a Nagel T Poederdozen j T*- (shicé Dame*-Ha 2teert 19 20 Ürsd FLIT! IFII fUtt do edeortmNoe yl^keUe I nraiMMn bmnth A. E h J n OLj 0 Slopen Lakens tt" 1 ADVERTENTIEBLAD VOORZUID EN NOORD BE VELAND n Biemen TAMMINGAj* Sint Nicolaas geelt graag practische I I." 7." J./SCHAAP f mgr Xertzteast 29 - Gort TeMbon 2193 DE WET/VAN DE KOGEL met DICK toiiï H." Grand Theat LUCHTDUIVELSJ^ BOVEN DE PACIFIC L" Sola Cassettes „ZEBE- Ribmanc Déér kan niofHpnd teg en o aM^i VC VERSCHOORE rtzakjes Dekens In Y^O pCt. zuiver, wol ven <^o ba- kdnda AaBa en ZAALBERG Mbriokon S4.OO 44.26 39.96 i DE KLEINE BAZAR DE WET VAN Dekens ext're kwol/tolt halfwol. fantasia diverse kleuaren. 1-pereoono //J December-aanbiedin urn* w i ar ten as 7 h WINTER! Groot St. Nicol PIN P J.“ DRIJFHOUT - GOES ster’* 1.“ 1." elu4.ü$ J. DQMIN1CUS, GOES /ed. J. G Heykam-Massee Markt 5 Goes Telefoon 2326. f 15 17." BE-HUIS" - GOES -Mtraat U (1M au vaa de bushalte). TaL 8884 Het is weer I Shawls P overs r. Handschoenen esten Zakdoeken en A J v u I d Schoolse De beste inwendige kachel I t L OPRIL Nylons Tafellinn N LE CO LI Peignoirs i. Enkalons Open weer! - Snoei^eerl 'arfumerie KLEEDT U GOED EN BILLUKI eSCHU •T: 'intf STOFFEN rilnehoenen (aemrO 1SJS 13.73 w a r b i j g o c/k en Hoofddonken rgognmMMrw r nurocM mm Plak Iota* W< iteMen *4 Z - WAN TB Leste h Dsawryi Sbaw BBIQB pit BjfUlrt Wij hebben alle - solO artikeL GROTE MARKT 13 GOES DE SOLA-DEALER ITlataAAifd&u De winter kotet ,p aan met stjn kou gladde weyen Beveiligt V, heem A Winds ch er ip tegen kou en n Valbeugel tegen eventifR Uagwn W(j een ruin voor vrQwr in luxe d uitvoering Handschoenen Wanten 11 ontgevoerd, in ea bruin J ^//- Jereiniasse Oor/wal >1 Goer Héndbeschermers warm gevoerd, voor ywtel, bromfiets en motor 4$ cent,per 100 gram b|| Slagerij Van Sabben KLOKSTRAAT - GOES mak-reclamo brengen wijt BOTERH AMWORST gram veer slecht* 68 cast 4e JAARGANG No. 4» RECLAMEBLAD VOOR DB ihDDENSTANDER vAn DE BEKENDE lad ■1 N UNEMM f 1 P-’ 1 4 December 1952 •n 'n No» enki >ERGO|0 IN NACHTKLEDING LUXE Ol ie H met Ah O«k eer Bockbaadi •eyl flinke moat. hotel-model extra kwaliteit met overal Oostsinge/ 154 Goes Telefoon 2989 echittarend gobord u urd raoona - 1 flarfti. In extra elite It Ale ■w vexed. v— 14 |mt DE VLIIT r ♦1 I yOor sue ■nwbMl ^MANCHESTER”, roodkoper daa r-dr-onz. 7.00 0.13 9.10 Uh camera drntonsfreren I 1 De arsed. WIMI1IHANBIN WIMTISV W Grate Markt 7, Talat 2718, Goes Rijksweg 45, Talef. 4, Krulnlngen IS.50 p r p-ar f 19.10 p t paar Word* bete aaa Me vanpreM evw gelieal ZaM-aa Noord-Develaad speciale tartevea OPLAAG 18588 BX- AaaasaaiBg vna adverteatloe tot aUiiRP Woeesdagavoad ear Wij tonen U een groot sor Tob niet- langer met slecht gereedschap. Goed gereedschap verlicht By ons vindt U een soi van Zwitserse, Duita op Zaterdag Zaterdeg 4 I PI.' Heden onteenprn dé bekrn^r VALENCIA 'S a bon'laar gevoerd schepenrecht Kleiae Piada'e S3 1 I Wtj maken „ZEBE KIBMANCH wollen voering, voer .JZEBE Elk gewenst JOEBK RDBMA vaa de Gnckte Driewegen i /Klokstvaat - Geen 1 4kx>Lwor<r eg 3 uur Din<d*q 9 en Woensdag 10 December Do mon d werk. Saoeigereedaehap 'Zweedse en Franse iten. a. Scharen. Zagen uit Diverse marken met volle garantie. ea, Deorneeharen, Cepeles» messen, en*. j graallnnon l-persoona/160/220 aolldo kwaliteit. 2- Goes - Tele‘oon 2153 V'ijdag 5 t/m Matndag 8 December JOHN WAYNB ea BOBCB1 BY tN la \pr ssortaohHbtesaebt vol wette Meesdag aar W« Heten in Twente speciaal oen party extra aware ..KI 1» maal sterker ea M w Ontvingen meuwe zendingen p> Rwhn. S "pee ra F.ei 9.10 4.1S 9 90 3.90 IA 10 20 IllMriH'i/' Hoe guur en koud her bulten ook Is, hoe ykrklau' --thuiskomt. In één aan ander mans mat Van Sabban**^ Gelderse VERS UI De besta Inwendli y a r w pox 1M 3 .13 f 3 90 p p INI 3 90 3.90 I 9M p. p. ssvor dtSHnr, yrk'oemdU rsrren en tf (2JStP»fl9S0 Fotograaf - Fotohandal ebben hierin b sortering elks motor, eenvoudiffe Dezer dagen ontvingen wa •én extra voordelig partijtje Baddoeken Zo Jniat ootvangei LBUKB met o* pt opft h. met crêpe tooi tpt POOT d zending intiiUEi pï -mJ - nieuwe/dessins, zeer fraai uitga- M U '-porsoons ZZ. w» ISII Hpt «poe vea de dsivsls i epectoeeteér m Alsveeg V gdsy Z—pt9pp en Zo- 9»p 7 ah 3 Zo» dag «eiidd Din*d«g 9 ea )Hoen« met OICMVPOWBLL mlkNB URK» B Da man 4U kaar verraadde was gedoemd Sfertrea A«a«aee.: 8yLx Donderdag 11 December la aaaa •peel.te vaereesBlng /ARGWAAN - /8*«p»etow/ CABY OB «NT sa MAN FONT41 t Br af.: Bftfé BUchoooh ear fB ui naar maft tÏM JKKKKR8** ari epactete seamtteprth vaa slechts t SLM. .„ICHK8TKB BBOULKN** veer de marntteprUs vaa f>1.7L «TYM“ EB NUT TB YBBSLLTBZN GAAT JABBN JKBB I lete^ MANCHESTER JEKBEK8, met weltea yt, extra keepje, slechte f M.1L Baast U 1 A1XKKN wit. rood-rand en franje 0^35 met fraaie kleuren. 1.10 extra groot «n mooi 1.30 oen pracht baddoek 1.66 Of December, ^eelandla", klat vaa „The BWs", te geven door Dytchgb „Zeelandi»”. st 1 S. Entree f145. irrasslng krijgt tedere ter eea lot grol trekt deselfde ld U ook p wordt U /bij otemppot chte tookworst EIGEN ROKERIJ I kachel dia rmt en verkwikt X Haalyér morgen aon voor slechte voor BL.K gewas VADKNDAMMK ofeoa 235- K 1184 DRUUERU „DE PHOENIX" F. 3. 8. VAN DER PBYL - GOES -^Nleewetraat 47 *ete«. (K 11M) *487 Year ^vcrteMtee Hl nr *53* In Uw album een grote sortering aé 290 ge""* ns een prorf lyke Gekterze ack4 Ijkt» apart» rete Kade Qate' Tetofeea *7*5/ Onze Dacambor^anbiading gaaft U do goiagonhoid omAhant roar voordat ig Huithoudgoodfn fe kopoa. erofHoort dr van I MAAKT BR BEN AlRfd. allot en otaral kant U fdto mtt ton FLITS op Gaamt anlhn of/ U <te Oplaag W* kreagea o'atoaOa kot ateumode jr soa do boete /abi I balsa me 2EM-nm-tuai

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1