yy4-üe.n,t.i Vl R F R EG E LIN G BOTERLETTER- w e d s t r ij d j tJLletLannaa ai IfSCIflIflF hebben v< i Fa. A. M. VERTREGT Co/ LANGE VOR8TSTKAAT 94, GOES, TEL. 1 u o WILSON Koopt tifi de uan SXe J AJO. N.y< Er ia plaats vap/ «en ^lympia - Goes Ganxapoortstraat, Telefoon 2625 Geleedst van der Rest - Goes .DEB *!erl 1 Electrisch geschenk ELAND) J. H. SLABBEKOORN ^x-^Wgnpoordstraot 34, Goes. Tslsleon 2554 iff v*n,"nk'1 Kantoorbediende^vï.) flinke Jongedame ET A LAG EK AART, glrntia ea zonder enige verplichting Uwerzijda» U slaagt bij óns altijd! k* omdat wij een Te kw*: Landhuisje, 3 x ons bureau Ir. IJ ir weinig TEUF. 2685 l/r- *0 n bti e leoo It ze vóór 13 Te KPEUKELMAPKT 5 - GOES i 1 veer halve dagen. “bakkerij G<ï«TOBT nieiiunbiiMl 7 - Goes. i DsaMM^ea ■Hem luw. Voorstad n. Goes i, U 5 DiCtMIIR Chocoladeletters, St. Nlcolaeafiguren Marsepein, Taal Taai /i 8/ ligden gelieven zichhiertoe aa bekend temaken leri h< Een goaelliga en gelukkige avond gaaf U tegemoet maf aan t Banketbakkerij V oor dit hand teken II ’gelieve er. onderste bovt wprdt gebrul! ïfirt daar< /in de adreszijde dezer sDeceatber naar ^BLANDER fcusaalstMht 24, Hansweert. v EEN AARD V SORTE Voor allt jh schikt m. Voor Sinterklaas een loper, kleed of kbssen van Soedan wol gemaakt Wij hebben prachtige patronej werk, ook in de nieuwe t beAsnd Voel poOdbopor do» BUspfhMurii Soedontooi in 49 OoataraeAleitm bij G. MRTaARD. Sehoer- kenszaoOweg 19, 's-Graven- TE KpdP^//J' MEST MESTPUT Kunstschaatsen Sh«H SLEUTELSCHAATSEN/ i Opdorp 18 - GOES rU LEVEREN, I LX* i x-i’j/Vixmarkt 8, Goes. Voor Nieuwdorp en omp- Gloria, PJcC.-, Viking enz. unz, E»n praant Sf. Nicolaat-g»sch»nk SPORT HUIS bij ons heel goed o.a.: Vazen, bloe kannen, fruit1 bondozcn ir) en glas. Pat? ders, Berjr. In dit n Ts knop: Z.g.a.n. v. Kinderwagen, kleup *>rt '<rüs. Tevens tgXii ül kerblauwe Winterjas, leef- A *Ud 12 /«jaar. - Tanken- -i burg^gfKaprile. ten t.z. deze reclame te. len een briefkaart zodat ze de Vormen: HH zegels met zwart bedrukte letters uitgereikt U. plakt deze letten ojX slagzin Uw naam *en' adres schrijft U kaart en U ADMINISTRATIE .JDB BÉ Nieuwatraat 47, C r speciaal op te letten dat U geen letten 'en plakt, zodat b.v. een u yoor een n Ik, want dan is Uw inzending \ict geldig Ia Up>/intending (mef de coenpiate \alaigzin\in orde >r>den. <fan kr^gf |U een bon toegezondert taoar- e U bij een daarop vermelde Banketbakkerfgratü \heerlyke Boterletter in, ontaangat kunt neme\ of \beateUen CONDUCTRICE UITVOERING TE KAPELL OP ZATERDAG 89 NOVEMBER AX aï F. .Trtbha" in hot C J. M. Y, Verduf - --'ngio geven van Van 28 November t/m 6 December worden door de deelnemende winkeliers, die kenbaar zijn aan een 1GROTE sorti n. iiciiiiv geld o.a/ Borstplat eZ Chocolade, Marsepaln Suikerfiguren, Chocoladeletter® Banket- en /Boterletters B y. wm^etigevoeid Opgevoerd wet Jl da? hm bijspel hl 8 bedtfjvM DEJWEUWE VEEARTS” pngMO uur Eaartvurkoop 1249 uur aan de saai M 24. O O ng M UMMtt 11 te Gees. I UW de te t aldaar, V met 5, Goes dè, r F OPLAA9 IT Bl—A MPL gebouw „Obadja” bei opvoer het 'AT i Verder 3e af VOEDING voerd Ook in kip en I aan te bekomen Ücht- don- pen en Onderde len wij voor eiK 'jeens ir^t Bëva-huis, 1 pegaaist iEDEGKBUKE D 1, Baarland lefoon K 1193-284 Voor een nuttig laaseadeau slaagt bij: Wed. gaardatrtl --Volk! Gom. *h kleine /35, een 's ADVBRTl popgun. Done» Manbesw en Lub bMkjM Toffees. Chi ei la dol Kt wv en -figuren. Borstplaat. HEEJPfD ONZE PRACHTIGE BOETERING AL .- GÉZIENT BK8TKLT U TUDIG UW BOTERLETTER f >r een frieven on» C7, bur. v. d. bl. Leren Vesten zonder js: wen voor sjoingarMf voortj<_ te- slechts fUr^t Beva-huis. K slaehtSf9,90 - i, W. Bos, Goes. aan: onwhnk CO»NZ Rakprtd. Ijaals gebreide Heren Handschoenen lien gebreide Dames Wanten nattig St. Nteo- ikj» „De Volks- tsmarkt 8, Goes, >pot- ver- ■m- en Zaaigra- i. - Serra- te Goes tner zijn 2 pagina’s opgenomen mét strip-advertenties Wegens tijdsgebrek konden helaas niet alle geïnteresseerden bezocht worden Het ligt in ’t vpór toestel, van 1027-195: bruikte Onderdek een „krats**, vanaf 6,- stuks. foonpl Bai si LAAT 8T. NICOLAA8 UT8 BRENGEN ALTUD WELKOM 18X MAAK DAN MOET HET OOK DE BE8TK KWALITEIT KORTE KB KAN Brain-, WK- en I winkel”, ookurw adres In aansluitii venstaande getekende van J. Bn ben overg Wij hoi en net veel minder k< Dank zij de Vrolii tenteerde hete Inch kachel. Niet te /V< met z.g. andi ka< Loop ee> J. A. VI89ftl hoek wy ting 1-pers. Ledi- 17,30. - W. Water- B9fi, Waarde. Onse aitgebreide 8T. NICOLAA8-COLLECTIE ie gereed. Een greep uit de vele welkoapd cadeaus. Moeie doeeles Zakdoeken vanaf ,y/\.f l.lt Dames Truitjes, effen kleuren A t 4.M Dames Truitjes, streepdessinat>L— Kinder Truitjes. l.m„ vanaf/\ .1j f t 4* Coupons gestreept Pyampflaael f t.9t Coupons Pyamaflanel, 79 breed .^zT.f 5.99 -Beide soorten sUn 5 rheter lang. Coupons gestreent Poplln voor Over hemden. blauuytrOs en^bruln, S m. veer f 4.89 Wollen SjaaJS, mooie ruiten f S.99 Jongens Sjdale f 2.19 Kinder Kjaals ...k f 1.59 WoUrh gebreide Heren Handschoenen f 4.99 Wallen gebreide Dames Wanten f4.59 Te‘koop: Stoffen Meisjes jurk f 8,50, stoffen. Blouse j/3a met gebreidebeorden./5,50 Uf9 (12 tot 14-"jaar), 'n nieuw p/ wpllerr Meisjesvest, plm. 8 jaar. 5,50. - Couwervcs'.r. 47, Goes. ons persoonlijk én meeste zorg Vlug, billijk en ervaring. XJwJR weer als rjiéi Barei straal (KM Te keep: Jaarsma 1 haard, a. n. 85. haard, Cora, f Haard f 30, Divan f35 kant fM- -ving ’n VertegenW'-l vanaflkoop van Tuin-, ’ink'él”, Landbouwzs nen, Poojadi -rens’ Zdadh. br'Ge-PnpeKUge b Te koop: Een kamgnren Cc Geef uw vrouw of urloef- de met St Nicojouléén van «leljmirt^mïen. Wed. (Jfj ILtjp-'Kok. Wjjngaardstr. PNov. en 5 fan 2—4 uur. >m van dhr. ‘n te bekomen én igsbiljetten in te kg. Üien f kokers St< 7 kg. extra netten-tf Ij Notaris Per 10/ huis Cout een jen 10 kg. Jonathans K—M '*<10 kg. Rooi f 1,- Xooie Goudrei- 7 kg. prima handappels f 1, wordt alles aan >rgd. - D Fokke, (ervestraat 2, tel. 2873, TE KOOP tnting C Grote i- nge Vorststraat 30. Goes. Telefoon 3097 Nu.de winter voer de staat, geven wij nog week mooie aanbiediu; otrS; slechts - olkswinkel" stenellwerk. correct 8, Goes. II TERSTOND G1 ttDagdiepi Te bpéragen under No. t^Xburesu van dB blad. GEVRAAGD TE KOOF AARDBEIPLANTEN Madam Moutdt Van spfma gewas en kerni planten. Degene die a^Z Aardbeien planten, ki mat (jarsMIs, pr-lma sornikkeld voor ilschls I 15,50 zeker ök, Wijn- t 7-9, Goes Zowel soor luxe als 1 tisehe geschenken kui 1 tprecht, wfpotten, Gen, bon- sipraardewerk iCes-frites-snij- koekpannen, borstplaatvor- gtfrneerspuiten enz. jBn^sdags op de markt, tonge, Oude Singel 50, Telefoon 3375. Ondergetekende maakt bp- kend, dat hij zijn taak Jn dage- groente en fruit heeft ovér- leasen gedaan aan de heor W; J. POUWER. op Met dank voor het jhren- lang genoten vertrouwen, Wed. beveelt hij zijti opvolger in Ardenne-Verplanke ieders gunst aan. Sterke tricot V< Gevraagd: Een Meisj. de morgenuren. Huisnaaistc- der Mweert, op het bo- laakt onder- ekend, de zaak geman te heb- lomen. door een vlugge itc' bediening even- vertrouwen waar- worden. y» Hoogachtend, W. J. Pcuwer. •a Nuttig geschenk: LejikelTe koop: Landhüisje, 5 x Modevakschool, Kloetingse Meisjespyama’* ij^--pfima 3,20 meter, uitn, schotten, 10, Goes Opgavp^van keperflanel, msffjT.... zeer dubb.w., hoog 2,90-2,30 nrj nieuwe leerlingenxaage- voordeluK^XDe Volkswin-dubbel dak en dpkfeer, lijks. Ook aparte lessen WF fc^pr-Vismarkt 6, Goes. voor- en achterkfarer, a. h., voor oudere^én gehuwde f*- --zeer billijicyTevens een dames. Alias mag direct op I "u Nuttig geeehenk^etflce Schuurtj/xrtiitn. achotten.de les vóór zichzelf ver- Jongénspyama’s^Xardige 120..-W. Waterman B 96, vaantijd worden. - Wed. ’n VertMenw.-Dasmt-l I Een nuttig geneheta^Ny- houder geyr. voot j Ion Kousen ^V^markt^ Een awttif 1 Za watteefdZ E grote maat -48-6, aan het van dit blad Vwdor ds bsksmA merken: FUNKE bakovenj men, OokJ VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING GEVRAAGD: Niet beneden 18 jaar. Diploma^ tnachineochrijven steno vereist. Diploma M.IJJL.O? strekt tot aanbeveling. Enige ervaring in zelfstandig werken gewenst. Salaris in nader overleg te regelen. Sollicitaties te zenden 8 ZEEUWSE LANDBOUW MU. Land tleinded ge- seeften erbtj. 7 Adres: L. jXnSE. Langeweg Mj 'sdKravenpelder, TeL 345. Vdor een mat enige ervaring in de Verkoop mef behcorli/ke Schoolopleiding au plaat» in de' 7 Ten eerste: Het woenhub en Noordstraat A 1! dekenskerke, groot Are 35 c.A. Behoudens toestem ming vrfj te. aanvaarden. Ten tweede:' Een garage en groot 40 cA. UBezichtigen ■Dec., telkens Beide eigent - J J. Traa/ 'X Inlichtinj inschrijV leverey voor ieder perceel afzonderlijk vóór of op - 5 Dec/ a.s. ten kantore van de/heer P. H. de Klerk te ■/Qravenpolder. rbemdag M Nevombm| een voor -r. .ïkers :eus uit 50 3 :te Gramo- f1,- bij: Radio tan. Goes, Zuidvliet- tat 13, TeL 2320, KJ 100. Te kuop: Z g.a.n. Hxrfd- kachel en Fietsjsar"< Sme derij Somxneijêr, Tel. 243 K IML-Oudelande. Een KINDERWAGEN nodig T Dan naa/ J. A. VI88ER, Langs/Karkstr. 2, beek Pap MmDhsst, Gum. Wegens pU/sgebrek geven we m (efen zeer vermin derde prijzen Alle wagens mei/garantie, dus doeOlw /7 v^d^. TB KOOP EEN FONGERS VVH- Méér nuttige warmtemet »ted <epa- I Haard - irw arren ■re/hete lucht- STanbi/^ U Ker^fW 1 atstraat. Gees. 4en U gaarne inlich- ook over de reuk- Alladin Petroleum - kBcbel. Grote keuse manchester Jassen in vele kletrfen en .1/10 modellen. Pz^Jien: ƒ30, VI 32,75, 3X7532,50. - ’t Beva- hjjierW. Bios, Goes. Een «eer nuttig 8t. Njco- laasgeschenk is eery-8fnger óMJj Naaimachine, Metor of een ^rdstraat 7-9, Goes. Radio is *n kostbaar bexit Laat ér niet aan prutsen; Blke reparatie wo^dt dóór uiige voerd, piet 30 jaar __estel wordt i niéuw bij: Radio /Goes, Zuidvlict- 3, Telefoon 2320 Ons werk is onze Gfaasepeertstraat t, Gaaa Tclefom 2812 afdeling ‘len nfet de Grote, ToilefadM k 9*n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5