kei $&$e*pa£e& Dansen All-round Ie verkopers DANSEN BentBïfeiui’ ii ï'.- DANSEN Uit een klein étui Voiw- ea gezias-fiet Goes 1-B.S.C.I de Iedere dag badea et doaehen 1 I. t r eentijdelïke vronwelijke hulp voor onze pakkerij van zaden CARNAVALSBAL WAAROM IS DEZE OPRUIMING ZO MIK! BANSEN GEZELLIG DANSEN bU kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ té Kortgene Bar De Loods Oefeslis de godsvracH I n UI. J. ]eremiasse - OPTICIEN GOES PflT n v' Axel i LANGE KERKSTRAAT44*TELEFOON 5359 Vreemd, dat U niet eerder op het idee kwam. Een nieuwe bril. WU ZOEKEN Schoon- en gezellig werk j 4 ADVERTENTIEBLAD VOOR Z U i D - fc N NOORD-BEVELAND 3 Mariak: Next 1 MET TOONZAALERVARING Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Ter versterking van ons verkoop-teem vragen wij op korte termijn DrukkarU ,OE PHOENIX’ - „The New Black and White” COUPONS UITERST VOORDELIG! „de Prins van Oranje” Goes Ook In de opruiming volledige kwaliteitsgarantie Knippatronen: BURDA. VOGUE. HERSILLON on SIMPLICITY (met de veilige, gratis, knipverzekering) - idüW GOES - t Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”. Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 83996034. Giro: 3 26 37. ,Les Rats da Saint Garmaln’ Da Alpsnscho’s mogelijkheid tot positieverbetering Uw uitgebreide sollicitatie, vergezeld van Uw pas- foto, zien wij met belangstelling tegemoet U kunt volledig vertrouwen op onze discretie ^•- MM Wij verwachten van een medewerker op dit niveau een taktvol, deskundig en repreoentatief optreden. Alleen op die wijze wordt de naam van ene bedrijf het best gediend en bent U genegen hard te werken? Den Ie --===="—-- beslist niet alleen omdat de prijzen zo uiterst laag zijn, maar vooral ook omdat het uitstékende kwaliteiten betreft en stuk voor stuk aparte, modieuze stoffen I SchouwburgJuliana’ dèt is het. Ineens ontdekt U, hoe anders U kunt zijn. U voelt zich prettiger, zelfbewuster, vrijer. Nee, 't is geen verbeelding, I er wordt ook met andere ogen naar u gekeken. Meer waar- I dering? Meer sympathie? Een extra complimentje?... I Gewoon, door een nieuwe briLUit zo'n klein étui. I NalLWedaPaOragh Frans den HollMdertBRn 25, Goes, téi. 01100-9640 5: - 5,90 Want de odfgning vart het lichaam is van weinig nuL doch de godsvrucht j is nuttig tot aRee. dutf^ een in heden on toekomst 1 TimotheOs 47,8 Inzending V.EXA. Vosmaerstraat 6, Gom Postdulvsn- vsrkoop Woninginrichting 1 Tel. (01166) 525 20e Jaargang No. 4 25 jan. 1®®4j Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaren. ■.p Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpuin, dubbel tadMjl 3 Contrectterieven op danvrtic Voor fouten In tel. opgegeven advert, aanvaarden wij gpan enkele verantwoordelimheld. Bil Toneelver.Kunstvrienden’ Goes. Opg. 11 juli 1920 Brengt op zaterdag 27 januari a.s. Ie het „Schuttershof’ haar eerste uitvoering van b dit seizoen met de onwaarschijnlijke b klucht getiteld k „Ik zie, Ik zie. wat jij niet ziet” L in drie bedrijven door Noêl Coward Entree f 2,—, bel. inbegrepen. Bal na. a 3 Zaterdag 27 janaari Na m.m.v. Aanvang 7.30 uur X 1 -ft' r ZONDAG as. veetbalwadterM Ook veer Me en Mm. Mat modewofMng van 7 Kfoketraat 4 Gaas. Zaterdag 27 Januari Uw s Overte addled 1 M BCVELANDMt'/ THEFOOW 01100 «214 QAMZ2POORTSTRAAT 31 GOBS lir ■>ch Advertentieblad" 94 ra run an 140 cro 9,50 rfl- rM 00- ■ot 557 Hr •t, Voor al Uw zakoHjk drukwerk k L S3 BAMDA8 DeUCHS-FMS MONNLIY •,’f MONDOL auUmajnn MNO-RON of ntr voordelige geziasfloe. Heerlijk verkwikt en verfrist de dag beginnen na een bad of douche mot overvloedig schuimende ***8^518—“W^-*«MiaeMeM9l<i oer tot on- un~ itaflfc y> tan los. W X)ï ►et- ►et- n OPTIEK FOTO FILM .OfiticaQ^Al Kampman IN TI4ADTJE VAN DE L.VODSTSTD. Long«>Vorstitraot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 De nieuwste modellen la onze grote kollektle. Charmant - elegant en sterk. ZBS8 BRIUJEQLAZBN 4 Het beste voor uw ogen, ontspiegeld getint. KAMPMAN UW VAKMAN '4 wil Im- el*. de. m.m.v. Sfeer en gezelligheid Muziek voor Jong on oud Wie keoMs er voteoade weekT? ier* sc an* oor re in uik ker 1de- wé* teL ZATERDAG 27 JANUARI J op zondag 28 Januari In „de Korenbeurs” (wed. Verhoeven) m. m. v. THE CYCLON8 Aanvang half acht >n< t 35 d» ERKEND LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN glazen.KomtUeeaalengêfUbantwefcemf Telefoon 7283 l FANTASIESTOFFtN in Terlenka, Alpacca en r- Scheerwol, 30 destine 140 cm. breed NU 4,90 41 a.a. Jeraeylurex. Kamgar Irish tweed, van 34,50 1< •breed NU U KIEST IN ELKE PRU8KLA88E uit «mitalfon mo- I <Man. Paaaandbl Uw typ. Ean bril opmaat. OókWstd. I glaaan betreft. Want ook daar ia tegenwoordig aan grow I varachaidanhald In. SWaartmld gadnta glaaan, wan- I naar U vaal in kurwUoM werkt. De praktiecha bi- an I trifocaal glazen. En natuwkjk de zo fcaaia ontapiagakio I 8CHUTT2R8HOF GOC8 Zaterdag 27 Jaaaarl a.a. MMMNT1 WMX1 BU de dienet gemeentewerken wordt gewaagd oen teehaiscbe kracht AimleWig zal afhankeHjk van ipHWg. erve- ring on bekwaamheid geschieden In de rang van edjunct-toclmlech ambtenaar of tedmtech amb tenaar. Zijn taak zal bestaan uit het houden van toezicht op ondSftawto- en kaWUalewerkee. onderhoud voa woningen c.e. Salariegrenzon adjunct technisch embtenoer: f •tlrr- 871.por maand. Tochnieclt ambtenaar 787.— tm. f I.IM.— per maand Do gobruikoiljko rochtapoeitierogoUngon zijn van ■t Uitvoerige eoüidtaties binnan 2 weken na het ver schijnen van dit bied aan burgemeester en wet- houdere van Yorteko. FANTASTISCHE AANBIEDING 20 dessins, sulver Scheerwol, Wevenwit-jacquard van 28,50 150 cm breed NU 14,90 Crêpe, Georgette, Wol-Terlen- ka, Donegal tweed van 12,50 140 cm breed NU 6,90 iRanMA’MN 5 Nieuwe voorjaarstlnten, onge lofelijk voordelig van 3545 190 cm breed NU 14,90 «r nH Aanvang MO uur. Altree M» Ueden en donateurs ritje toegang op vertoon van Udmaatachapkaart ■Mta zeterdageveail gezelligheid on sfeer In Kertgeae BIJ opdn haardvuur en discotheek geopend van 8 tot 2 uur Wie koopt mijn BMW- motor 230 ocT De bandon 4jn goed, de motor U versle ten. Er is bij een jetstyIe motorhelm met bril en een overall plus lendegordel, dao- kundig onderrook toegeetaon BIJZONDERE AANBIEDtNO: Jacquard, brokaat en Soie-Iatne 20 dessins van 15,90, 90 cm br. waarin opgenomen het ,,<7e Nogmaals' em> Wdeto Mae om van de Advsm vwa Dbr. bêr^ Mi te bemaMfem Na de eerste «eMs, wb 2/3 gods site weedee am de *nnrrmsefieUCXw£ - Souburg rifade 11 aHte ewoe- wegead ree Jaaaom De ver koop vindt plaste o, saL 8 febr. aj. ia ealé .1 Ottekun- not je" aaa de wag ve» V Gravenpolder near - van 10-13 udr ba MOUSSELINE en WEEFJER- SEY 90 cm breed 3,90 Leuke modellen, fraaie kleuren, handig la bet drukke verkeer, prettig om te berijden, Bwnaüc- kelljk mee te nemen. Ook de prijs ken geen be zwaar zijn, gahaal compleet vanaf <.^-7 148.80.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1