11 r> HUISHOUD VOORDEEL WUSI/SMMffr i <ci I" f I V~r ’^SPINAZIE 49 i@BRA0NEN49 taoeucwiBM9 APPELM06S..49 5PEHCÉ6€8AWES49 fctMtSCHWT 59 ^Appeuwp» ütmMKN59 I I d n 1 1 II WITTE PEPER 79 NWWMGMT09 wÊk^kofre 09 »EWU MOSTERD ft? 3wtg8aS^5 RWERWE8® mWKHSMBS, X •cactaaiz.jPf doorregen 1 ÖEHAkT CmOMTOEE^I SHNAZIE^WS» IOVIS-SnCM5....99 Ill <1 PIET HEINSTR.3-GOES Jalkier bellen H it I hSSNKNM TABAKZMP—-99 35TVKKEN OOTTOtMHOaSEPW ^edUMONAPC «AP...» g9 NHON KBU8EN leerling meterhersteller bedrijf KHOeMLVERMICfUJ cfMACAJtONIvoc^.- saaiLy^.. I altijd vers fuldxpFwafuziet* 4 constante fcpKMtfiterrj entochzoworoeug! uMBiepsruic VARKBttWWEN t zonderxucetd p*SDPgrom /Süo Opheffing Joh. Steketee - Deij Wish 11 ilitraat 23, Qeee. Aangifte hondenbelasting Alle spoor-* vlieg- on bootblljetten r tri 1988 1t „DÉ BEVELANDER" Donderdag 8 februari 1988 ■eqeei z ,z VASTOESTEiDE TRTJgEM. i «1 V. I I >2. M. Die kunt U op elke hoek ▼an de straat kopen. Be Prijsslag brengt uitsluitend artikelen tegen Groothandelsprijs I so; 966 965 966 966. 9BSZ 964 M3 966 963 965 Ml 1,68 Wi,1 delep V nee» l Artikelen net een ▼astgestelde prijs sijn in de Frijsslag niet te koop. Daar heeft B ons niet ▼oor nodig. een heeHük ^oEpioe. jXMiMgghsr» heel bli'k grote rollen momm Verzekeringen GEMEENTE GOES Belastingjaar 1988 groot pak vlugldanclg/^n^ heel Hik ZEEJZEUN IDQC ZSff OUDCf^US^ lOOgr. vol geurige zvöfr woaoeaeageoooosAsc 1 WINTERVAKANTIES i SM.— 3oee J r- u. FJB. 8 ■M. 'ff amon VOT- *1. L I.4S 14M BEW U WEER0S ELKE PR KUUmH VMffHKISWK M2 Ml Ml k'ced •oliën nok sn- den O.TS i en twe- Jold en 0.50 0,50 t/-r telefoon OT100-$d65 5471 mtódelburgmlroat IQ goes rt be- L Wij lig in huim- n po en IS artch- imme. tiertie ftafel en in lenin <1en:' r N.V. WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ ,,MIDDEN-ZEILAND" Frans den Hollanderiaan 10, Goea Bifonzè inaatschapM beeAat da mogeHjkheM tot plaatsing van een -. Leeftijd 15 i 16 jaar. Opleiding: een technisch diploma Ie niet ver eist, wei enige technische scholing en hand vaardigheid. Salaris op basis van rijksregeling volgaas toongroep I, afhankelijk van leeftijd (15 jaar 160,46 por maand, 16 jaar 189,80 per maand, enz.). Indiensttreding zo spoedig mogelijk- Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit Had te zenden aan de directeur, post bus 121 te Goes. ZM BWSUWlWt MMM tl /- Burgemeester en wethouders van Goes brengen Ier Vw.nl, van bslnngbebbenden dut tn januari Ie® aan de bekende bezitters of houders van honden een aangiftebiljet hondenbelasting is uitgereikt. De aandacht wordt erop gevestigd, dat ook hou ders Of bezitters van honden, die geen aangifte biljet hebben ontvangen verplicht rijn alsnog vóór U ftbruari 1SM aangifte van deze belasting^te doen ter gemeente-oecretarie (afdeling flnnnielOn, ItaAsM- Ean zelfde aangifte dient te worden gedaan bij aeneehefflriff van één of meer honden In de loop van bet belastingjaar, sulks binnen veertien dagen na bet tijdstip van aanschaffing Kei niet voldoen van de aangifteplicht kan worden gestraft met een hechtenis van ton hoogste twee maanden ef oen gUdboete van ten hoogste *«,-. □oee, 1 februari IS* sa a bums sk Wegens opheffing van onze> zaak. ruimen wij de nog in voorraad zijnde 1 goederen tegen zoor lage prijzen op vanaf 9 februari a.s. 11 I BrataMf handwerken on klehevak. éMMWWMVWWWMMMMMAAAAAAAAAAAiMAAAAA EMUMD MI8BUMAU AMZ ToMom S1100-7000 Woetefasai 1. Oeee. naar ZON on SNEEUW vanaf SM.- yoor 7 dagen of naar ZON tn PALMEN vanaf voor 8 dagen VRAAG GRATIS PROGRAMMA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11