SISTER Berco nodigt u uit Korn s DE PHILIPS COMPACT-WASDROGER f 369,00 Vest trui BERCO even kijken ■aar de Kier is de oplossing: I I „DE ZON” Wijngaardstraat 17, Goes, telefoon 01100-7310 Chemisch reinigen RENDEZVOUS aet UIT DE WIJDE WERELD ct TT Leuk prettig om te kopen i ,’t (^ouöDoppcrtjc Weg waslijn I Weg wasknijpers I Wegdroogproblemen I DE BEVELANDER" WW* r I i/ om te zlen, I 33 3 MODEHUIS LANGEVORST 80-82 GOES 14J slechts 369,00 WALHOUT Kunstoatdakklng Reeds «auwas lane seek* sm geheim van de VasMoaans. oeriandae schildersschool, hoe als Tttiaan. Tintoretto, velen aan hun trite, at de kleuren kwamen. Het raadsel bleef enepgaiaoL Thees bmMI aan wM Laste- 1 j\ i Donderdag 4 januari 1968 GEEF UW ADVERTENTIE TUD» AAN ONS Op, teILurSSlSnq. ‘.'W Klokstraat 17 - Telefoon 7635 - GORS R.--' door Grf de Boor IB V stadje els A 1 wat op to vinden. Waarom 9 •I W V V JI - t - Wordt vervolgd I t T kwam ie te I pleegster, maar mijn week, terd en nlat ik ia*, boa (iota moor dan non rant rtf i vwl x ana a a f ■an naar ba* an da Na mannan -Raenhraeedt on an lun trieee an xHt handhaven- Mevrouw Bui Groena Jager 3 per IS Jan. 1MB een net dag meisje of werkster. -► Te koop: Prima aardgas fornuis met thermoaataat en lade f. 150.—. Leliestraat 46 Goes. wy kopen al uw overtol lig huisraad. Zowel gehele ala gedeeltelijke inboedels even een berichtje aan de Witte Oostslngel 3B. Goes. mUn m48E> _.jg meer?" JM. gaat hierom: Voor Dan Dool moet een andere voorman komen. Hebt u een bepaalde voorkeur?" naar keek naar beneden, de druk- ta. De meeaten kende hij nu goed. Strijk- of kurkdroog wasgoed naar wena Capaciteit 2 kg voor.... En U hoeft geen droog* problemen moerl Juwelier Horloger Korte Kerkstr 12 Goes Tel.5094 Te kaop DKW F 102 I9M 55.000 km Ford Cortina 1904, 60.000 km Fiat 1100 D 1965/'66 40.000 km N.S.U. sport Priftx 1965 26.000 km Alle wagens met Bevag garantie GARAGE Fruitlaan 12-14, tel. *6235 Goes Te koop: Ford Anglia 60, Lgat, prijs t 1M0.— Ta bevr. Naereboutstr. 12, Wllhelminadorp. ML SM2 r, Rav. de n. vraagt /D januari»etalages r Udltt Aangeboden. Het leren naaien van damesregenman- els vooor naaisters en leer- ■incnaaisters. „FttweB N V.”, Goes. Ooetetngel 1, tel. 0190- 7915. Da melkman De Nederlandse Melkunie doet moeite het publiek over te halen om in plaats van melkboer melkman te zeggen. Rationeel is dit natuurlijk juist. Niet, dat het woord boer discriminerend sou zijn. Integen deel; maar de melkman is nu eenmaal in geen enkel opzicht boer. Vroeger, toen de veehouder zelf zijn melk uitventte, was dit iets anders. Maar tegenwoordig is de melkman een detaillist, die de melk in net groot inkoopt en in het klein ver koopt. Het is dus dwaasheid hem „boer" noemen. Doch tradities zijn 'taai; in Am-a sterdam ging voorbands slechts 10*/, van de dames tot de nieuwe betiteling over, In Rotterdam nog geen 2*«. Het goud Het goud. dat zich steeds in de bijzondere aandacht vertteupda. ztet te aandacht Ta koop: jong, bond Boxer 7 mnd. oud; is inge ënt Spaariingrtr. 31 Kapelle -te Tg koop z. g.a.n. kinder wagen kleur blauw met ge ruite afneembare bak. le vens tekoop gevraagd wan delwagen hoog model. Te bevragen Juffenweg 13 Bie- aellnge. Bei 'kei. De een was een beter vakman dan de ander, toch dat hield je altijd. „Mtaachlen wet misschien niet," antwoordde hij raad selachtig. Uk wil het ook wel aan jou overlaten." Voetellnk zei voorzichtig Uk- heb wel iemand op het o* maar de vraag la of het moeilijkheden zal geven met de ande ren. Hij is namelijk vrij jong, begrijpt ut” „Dat hoeft niet altijd een bezwaar te zijn. Ata hU sta vak maar verstaat en tact bezit en een beetje organisatorisch ta lent heeft" „Drie eigenschappen, die in die ene man zitten. Toen Den Dool van t voorjaar vier weke, ziek was, heeft hij zijn plaats tijdelijk ingenoman. Het ging uitstekend.” „Wie ta het?" „Tonnle Harmels, meneer." „O, wacht—, die drukker uit Amster dam.” „Precies. HU ta acht en twintig en zijn werk ta af. Bij da anderen staat hij goed aangeschreven." „Denk je. dat hjj pee "hikt ta?" „Ik neem aan van wel, meneer. We kun nen een poosje een proef nemen.” Bergenaar schudde zijn hoofd. „Voor zo'n functie niet Het ta ja of nee. De anderen moeten hem zonder meer aanvaarden. Zullen zo dat doen?" Zo hebben bet die vier weken ook gedaan „Oké, baalt hem maar eens hierheen." Enkele minuten later stond de lange Harmels mot Voetellnk in het privékan- toor. Bergenaar vertelde hem, wat er aan da hand was. „Denk je, dat je Den Dool kunt vervangen als voorman? De jongen knikte rustig. Uk dacht van van wel. meneer." „Het beeft niet, zoveel om het lijf, m»- zo nu en dan zul je op moeten traden als plaatsvervanger van meneer Voete llnk. Weet je dat? Heb je ook wat ver stand van z-tten? Uk heb ook diploma handzetten, meneer Ik heb een jaartje aan de steen gestaan.” Bergenaar keek de chef aan. „Wat denk jij ervan, Voetellnk, zullen we het dan maar met deze jongeman vragen?" Uk docht wel. dat hij da capaciteiten boeit." „Wal, Harmels, Den Dool ta volgende week voor het laatst hier, die gaat op zta lauweren rusten, lauweren, die hij in al die ja ren hier heeft verdiend. Lauweren die jtj nog bijeen moet verzamelen. Be grijp Je?” Volkomen, meneer. Ik dank u, voor het vertrouwen, dat u en meneer Voetellnk In me stelt U kunt er op rakenen, dat ik me helemaal zal geven.” „Werk je naar Je zin hier?** De ander knikte heftig. Uiou. en of. Veel fijner dan In Amsterdam. Mijn aan staande zal hot ook geweldig vinden. Misschien wil ze nu met me trouwen." „Zo, zo. Wiè is de gelukkige? Een meisje uit de stad?" De man lachte. „Zeker. Ze werkt hier op kantoor: Edith Walters." „Dat is ook toevallig, niet meneer Voete llnk? Nou, weet je wat? We laten Edith hier komen an dan mag je haar het goede nieuws aelf zeggen." Hij belde. „Dat ta even leuk." Harmels lachte breeduit Een minuut later werd er geklopt en lach op Rgdiovanden Broek Edith trad binnen, een prettige haar gezicht „Meneer gebeld?" „Nóu.janatuurlijk heb ik gebeld. Maar hier staat een jonger ,an.apropos, ken je hem soms?” Bergenasr zag haar blozen Het meisje keek even naar de lange drukker en draaide zich toen naar de dlrekteur. Jjpn beegJüdem" ken ledereen h*er' HU wUde de anten moderniseren en docht meteen aan mij. Dat vond Ik natuurlijk geweldig. Een paar dagen later kwam ik kljkbn Alle was toen al aan het dokte ren, maar toch nog op de been. Dirk was een schat ruim een jaar oud. Een lief kereltje Hij ta nog lief. Je zult wel gemerkt hebben, dat ik geen enkel onder scheid maak tussen hem en de meisjes. Ze zijn me alle drie even dierbaar. Wat een geluk, dat Ik zulke schatten van kin deren heb." Hij knikte. „Ik neem aan. dat deze we tenschap je geholpen zal hebben in die eerste moeilijke maanden." „Reken maar.” antwoordde ze zuchtend. ^Vs Ik hem niet had gehad Kom, laat ik niet sentimenteel worden. Enfin, ik maakte een paar ontwerpen. Over ten was Alle erg enthousiast en Nico Vond het dadelijk goed. Hij verwendde Alle tot én met Trouwens dat beeft hij mij ook altijd gedaan. Nico was de ide ale man, Cor. We hielden waanzinnig veel van elkaar; waarom moest dit geluk zo (■verwacht eindigen?” Ja wat moet ik daarop antwoor den? Het noodlot? Of de vooruit uitgestip pelde levenslijn van ieder mans Het is hard ik weet het immers zalf? Ik ben met mijn vrouw ook heel gelukkig geweest” ^Ich ja, jij kunt het je beter Indenken dan de meeste andere mensen. Nu ja, ik kwam zodoende hier enkele malen over de vloer. De meubels hier gingen weg en ik richtte de salon, helemaal nieuw In, met behang en alles. Het resultaat zie je .er is sindsdien praktisch niets veranderd.” .Het ta in ieder geval smaakvol." „Dank je, Cor. Het Is alweer of ik Nico hoor. Hij zet toen alles klaar was, precies hetzelfde. Hij noemde het stijlvol en smaakvol. Ik was natuurlijk hevig ver eerd." JEn daarna kwam je seker vaker over huis?” De vrouw knikte. „Alle nodigde me uit eens aan te wippen. Dat deed ik. Al gauw liggen. Nico nam een ver ,<u,ar Dirk werd min of meer verwaarloosd. Ik zag dat de zaken hier mis gingen, dus liet ik mijn werk in de steek en kwam voorgoed hier om te hel pen, zolang het nodig was.” „En na Alle’s dood ben je gebleven?” Aanvankelijk niet Nico nam een huis houdster en dat ging wel. Ik verlangde naar m’n werk en keerde dus weer terug naar Helslo. Een maand of zes na Alle’s sterven belde hij me op, of ik niet eens een zondag wilde komen, want dan waa de huishoudster vrij. Snap je nu zoiets? Zaterdagsmiddags smeerde ze *m tot maandagmorgen. Enfin, ik kwam een zon dag en nog eens een zondag an de darde week al zaterdagsmiddags. Dat bleef ao enkele weken tot Nico me eau voorstel deed. Hij zei: „Verkoop Je zaak als je er niet genoeg van kunt krijgen, betaal Ik er wat bij. En kom hier voorgoed. Ik zal je er behoorlijk voor betalen.” „Dat deed je natuurlijk.” „Niet dadelijk. Ik hield van Tenslotte had ik er voor gel< voor huishoudster. Maar als Dirkje verwaarloosd werd - die vrouw was helemaal geen kinderen gewend - en dat het huis niet moer zo werd MJ- gehouden als vroeger, begreep Ik wal. dat op de duur de schaal zou gaan marbellen A toen ik een heel aannemelijk bod 'kreeg voor m'n zaak, verkocht ik hen en kwam hier heen. Voorgoed. De reet sul je wel begrijpen. Ik bewonderde Nico al vanaf de dag van zijn huwelijk met Alle. Hij had iets over zich, dat een vrouw imponeerde. Maandenlang hebben we nooit een woord gezegd over .eh Iets meer worden dan meneer en huis houdster. Alle overleed In maart *S1. Ik kwam in januari 1952 voorgoed hier en pes in het voorjaar 1953 vroeg hij me ten huwelijk. Ik wou weigeren eerlijk waar, Cor Ik wilde het niet Alle was pas twee jaar dood en ik vond bet onge past Maar op een bepaalde manier waa Nico een heerser, hetgeen natuurlijk te maken had met zijn zaak en zijn functie, hebt ook zoiets over je, dat heb ik ng gemerkt Vandaar, dat je ao uit stekend op je' plaats bent daar ta de drukkerij. Hij boorde mijn weigering en ik vertelde hem de reden. Hij zei: Denk er maar eens kalm over na. Dirk ta gok op je en ik Ik moet me weerbouden om je niet in m'n armen te nemen. Ik weet nog, dat ik die avond een beetje bang was. Ofschoon ik van hem hield, maar dat hield ik angstvallig verborgen." Ze zuchtte en keek even naar de kinderen die bulten rustig aan het spelen waren. „Drie dagen sprak hij er niet over. De vierde dag 's avonds, liep hij opeens op me af en nam me In zijn armen. Hij kuste me en zei: „Of je wordt m'n vrouw of ik schop je de deur uit Zo kan bet niet langer gaan. Met zo'n vrouw als jtj tedere d«- in de onmlddelljke nabijheid zou zeis een stoïcijn bezwijken.” Je kunt wel be grijpen, wat mijn antwoord was. Toen hij me kuste, was ik al verloren. Van die dag af was m'n geluk volkomen. Zeven jaar zijn wé zanten gelukkig geweest, vier en twintig uur in een etmaalen HU wees naar buiten. Zij hebben je nodig. Eéa. Ik heb al lang gezien, dat ze dol op je zl<n en JU op hen. Een mens krijgt niet in het leven, wat taj graag wil. Soms een poosje, soms helemaal niet. Wees dankbaar voor het geluk, dat je gekend hebt Ik ben het ook." Ze knikte en accepteerde zijn sigaret ^Hc weet het Maar soms is het me wel eene te machtig. Cor." Jij zit teveel in huls. Na liet eten haal ik de wazen en rtlden we met sta allen naar zee. Kunnen de kinderen naar harte lust ravotten en baden. En zorg Ik er wel voor een paar gemakkeiijka strandstoe len” Zo dacht na. ,Je brengt me ta de ver leiding. Cor. Soms verlang ik er we! naar er uit te gaan. Maar de rouwtljd ta PM om. Wat zullen ds mensen ervan zerken? „Verstandige mensen zullen zeggen: Eva hoeft groot gelijk, dat ze weer wat gaat genieten van het leven. En wat kwaad sprekers believen te denken»— zullen we ons daar maar niets van aantrekken?” Haar ogen begonnen te glinsteren. Ik ge loof, dat ik het doe.” antwoordde ze langzaam. „Kun je zwemmen?" „Reken maar.” „Ik zal het badgoed bij elkaar zoeken - en begin meteen met eten, Cor. Hebben we een lange middag voor ons.” Dinsdags reisde hij met Voetellnk, zijn chef naar Duitsland. Voor da aankoop van de kleine rotatiepers. Het wm een lange reis en ze waren gelukkig vroeg vertrokken, godat ze nog een middag hadden om de machines te bekijken. Ze konden er één in bedrijf zien. Samen met Voetehnk beMek M de gedrukte kranten, die uit de pen kommen. De stypetarich- ting werd beproefd, waarna de matrijs vakkundig werd bekeken. Tenslotte ging m-n naar het kantoor, waar het leve ringscontract werd nagelezen en gete kend. Met enkele dagen zou een monteur naar de drukkerij komen om de bodem- gesteldheid van de drukkerij op te meten. In gedachten wist Bergenaar al, waar hij de pers wilde hebben. Gelukkig, dat Nico indertijd met deae uitbreiding rekening »ted gehouden. HU had la het zakendoen wel een vooruitziende blik Die naeht bleven ze in h_. gast van de fabriek, waarna ze de vol gende morgen vroeg hun terugreis aan vaardden. 's Avonds wipte hij even aan bij Eva Varsink, wie hij vertelde van de nieuwe s koop. „Ik was van mening dat jij als eerste van deze transactie op de hoogte gestald moet worden.” zei hij. de folders voor haar neerleggend. „Kijk deze is het Je weet die hoek bij de bin derij? Daar komt-ie te staan. Met een beetje geluk draaien we van het najaar. De opbouw duurt een poosje, begrijp je?” Ze was getroften door ztjn eerste woor den; Ik was van mening, dat jij als eerste op de hoogte moest worden gesteld. Des ondanks vroeg ze: „Waarom?” „Eva, dat spreekt vanzelf. Omdat jij Ni co's vrouw was. Ik wil dat Je precies weet wat ik doe om de zaï.k te doen groeien. Deze machiim koot een klein kapitaal. Dank zij de reserves, die Ie man Inder tijd kweekte, kunnen we hem kontant betalen, als hij er. staat. Nog immer plukt deze drukkerij de vruchten van de boom, die je man plantten. Ik hoop, dat dit jou voldoening zal schenken.” Ze knikte. „Dat doe ik ook, Cor. Het is heel attent van je, dat <e in al die dingen aan mij denkt.” Ze drukte ztjn arm. „Ik ben nu echt blij; dat jij op Nico’s plaats zit daarginds. Dank je wel voor Je mede leven.” „Ik hoop, dat JU ook blijft meeleven met de zaak. Kom eens kijken in de drukkerit als we aan het opbouwen zijn, wil je?” De vrouw dacht na. „Ik zit met Thee. Cor. Anders graag." „Daar is wel wat op te vindon. Waarom doe je de kleine meid niet op de kleuter school?” ..Ik ben een vreselijk egoïstische moeder.” antwoor''1e ze fluisterend. .Als alle drie de kinderen naar school zijn, ben Ik 's morgens alleen. Ik ben bang alleen.” „Dan stuur ik Frouwkje wel naar beneden Morgenochtend half elf nodig ik je uit koffie In mijn kantoor te drinken. Afge sproken? x „Is dat niet lastig voor Je werk?" aarzel de ze. „Dat koot je minstens een uur." Hij boog. „Voor mevrouw Varsink zet ik alles opzij. Eva. ik zal het als een grote eer beschouwen.” Ze knikte vriéndelijk. „Dan doe Ik dat Frouwkje past wel Vaker op het drietal. Met verjaardagen bijvoorbeeld Dank Je, Cor. Wat heb ik je Indertijd toch verkeerd beoordeeld.” „Sast, dat ben Ik gewoon vergeten.” Ze drukte hem ta een stoel. „Ga zitten, dlrekteur. Ik maak een lekkere kop koffie voor je klaar. Of heb je liever iets pit tigere?” Da Duitse monteur kwam en vond de vloer te dun. Dus kwam een metselaar erbij, die opdracht kreeg een deel van de betonnen vloer te verzwaren aan de hand ven de aanwijzingen, die de monteur zou Diezelfde morgen kwam Voetellnk mot een nieuw probleem. „Den Dool is vijf en zestig on wil volgende week vertrek ken, meneer. HU heeft oen huisje tussen hier en Helslo gekocht en gaat daar wonen.” „Tjonge, weer een van da oude garde het pe^oneeL Wijs de fe«S werking -► Te koop wegens verhui zing: Benraad gaalrechel, z. ga.n. Adres: Dametr. 37, Yereeke. tet. M131-13M dat Die man moet een extraa- En oen gezellig avondje met ne voorzitter van da •f sene op. Die moot ->-Steunzolen naar maat, ook op doktersadvies. Alle voete correctors in voorraad. Voet- kundige adviezen worden gratia verstrekt. Msrtta WU- demans. medisch gedlpL voetkundlg. Schoenreparatle- bedr. v-h. van Unen. Lange Vorststr. IB. Goes grad, dat de Rus Armen Wartaajan na 14 jaar aoeken plotseling toevallig het geheim hoeft gevonden. JJe stoerheid bleek zoals zo vaak voorkomt”, aldus Wartenjan. „zeer sizapel te zijn; toen mij duidelijk werd, dat Ik niet over de afgrond zou kunnen baenaprtagen. gin gen mijn handen eens iets scheppen waar aan mijn hoofd niet meedeed en plot seling kreeg ik hot resultaet wesmaar ik ao lang bad geaocht: ik ontdekte dat allee afhangt van de maaier, araarop de verven worden afneertaseld en de lagen worden aangebracht" Ziin proefstuk to verde Wartanjan door de vervaardiging ven een cony van Rembrandts „Zelfpor tret met éeskla", die op verbluffende wUze op het origineel geleek. deze tijd zo mogelijk nog groter worden. De goudprijs in de wereld (35 dollsr per ounce van 23 gram) staat vast krachtens een Amerikaanse wet. die bepaalt dat Amerika tegen die prijs steeds goud koopt of verkoopt. Maar de goudmijnen klagen, dat nu de productiekosten steeds zijn ge stegen, deze prijs te laag is. De Ameri kaanse Old Homestake-mljn in Dakota, die bijna een eeuw werkt, klaagt, dat de delfkosten vorig jaar 32,65 dollar per ounce bedroegen, zodat slechts een speling ven 2.35 doQar overbleef en dat deze kosten dit jaar nog hoger zUn. zodat er per ounce maar 1.79 dollar overbluft. Deze mijn levert een derde deel van de totale Amerikaanse productie en dreigt nu met sluiting, noodgedwongen. De druk van de mijnen is begrijpelijk: Anderzijds wil de Amerikaanse regering er niet aan teegsvea. went als da doUarprtjs ven bet goud wordt verhoogd, word de dollar soveel minder waard, hetgeen een da* i islepan. Hcm valueren; toch gebeurde het. Het ta de vraag of New-York op zijn standpunt kan blijven etaan. De econcentoebe wetten zijn nu eenmaal harde wetten mat als kleine grondwet: set de tertag neer de nering, anders krijgt de nering de te ring. De algemene geldontwaarding hoeft economische consequenties, die men nooit ontlopen kan. valuatie betekent, die ook de reet de wereld zou kunnen tneeelcpen het aflooot? Dit ta muelRjk t: Ion. Londen zei steeds niet te zullen de- rgl. Of

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5