het $te$e*fui£e& Dansen 1 dansen EEN GOED BEGIN VAM IWM met wevenlt, zuiver üm IANSEN F WEGENS ENORM SUCCES PROLONGEREN WIJ ONZE SHOW LOUISSE £5' V v VOOR Bar De Look 3 DE ALPENECHO’S op veler verzoek GOESN.Ï, BIJVERDIENSTE JEZUS ZEGT: GEZELLIG GANSER bij kaarslicht Hotel »»Do Korenbeurs' te Kortgene NIEUWJAARS-BAL Romani kwartet j BEZORGER(STER) Fl Drakkery ,De Phoenix’ met coutursstofffsn, In v< l Een kapitalisme i g goed begin met r i M 1 Hl. J, Jeremiasse - §oes Gonzapoortetraat 2e. telefoon 6083 Oo opodoBet voer Uw Rote, bromBote, •motor on meter Group 1859 «4 r I 4 RUWmwL. Zondag 7 Januari M i*eooo—aeeeeeee^eeeeeeeeaeeeaaeaoae—g Mx N O O R D B E V E l h N D F N N FI E B L A D VOOR ZUID- OOK DIT JAAR Niet alleen vossen verliezen a I helaas mensen ook The New Black and White Il 248) I Firma F. Janson A Zn. rwol, 30 dessins, 150 cm. breed 14,90 kwaliteiten en dessins, 140 cm. brood 15, 00 met weef Jersey on mousseline, 90 cm. breed 3,90 met coupons met grote collecties voortreffelijke, maar voordelige stoffen D^ukkerfTt’De Phowlx”, I Gom. Voorstad 24, Putbus 5. Telefoon Q1100-5915. I 8399—5034. Giro: 3 26 37. Advertenties worden tot woenedegmiddag 12 u. aangenomen. 20e Jaargang Ho. 1 4 jan. 1968 Oplaag y. d. bl. 22.885 exemplaren. Wil verkopen U graag Aangesloten bij de Nedertandae Huio-aan-Huioblad Per». Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpeglns dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten lil tel opgegeuen advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. i •tot MteiMto N. v. d. Wolf talrioon na, goes POSTDUIVEN-VERKOOP r 19.30 u. Prins v. Oranje Fj* What Bums F Aanvang 740 uur DANSEN J VOOR AL UW GESCHENKEN „FLORENCE ADVERT Gaat U zich verloven - BRRJJM DAMEBBRMXIN TEENER BRILLEN ONDER BRM1M ■W ■r> s i Lang» Kerkstraat 44 5359 KAMPMAN UW VAKMAN SJ ZATERDAG DECEMBER .4 t ‘-4 1 bij de verkoop van nieuwe en gebruikte auto's i West wal 25 naar i* -att» x 7 v - i?» i Advertentieblad"; rin FILM FOTO OPTIEK 0 1100 - 7251 jMaariaa. «mier Me zaterdagaeoad gezelligheid en sfeer In IgUTASSTN AROSN u—i Zaterdag 8 jansarl straat 11-17 Goes, tal ■m b.**. eiios-m. DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN In onze grote collectie monturen mot •o- Huur nieuwe ■He programma UQUID NISHTCMM4 Inzending V.EXA. Voemaeratraat 8, Goes Schouwburg „JULIANA” Telefoon 7253 tevtoto met voor een AR MN A LIQUID I1N18HT CREAM •N bare toe. KLOK8TRAAT 4 OOM Van gegarandeerd goede gebruikte wagens waaronder OPEL REKORD, OPEL KAPITAN, HAT, FORD, MERCEDES, VOLKSWAGEN veerkam dR oset Knippatronen: Burda, Simplicity, Vogue en HerMHon (Ook in 196® met de veilige, gratis, knipvarzakering) auasaam «mea AQwaea H latym «me m.m.v. ■fearveBe rsvOshtteg heerlijke rité Kertgoae Bij open haardvuur an discotheek geopend ven 8 tot 2 uur X GOES t >pgenomer vff irwi 7-Ttear bë tfelï morgwTMj a >iute Geen servicekosten. Bel op (ook avonds) Mlddriburg tri. QlUMOn. Goes SMSS- 5397 Oostburg 01170-3790: - Muziek voor Jong en oud Wij weten handige oploesingen om op Uw drukwerkkoeten te besparen Lange Vorststraat 9. Goea Aktiveer de werking ven het I preparaat met JOCHEM S I SPECIAALSHAMPOO I café - restaurant slot ostenda N. v. d. Wolf slngelstraat A goes telefoon 5382 P*6»/33,78 ea/8738 Juwelier Hertoger Graveur flik Adriaanstrnal 11, teL 8998, Goea -> Alle bekende merken wasmachines staan btj Stroom N.V. opgeeteld WH reven een hoog inruil be drag terug vqor uw Oude grasmachine Stroom N.V. Lange Kerk straat 11-17 Goes. tel. 01100 5855 b.g.g. 01100-070. Tol. 01100-6210 Een volautomatische was machine waar de was even droog uit komt als uit een losse centrifuge. Dat is de Philip» CC 1000, deze was machine staat tentoongesteld bij: Stroom N.V. Lange Kerk straat 11-17 Goes, tel. 01100- 5856 b.g.g. 81106-674. ^AIMSNA m.m.v. P*^*A.lriektr. y IteL 'V- -► Hoeft u nat rail laawaa min*7 Dan ia aan epoa hoaari vuur aan da ateer te av wenukaraar ta_votfeagan ha* grote eriaaüa mMukaaidau Stroom N.V. Uwga Kadb- -► Philip» draaltop ger van L 130.— i t- .□3HM Stroom N.V. Langs Kark- straat 11-17 Gaas. teL 01100- 5006 b.g g. 011084M. -a-Voorhatvagm der achaae stenen palieve u stelt te war den tot Hopman’a schoep. •teenvegerabedr. Goes, *s-K- ton* H.kindeaoMtr. *1. Tulpeta. «0, nee. teL 08K. l-> Alle elecU. Installaties --- - ij i d verzorgd.. A. Boonman. Ove- aande. tel OllOO-MO. -w Voor ateer est gaeri „De Clanaebaf Grote j> 10. Goes. [-► Verkoop on ^'^teM8IIMl|»BOBeoB0OB8IM8IOÓOMMMM8W een nieuwe fiets, brommer, scooter of mo- 1 tor, hooi graag zelfs, doch óók het opknap- i pon en herstellen van Uw vervoermiddel willen wij gaarne voor U verzorgen, onver schillig welk merk U bezit One magazijn ie ruim voorzien van onder delen. Onze monteurs helpen U in een ommezien „uit <fo brand" 3 partijen iveeslachU en Zoon. H.lllll IQ. Wil 1.0 Wl Zie, Ik sta aan de deur m Nt Mep Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Ik zal bij hem btenew komen on maaltijd ■wem 6 kaw, mei nem nouacti en hij met Mij ^Bs IVgp v Johannes, 320 Lange Vorststraat 57-63 - Tel m.m.v. e trio met ion* ven kepoMBet nto* «o Zoom Tri. OlOtT 3730, >rgen op Zoom. De Ko- ning on Zoon. Tri 010*0- 073», Bergen op Zoem. Wij repmren trievirie on rodto rtrrinmdig en eneL A. Boonman, Burgm. Andries- oenatraat L Ovesande, tri- 01199-300. MM Ion least van bet 1 bij het halve- l een agressieve geest, die de hete wereld wil veroveren en zelfs ^saboteur» en moordenaars als Che Gue- i-<als .Jtelden van de wereldrevolutie" idigt. Hieraan verbonden treedt een zelfde imperialisme naar voren als de -«r'-n koloniseert. Op het enige punt, wasrin Moskou Amerika ongeveer bijhoudt, het militaire erf, streeft het A- merika ver voorbij in agressiviteit en in imperialistische machtsbegeerte. De ver gelijking van deze halve eeuw communis me en kapitalisme is leerzaam. Nm- proliferatie m 'ditzelfde Verband groeit in de laatste tüd wantrouwen tegen de Russische be doelingen met het non proliferatieverdrag da; de spreiding van de kernwspenen te gen moet gaan en onder de wedesvlkg van de UNO en onder bet motto, „ontwa pening" wordt gepresenteerd. Maar tege lijk hiermee blijken de Russen begonnen te zijn met de peperdure antl-raketten raketafweer. die men elkander juist door dit verdrag wilde besparen, kondigden zij een ruimtebom aan. die vanuit de ruimte kan worden afgeworpen en laten door het leveren van de styx-raketten, die de Isra ëlische Ellath tot zinken brachten, zien dat ze alleen maar de spreiding Mj het westen willen tegengasn. Een an ander wekt de indruk, dat de bedoelingen var het verdrag slechts op verzwakking van de andazv parij zijn gericht. i Op saterdag 13 januari aj. worden alle vlieg- en kweek- dulven min 3 late jonpan verkocht van dhr. A. v. Kenteau ï^enTdeteVriendt en Dribar 1998 aerate nationaal Itaffec, 3e nat. ehatmuroux, 3e Parkmtone 130. 39e NM. Beurpes Verder vele kopprijzan nat. 8L Vincent en Dox winnaar van vele grote poelen en prijzen Al deze favorieten vrarden vertoeeMt tevens aeaeMten, breedechotris en klok (ris ntauw) in eet* ,1 Qltetannetje* aan de weg 's-Gravenpolder naar Oveaande Te berichtigen. van 1M9-MM uur, daarna vwioap deringen, die het communisme in de halve »-• -'as—nm_ CWW, ro mmw WW - - - heerst heeft gemaakt, maar vraagt nu met trots of de Russen en de rest van de wereld nu eens willen vergelijken, welke vorderingen of het zo geemade kapita- limse in deze zelfde halve eeuw hoeft gemaakt Het is leerzaam dit lijstje na te gaan. We geven een uittreksel. Vóór de eerste wereldoorlog verdiende de gemiddelde Amerikaanse arbeider voor 6 dagen arbeid per week 36 doUar, thans heeft hij 119 dollar (De dollar* worden in dit voorbeeld en in de volgende steeds omgerekend in de waarde van de 1965-dollar). Of om de ver gelijking nog duidelijker te steUen: hij noest toen 1 uur en 35 minuten werken om een dozijn eieren te kunnen kopen, ns 13 minuten, een pak kleren kostte ;öen 75 uur werk, thans hoogstens 39 uur. In 1917 produceerde de Amerikaanse boer het voedsel voor 8 mensen, thans voor 49. 'ie totale productie van 103 miljoen Ame rikanen was toen 75 miljard dollar waard. Thans met 380 miljoen zielen 900 miljard. Het gemiddelde gezinsinkomen kwam oen bij slechts boven de 10.000 dol lar per jaar, thans bij 25 3 van de 5 gesinnen leefde toen van minder dan 3000 dollar per jaar, thans 1 op de 8. Toen had *0 een eigen huis, thans 80 Toen had 5 een auto, thans 88 toen was de gemiddelde leeftijd van de mens 33 jaar, thans 70. Toen bezochten van de jeugd oen untversitelt, thans 48 Toen waren er 38800 Amerikaanse paa- oeortan in omloop, thane meer dan 3 miljoen (voor reisen in het buitenland) ene. De beschouwing trekt de conclusie, dat op al de aangevoerde punten van verge lijking het „kapitalistische systeem” het vertwwag wint van het cnmmtiaisaae Financiering va* uw per sonenauto. bedrijfsauto, trac tor, volledige bedrtjftflnan- efering. Wij staan borg voor *n snelle afwikkeling. Wtj ré kenen liever in uren dan in dasen Maak daar gebruik A van. Wat is gemakkeltiker dan even bellen’ Bemidde- lingskantoor ..Alfa" Lewe- c dorp. Seheldestraat 14. tel 01199-388. MM I Jongeren Socfotoit De Buvelandan presonter/f-t grandioos O. I. V. I Sfeer De la keer in Formidabel Goes moor zeker Intiem niet voor Voor U/heer het laatst waarbij wij tevens tentoonstellen de nieuw» Sieurs OPEL CADETT CARAVAN die voor 7255,— kent en klaar op de weg staat donderdag 4 tot on mot zaterdag 6 januari 1968 ■- Vrijdagavond KOOPAVOND van 19 tot 21 uur Te koop: Cttoaaa bastei |bj. -98 in prima staat. J. F. Coenstraat 33, Goes. -► WQ bieden U het ge» brie jaar vast en goed be taald werk op ene atelier als naaister ot leerllng- naaister. Amberg N.V„ Industriestraat T, Goea, telefoon 7898. Schuttershof r- Goe» k Zaterdag 6 januari a. s. mY Muziek D Bekend van radio en T.V. Lange Vorststraat 48-Gom - Telefoon 01100*8398 Bij WIDv aan de Opril. Ty) 5703. stomen, verven. <donnaer. ladders ophalen, «tofknonen en ceintuurs ma t-en. mantels, rokken en on deriurken inkorten, ritsslui ttneen Inzetten, overhemder retMireren- Slechta op één punt hield het paradijs van arbeider* en boeren Amerika onge veer bij en dat is op het gebied van het nülitarians. Dat het communisme niet weerloos wil holmee eeuvif u begrijpen. Amerika wü ook niet weerloos zijn. Maar dot juist op <ttt punt ’t communisme in deze halve eeww het verste kwam, ia wel typerend, teerteer daar dit militairisme agreeeiaf is, het kapita listische mnitalrisme defensief; bet wil t communisme niet verslaan, wel echter tegenhouden. Het toont de moeite zegt Time, om deze lijst op elk punt nauwgezet te controleren en dan te zien, dat bet ka- pitalistlsche systeem in de van de mensheid het moest is gebleken. Wij stemmen zegt deze pers, dat mlUtairisnl lijk tot agressie en toVMpër lelden. Wie de 57 communistische^! eeuw-feest jtumot versteviging ea vaar haren X ’a-Mnandaea geplote* f teeeeeM eeeMeeeeMseeeeeeeeeeeeeeeeeee. Wij kunnen U de H.D.Z. ringen leveren. Op de fraaie handgravure kunt U desgewenst wachten Voor da bezorging van ons blad DE BEVELANDER - in Kloetinga zoeken wij voor direkt een akkurate Aan melden: Voorstad 24 Goes, tel. 01100-5915 Na 6 uur 8399 De Hete vaorifcMng Ml Se kans vee U* bril O* beste service BmIi hrirteg VgMoHM|08 GfpMGtoR meest ktoeto Wij voor u staan. F Amerfcassee trots b De 'merikaanse pers vermeld de vor- deringen, die het communisme in de halve h eeuw, waarin het thans Ruslaryi over- L trots" Of de Russen en vorderingen of het zo gesmade b limse in deze zelfde halve eeu gaan. We geven een uittreksel. <te gemiddelde Amerikaanse arbeider heeft’hij "rn^dólïar 4roö"r~35 uur per Week volgende steeds omgerekend in de rde van de 1985-dollar). A HAARPREPARAAT Stopt haaruitvri en roos SttoMitoert krachtig do Qoe« «en gezonde giarn 6 aan uw baar prettig gapnrtameord

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1