Japan van 'vaart van Japen afhangUvan dê .toormte het nog wel i**^.,,*1*" Wat d© Ixtrcft, di© in de ta teeehiker tijd zijn grootste offensief onttdwide^Vwee dingen die Aziattech te genstrijdig zijn, wie serieus wil gaan on derhandelen houdt de t[°fPen JJ^d stil. De Amerikanen blijken stilzwijgend een soort steken van de bombardementen oThrtnoorden te hebben toegep.st in afwachting, of de vlieger op zou gaan en Harte weAeMjk na A ook B zou zeggen Maar er kwam gom B behalve en de bomba rdementspauze werd d«H* de Amerikanen weer beëindigd, want het noordelijke bewind maakte maar al te graag van deze pauze mogelijk het offensief U indruk bleef dus over hierom alleen te doen wi tetekar wordende waarschu- hgsa op geweldigs energieke te de wwto ton nkten te ver- de ventoss* staten terug te eten <4tera kmwMai dit aldoao- «•ken. Tapen produceerde te ■a ten steal; m ito haaide n Mhktte van n miljoen staal md in< an Bians is de staal- -J miljoen ton. Dit to aan onaa- MMk atoaUa groet mot een overwMdl- g^temgSL Ooft satf. maar dit is roofbouw op de gemeenschap, waardoor een goede sociale voorziening onsociaal wordt uitgebuit. Geachiedt dit op grote schaal, dan ondergraaft het de wel vaart en is aan schade voor allen gezame- lijk. De Amertksanse volwassenen blijken dit te begrijpen en voldoende vaderlands liefde te bezitten om een energieke aanpak te prefereren. Een hard leven Op Alaska, de hoog in het noorden gelegen - ---- extra-staat van de Verenigde Staten, is majoor SaUal. Jakoet waren de laatsten. het klimaat bar en bet leven hard. De voornaamste bron van inkomsten van de hier levende Indianen, Eskimo's en Ale- oeten is de zalmvangst. Maar 1W7 was voor de mensen een slecht jaar. In plaats van de «4 miljoen zalmen, die men in IBM ving, waren net er nu maar 24 miljoen, hetgeen betekent dat de inkomsten dalen tot een vijfde deel van het normale. Da ervaring van eeuwen leert, dat de zalm steeds een wereldreis van 5 jaar maakt, hetgeen betekent, dat Alaska steeds na 3 goede zalmjaren er twee slecht te moeten doormaken. Ook 1968 zal slecht zijn. De Japanse visserij heeft nu een gunstig jaar. In -Alaska moet de regering bijspringen om de mensen aan het nodige te helpen. Hoe het komt, dat de zalm met zulk* een onverstoorbaar instinct geslacht na ge slacht dezelfde zeereizen maakt, is een van die natuurraadselen, die de studie van de natuur mooi maken. Japaws awtplaailag Japan, dat- een halve eeuw geleden al zijn anergte zette op bet verkrijgen van een machtig leger en een sterke vloot, heeft na het verliezen van de tweede wereldoorlog de koers duchtig gewijzigd an besteedt nu al zijn niet geringe energie aan handel en Industrie. Het jongste staal tje van deze succesrijke veldtocht levert de statistiek van de eerste drie kwartalen van over de autoproductle. Er werden in Japan 2426.767 auto’s gemaakt, 36,7 maar dan in dezelfde periode van IBM! Hiermee klom Japan op tot de tweede plaats op de wereldranglijst en verdrong West-Duitsland, dat in dia periode 1.823.000 autcXs maakte. Alleen Amerika produceer de er meer dan Japan. Maar als Japan met hetzelfde tempo doorgaat verdringt *t ook Amerika en wordt de grootste auto producent van da wereld. Een en ander legt aan de westerse staten vele en drin gende vragan voor. Batangrijker dan *t opsouperen van da welvaart to de vraag, hoe de welvaart te behouden; en dit kan alleen ato de handel en industrie in de coocurrentiastrtjd kunnen staande blijven. Daarbij hebben ook de werknemere het hengels belang. Niet hot loon van vandaag maar het toon van aaorgen to de hoof d- kwastte. Maan el KeMr Utt Atatan vernemen wtj, dat op 31 ja nuari JL de Franee ocrlogahaven Men el Kater in Algerije oCftctoel aan de Alge- rjjnas aaartne werd overgedragen. Krach- tena het verdrag van Brian mochten de Fkeeoan deee beate tet 1977 (it jaar dee) hiftvon Babaadhate maar Partje gaf gehoor aan da Algartjube woneen om roede thans de beate te antndmsn. De laatste dri» FraeMO beten veeteoktoen, de Franse vlag word gestreken an ep 1 februari trok de Tegelijk keerden elf krijgsgevangenen Is- raeil uit Egypte terug. Deee kwestie is dus de vrereld uit De Egyptische militai ren weren opvallend gedrukt'bij hun re patriëring; ae tsaren niet erg tevreden met de lange duur van hun gevengeschap en waren anderzijds nogal bekommerd over de vraag, met name de officieren onder hen, welke verantwoording van de neder laag In Egypte van ben gevraagd zou wor den eventueel. Het is in de wereld nu eenmaal zo, dat een ongeluk zelden alleen komt on na zulk een lange afwezigheid de anderen de afwezigen mogelijk tot „zondabokken** hebben gemaakt Het noordelijk halfrond heeft zijn groot ste telescoop te Mount Palomar in de USA voor toet zuidelijke halfrond wordt thans de grootste gebouwd te Coonabarabrsn in Australil. De bouw zal in 1873 voltooid moeten zijn; bet geheel wordt een prach tige aanvrinst voor de wetenschapsbe oefening in Australië. Aanpak Een goed bewijs van de elasticiteit der Amerikaanse bevolking ia, dat zoveel vol wassenen naar de avondscholen gaan, nl. in totaal ruim M miljoen, in aantal nog meer dan er kinderen op de dagscholen gaan. Inderdaad is dit de beste bestrij ding van de werkloosheid, die door de WuTEartet moat alias doen wat mogelijk is om in een landse zee wel zeer gemakkelijk gestadig groter wprden. Btafra Een Amerikaanse ploeg van journalisten, die Blafra bezocht, meldt dat de 8'/j mil joen Ibo's in dit land onder leiding van luitenant-generaal Ohukwu allerminst aan het eind van hun Latijn buitenwereld er sinds de kust niet veel meer over. Na het verlies van de normale hoofdstad Enugu werd Port Harcourt In de jungle hun boofdstad en hier in het binnenland hebben de Ibo’s zich duchtig verschanst. Ze voelen ook niets voor een beschikking, want deze vertrouwen ze niet; er werden nl. elders in het land reeds ruim 30.000 van ben zonder meer vermoord. Voedsel hebben ze genoeg door eigen teelt Wapens en medi cijnen komen elke nacht per vliegtuig, meest uit Lissabon. Nigeria beeft Rus sische wapens. Typisch is, dat de Russen, die graag aan de zijde van een „bevrij- limgsfront’’ staan, hier ingevolge bun pro- Arablsche houding aan kant van de me rendeels» mohammedaanse Haussa's staan. De vrijheidsstrijd van de Ibo's kan men niet onsympathiek noemen, want ze heb ben nooit vrijwillig tot Nlgeri* behoord en de gedwongen samenleving hier was een mislukking. Oaakeer Vaticaanse mededelingen wijzen erop, dat er ta de contemplatieve kloosters van de kerk een opmerkelijke verandering plaats vindt De Trappisten en de Carmelieten hebben in de laatste tijd niet meer dan de helft van het aantal, dat na de tweede wereldoorlog de stille rust zocht. De hoofd oorzaak is niet oen inzinking van het geloof, doch de 1 van paus Johannes alsmede de besluiten van het Tweede Va ticaanse concilie waarin sterk de nadruk werd gelegd op de houding van de kerk --L- jegens en In de wereld. Dit had tot gevolg *ionder de contemplatieve orden de g*B Ml Boumedienne. De --vW bewapening aan Al- aitei toaa aaaeh* la de Mlddel- gebrulk om zo snel te bevoorraden. De ,dat het eigenlijk --zolang dit het geval te baat alle gepraat over vrede niet genoeg om van woorden tot daden te komen. De Russen doen het omgekeerd; deze zijn pover in woorden, maar zorgen met de daad, dat de nieuwste en sterkste wapenen in handen van hun communis tische vrienden komen. China zou dit ook wel willen doen, maar kan het niet; het bezit niet zoveel wapenen, dat het in zulk een strijd veel kan helpen.De Russen ma ken hiervan slim gebruik, om aan de Ari- atlscbe communistische groepen duidelijk te maken, dat ze tn de eerste plaats Rus miljard* voor over heeft om vrienden te helpen. Deze politiek is beslist slim sn wordt bo vendien thuis niet gehinderd door sena toren en andere volksvertegenwoordiger», die telkens zoeken hoe ze hun leider* een stok tussen de benen kunnen steken. De Russische politieke leerschool Is eigenlijk zeer eenvoudig en kan door volgzame geesten gemakkelijk worden gevolgd, de kunst te altoen om te leren boe volgzaam te blijven want oppositie wordt niet ge duld. Zonder dat de Russen veel riskeren behalve dan enig» slordig» miljarden roebels, krijgen ze in heel Azid een sterke invloed, zelfs in China. En ze bezorgen Amerika enorm veel moeilijkheden zonder dat ze zelf behoeven te vechten. Daarvan biedt Noord-Korea weer oen beeld; dit land dat het Amerikaanse marineschip, en bemanning nog vast houdt dreigt met een hernieuwing van de Kore aanse oorlog en Zuid-Korea bereidt zich hierop voor. Amerika behandelt het inci dent met de Pueblo zeer voorzichtig en doet alles om een tweede Aziatisch front te voorkomen. Of het lukt is een tweede vraag. De Russen zijn ook hier zeker niet buitenspel; de Amerikanen Heten oorlogs schepen voor de kust van Noord-Korea paraderen; het duurde maar kort of er verscheen ook Russische oorlogsschepen. Zowel Peking als Hanoi zouden het zeer toejuichen als Noord-Korea Zuid-Korea aanviel en de Amerikanen dwong ook hier te strijden. China respecteert niettegenstaande alle (thans pauzerende) anti-Russische politiek de Aziatische taktiek van Moskou bijzon der. Laat ons inmiddels niet vergeten, dat in Vietnam de burgerbevolking nog meer te lijden heeft dan de militairen. Men spreekt van een 300.000 dakloos geworden mensen van 6000 pestgevallen, een epidemie die door de snel vermenigvuldigende ratten wordt verbreid, van tal van andere ziek ten waaraan niet genoeg kan worden ge- daan, van doden, verwilderden, wanho- pigen, enz. ellenden zonder tal. De 1 ze wereld schept veel ellenden. EuropF 'u Keren we van da tragische strijd in Azië naar Europa terug, dan valt te memoreren, dat de Westduitse minister van buiten landse zaken Willy Brand tegenover Frankrijk geen beste beurt maakte. Wel trok Itet Duitse persbureau, dat een voor Parijs onaangenaam verslag van een rede van Brandt gaf, dit verslag in, maar er bleef toch Tiog wel feta over van de onaangenaamheid. Voor de vriendachaps- conferenUe van de Westduitse en de Fran se leiding te Parijs was dit geen diploma tiek gunstig begin. Te Boedapest zal een communistisch con gres worden gehouden. Reeds hebben de communistische partijen uit <8 landen de uitnodiging aanvaard. China en Albanië hebben geweigerd, enkele ander* landen zuilen geen delegatie zenden; maar de overgrote meerderheid van de commu nistische wereld zal te Boedapest toch wel aanwezig zijn. En premier Wilson van Engeland bracht een bezoek aan Amerika om met pre sident Johnson te praten. Voor kort was Wilson voor beraad in Moskou, waar men het bezoek vrij nonchalant behandelde; te Washington was men wel wat vriendelij ker, maar men Het de Brit gevoelen, wat ook Moskou hem duidelijk maakte dat er voor beraad (met „lege handen”) geen reden was en Wilson gerust thuis had kunnen blijven. Dat ia ook zo; Engeland, dat verteld zo enorm te moeten bezuini gen en allerlei posities te moeten prijs geven, verkeert niet in de positie om de twee grootmachten van de wereld raad te gaan geven, die ze trouwens ook niet van hem vragen, te minder daar Amerika allee behalve blij te met de Britse terugtocht uit het verre oosten. automatisering kan ontstaan, niet buitenspel wil geraken Wd, die meer speciale kennis vraagt, zich deze eigen te maken. Het te wel gemakke lijk om bij werkloosheid de uitkering rus tig te toucheren en eventueel stilletjes er nog wat bepaalde karweitje* bij te voegen Japan minder loon dan in de westerse zijn geringer. Maar de vakbonden houden 'gebroken voor: Vergroot de ex- toe meer ge dele opdrijft, hoe toon wordt en uw sociale voor- mede met het ge- jewei kt wordt dan barder zelfs dan in alle aanwezige vliegtuigen toü1^ gevonden. Dat wu zeggen.' we nwetan onze indrukken op algen wonHMantngon en onderzoekingen gronden voerwvor dnt mogelijk te. In aovor to onze oenetwta dat de strijd in Vietnam nog lang ate* to bw- slist, dat de communisten sterker Mja doe Amerika varwantotoe a* de* td* toe* juiste. Want de Zuldvietnamezen laten in de laatst* tijd graag uitkomen, dat ze ook ecM meedoen, wat in Amerika sterk in dus om in groot aantal ie amêuvolen," aL thans op papier. Trouweaa, do offletel* cijfer* van Hanoi aangaande de verliaaan -- overtreffen. De waarheid, waarvan zegd wordt, dat deze pleegt „h den” te liggen, schijnt voorla ander* te liggen, waar ae Bever hoe de export kan worden opgevoerd en de concurrentiekracht kan worden behou den. Inderdaad heeft de werknemer in landen en ook zijn sociale voorzieningen eken voor: Vergroot de ex- meer ge Van deae leer te in Japan jong en euS doordrongen, volg, detjse harder Amerika.^^oort»1 beeft aÜes wat hiertoe dienstig te de voorkeur boven welvaarta- genietingwx met iwme het onderwijs. De mg ven toet ooderwljs voor, to B laar! Men te overtuigd ran kennis toename van difttiviteil beduidt en heeft hiervoor doe het geld beschikbaar. Het hele volk te eensgezind aan de economi sche veroverlngsveidtocht van de hele wereld bezig; deze opmar* is reeds ver gevorderd en verovert land na land. De Imperialistische expansie van Japan is J na de .tweede wereldoorlog voorlopig be ëindigd. Japan verwacht de winst niet meer van de wapenen doch van de econo mie. Maar de geest is dezelfde. Men kan verwachten, dat niettemin ook da wapens op de duur niet zullen ontbreken. Een grootmacht in deze wereld (wat Japan economisch reeds is) streeft naar beveili ging van de behaalde winst en kan dit in ons* niet vreedzame wereld niet ver waarlozen. China dringt op. Naarmate er bedreiging»" groeien zal ook Japan geld gaan besteden aan leger, vloot en lucht macht Het aal wel moeten, al staat de ei* van de bewapening voorlopig In Japan op de achtergrond. De fata morgana van ont wapeningsconferentie* plegen regelmatig over te gaan In verhoogde defensiebe grotingen. En Japan volgt deze koers. Keizer Wilhelm sprak in zijn dagen sens van het gel* gevaar. Dit gele gevaar te thans minder geharnast d. i toen, maar werkt veel harder. In de wapenen is het westen sterker, in de economische strijd te Japan sterker en wordt ieder jaar met een geweldig tempo nog sterker. Dit in te zien schept plichten, plichten van zelfbe houd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14