cxv Él wJ N 3 tl :e 9 I- s I machine^^nonteur iy Goes I )0 3 Iftr tjootlwill I .L en IJ 7/1 WL J. feremiasse - raderen en bromtietatlodinp hflBtR'/cJOnGEl Geur en charm in geschenk /S' fl nes St Cl I' en Bij WILLY DB onui. - TeL I UVKZ icolcnu whSL M BON BON-BON BON MakpHip tasje in leuke desiins knipbourae 90 ct r*gen mlevering ran deze bon zolang de roorraad «irekt G./VERM fL v. d. WAL» /Papesaater. C f GOBS. f Kapeïpè Obadja i Al r« te Kapell« GOES 'en Zon 4 EDSTRÜD 7473 ma: TER- of I 2 Tabee 1 Citroen 1.S0 I 't I V( -X - éi •4 l -w» Een ?O< AL" «M 4. ON BON BON BON BON SCHUIMRUBBERBED 5oir de partue» X ..DEN SOETENsjNV £0RLOOS 01 ZN, Opril CreteMto TeL M14 J D. v Melleetr. M A. Tol. Ramage partuM elegante flacon 4.25 Ma|a lotion 2.10 komt cu». OM spice 3.75 fc. 3.90 Antilope aparte lotton zeep >5^2.00 Rijwiel-, b of motor-c EN WELKOM GESCHENK beteett nto» eted duur te cfln at* ter \iwoer nvtwp en bteoed en do» MM te«e wdilii (M roe» «tok z Rivoli 2.50 Soldaat 1.05 1.08 1 i ySeg. 2° peg. 9 4.75 SANBELLA FOUNDATIONS a/ Beatrlxiacm 37 Gons Brylcreem hoorertme po» por 1.40 Taby ^fig Sinterklaas ikkeboekon De> En; m itue Lelietjes der dalen tedh 2.50 Hdarborstt '/on opvallend /oordelige prij* 7 LANGE VORST 9 - GOES\ (3 weken rui/garantie) ins overweldigend succes xoering vap4let toneelspel VERSE K sJ Franse Parfu \n Lotions Ramage 2.65 XSCHtmiRSHOF - GOES. lï St. Nkökias-bal O hero| „RUWE STORMEN^ X \p^oboo>N „Obodp Aanvong 7 uut »ulbroek'*\ Tetotoon 5937 Vloeitjes poep vise /epen 5 lipstickjos 3.75 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZU:D-EN NOORD-E and 6.00 (toeft A we» U op J isst 9 •wee Lente a>eto onderhoud 1 Kulme «n aa- ■t ea BbmrtMt 4'f? apart* DCFOT 1ACO8STSAAT 30 A. j r Suprba prip 90 Ct r I i ÏW4t 7^ Voor naai aai] wij voori kunnen U Os*toogr bodiC ar onze vragen i treatocol- 1 nïd**U*bn Boeaeyc Calcom. boMe)tegt 100 04, roomboter1* Opgemaafcte 8t .Vj Grote amawielySp dLwMNMioi kou» f baWcen alleen roomboCerleTter» ^oterirtaven JOt.Ó/u 4,50 per/& van 0,M v «are f0,50 per\tok 5 tompoeoen van voor 0,15 k^bakkei i) DEN HERDER\ Ie KorkOraai Jl, GoO», TOUfoon 0 oen «eneaWe na tet «cteren F por «tut/e m /ute rokje gram Zcafce f0,80 0,65 p. 550 gr. knf l.H voor f 1,30 f 0,05 p. 350 gram cafcee on taart/ea X. towor> bprtrck ■Xtere uttvoaring eau de cologne J I r* handtorton en twee «tutten Enpote citroensoep m doe* .AM,, MM -A- - -. Fran* enport ■poep 1.10 toHon 1.80 i InMlMek en Uw c*Jteuprobhm minder dan geen 1 root wotntg gtid 7 Mw ow do.JtoMMty owm^bus or omn4b M|-n: X.r3 3. M 4. M ■Momta Teeri Kortv Piot 1 0Ó-15 Jot> Bgtoooi Vickg aam Treoor triii 0*3. ena. y 5^0 tjn 0,30 10,- kees» in awderne 1/ K 7 Ook onze Si Harten en ha rnectt wenoML Zie onre a<oA>a«* n pro»e rer*cfteidonl»e>d en kleur \e r. Een grootse «mMPÉB Heeriiilr trlue eau de cologne A*. toertll.it 21. tot Meuren. tmertitmntbij-JL 'o lexttofliondei - KetKctroat 28, Gooi i 3 (tutten in door WW f letbeate ikktaf Veie JSoar- waarin epgepewdE net JaBtam^hAdrerteatkebtatn IS* Jaarsanc Ne. 4S r MT btUKIBU JM PBOimi^weQm VeerrtodW -' Tetefeea PIISO «Si» Ma eer fMkfufr W^JSSt ▼«rkwHdiat UdSS exemplaren. AdverteadeprSa IS een* per na VecN* In lelefenieeb epcegeeea edaeryttee geeraarden wf (een eekete Vete cto odveri veraduflenae 7 kleuren tl grote otortic etu< 'fitear eodeou

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1