I DANSEN r ..^IRAAK!1 PRIJSVERLAGING Deer enne grote enmet sRa wR te staat flA ONZB SBN8ATIBPBUZEN NOGMAALS Z TB VBBLAGBN koopjes halen Zaterdag 3 Januari begint de opruiming :hiej hi win Ham es Taag in g ch eer on ■Mmgmw Nip sa T—IX-tv- KJp en Bus te gstroffasrte galaMee Ptaaeta BsItaOrs Gautash J.’ dsbrodia VtetanstaMw Kip te blflK/ tgartuy Lunch T« s /g 1953 pj va Onze BALANS OPRl Fa WED. M. DE )ONGeI Biemeo nat - Goes wij wensenE A W. VERSCHOORE GEEN OPRUIMING H. HQMESTELLE Werkelijke K in verschillende artikelei 10 pct« korting op ALLE overige goed 'n voorspo De Kleine Bazar Fi IKk i 1121 1953 MANNEN <*bo OMO* ..ZEBE-HUIS" - GOES Patates Frites Bakkerij en IJsbedrijf tfl.;]/ Jerentiosse Van Witzenbarg G ANZEPOORTSTRAAT W QÓBS TELEFOON 2 Md 1953 J. DOMINICUS, GOES Grand\ Theater Goes - Tdl^toon 2153 9 r J MAAR GROTE X CANASTA-f^3. l^ed J. G. Heykam-Massee I FRENKS' SrieTwr^Goe* I een Zie etalage/ Imd KB-tam CMS in MB-M» NB fc tta nivtim ii/ttunaaM. rag itatt: cusiti On» devies Fantasie St affW in rattrn. itt Hoofddoek saner jool. Nylons r< „Een nacht In Venetië" ’t Modehuis A W. DOMINICUS IMTUAHJE VAN X LOST3TD. BTenóó GOES HukkiQ en voocspoeöiq ioenen en Wanten rapons en Restanten tAafiHladnwi Komt U ook even kijken bij Centraal Kleding Magazijn aan radicale prijzen!! Zijde en eo Shawls sa f 1.N I GJV V^iakelbetimmeringen -ik a n i I <>tfur hartalijka galukwansan I Kfli GOES IHOENEN a BETERE BM prijzen prom** Pl TÉNTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND Ham Mt. EJW<DE PHOENIX" CK3 IA VB .DB BEVELANDER' I DBDKKBBU u>2 PHOBNIK” M Duiutar 1M> FBTL - GOM - MmnMat «V - TeisL (K 11M) MM - Teer atiirtiMtaa ad M MM Oplaag MM» nautaa. AMirtaaMigr» U et per am. FIJNE PRODU Gezien de grote operette” in dringend aan l In - d Bij hat aindo van haf jaar, dankan waalton dia onze zaak bezochten, of op andere wijze, ons bestellingen deden toe komen. We zijn zeererkenie- lijk voor het in ons gasjalda vertrouwen I Voor hat nieuwe ja. we gaameonzeb^i uH an bevelen onze zaak waar gearneblj U aan I DB ZAAK WAAR ktBN JBZBLLIG WINKELT 3, 7 en 9 uur idag 7 Januari Aan onze adogn OPTIEK FOTO - FILM BANDAGE F. J. VAN HESE taan aan on pronte mot DEL «that te geU 1M ar- rt Veer ease extra sansatteprgam sle de Meten advertenties. ALLEKN: O (1W n ru Ie bushalte). TeL MM t Hm frame bate DE PRINS VAN ORANJE, GOES IIC MM >otac>> :f IQWILL fint ófc- iefeetUS heet vedeAa Zondag 4 Januari c Maandag 5 t/m W< om 8 ukr k IWI-tatt Rmmm mb am\ii n Md riGteit. «taakt» Wetslb Namen OHM» JeffCMNNIRJ Sf do Inirada van kat niauwa jaar wanton wf onza gaachta clifntala, fam ilia, vriandan an bakandén /Grote en Meten Tenet neiale aanbieding: nuKvooM sm S van JOHANN STJtAuSS "*75* op VfeSd^g en Saterdag 9 dn 19 JammrL4fn. dee avonds 8 uur preciee.' ia het ^Schuttershof” aan do Grprto Markt SteGnae igsteHing voor den JStrauan* ■e plaatsen, raden wy U reeds van plaatsbewljaen te ▼oorgien. a vanaf heden verkrijgbaar H. Stake, Grote Markt; J. ^nastraaf en Stoomtram Walcheren. N.-Bevniand Vrjjdaff extra boot na afloopt -> w 7 VISHANDEL wnet allen dt Ês?RH Ie m !n )p w Fotograaf - Fotahandal Gr^e Markt 7, TeleL 2718, Goes Rotsweg 45, TeleL 4, Krulnlngon Heren- en Kinderkleding Winter seizoen 1952 ean spotprijzen Ze uh a W wteVOG A ernaMr V Donderdag 1 Januari «ie AjNrïsr» Iftlirkiaaal dea afsgaeacdta eaadez grotea Gerookte PALING Jerdag 8 Januari om 8 uur Vs*} «Xtra koopjes oase etalages te bekflhM7 Vrijdag 2 Januari a.sr vaa 3.30 - A ^rsprabdh ite wansan Iradltio-aMrouwbeginnon we •e 2 Januari mei onao grote Balahs-opruiming die daz^ kaar voor U wel heel bij zonder^ voordelen brengen kal *-•* daarom heel speciaal Op d" roerdalen ■mCSHa die U krijgt bij aankopen In SCHAAK-, DAM-, AdTq>^>' BRIDGE-, VOETBALSPELEN SPEELKAARTEN Markt Go eo Teléfooa 2326 MAGÖALENASTRAAT7 betekent - om 3, 7en^Our rl om 8 uur ip 3, 7 w 9 uur e bar» ia New Orleam naar vaa Són Franclicol RUIMT OP. Aanvang 3 Januari HUISHOUDGOED - NACHTKLEDING ONDERGOED KOUSEN HANDSCHOENEN BREIWOL d VOOB Paté da/fate, SaadwMh Sproad VegataMa Salad bHk ctest Zewtsebnlt BR VOORDBI4.U1 rp en lezers te Magi Vt t r. 1:. X os. eg 5 Januari om 3 uur «rot' i it te Goes en agentschappen AJÜLZ. Q o «M rad voor hot genoten iieidrouwsn weOte i ven V mocht ondervinden en hopende do toekomst weer op te mogen rekenen j Grote Markt - Gene V daal <k reet deer> n 1 waterdicht, naar maat gemaakt IMMtNCHttTU Jakken, Broeken eek denk era Menren «8ANFOB” OveraDe en OverhemdeA aS» gwWMMte Menren eH mi tellen. WU LKVBBBN U GBBN CONFBCTDL MAAB MjUTWWI 19% GOBDKOPBR - 1*% BBXBB DAN oonfbcttbi OOhTWAL 11 - GOM pe vprcialivt voor U» rqmtel. f brvmfitt» en motor Hleawfeeredeg vanaf 9 Oor WTM MW HAFTV BOY»" EEN UNhWtSAl WfBIAnOHM Br !>- bMk Zalm roer f LU K STBCIAALZAAK T4N GOBS •e VB tatei i KOTB KADB M-M GOBS F '•'■■I De GOBSB OPBBSTTB VBBBNIGflfG earaavalssteinmiag brengen met de operette Korte Kerkstraat 13 - Pf panen wij do o XATKRDAG S JANUARI mg. zijn oase' vanouds bekende FRITES weer op normale ttyden verkrijgbaar I Ipdoraan aan gelukkig Ofn voorapoodlg 1963 tea. In het bijzonder Onze klantenkring en geven hun de verzeke* Hng, dat wij In het ko mende Jaar onp utterate Ajgt zitllen doen, de Eedlonlng en o o rv1 co ietsfihMveee Toaotbelaggiag nóg. te varbotsrsnj lang n saar r/asdach Koctak/N, fK95 pee paar /ia ooi en Mest. aUe wortea. aa aegr f BIJZJONDBKB KOQPJBSI Zto aaee etalage I Hl KSRKSTKAAT IS TEL8FOON MM Vrjjdag 2 JanuAf RZatydag 3 Januari oi ZALiF Frftaaa 79. SO pe >5 eao* MELTON Damea- ea ■meupaatsl—A uMva^ WST«H ^a jrhe Fsmu ,7’ 90 breed t 2.M per taeier Romam-Satui. Joeqeard. Georgette ene. (voor geklede Ja^anata)'ven fO.~ totfO j NU vóór f 2M per meter bóffen I per meter tepea en leeko drrtins

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1