Unieke aanbiedingen van no voor 09,50 nu voor 79,50 nu voor 49,50 •<- t nu voor 299,00 nu voor 299,00 -WEEK 29,90 TFMJO ERMERIRS R.Ï. uu 28,00 terug voor uw oud apparaat nu 15,00 terug voor uw oud apparaat nu voor 699,00 nu voor 499,00 19,90 2430 nu voor 139,00 m voor 129,00 RERDEZ-Vm ■et EERGISTERER 1 ffl, J.Jeremiasse 1O AUTO RIJLESSEN 4750 JU en s tamd ■aki LANGE KERKSTRAAT 11-17 GOES TEL. 01100-5855 9pV: I 8 J* WHLANDOr Dooóv Lxuaii 1968 <toor OH de Boar Philips kstelmodsl stofzuiger van 149, Philips handstsel stofzalgsr van 149, Philips driekops scheerapparaat van 85, Philips driekops scheerapparaat van 65,- Philips portable radio van 99,50 Philips koffiezetapparaat van 99,50 Philips combinatie wasmachine Philips haardroger van 69,50 Philips droogtrommel van 599, Philips koekastsn van 368,— J Grenoble UT nuT lekt. I Ko Langs Vorststraat M-58 A V; 3 boeiden tam Ma enkele utiim RRRR nn voor één of twee halve dagen per week, onverschillig welke dag «tori uttel S De JÜ Na A TERLENKA ENTREVIRA A DIVERSE KLEUREN Philips radio van 379.— Ganzepoortstraat 28. GOES „DE CENTRALE kM’p.' >- Gevraagd: WERKSTER B1O0Mtr“‘ -- Wmrt-Dultalcmd Philips televisies met Ned. I en Ned. II nu voor 629,00 “L* «eb,ere?- A1*,nj\.. gr -Nu ja, iets. Ik lust nog wel wat.” .hf- “i* g Ze WM besluiteloos. „Waar wilt u heen?” BUITENLANDS WEEKOVERZICHT Na zm uur 0110S-674 Philips draaitop stofzaigar van 199,M nu voor 189,00 Philips draaitop stofzuigsr van 182,nu voor 149,00 Mth^nX £±2, d!n^r.„bHrad' ”z«n geweest, Anneke? /ietnam had. Ban - den .t 0-0 0 k a fkoeling overigens i- Em po blazen. het rmh mijn nummer te moeten zetten f De SMl mee lane Des tal te u 4 ra - .«"y Suwesu^D Jk breng j( aan. Iet» in i meer te - sportleven zo rustig voortgaat als gewoon- wereld bestaan. Dit*is maar geli doorgaan van het gewone I stand te houden en het ongewone erin tot afkoeling t overigens rondom Grenoble genoeg. De Gees. «t Adrtaanstraat 8, Telefsaa 8645. knar ■stel Wed ANT ■tas ring kaar map •Mi [een enkele kerk?” schudde haar blonde hoofd. i eind stad CAt Am ■and Wat het ee in Wed Hon insta M» slag) Mn bat i»o dort krat stad De spot wat< lege een den zilvi vem Mas bied gerit moe zaak priji doei Frai mee late eeui De trod BROEKEN vwvoco- SM coast izssoe fSJS SOMOMCUMK VWsS DE GROOTSTE COM0INATIL VAN AUTORIJSCHOOl HOUDERS IN NE UERI AND AJp. Aeearaatieluurtoor Helnkenszand Als. venakertasaa Ftaumdortag auto’s, belebondMUke ertfcoloe. Lage rentes. Bij overlijden schuldvrjj. Telefoon 01108426. lijk, alsof er geen grote narigheden in de<^ gelukkig. Het. --J leven te het beste middel om het gewone leven in „i te brengen. Sneeuw en Ijs te er rondom Grenoble genoeg. De sport bloeit T/?O£7iV _i mijn leven mij de kerk de rug doen toekeren htj zelf vast de kerkdrempel niet _j, was hij beleidend lid en ging regelmatig naar de oude kerk in Msrsdsm, zoals hij in zijn eerste levens periode In deze stad sinds zijn prilste jeugd had gedaan. I „Dat te niet best Eis." I „Dat zal wel. maar wet ik doorgemaakt I heb, was ook niet best-, wordt vervolgd I Inmiddels begonnen de Olympische win terspelen in het Franse Grenoble, de mooie Alpenstad van de Dauphlné, waar het spreken de zaak thans in Zuid-Korea In de wapenstilstandcommissie; het zal wel met een sisser aflopen. De vier waterstof bommen, die bij een vliegtuignoodlanding op Groenland terecht kwamen, zijn tn de duistere poolnacht verdwenen en de twee in de Middellandse zee spoorloos verdwe nen duikboten, de Franse Minerve en de Israëlische Dakar wachten op de James Bond, agentOOT, die een kapitaal zou ver dienen als hij dit mysterie oploste. Intussen deed de Britse minister van bui tenlandse zaken een emotioneel beroep op alle partijen om aan de vredesconferen- tietafel plaats te nemen. Nu ja, kwaad kan kan dit nooit. Maar voorbands halen alle partijen de schouders op. Koe sta 1» «roe klei jaar mllj P— voot rijk alle en vooi waz mas Mjn De KUNSTGEBITTBN- BBPAKATIB8 --- Ook gouden tanden in kunstgebit Herenkapsalen H. SCHUSTER, Koningstraat 8, GoesJJ^j ->• Verkoop en reparatie TV dienst verzorgt ook de Ujnwëg M, tel. 7078. demonstratle- w.o. Mielet Philips, ACI-. Unl-Luz was- -1 N.V. Iri uur In West-Duitzland werd de minister van buitenlandse zaken in bet nauw gebrhcht over wat hij in een rede precies over Frankrijk en De Gaulle had gezegd. Brandt staat steeds voor de moeite, dat hij Ame rika, Engeland, de Benelux, Frankrijk en West-Duitsland tevreden moet stellen en te vriend moet houden en dit niet kan doen door te zwijgen; hij moet vele malen praten. Dat is niet gemakkelijk, want als hfj niets zegt houdt hij niemand te vriend. Wij hebben nog steeds verschillende wasmachines, AEG, Candy, Pon en een Uni-1 combinatie. Stroom 1.... Goes, Lange Kerkstr. 11-17, tel. 01100-5855. Na tel. 01105-874. Da voor in zi fö hij: „Hebt U maar geen zik ben niet getrouwd. Ik ben weduwnaar, al jaren." De vrouw kreeg een kleur. „Neemt U me alstublieft niet kwalijk.” „Welnee, het was uw goed recht het me •te vragen.” Om half elf zei hij „Wat doen we 7 Zin in een etentje tot besluit T” u. etentje? Zo laat"’ -- au b<nt waarK.hJJnUjlt de stad, zegt u het maar.” Doch nergens bleek er nog een gelegen heid te zijn, waar men rustig nog wat kon gebruiken, dus verzeilde men in een cafetaria op het Vreeburg. Toen hij be taald had, besliste hij „Ik breng u naar uw huls.” „Ik woon achter Oog in Al. Weet u dat? Vlakbij de Hommel. De laatste bus gaat------ u,„ over een kwartier.” misleid en hiermee nu niet bepaajd bllj- „Ik heb mijn wagen daar staan.” HU wees naar het parkeerterrein." HU bemerkte onmiddellUk haar aarzeling. .Als bang bent, zal ik een taxi voor u aanroepen. Mag ik u mleartilm morgen' nog eens ontmoeten?” „Wilt u dat graag?” .Anders vroeg ik bet niet, juffrouw Dor- gelo.” Ze stonden op het trottoir voor de cafe taria, waar men langzaam begon op te ruimen. Plotseling greep ze zijn arm en trok die door de hare. „Goed, ik ver trouw u, U bent een heer, op de een of nniTnm ■„Hen M Tegen middernacht nam hij afscheid voor hgar huisdbur.' Met de belofte haar om tien uur af te halen. „Maken we er een leuke dag van." De dag werd inderdaad leuk en gezellig, maar eindigde in ben dissonant, doch dal konden noch Els Dorgelo, noch Cor Ber genaar die stralende ochtend weten. Ze reden Brabant in, waar ze in een stil kerkdorpje koffie dronken op een ver warmd terras. Terwijl ze daar zaten ging de hoofdmis uit. Belangstellend keken bei den naar de vele mannen en vrouwen. haar ontslag bad. Een paar maan-* I jter boerde hij. dat Bdlth een klein kantoortje had geteourd .waar m typelee «at De advertentie had hU geleMn. Eo- t doende had ze ongetwUfeld meer vrijheid. Had hij overdag voldoende afleiding door zijn werk en knoopte hij. als bet erg druk was, er *z avonds nog wei eens oen naar uurtjes aan vaat, de weitasin dm vend hU verachrtkkellik. Doch hU was te trots om eigener beweging naar Eva Varsink te gaan. Ze moest maar eens goed be grijpen. dat hU geen kldtoe jongen was. nam^hU*^, M*w^m h^de^Sd Varsink. f Doch in de denker wordende aenanden drang bet steeds duidelijker tot hem door, dat hij de knappe vaouw niet uit zijn gedachten toon zatteit' De verlang Mar haar, ris Heser de hU rich. Ik hankse ge woon naar Eva. Het mankeert er net nog aan, dal ik op tn*n oude dag verttaM wordt Hoe zou het zUn, als je aoto vrouw omhelsde? AM Je üppM op de hare kwam en as haar slanke amen cm le hals legde? Ban vrouw, die waarschUn- lljk fantastisch in de liefde aou rijn. Ben enkele keer ging hU een weekeind de stad uit Mot rijn snelle wagen reed hU ergens heen, op goed geluk A tot hU in een dorp ot stad Têrënhi kwam en op eens genoeg had van hot rijden. Bmtootsi wm al gauw gevonden. Boom ene state hu nog esn avondwandeling door de atzatan. Maar eenmaal in rijn hotelkamer nem de eenzaamheid hem weer in zUn greep. In feite wm bet preetae hetaeide den wanneer hU thuis wee. De avonden op zUn kamer waren pervsrvslmd, eaai en kleurtoon HU had tv. aangeechaft, maar de programma’s bot" matig. Hot gebeurde hU erbU in slaap vtel en ato hU m lan ger of korter tUd wakker schrok, wm hij nUdig op zichzelf. Ook al poon reclame voor de nederlandse tv. Soms ging hU uit in een grote stad. Naar de schouwburg o< de bioscoop. Ben cass eert en ook wei eens esn dancing. Bsn bepaalds schroom, die hU sinds sQa prfl- Ik ga trouwens toch rie jeugd had, waardoor hU vertagsn Ier - nabijheid bevonden, kon hU nooit over winnen. Dan verzamelde h l al zijn moed bU elkaar om naar een vrouw te stappen Op sen zaterdagavond was bij in Utrecht waar hij meende een beschaafde dancing gevonden te hebben. Dear danete hU een - - paar keer met een hoogblonde, vrij knap- „Ik heb ze niet meer gehoord, mevrouw.” I* vrouw. De derde koer vroeg m „Bent Cas_m.---v'-isswziiseixc, ,,A13lC- bllrft, Anneke. Vriéndelijk bedankt. Alt -- ik wel, hoor?” «huls «sas. BIn keer beaocht hij bet jongs paar op oen avond. Edith verwende hem gut allerlei kleinigheden, vroeg belang' «tellend naar het werk, de mrisjee Cantoor. Om pm laat te vertrekfcen met -4e betofte nog eens aan te komen. Doch JE cfiTine bezoek was het gebleven. Hoe- 7 poosje te blijven werken. de£de ze M 'asg Mn 'üs^dliloef, doch dan nen noemen. Deze maakten het inmiddels de Amerikanen lastig-genoeg En er kom" nog meer, wordt thans meegedeeld. Voorts vraagt men zich af. waarom we zo onge- - - -- veer nooit van Zuidvietnamese oorlogsda- Terwijl de wereld, aan het denken werd den horen? Het Amerikaanse legerbericht gezet over de eerste Noord-Vletnamese er reer weinig over en Zuidvietnapte- -=^2ï’ se legerberichten verschijnen hier niet; dat Noord- jg indien de Zuidvietnamezen werkelijk 4“ wel wat meer doen dan suffen, vrij dom. Men zou in d< wereld juist wel graag zien, dat het in naam 700.000 man tellende Zuidvietnamese leger in staat bleek om de Vietcong het land uit te jagen. Met 550.000 man Amerikanen in hun rug en Ameri kaanse wapens iif de hand moest dat toch mogelijk zijn zoals nu, dan 'is de hele situ- atie verziekt. De enige juiste oplossing zou dan zijn de koffers te pakken cn te vertrekken, wat Amerika op zichzelf dol graag zou willen doen, want het verblijf daar is niettegenstaande alle moeite en kosten, alle goed en bloed, tot dusver geen succes. Maar ook dit is voor Amerika niét mdgelijk, want indien het grote en sterke Amerika niet in staat zou blijken om de voortgang van het communisme in Zutd- Oost-Aziê te stuften;—zouden ook de na- buurvolken van Vietnam in minimum van tijd communistisch moeten worden en beschermers hiertegen niet meer tn de wereld kunnen vinden. Laos, Cambodja, Thailand, in de eerste linie, MaleisiC. Sin gapore. de PhillppUnen, Borneo enz. in de tweede linie, tenslotte ook Australië en Japan souden dit wel duchtig merken en het westen zou voor de NATO een be jaardentehuis moeten zoeken. Het commu nisme zou dan eigenlijk were'dmscht num mer één zijn geworden. En dat zouden we in alle vijf werelddelen' terdege erva ren. Dat Amerika, waar men dit alles zeer goed weet, deee weg niet opgast, is duide lijk; en dat we er met deze oorlog nog lang niét rijn ts hélaas even^tu duldel President Johnson heeft bekënd gemaal. dat er geen nieuwe troepen naar Vietnam gaan. Inderdaad, 700.000 Zuidvietnamezen en 560.000 Amerikanen te land plus nog de zee- en luchtmacht moeten toch wel vol doende zijn. De Noordkoreanen, dié een Amerikaans marineschip enterden en opbrachten, be- i sterdaaavond was bU in Utrecht, meMdi oen Jteochaafde dancing paar koer met een hoogblonde, vrU^nap^ -- u hier alleen?” HU knikte. „&i «F* „Net als u. Toevallig, he? Ik verveelde me vanavond, vandaar dat ik hier kwam. Ik had gin om te dansen.” „Misschien was dat met mU ook wel het geval. Mag ik u aan mijn tafel uitno digen wat met me te drinken?" Ze keek hem onderzoekend aan. ,Jk ben erg voorzichtig. Door ervaring. Maar U lijkt me een betrouwbaar gezicht, te heb ben. Goed.” Aan tafel stelde hij zich voor „Berge naar.” Ze drukte zijn uitgestoken hand. „Els Dorgele. U woont zeker .ntet.ta de stad?” HU MMbMe zijh hooftL eindje vai Utrecht. Wat mag ik u aanbieden?” „Mag Ut jus rf'orange nemen? Ik kan slecht tegen ,.holl” HU wenkte de ober en pof de bestelling vrouw tegenoyer hem. Jong was ze”be paald niet Misschien voor in de dertig. - Doch ze had een aantrekkelijk gezicht en kleedde rich goed. Gedurende enige minuten spraken ze over het orkest en de aanwezige mensen, van wie ze er enkele scheen te kennen. Heel onopvallend wees ze: „Die man daar, met dat buikje en dat kalende hoofd riet u ‘tn? Hij heeft een jong meisje bU zich. HU kan haar vader.zijn, maar houdt het al maanden met haar. NatuurlUk is hij getrouwd. Ergens onder Vleuten heeft hij een kast van een huis. HU is direk- heerschap. Mij heeft hij ook al eens aan gesproken. Eer Ik toch met een getrouw de man Ze hield verschrikt op, baar hand voor de mond. Bergenaar begreep haar onmiddellUk. Glimlachend zei I - vrees. Juffrouw, Dat wil zeggen later zat hU naast Eva uit te zijn stomme verbazing waa «e gepikeerd. Jtoals JU Je aanetelt," tel ze zacht, maar op geladen toon, „bmi Je vergeten, dat je de dlrekteurbent?” ■Onxin' hier ia geen standverschil. Er word feest gevierd en men verwacht van mU, dat ik mee doe.” Opnieuw verwonderde 'hij zich over deze •rouw. Br weer bemerkte hU, dat ze Jeloere waa. HU had zin om de vrouw to WH84U. „Ik heb hot niet anders ge leerd vroeger,” antwoordde hU droog. „Is er nog verschil in Doch hierop meende Eva Varsink het antwoord schuldig te moeten blijven. Bo- vendiM nam m al époedlg afscheid. „Ik hT ,on<e k|nderen thuis," veront schuldigde ze rich bij het bruidspaar, ”en al heb cm oppas, ik wil het niet te laat maken, hè?” Bergenaar stood ..Ik breng je anders wel een taxi nemen 1 met opgetrokken wenk- „Dan kun JU blUven." M Je weg. Eva.” HU keek haar x 1 rijn toon weerhield haar nog moer te «eggen on zwijgend verlieten ze Bltftata Ontsloot hU de wagen en maakte waarna de vrouw in- Mptfe raj aloot de deur achter haar en Wy y wagen heen, waarna hij even- OOM imtapta. Even later reed de wagen V? maakten ze een paar neu trale opmerkingen over het feest en bet Jonge po*r. BU haar huis hielp hU haar qry* wagen. Ze zei: „HarteMjk uMfc voor de aaoeite. Ge maar gauw jy, kun Je weer verder feest Béritesmar schudde zUn hoofd, „ik ga •J^teMnaar binnen. Ik wil wet met Varbaztnj te* het gericht van de vrouw. »NU M«? Het is over Henen.” Ze keek op haar horloge. kwartiertje. F_ w niet meer terug near de zoal. Het plezi, te te voor mU aL” 8en>on Hepra se het pad Mar de achter- w*’ rieutel opende. "Xy^r«.Ol?Üeuw keek hem aan. meteen wel vertellen.” y? kwam overeind, toen het dat wakker schrok, was~Mj voor de nederlandse tv. de_schouwburg o< de bioecóop. Ben bepaalde schroom, die NJ sinds zUn prU- _r hU verlegen was. wanneer te vrouwen zich tn zUn nabijheid bevonden, kost hU nooit over winnen. Dan verzamelde h l al sijn moed en haar ten dans te vragen. jassen het plein opkwamen. Enkelen ver dwenen meteen in het café schuin tegen over de kerk. Sommigen bleven even staan praten en lachen, waarna ze leder een andere kant uitgingen. Bergenaar vroeg toeloopt: „Behoor je tot geen en‘ ■Mmm stonden. Een enkele keer vroeg Ete Dorgelo een aantal teleurstellingen in hebben De gebeurtenissen in Vietnam waren in de verlopen dagen allerminst opwekkend. gezet over de eerste Noord-Vietnamese concessie in de richting van vredesonder handelingen werd net krachtigste Vietnamese offensief voorbereid deeltelijk reeds uitgevoerd. Erger nog is, dat terwijl de Amerikaanse gezant in Saigon, Ellsworth Bunker en de Ameri kaanse opperbevelhebber, generaal West moreland. nadrukkelijk aan Washington en de hele wereld meedeelden, dat de kracht van de Vietcong gebroken was en -- de toestand militair als ^bevredigend kunnen enal.in.ri „diejjren nog dingen moest worden beschouwd, de Vietcong en Noord-Vietnam met de daad aantonen dat de genoemde heren hun eigen rege ring en volk en de hele wereld met een niet' gerechtvaardigd optimisme hebben r _a S-_U k-144 pan van grote bekwaamheid afleggen; mmers, een niet gerechtvaardigd optimis me doet altijd kwaad en kan nooit enig nut hebben. En wat het ergste is, wat zal de toekomst van Zuid-Vietnam zUn? Ter wijl Amerika in de bres strijdt voor de toekomst van de Zuidvietnamese demo cratie, stelt de jongste reeks van gebeur tenissen de ernstige vraag, wie in Zuid- Vietnam de meerderheid heeft, de Viet cong of de regering-Van Thleu - Ky? De Amerikanen Immers kunnen en willen niet altijd blUven. Als na hun vertrek te Saigon een regering zetelt van de Vietcong, die met Noord-Vietnam een fusie aangsaat, hadden de 550.000 Amerikanen beter thuis kunnen blijven en is goed en bloed van Amerika in Zuid-Oost-Azië vergeefs ge geven. Met deze en nog veel dergelijke vragen houdt niet alleen president John son, maar heel Amerika zich bezig en men vindt de oplossing nog nlgt De gevechten schijnen een niet al te grote ontvang te hebben gehad, want als de opgegeven verliescijfers. 300 Amerikaanse, 800 Zuid- vietnamesc en 12.000 vljandelijke gesneu velden. fngerekend de verwonden en ver misten, ongeveer juist zijn, dan vloeit er uit voort, dat er geen sprake was van een uaui uaar oe veie mannen en vrouwen, emodeme veldslag, doch van talloos vele alsmede de kinderen, die in hun dikke "kleine gevechten met wat men van de te- jassen het plein opkwamen. Enkelen ver- genpartU zelfmoordcommando's zou kun- -► Te koop: z.gui.n. TV-tafel wegens verandering, verrtj- Kruliilngen. -► Om volautomatisch wassen biedt Hoever modellen vanaf f 898,En dan krijgt U bij ons heel 1 voor uw oude machine terug. Onze eigen service- wa- Fa. van Driel, Kloetinge, Pa- teraansluiting. Hoover-dea ler Jac. J. Sandee, Kapelle teur vgn een fabriek. Een oergevaarUjk Vrouw van mtjn vriend. Maar persoonlijk toag ik je ook graag. Je zult dat wel ge- imerkt hebben, lij Zei vanavond, na die •toelendans „Zoals JU Je aanstelde Tk merkte, dat een paar mensen in onze «abUheid dit hoorden. Nu vraag ik me •L wat meer mijn reputatie als direkteur kan schaden: het blote feit, dat tk Edith op een bruiloftsfeest zoende, of Jouw uit lating. De weet niet, of je Nico ook zo adelde, maar tk ben zelfs geen fa- I van je. Ik ben me ar nog immer van bewust, dat ik me aanstelde.” verschillen we tn dit opzicht van Misschien te het maar goed, dat bent gebleven. Als je teveel ge- ker aanstellen dan je al deed.” «Dank -je wel. Deze laatste opmerking bewijst wel, dat je me nog lang niet kent. Ik zal nooit, onder geen enkele om standigheid teveel drinken, dat ligt niet in m*n aard. Overigens meen ik mezelf voldoende te kennen en onder korttrole te hebben om te weten, wat ik op een bruiloft wel kan doen en wat niet. Nog maals: ik ben me er niet van bewust, dat ik me gek aanstelde." laten we er alsjeblieft geen dogma van maken Ik meende goed te doen je te waarschuwen, maar als je daardoor ge pikeerd bent, bied ik je mijn excuses aan. Ik deed het uit bestwil.” -Dat heb ik ook aangenomen. Eva. Maar fle ben drie en veertig. bUna vier/ en veertig. Ik kan zo’n beetje m'n eigen boontjes doppen.” yOké,_ daar houden we het dan op. Nog Haar stem klonk scherp. HU begreep, dat dit een geintje was: Schiet op. Vrij koel ■am hij afscheid. Maar op zijn kamer, die schuin tegenover het hotel lag, waar ----- de bruiloft van Edith en Tonnie werd andere wijze voel Ik dat.” gevierd, hoorde hij nóg lange tUd het gejuich en gelach, de muziek en de zang, op deze avond had ik me zo ver- ■eupd/' mompelde hU. naar de zoldering Sinds deze bewogen trouwdag ontstond V een verkoeling in de verhouding tus- •en de bewoonster van de villa naast de drukkerij en direkteur Bergenaar. Eva nodigde hem niet meer uit en hij was te trots om uit zichzelf naar dé woning te gaan. Al wist hij. dat ze waarschijnlUk geen bezwaar zou hebben, als hij eens op «en zondagmiddag aankwam. ■U maakte zichzelf wijs, dat het hem niets Bon schelen. Overdag had hij zijn werk, gkat zijn volle aandacht opeiste. Maar bij kon het niet zo druk hebben of ’s-mor- gens maakte hij zijn rondwandeling door de drukkerij, zetterij, binderij, daarbij «ven kijkend door het raampje van het «fgeschoten vertrek, waar de zes set- Cj’ayn’rita voorman Harmete, hóe óf hst „Nee. Van_huïs uit ben ik hervormd, pna*z paar «goon^vond' È<Üth vvrwMde'baê> «ari U— -- gtelland naar bet werk, de mrisjea kantoor. Om «M laat te vertrekken^ ïne bMciTwashet gebleven. Hoe wel Edith aanvankelijk besloten^had^nog «en pnar^dagim voor tater huwelijk mee, 4' zocht in haar portemonnaie. blieft, Anneke. Vriendelijl ik je weer nodig heb, bel f «zóM, mevrouw.” Toen het meisje vertrokken was, legde ze uit: „Dochter van m’n werkster. Ze *tudeert Uien- ze wil naar het bui- tenland.” HU ring achteloos ritten, zonder te ant woorden. „Zal ik een kop koffie klaarmaken?” Hij wuifde met zUn hand. „Dank Je, heel vrlendeUjk, maar ik heb vanavond van allM gehad-M raZo je wflL En wet, heb je op Je hartf’ nfeSgopzW- 7é verzorging qs mijn ziek te, toen we samen In Zeeland «varen Je adviezen van tUd tot Ujd, die dikwijte waardevol zUn alles tezamen was je ■so sen heel goede steun. Maar dit houdt niet tai, dat Ik je anders woorden: ik sta niet onder cura- tóle." De vrouw zette grote ogen op. Zonder baar blik van hem af te wenden, zakte «e In een stoel tegenover hem. Ik be grijp er niets van. Wat bedoel Je eigen- -Het zUn kleinigheden. Eva. Maar zoals Je me vanavond óp het feest meende op .Dat Was niet aardig «AbT. men^r te beledigd I” —t.aet dat meneer er maar af. En beledigd ben ik niet Ik acht je hoog, om meer dan 4én reden. Eén daarvan is: je was dt ik je ook graag. Je zult dat wel ge-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8