2^1 CafpzTol, CTRA - GOES chenken: ^Kalfsvlees^Croqu juj’ „ELECT] ;IIB II nttneon» m .XS, «wrHiMHa» N IRMrt ieuwdorp milie- E voor „DEPHO FELIUS Feiiiniitiii IEUI «taorfait 4 PANTOFFELS C. DOM I NICUS 1- en /J’/' NKE on-Verf kamers, fteteen aato a. ledikanten, mféhinez. zpeelgoed sas. ent. 't la sa deod. 1" prachtige Mcarsfi bjj t MramNlkilN L I IBME Goldschmeding Plastic-Ral St. Nicolaas- Geseb Leiinse van de Visse /Kleine geschenken Voetkaaaena i to Voetbankjes i 3.10 VoetsaJcken 9.75 Fjfne Corridorfiat 3.99 Eiken Haardtfinkje ^IS.60 n Tafelkleden va. 18.— Bridge kleedjes7— 1^* Bmyma kleedjes 11.50 -Cf I POEFS MEUBELS It M in l roen net keukelaar ken Binni Buitenl Aardappelen-, en Fruithai roen in hun Ike bij >t boM -f—--- St. Nicolaas-Ge ?rost< tfroste's in overvloed —X Ter kennismak: Vera .„te sortering! n Snijbloemen.! eens kijken kul Hf bgeme een aigaren JAN MULDER Burgerlijke stand, van Goes Pijpen, Aansi 17 -w//- C. I. TILROE Adriaanse paardstrsat Goes Telefoon 2737 St. Nicola< op 4 December. 1 E JONGE. r Kerkstraat 33, Goek ■nken -- St. Nicolaasqeschenken ^GEELHOED „ELEGT1 dse likeuren SNOEP, St facobstraat Goes In Sint Nicolaas geschen kei zijn wij ruim gaio^asrd zoali/7 Maandelijkse Jeuqddi r- gehouden. 0 Sme^isle kunnende wer- kepZniet beneden 18 jaar, ▼OOR REFARATUM ÜP. W. Gabriëlse H.H. ROKERS Uo^cust en U W RE ELAN WJ LR AVE I E n 2,95 Baronie DRUKKE EEN PRACTl EN NUTTIG K A P P E N O N E N Jh M P E N VOOR SINT NICOL NIEUWST! Klein Délfts Blauw Schemerlampje f 13,75 MPMAN Boter!. Bankatl Mar»! Chocolade letters pAKKERIJ KOMT U EVEN KJJKEN? Electrische kachels 2-st e Port o Port Sint Nicolaas-Geschenken vindt U b|j 'ons in grote ve: huid zoals Ukeurn «tt* gedlstlttmptl bij Paraplul«'r Damestassen Boodscbtoptassen Kindertasjes efnonnaies efeullles enz. ”1.. Staads van varkrijdbaiat Bruin en W/t Speculaas Speculaas nóppen mars - U/ff pein rt««rd iffr NIEUW! VERF ALS PLAS Tl PLASTIC ALS VERF la, d.— L. d, F us, z. In groei sortering hoeft waar voor Uw geld 'N 2371 Altijd 'duurI nli H. HEUI .hel JD Wi van Voor al Uw en lltt—334 TEL. tt Dadels OORD B OE oral :oon GEEN GE8CHEN1 jNDER BLO! Potplanten Komt U Vulpotloden i Foto-albmns Denen Lm t MET .8! LU KLEI LIGSTOELEN BN FAUTEUILS A1B GOTISCHE EKENKASTEN Poot i Agenda’s Schooletuis >^gen fectie Luxe manden en fttn 1 Hazelnoten. SI Amandelen. Kastanjes, TRATING. PEN wu NOG?” Zitplaatsen vrij, medewerking. KJn na afloop van de dienst >t elkaar van gedachten te PLANTAOF Laags Vorststroat 78, Gom Daar kd paar /el iDING strijkijzers f 9,75 leiden- Seenpgpen, Hpddwarwiers, „ELE biedt iw^tad5*- Nicolaas- WAARDEVOLLE -sago Vorststroat 98, Gaas Aan1 ^dér Arendskerke Komt allen Noemt U ook eens proef en;. U guit tevreden zijrr la. Wad. C. Domlnlcus tels. Kol en een I 'gadertng besloten, om diegenen "der aangeslotenen achterstallig zfjn ook niet door andere collega’s bediend teilen worden. ALBUMS R.OLPIMS i CAMERA'S STATIEVEN - PROJECTOREN Ruim goto Lux/ dozen Goes Toteloae 3331 St. Adriaen*treat S Korte Kerkstraat S PqJ ran onze prima SPECIALE AA^ÉjE Electrische chroom import rn/ Bruidsbouq netten -961 elk wet wils, ümndige verzorging raatatraat 3. Tel. UM. na sur TeL MM. een pracftf-coUectte Tsesnz plaat droogkaat nA ia een VOOR Prfena Fruit Diepvries L L Gesneden .S Vijgen en -8TKVKN. Ook in Suik^werk, gein en een Belt >6o«’‘ T** SL.Nieolaaa Vil Hef h eek een paar KOUSEN Ganse poortstraat Daar vindt U keus aan de, Uht Daar krijgt U/btj Kousen, Sol kousen een bonnen (te Pinda’s en leien. Vopr oake/dlverse vrnchtMw /snippers. F Evenals vorige jaren levgren wjj U aan scherp terende prijzen uit grondstoffen t> es. Ga nsepoorts trast M-2S Dan een paa van blijvende waarde die U altijd -gen, schenken, vindt U in. onze pracht SCHEMERLAMPEN. Keuze uit ruirp veertig modellen. Verder ruime keuze in Kappen, Kronen, Strijk ijzers. Straalkachela. Stofzuigers, Radio’s en Wasmachines, Zeer binnenkort verwal JffllTE WA8H", 'n ipé voor de prijs van Als bijzondere geven wjj tijd, stukken Zepp' Wasnu geheel 's-GRAVENPOLDER - Waarom poor al Uw Electritche g het aangewezen adres Omdat 1 de moest ultgebi \1CLECTRA” fantilsttach goedkoop ia Si.ectrA" geen „opruimers” in t U slaagt wis en zeker, wan- neer U een practtoeh «T nuttig geschenk aeekt ^bg: 3. A. VISSER, L. hoek Papegaalsti Telefoon 3 Voor elk wat v w Sela vlekvrij art? (ook loe verkrijgbaar). Scharen, Torru B.K. Emaille Keuken ui tzett) trommels, K enz. Naai-, aét dozen, Portei tutaeVs. Radio’s len wij de, nieuwe V 'talen Snelwasmachine .97.50. Zonder wringer, fme voor onze Wasmachines r de St. Nicolaasweek vijftig cadeau bij aankoop van een pre. Vakkundige plaatsing door eland. altijd het beste en voordeligste bij: Blaetritehe Lampan, A^topads, Kindar- driewielars ou niette verpetsw die prachtige KINpSRPlBT8JB8 va* de VOCOMOTIJrtt! Zoiets ziet U nergens beste id B O T E R L E Ty4 E R S met zuivere anpusdelen ge> Poppei Schucc TrixJ Met pril ran «7 NOV. MSB rnif i'i 48 a<U> huish. art. “U Aluminium gn, Brood- ■T5. Bussen, leer- en Kap- monnaies en Kop en Scho en Theepotten 'enorme sortering leren, oj. Poppen, igens, Jumbo Sio- Meccano, Matador, Jinky Toys, Brickbox ildooe, Electr. Treinen, jla fabrikaat, met ga- tie, f75.—enz. Sjoel- ken, Knikkerborden, «opoty- en Voetbalspelen 'olschaatsen. Luchtbuksen, enz. enz. K OOP U W FIRMA WED. Z Korte Kerkstraat 8 - Goes -/ Taldoon 2645 WH xljn ruim geporteerd in r/fj iiOBS, Nove^itter 1952. Nog precies voo/m^jtZverjaardag X" de-boot met UW ADR Spaanse SinaasappcleaCen Mandarijnen aangekomen. De beste partij en de gTQotate sortering heb ik afgegeven bij Groenten- ep. Fruithandel waar.U vorig^-jaren altijd het beste slaagde. //Z SINT NICOLAAS, Spanjaardlaan 99. Madrid. Gsnzspoortitrast - Gosi Aolsfoon 3333 8/Paraplata’s Lederwaren Alg. te Goes da "- Voorganger: Da. H. M. Onderwerp: „WAT VKRWAC1 De dienst vangt aan te half j Het Kerkkoor v Er zal weer gelegenheid met de predikant en zf wisselen naarzhanleiding van de 'preek. Daar de zaal nipt ürect beschikbaar is, gaat ieder eerst thuis etep< Daarna wordt' U om half acht gaarne uozen, verwacht InkJet CJ.M.V.-gebouw a.d. Wijngaardstraat. Portefei pep'zal dan de preek besproken worden, waarna gting de bjj de groepsbespreking naar voren >men vragen zal trachten te beantwoorden. sl s samenkomst is om half negen geëindigd. geven iv^ Zaterdag a^bij aankoop van een grote zak prima Paiptez Fritez 'S 25 cent gratis E&W: CROQUET JZ KORTE VORSTSTRAAT X Achterzijde Letytzez Cafetaria Mevrouw FILAAR-MEJ Heernisseweg 175>zCf<>< - Aa. Zondag 39 November wordt In de Grote 1 38 - Goes e grootate gate prijs. I elk paar et Sport- Voer 19 e^n paar geheel /ratis. gt U tevens btt elk lochte Nylons een bos^ voor geheel gratis kousenreparatie. BH ons vindt U uitsluitend /ie keus zonder feuten. Geen lokprtjsen. f ’s-lL H.kinderendtjk 1L C^bea Telefoon M59. Z__ VOORSTAD 11 - Zusterstraat 3*7 IOENHANDBL 'ARATIEBEDR1JF OOP Linde. r en J. Hel. en Alle gborten Neten enz. TELEFOON 2494 17 Lal 24 November Geboren: Mietje Levii v. P. van Hese en 1 Rijnberg\jacob Mar£i v. j. Vee jans; Pai /'muzikMl gebied Lr^ps Kerkstraat 41. Goes Zonzier kwaatatrepen kent U pracifdgverven met voor het lakken van Kes .root- z. v. N. Brusket en' jXc. Xorshuize; Jan, z. v. A. iMhlder en J. IM. Verburg; Johanna Eliza beth Jannetje, i v. B. Gelok en J. Nijsee. -afleur. 28 fir. th S. M. de Coster, 28 Ir.; AAloudkuil, 14 jr. en L/C. LuiSs, 19 }r.; G. Verbart, 38 fr. en M. L. E. J. Maas. 32 j¥. lllmwd: P. Versch J A. mui H Pickarski, ogesteger, 20\jr. a: F. J. van Mus- Bezoeki 'tJnze Showroom en U b(j ank beuilst MssN ssstaHtaU

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6