Fa J. F. Casteleyn Zoon BAAYENS Jl 1 Fabery de Jonge afwezig I «VA - TERLENKA NU 54,95 woning J. H. Stam LECTRA’ V RU 65- Profiteered van dit voordeel PHILISHAVE 20-inruil premie Ue Stoffen Speciaalzaak Ue nieuwste MARWITZ bril H ?mUSHAÏE PHILISHAVE of 02 „DE BEVELANDER" Donderdag 8 februari 1968 Vauxhall Bedford Gebruikte automobielen Heel modern Heel apart 4 UNI Do m 01100-7086 wiewMei 121 .ALLES VOOR BABY’ GROOT BRITT ANNIE BUITENLANDS W] :ov] VIVA-TERLENKA 150 breed f 13.90 per meter I w 3 De alom bekende en gewaardeerde Viva-Terlenka is er weer, in vele fantastische en gloednieuwe kleuren voor leuke pakjes en japonnen Woonhuis te Wissenkerke Woonhuis te Kortgene 4 4 4 4 Adverf woon» o Vo met ZEISS ontspieg«ld« glazen De meest volmaakte bril Ult Fa. Got Voc Telt b.g. Gin Tandarts tev KUI i*eoe< DE SPECIAALZAAK voor bw BRIL »e»eoeooeoooeooo»eeoofoeooooooooooe' Tandtechnicus «I. P. A. Rössel afwezig A. F. van Laer (Aparte bruidsstoffen - Gratis knippen - knipadvies) Centrum Zeehmd N.V. OW. Vssxtal oa Bodford dealer veer Walcheren, Noord- ea ZoM Besel—d. En binnenlands 1 Poriox ingsrinycn D«EEG Geen wereldrijk meer Inrril Mldden-OoBtBn bouwland USA In de Verenigde Staten is Robert Mac- Namara, die zoveel jaren het beroemde Pentagon, het Amerikaanse ministerie van defensie, heeft geleid, naar de we- reldbank overgegaan en opgevolgd door Clark Clifford. Openbare verkoping Engelse gewoonten Het moet mislopen kinder* en wandelwagens Vietnam i Te keep gevraagd: Omgeving Goes Maandag 12 februari 9. qo»» te en aanvaarden. Stroom van gen rijn, tel. 01108-837. hi< laai Voo •f MM voor ow dene- of feestavond eooe >oe|iiH|or, JUWELIERS 5"»D5IB34 Hnaa Lespee ee Za. Gaaa, Laaga Vorststraat M. TaWaaa 01100—M70 C. J. Goedhals, notaris COKSTENS- VEKSCHUKEN koopt mst ca 1500 m2 grond, eventueel met echuur, geschikt voor transportbedrijf. M. Loeve Gerechtsdeurwaarder worden; en dat dat ook de i hierop Ook wordt de Per- leterseln aldaar ver- «elukkig. Hij mist de nodige bekwaam heid. KAPELLE-BIEZEUNGE Te koop vrijstaand woninkje met 1370 m2 grond. met aardbeien een overkoepelende organisatie, het Trade Union Congress (TUC). Als in Dultaiaad - - jbriek lootsonderhandaUn- het dit met 1 organisatie, i Britse autofa- vakbondan oa- man- IM. ZAAN8E KLOKKEN In noten-, eiken- of taakuit voering. Massief koperen vsr- aiering. 3-Daags belslagwork. Divsrse formaten. Pryzen vanaf Lange Voretetraet 2e - GOES Teiefooa 01100:7023 mensen g. maar Uitdoen Iets boven de remmers, wagon i dit een - - - per manente bewoning.* Prijs MM.— Inlichtingen: G TEN VOOSDE. Patijnweg 98, Goes. Telefoon 01100-7807. Grundig bandrecorders 4 sporen f 438,— nu f 380,— Radio v. d. Broek, Goes. I Zonder rieten Uwerzijds kunt U Uw kinderwagen ook in voorkoop bestellen. Slechts dan hebt U voor 100 V» zekerheid Uw droommodel tijdig in huis te hebben. tot f J namens de heer G. Boon te Beplant Kortgene, bij inschrijving te frambozen. Eind maart vrij te '<<x>p aan: het weanhute aset schuurtje Vrije vestiging voor erf en Cula aan de Bern bardstraat 8 te Kertgene. groet 11S a. loei. ged. stof fering en meubilair. Vrij in gebruik te aanvaar den per 1 mei tl Bezichtiging In overleg met INRUIL-flANBOO met drie verende schoolhoofden -• Maandag 12 febr. Dinsdag 13 febr. spreekuur van 8-0.30 uur. Middags geen spreekuur Tandarts te Kruiningen. Zaterdag 18 februari kanaries f 1JM. popjes kleurpopjes prijs naar putter-bastaard mannen 19,- per stuk, parkieten 3<— p.p. Deense bonte, lutlno’s en al bino's p.p., valkpar kieten op kleur 15.— p.p., vogels brengen 3.304.30 uur stationskoffiehute, Stations weg 34, Krabbendijke. Stroom N.V. repareert alle merken wasmachines wij beschikken over een ei gen techn. dienst. Stroom N.V.,- Lange Kerkstr. 11-11, Goes, tel. 01100-5555. ADVERTEERT IN DE BEVELANDER de bewoner tel. 01108-335. Briefjes in te leveren vóór allé 21 februari a.s. bij boven- - tenoemde notaris, alwaar na- Ijetten worden Inge dere inlichtingen te verkrij- Industrieterrein Marconistraat 14 - Goes Telefoon 01100-5002 en 01184-2866 Vertegenwoordiger B. RUK Provincialeweg 6a. 's-Gravenpokfer. Telefoon 01130-405 Brieven onder No, 6-2 bur. van dit blad. ••••••••••eeeesooeeeeeeeeeeeeeoeaeeoei Publieke verkoping te Ovezande Deurwaarder M. LOEVE te Goes zal krachtens rech terlijk bevel op zaterdag 17 februari as., om 9.30 uur v.m. publiek bij opbod en tegen contant geld verkopen op het voormalige bedrijf van de fam. Boonman aan de Oost Lange weg 3 te Ovezande: a. MacMnes oa worktaigaa: o.a. Fordson-Major diesel tractor 40 pk., tractor-cultivator, -ploeg, -schijfegge, ruiterheffer. 2 bandenwagens, cambirdgerol, rolkarren.» diverse ploegen, eggen en andere machines en werk* „Senior” koperen 'ugspuit, div. kleine gereedschappen, enz. Rtroo en bieten: div. partijen stroo, hooi en voeder bieten. c. Beesten: 18 a 3-J. ossen en 8 a 1W -J. stieren. d. Diversen: w.o. dekzeilen, zakken, baaculo, slacht blok, slijpsteen, hooiruiters, draadpalen, dakpannen, voeder en drinkbakken, div. partijen oud ijzer, de mest in de mestput, enz., enz. De verkoop van de beesten zal plm. 11.00 uur aanvangen. BEZICHTIGING: Op vrijdag 16 februari van 2-5 uur p.m._ en zaterdag 17 februari van 8-0.30 uur v.m. GoederenUjaten vanaf 13 febr. verkrijgbaar bij deurw. Loeve. de Volkswagenfabriek gen voert, dort h de IG Metell, de gro briek, moet dan met derhandelen. En al deze vakbonden doen wat goed is in hun eigen ogen met <xa. als gevolg dat Mik van alle stakingen wilde stakingen zijn en de meeat onzinnige de gemeenschap ernstig schadende situ aties ontstaan. Indien Wilson iets wfl bereiken, moet worden Ingegrepen om tot een gezonde vakorganisatie te komen. Dit is noodtoestand nummer één; en laat men deze betijen dan is niet in te rtaa, hoe een oplossing tot stand aal temman komen. Men weet dit in Londas^ maar aanpak van de vakbossdsn is voor tatxuw tert gamsdMMk ligheld te komen, enz. In het binnenland is bet al niet anders. Wilson wil 2.4 miljard dollar be zuinigen, hij moet wel, want ook over december vertoonde de handelsbalans een deficit van 188 miljoen dollar. Het onder wijs moet offers brengen. De gezond heidszorg vereist, dat .de patiënt aan arts en apotheek een eigen bijdrage gaat be talen enz. Het is slechts een begin, want ook een kind in de politiek begrijpt, dat het verlies van de wereldpositie niet met kleine offers in het binnenland kan woo den afgedaan. Integendeel de hoofdoor zaak van het verlies ligt In het binnen land. Deze hoofdoorzaak is de slechte or ganisatie van de vakbonden. In Engeland zjjn een 10 miljoen werknemrs georgani seerd in 881 vakbonden (in West-IMts- land een ongeveer gelijk aantal in 37 vakbonden). Van deze 881 behoren er 1 im drie verende echeerhoofden en tondeuse f 8®. Inruilpremie f 20* JUMBJW - HORLOOEBS - SINOS 1SS4 uw nassrn. as - ibl ssss «om N.V. repareert merken wasmachines wij beschikken over een ei gen techn. dienst. Stroom N.V.. Lange Kerkstr. 11-17, Goes. tel. 01100-5855. II Notaris a 3. Goedhals ie Ko-' M, Westatraat 31, biedt namens Fam de Loo” ,i..-. bij inschrijving te koop aan tuigen, bietensnijmolen, zakkenheffer, het woonhuis met erf e'r tuin aan de Ooststraat 2> te Wiaeenkerke groot 4 2 are. Vnj te aanvaarden op 1 maart na betaling der koor, penningen. Bezichtiging 14 Vm 18 feb> van 8-13 en 18-30 uur en 1 febr. van 8-16 uur. Briefjes in te leveren vóór 31 februari 1888 bij bo vengenoemde notaris, alwaa nadere inlichtingen te ver krijgen zijn. Tel 01108-337 Vauxhall Create. 6 cjrt. 1962 Vauxhall Victor <01 super, met echulfdak 1965 Vauxhall Viva 1964, 1965, 19661967 2 Opel Rekords 2-deura, 1500 on 4-dsurs, 1700 1962 4 Opel Kadetts 1864, 1966, 1967 2 Opel Kadetts stationcars 1966 en 1967 3 Sénca 1000 1965 en 1986 Ford Taunus 17M Super. 4-dsurs 1963 1963 1964 1964 1964 1962 1962 1962 FIssmk lerigg zitdag dinsdag van 10 3 uur. Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand waar U op kunt wachten DE LANDBOUW. Grote Markt 38. Goes -*• Speedwash Delta” Chemisch reinigen: jumper vest f 0,85, rok - pantalon f1,50, colbert - japon f2,25 Bierkade 3. tel. 7338. Goes het zuiden, want een heropenen van het fiuezkanaal voor de scheepvaart, schiet briesen laraCL dat deelneming aan de wordt vrije scheepvaart eist, in het geding zou biwasn, is nog niet aan de orde. Nasser mirt liever de inkomsten van het Kanaal dan dat hij Israël zou erkennen. Maar het is in elk geval een vordering, dat de 15 opgesloten schepen van di verse staten loskomen. Ook de uitwis- selte< jan krijgsgevangenen is op gang ▼atfcaan Lang was Cuba de enige communisti sche staat, die diplomatieke betrekkingen met bet Vaticaan onderhield. Er is thans een tweede bijgekomen, nl. Joegoslavië. Er zullen er nog wel meer gaan volgen. Het communisme is teer zeker niet be zig om christelijk te wórden, maar toont zich minder onverdraagzaam dan tot dusver. Wezt-Duitsland heeft Londen officieel laten weten, dat de Duitse regering, geen bezwaar heeft tegen besprekingen Een der meest tragische consequenties van de dekolonisatieperiode, die na de tweede wereldoorlog Inzette, is, dat het s- geven, op Engelse wereldrijk verdwijnt en 1 over- - - blijvende wereldrijk tot de tweederangs mogendheden afzakt. Engeland, dat eeu wenlang met trots kon zeggen, „England ruls he waves”, beheerst de golven, trekt zich, gezien de economische onmogelijk heid er zich te handhaven, van deze golven terug. Vooreerst vertrekken de 35000 man Britse troepen uit Maleisië en Singapore, hetgeen Zuid-Oost-Azië en Australië tot ontsteltenis brengt. Gewend aan de rustige maar sterke kracht van de Britse wereldmacht, staat thans dit gebied voor de taak een nieuwe beveiliging te zoeken tegen de massale en sterk opko mende macht van het grote China. Hier van zal vooral Japan voordeel trekken. Ook Japan behoeft beveiliging tegen China en is sterk genoeg om als vriend op prtjs te worden gesteld. Dit zal een hele ver schuiving van belangen ten gevolge heb ben. Velen waarschuwen, dat de Engelse defenslebezuiniging in dit gebied econo misch door handelsverlies aan Japan wel eens meer zou kunnen gaan kosten dan deze hele bezuiniging, zische golf en het oü< laten. Dit zal Rusland verheugen. Rusland en Frankrijk zullen er graag de open plaats innemen. De hele Indische oceaan komt vacant en de USA hebben reeds ge zegd, dat ze niet bij machte zijn in een kort aanfcd Jarental de vrij komende verplichtingen over te nemen. Voorts staat het Britse Rijnleger van 52000 man op debieaiinigingslijst Rusland zal ook het inzinken van de beveiligings- it met genoegen zien. Mede is het ge volg van dit alles, dat de commuwealth in zijn voegen kraakt. Reeds is de invloed van dit Britse wereldrijksysteem niet groot meer, omdat de vele zwarte lidsta ten geheel anders denken dan het kleinste aantal blanke staten. De middelpuntvlie dende krachten worden «hans groter. Canada krijgt meer met de USA te maken dan met Engeland. De zwarte staten be grijpen, dat Londen hen met genoegen aan anderen overlaat Australië voelt zich geïsoleerd en ziet om naar de buurstaten Ford Taunus 17M Super, 4-deurs Ford Taunus 17M stationcar Ford Taurius 12M TS Volkswagen 1200 met echulfdak, type '65 B.M.W. 700LS. cabriolet, eind Austih Cambridge Renault Dauphine Rat 1100 Aan het Suezkanaal wordt thans ge werkt: Egypte wil de uittocht vrijma ken voor de 15 vreemde schepen, die er door de juni-oorlog van verleden iaar onvrijwillig werden opgesloten. Ze krijgen vermoedelijk een uitweg naar ▼aekssp bty iiMMhrifviag Notaris W. Hamelynck Goes aal tv.v. dhr. P. Schreurs bij inschrijving ver kopen: aML Ovezandseweg onder Oudelande, groot 0MM ha direct op gebruik te aanvaar den. Lasten f 88.M incL verk rants Betaling der koopp binnen 3 weken na toewij stag. InL ten kantore van de no taris. Wijngaardstraat 53, te Goee, alwaar getekende in schrijfhui wacht voor of op 13 fehr van de vijf EEG-landen (minus Frank rijk) met Engeland, maar niet zal mee werken aan de oprichting van een soort neven-EEG minus Frankrijk maar plus Engeland. De kwestie van Engelands toetreding blijft aan de orde, maar dui delijk is, dat Duitsland en Italië de toe stand niet op de spits wensen te drijven, te meer omdat zakelijk nodig is, dat Engeland eerst orde op zaken in eigen huis stelt. Deze werd door MacNamara als zijn op volger voorgeslagen. Verandering van i de nieuwe functionaris niet te verwachten; hij behoort reeds jaren lang tot de adviseurs van het Witte Huls en deelt de opvattingen van - de regering ten volle. MoLm Tsjomb* öm tot een nieuwe organisatie van de vei- Moiae Tsjombe, die op 30 juni 1087 ge kidnapt werd en sindsdien schier ven- gaten In een Algerijnse gevangenis ver toeft, kwam weer In het nieuws door het aanhoudende gerucht, dat hij binnenkort vrij zal komen. Aanvankelijk leek het erop, als zou de bekende zwarte staats man via de gevangenis in Algiers aan Kinshasa worden uitgeleverd om er op korte termijn feestelijk te worden opge hangen. Boumedienne stelde echter voor waarden aan Moboetoe, die voor de Congolese generaal onaanvaardbaar wa ren. Algiers ia pro-Russiach; Moskou stak In 1887 voor niet minder dan 180 miljoen dollar In de bewapening van OP voorwssrue p. beh*"t houding van Al- khmt en een volksstemming, wat dwaas- <ht van Congo nu eiste om met - - Israël en tevens met Amerika te breken en over te gaan naar het Arabisch-Rus- sische kamp. Deze prijs was voor het hoofd van Tsjombe te hoog. Congo heeft te sterke banden met Washington, mili tair en financieel. Of echter Tsjombe nü werkelijk vrij zal komen moet men afwachten. Eveneens moet 4nen afwachten wat het lot zal zijn van de In Roeanda geïnter neerde ..huurlingen*’ onder leiding van Jean Schramme. Congo eist hun uit- te berechten, hetgeen een 120 blanken aan de galg zou brengen Moboetoe oordeelt alleen dan ervan af te kiihnen Notaris W. P. de Nooijer te Heinkenszand zal op vrijdag 23 februari 19(8. des middags 2.00 uur in het Dorpshuis te Nlsse ten verzoeke van de Gemeente Nisse in het open baar verkopen: het woonhuis en erf te Nisse, Wllhelminastr. 24, groet x 3 aren (8 cen tiaren. In eigen gebruik te aanvaar den bij de betaling der koop penningen, behoudens toest. van B. en W. Het pand Is niet voor zomer woning bestaand. Kijkdag: vrijdag 23 februari van 10.0012.00 uur. Nadere inlichtingen te beko- Imen ten kantore van ge- noemde notaris. Het trok de algemene aandacht, dat ta Engeland in de week na de devaluatie 27.000 machinisten het werk neerlegden, 1 omdat ze zich sociaal verheven achtten ->■— voor wie een extTA- f 'waa sa die ze niet, hoewol Ijoenbesparing per jaar zou Je locomotief wilden hebben. Het doet vermoeden, dat er iets zeer ernstigs aan de vakbeweging ginds moet mankeren en het is interessant'-in enkele voorbeelden dit te toetsen. Vooreerst is het aantal van dergelijke stakingen zeer groot, te groot De 581 vakorganisaties van Engeland (in het on geveer even grote West-Dultsland zijn er 37) veroorzaakten in 1988 1951 stakin gen, waarin 544000 werknemers 2,4 mil joen arbeidsdagen wegstaakten in Duits- lan 27000 dagen). Dis is al reeds dadelijk onhoudbaar veel. Maar het is niet alles. Wat dunkt U van het feit, dat bijv, in Liverpool de haven arbeiders in de oorlog het recht ver wierven om de helft van hun tijd niets te doen en dit voorrecht tot op heden vast houden 7 Voorts lopen overal in de havens 14 man achter de loskranen aan; deze werden door de kranen overbod ze mogen niet worden ontslagen' voorzover ze niet gaan zitten nu anders dan lopen. Dit is een sympti De vakbonden eisten, dat bij Invoer van een nieuwe arbeidbesparende machine het-. zelfde aantal arbeiders eraa nverbonden zou blijven. De automatisering maakte zodoende nie mand werkloos, maar het product werd duurder, de bedrijven interesseren zich weinig voor nieuwe machines, want im mers, ze besparen niets, integendeel; en de concurrentie met hét buitenland zakt in. In de steenkolenmijnen Is het het zelfde; blijft de steenkool onverkocht, eis is, dat de kompels blijven delven. Stakingen beperket^ zich bovendien niet tot bedrijfsconflietenin Wales staakten 50.000 kompels, omdat twee man van vel schillende bedrijfsgroepen elkander had den uitgeacholden. Op een werf staakten allen twee maanden, omdat de timmer lieden en de metaalarbeiders het niet eens konden worden over de vraag, wie schroefgaten in de scheepsromp -moesten boren. En dan beslissen de vakbonden weer dat er tweeman voor een spijker nodig .zijn, één voor het slaan van de spijker en de ander om he mte dragen. Zelfs grote vlijt is niet geoorloofd: in 1986 werden 73 werknemers ontslagen (op eis van de vakbonden) omdat ze te hard werk ten; 58 maal waren er stakingen omdat de werknemers niet wilden samenwerken met te vlijtige collega's. Geen wonder, dat prof. Flanders van Oxford kon zeggen, dat 40*/, van de arbeiders in de< bedrijven overbodig zijn en dat de rasterenden slechts 7O-8O*/« van een normale produk- tie zorgen. De stakingen dekken zelfs herhaaldelijk aparte misstanden. Bij de luchtvaart maatschappij BFA werd een telefoniste ontslagen omdat ze tijdens de dienst on ophoudelijk vele en langdurige gesprek ken met derden voerde. De vakbond eiste baar herstel in haar baan en de BFA gaf het maar toe. In Yorkshire werd Iemand wegens dief- - ontslagen, maar de vakbond dwong slechts 270, dus minder dan de helft, totin zijn baan, enz. Het is geen wonder, dat in een land met een derae- lljhe mentaliteit bij de 581 vakbonden de concurrentiestrijd tn*. de buitenwereld moet worden verlorw. Nfor ligt de honfdoorzaak van da deva luatie en do slechte handelsbalans. Ze». fanchtig aanpakken van deStsL tuatie komt men er niet meer. Kon groot lichtpunt is, dat da r-griM labourpartlj in „het uur der waarbriT- i^ara tot het inzicht komt, dat de bezem da« poeepaa moet worden gehaald, zal a»en niet hoe langer hoe verder wm- ztoken. En het fogalaa volk Is sterk 4n gmnd. Indian men het arbeidsleven greai- dlr weet te roorgartaa vrtfc sterk en flink gen "O tnrizcisl tegemoet met drie verende achMrhoofden zonder tondeuse f 68.86 InrvHpromie - -t *•*'7’ Bekende merken zoals Riemerema, Koebtra en Mutseerta. rtol ontslagen, maar de vakbond dwong wonder, dat in een land met een derpe- lljhe mentaliteit bij de 581 vakbonden de driftlpe <»Dcurrenttestrtjd zant Nfor ligt de honfdoorzaak van de deva luatie en da alechta handelsbalana. Zow- kroditig aanpakken van deatsL tuatie komt men er niet meer. Kén groot lichtpunt is, dat da r-grite labourpartlj in „het uur der waarbriT- i^szia tot het tnricht komt, dat de bezem Poeapas moet worden gehaald, aal men niet hoe langer hoe verder wew- geeond. Indian men hat arbaidali B het dvAte om een UBte- gaan en adssssre tn«hornet te winnen. H»t zsl o* oabr hart Burope een zegen z\r.. als dR Met de vredesonderhandelingen het voorzover hierover lets publiek nog niet veel op. Belde partijen zijn voorzichtig. Dit is goed, want onderban- delingen, die mislukken brengen de zaak eer achteruit dah vooruit. Amerika tast da bedoelingen van Noord-Viatnam at Is de bedoeling alleen maar om Amerika in een ongunstiger positie ta manoeu vreren en ontbreekt de echte wil om be sprekingen te voeren, dan beeft ztadun van de militaire actie tegen Noord-Viet- nam geen zin. Amerika wenst, dat er Iets van Noordvietnamese kant zal staan tegenover de staking van de bombarde menten, waaruit blijkt dat Hanoi naar vrede streeft. Hanoi liet vertuiden, dat het eén staken van de bombardementen alleen zou zien als de eerste stap voor het totale verdwijnen van de Amerika nen uit dat deel van de wereld en dat zij hun nel Od8 ter bereiking van dit doel onverzwakt zouden voortvechten. Nu «ril len de Amerikanen er wel weg; hun doel is niet om er altijd te blijven; maar ze willen toch niet onverrichter zake weg met om zo te zeggen de erkentenis, dat ze er eigenlijk nooit hadden moeten komen en hun hele actie la Zuld-Ooat- Azië een fout waa. Zij willen medewer ken een een acceptabele toestand in Zul d-Oost-Azië; en Indian Hanoi dit principieel blijft afwijzen, valt ar niet veel te praten. Daarover gaat bet achter de schermen. Br zijn heel mat lieve mensen in de wereld, die vriendelijk zeggen: och, houdt alvast maar op met schieten en dan komen we met vrién delijk praten wel verder; maar juist dit 'a, nL of men op die weg Inderdaad >r kan komen, verdient toch meer zorg dan alleen maar de vriéndelijke glimlach van goedwillende mensen, die geheel bulten de affaire staan, of- zoals er ook zijn, die de vriendelijke glim lach alleen gebruiken om Amerika een begin van een smadelijke aftocht op te helpen dringen. Het moet hun en Hanoi* politiek is van duidelijk zijn, dat de hoop hierop ijdel is en zowel de Amerikaanse president als het Amerikaanse volk onverxettelijk vasthouden aan de taak, die zij op zich hebben genomen. Het zou ook wel zeer jammer zijn. Indien het leidende volk van bet «resten van die leiding niet veel meer dan een dilletantenrol terecht zou brengen; dan sou die leiding in hoge mate onbetrouwbaar worden; en moet niet. Laat ons hopen, dat communistische landen begrijpen niet te moeten speculeren; des te eerder te het vrede. Griekenland Konlng Constantijn beantwoordt weinig aan de naam, die hij draagt; Constantijn betekent immers de standvastige. Hij gaf weer een verklaring in het Hebt, die hem meer kwaad doet dan goed. HU zelde terug te villen keren naar Athene op voorwaarde dat Ier een grondwet l- heid is omdat beide allang te besloten, voordat de konlng zijn staatsgreep deed en helemaal niet op wens van de ko- nlng geschiedt; en hij voegde eraan toe dat hij met de regering te Athene op goede voet staat, vrat al vrij onbenullia klinkt. Immers, waartoe ondernam hij dan een staatsgreep; en als hij een staatsgreep onderneemt kan hij moei lijk zeggeh met de regering waartegen hij zich zo krachtdadig keert op goede voet te staan. De monarchisten in Grie- kenland zijn met hun konlng niet erg levering aan Congo om hen te Kinshasa de galg zou brengen zien, als de regeringen van de landen, waartoe deze blanken behoren, de scha de vergoeden, die zij door hun strijd in Congo hebben veroorzaakt Daarvoor, ral wel geen enkel land gevoelen: veen en kele reverln» wfl cer6nfw<v»rde!iikhef<’ aanvaarden voor de particuliere acties van deze „huurlingen”:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12