PARAPLUHUIS I I ’t Voorjaar brengt veel nieaws indetassenmode! flurgprli/ke frfanb LEVENSKUNST BINNEN 4 MUREN SINKE- DE GRAAG, GOES n „DE BEVELANDER" «1 I r t Ut Om*- r 4 7 l' i' l' P P. P P' P >r Xi Ste AiMdrit^e. fel JP - ’«j J, huishoudelijke hulp 7 - Arendskerke; Albertus jacobus, z.v. E; Meljering en J^ D. Fraanje te Goes^Cat- dê* Leeuw të Kapeïle;’willem Johanne», Z.V. A. de Jager en A. C. Maas te Goes; Jacobus Marlnüs, z.v. J. M. Oggel en K. Torn te Kapelle; Janna Neeltje, d.v. L. Hoekman en M. J. Schouten te Yerseke; Peter, z.Vr J. J. de Pan en A. G. van Zalen te Goes. 1 BEKIJKEN BU: uw- ef. en DE N1JL transporteur». »t a j. i i m idealen an dl. ar graag uttvliegt. maar dia zich mm - t 2.M - - 3 -*■ Ta koop: vertraginga- motoren. 1. da Visser, ’s-Gra- venpolder. Tal 61162-366 BIJ |on- rör Jw i: twee laar goede IH Philip». S- omattc m 4 »o- Mdvr. Duvakot-da Graaf Zomerwag 15 Kloatlnga 01100-78Ó1 de i Aan een >;x>ren straat H. Gom Cormeck i «a-i zetstuk 'voor allo, telefoon palen en elektr zakkenhef- f»r. J Telboek.- 4, 's-Heer -- oiiea-Mi. LANGE VOMTflTRAAT 4J QOU itel ifel Ix- Te koop: z^.a.x was machine, langzaamwaaeer, m. verwarming, vterfcasrt model Radio v. d- Broek. Ktok- straat 1T, Gom 1 4 ts Ud et- Getemd De scholen die sinds onheugelijke tijden de beroemdste en waarschijnlijk met zijn 5940 km lengte ook de langste rivier van de wereld steeds afschilderden als de machtige voedster van het zandige Egypte - --a-j overstroming de lange strook woestijn zullen vanaf dit jaar hui» leerboeken duchtig Aparte modellen. Enorm veel keuze. Passend bij de nieuwe mode. k akai vaaad f «>M w laar vastaf te.M Leaks, bijpassende handerliDiaea val Bs koop: Opal Statioocai en 1 tpUarte gaocosSnór1'óp aardens. Weardekensstreat 51, Blsaallnpe •en groep ouderen, die door een mueotM bouwen bezichtigt. Own ta ^te»lteru*gn £SXi'Xêw\êe beechparty, samen naar de trirtii-. web* M66 MMttfl. Wie ruilt mijn baneden flat ia de Breitnerstraat v. eaogezhsswonlng in Goes? Ariêvva onder na. 8-M bur eau dit bied. -► Te koop:. Mutsaerts Wandelwagentje met voeten zak, model 1M7 f 75,Na 5.00 uur. Trompstraat 15, Goes. bracht een massa organische en minerale stoffen mee, die de visstand op peil bleef houden. Wordt het water arm dan trekken de vissen weg en de visserij, die vooral op grote schaal door Grieken en Israeli wordt uitgeoefend, lijdt grote schade. Maar de winsten door middel van de dam zijn in elk geval voor Egypte groot Daartoe be hoort behalve het genoemde het feit dat de elektricitettsproduktle, die per jaar 1 miljard KWU bedroeg, nu oploopt tot 16,5 miljard per jaar, dat is meer dan Egypte thans behoeft. De Russen maken er ge bruik van om het vroegere slapende dorp Assoean tot een geweldige staalsmidse uit te bouwen, mede ook met een kunst- mestindustrie. Het meer wordt een vls- reservair en aan de oever verrijst een stuk welvaartsstaat, dat Cairo in de scha duw zal stellen. De farao's draaien zich om in hun graf; ze deden dit trouwens reeds letterlijk, doordat een deel van hun gra ven onder water kwam te staan en naar grotere hoogten moest worden opgevijzeld. De veranderingen in het Nljldal zijn en worden ongelooflijk groot. Politiek Het is de knapste zet van de Russische diplomatie na de laatste wereldoorlog om de bouw van deAssoeandam op zich te nemen en hiermee het oude Engeland, dat zo lang de wereldsluizen van de grote scheepvaart, het Suezkanaal, In handen hadden, volledig te verdringen. Engeland heeft er niets meer te vertellen. Rusland nagenoeg alles. Amerika peep tegelijk met Engeland ernaast. De Russen buiten hun voordeel bovendien zeer deskundig uit. Het industriecentrum Assoean is Rus sisch met Russische experts en Russisch geld. In de havens van Alexandria en Port Said liggen Russische oorlogsschepen en een grote Russische vloot bevindt zich in de Middellandse zee. De Arabische wereld rekent heel wat meer met Moskou dan met Londen. Er is heel veel veranderd in de wereld sinds de Assoeandam werd begonnen, zowel in Egypte als ook in het evenwicht van de grote machten in de wereld. Speciale vakantie veer de twens We leven In de eeuw van het kind. De vrouwen zijn geëmancipeerd. Nu is de jeugd aan de beurt. Je hoeft de krant er maar op na te slaan om de bewijzen ervan te zien. Ze willen niet meer aan de hand van hun ouders lopen, de jongens en meis jes van 1968. Ze gaan hun eigen weg, organiseren hun eigen avonden en stip pelen zelf hun toekomst uit. Dat geldt niet in de laatste plaats voor hun vakantle- plannen. De dochters van achttien en de zoon van zeventien voelen er niets voor om met pa en ma in de auto te stappen...» voor een reisje naar Zwitserland of een kampeertochtje naar Italië. Ze willen zelf naar Griekenland, naar de eilanden, naar de Costa Brava. Pa en ma houden re mis schien nog een paar keer onder de duim maar als zé van tieners twens zijn ge worden gaan 'zf hun eigen weg. De jonge mensen tussen de twintig en de dertig dreigen In de toerlstenstroom tus sen de wal en het schip te raken. Voor zover ze werken, beschikken ze over een redelijk vakantiebudget, maar toch de mogelijkheden zijn beperkt. Zij zouden ook wel een fikse vliegreis willen maken. Het is juist deze categorie, die vllegmln- ded is, zegt de heer van Thiel van een Eindhoven» reisbureau, die plannen heeft 'uitgewerkt om aan de verlangens van deze grote groep op vakantiebelusten tegemoet te komen. Maar, zo voegt hjj eraan toe, het vervelende Is, dat ze zicht niet altijd op h.un gemak voelen tussen de. gezel- schappen die wij vervoeren. Bij excursies en ook in de hotels voelen ze zich vaak eenzaam en verlaten en het zelfde geldt voor ouderen In zo’n gezel schap. Oud en jong gaan nu eenmaal niet samen. Ze hebben hun eigen wensen voor zo'n vakantie en ze hebben hun eigen ge dachten ook. Daarom start het reisbureau in de ko mende zomer mét speciale twenrelzen. Jongelui tussen de twintig en dertig kun nen ervoor Inschrijven. Ze weten dan, dat ze „onder elkaar" zijn. Als bestemmingen zijn gekozen: Spanje, de Costa Brava, en de Costa del Sol, Majorca. Griekenland, Itallë(Alassio) en natuurlijk Bulgarije, dat Immers eens iets geheel anders Is, voor al door de excurstemogelijkheden naar Rusland en Turkije. Het worden geen extra goedkope reizen. Dat is niet de bedoeling om de een voudige reden, dat deze groep beslist niet met minder comfort genoegen neemt dan de ouderen. Integendeel, ze willen meer. En dat krijgen ze dan ook Iedere deel nemer aan zo’n twen-reis krijgt een club- kaart, waarop hij reductie krijgt btj het bezoeken van nachtclubs, skelterbanen, musea en alles wat meer zijn belangstel ling heeft als hij eenmaal op de plaats van bestemming 1» aangekomen. Boven dien logeren de klanten van het reis bureau in speciale hotels, waar ze ook al weer onder elkaar zijn. Ze krijgen hier gezelschap van bekende beatbandjee en andere jonge artiesten, die uit Nederland mee vliegen, en die als anlge taak krij gen, de avonden aangenaam te maken. Door de artiesten in dezelfde hotels onder te brengen en met dezelfde vliegtuigen te vervoeren, hopen de erge nl ante» en een band te scheppen tussen publiek en arties ten, hetgeen de stemming in groap alleen maar ten geeda kan kooMn. In december organiseerde het EtndhovenM reisbureau een cursus voor reialstdetcrz. Op een oproep kwamen enkele honderden aanvragen binnen. Middels oen man werd een selectie toegepast. De *1100100 gaan waarschijnlijk Ingezet worden voor do twen-rateen. Want van hen woordt om grotere creativiteit gevraagd. Zij willen niet kunnen Volstaan met het afwerisen van de normale programma’s van eaeaur- »io« e-d., die van te voren rijn vaatgeetoM, maar ze moeten een eigen sfeer trees on voor de longeron. Zonder la de sCoar vm de jeugdverenigingen en jeugdherbesgM te vervallen - die hebben Irwn tea eigen publiek - zullen de dwaze, dte als boetes optreden toch om «malle iwi programma zien samen te stellen BmsM yw* aan bet organiserM vm barbecu’a, het in elkaar 1ÉMII 11 la vm bet organiseren van sport wedstrijden nachtzwempartfjan M BOOM maar op. Uiteraard hangt voel van hun tanteriee af en „van die vm de groep. Dit wordt oen geheel nieuwe vorm vm jeugdtoerlsme. Toerisme, aangepast aan de idealM on verlangens van de jonge moms, die ar graag uttvliogt, maar die rich MM rite vaak opgelaten voelt temiddM vm -z wandelt of oude Det aal ook hij i -► Verhuur v. Volkswagen- busjee en luxe VWs P. Kllppel, Van Goghstraat 46, Goes. Tel. 61160-6006. koop: te hands TV- LB H M Balg». 40 can m V aan, vetentetnatlorii Broek, Ktekstr. met het slib dat ieder jaar in de grote overstroming de lange strook woestijn langs de rivier tot akkers vervormde, zullen vanaf dit jaar hun leerboeken duchtig moeten herzien, want de Nljl is getemd, de jaarlijkse vloed komt niet meer en de toestand in Egypte verandert to taal. De Assoeandam, die het volgend jaar gehAl gereed zal zijn, Is reeds in werking, de vloed die ieder jaar 130 miljard kubieke meter water extra over Egypte uitstortte, is er voor de laatste keer geweest en blijft nu rustig staan In het grote meer van 500 km lengte en 130 meter diepte bij de Assoeandam (het heet het Nassermeer) het water wordt daar tappelings al naar behoefte en gedresseerd door kanalen, sloten en greppels overal, waar men het brengen kan, mechanisch geleverd. Soe dan krijgt er 2 miljoen hectare akkers bij, Egypte 1 miljoen. De veranderingen zijn bepaald revolu tionair. Het Nijlslib zakt nu weg in het Nateermeer en de boeren, die duizenden jaren lang op de jaarlijkse vloed met het slib rekenden én wier geschiedenis ver weven ig met verhalen en mythen over „goede” en „slechte” Nljljaren, voelen zich plotseling volkomen ontworteld. Het slib komt niet meer, ze moeten op kunstmest overschakelen; en de Nijl heerst niet meer over hun geschiedenis; Ni blijft op con stante hoogte, die te Assoean wordt ge regeld. Ook is het weer bezig te verande ren. Waar het tot dusver eens in de 10 of 20 laar regende, is nu soms door de Invloed van het grote meer het hele Nijl- dal van nevel vervuld en het wonder van regen houdt op een wonder te zijn. de mond van de delta vreest men kwaad gevolg; de jaarlijkse Nijjvloed - -► Woningrull Wie ruilt Md*, v. vm dtt htaA - -> Ts koop: 160 at. 6 1. Cox hoek, Ï.MMing J^bo Wtill slaiInarii aai 7, Nlaae. -► Ta Onderirouwd: Hoogerheide, George Emelte, Mrjaar, Kort- gene en van Hemert, Adriana Antonia. 20 jaar te Goes. Gehaard: Koeman, Pieter Jan, 23 jaar, Driewegen en Bouten», Dlna, 20 jaar te Goes; Strik- werda, Onne, 26 jaar, Emmen en Klap, Antoinette Martina, tl jaar te Goes. Suzanna, d.v. J. Hollebyandse en J. Corrd te ’s-Héer Arendskerke; Catharina, d.v. J. Hollebrandse en J. Corré te ’s-Heer de Schipper, Jacobus Adiiaan, weken. Arendskerke; Albertus jacobus, z.v. E BHland-Bath; Wisse. Izaik Jacob, 54 jaar Meljering en J. D. Fraanje te Goes; Cat- ev. A. J. P. Zegen te ’a-Heer Arendaker- harina Maria, d.v. W. M Klvits en A- Ns ke; Smith, John, 61 jaar ev. B. A. Moeeel *-*--te Kloetinge; Tramper, Jan. 66 jaar, ev. C. Smit te Krabbendljke; Schouwenaar, Apolonla, 66 jaar, ev. J. Oudeman te Wemeldlnge; Feenstra, Masdke, 61 jaar, wed. v. J. Roeloven te Goes; Munter, Jas per Hendrik, 42 jaar ev. J. Begthel te Wis senkerke. LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj - - V'. Gevraagd o r -► TW Koop; uw» WW voor de morgenuren of rekken, fferpomp. teugen- voor wbgk. Ta koop: kar met vee- Bnrgeriuke Stand. Tijdvak 14 Vm 2»-2-’6» Geboren: te ’s-Hëer Arendskerke; Catharina, d-v. Lanse Vorststraat 8 - Tal. 6M1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13