I I A-HUIS w isjE&srra/w -jP JEtetlK Voorstad 7, Goes. IIIFLIWE nssfivi met garantie/eg f f Ribfluwelen p met garantie tegen uitpin faMsfoMend b# on:/ kleurenBlauw, Grse^dtefs, 1 Leeftijd 12 Sanapirin:ót Beste, Woon- en wa< ten 394? •voWS F eisfe '85 uur. Hulp -rkster aanwezig. EEN MEISJE voor hele oMudvs dagen Zoo^im vrfl Dagmepjedj voor halve dagey HOEDEyMAGA^HN ^SPEETJENS Lange Vorststraat 36 - Goes A.SIEPMANX '\xyoorheen Urdfekerfl Gebrs. ft- t CHINE 4a M» VM MOERM*H h Telefoon 818 PRIMA Let op hpf. W. J IG. EEK HENNIG VAN i, PAPEGAAISTRAAT GOES //3 DAME VRAAGT ^Roozendaal EEN KAMER TE met steokgelegente TE KOOP: Zxaer- houdkachgL-fflStkooki Kojjtegtfineweg 18, Gi l-tSoes nWR Heb vete nitmra' atoning in en Rooaandaal /n tail due ten^e ruilen m^t woning iet 7 Goe^of omga*#] GEVRAAGD^ -!--- IM teudwtolou oti 4. „De voor- bur. At S955 Io. ''maat bU C. over Reli IS i>>! I a 5 Lot ♦a? •Mk SUOOtel TE KOOP over* Die kosten slechts bosjes dagelijks - rr uiirPm ZL—to* woord *oer «snt laatenNytes r slechte tedere ZB uur ’ond om zaal van fuw”, Korte GJ Nl Prima StefT H. d« 'dstraat 7-9, voor >lijvend] met bonnem. Anefro. GftM straat 2, Gi kitten, J5«t! PHOENIX” Telefoon 2487 Tot 1 TH KOOP: 10 kg. RJoomJi D J>dk «dén laatst id: J. P. alien genoten Groei Te Hobbelpaard. vebr 25 cent. LET OP/ONZE BOSJES!! RECLAME met IS November: rWMT Brievj nn at bind. *- igd en ge- kachels. art vaartadres ’setdruk Vertegenwoordig: Niev H.H. TRACTORHOUD1 Laat uw Tractor vop e EN van een Voilig an onb bij i^rdeline en terder out faarsma, Tjjl sr Haard- ijgbaar bij J. Kerkstr. 2, keus uit 50* [fa ClrnmnJ -MBS 232(1 K 1100. Kloet ler no. 45-3 aan i van dit blad. U l/korkitraot -9 JF /Goes motfMndKhmM' in alle mattn Lewedorp. Mvr. A. A. MOL-DE yd Pattjnweg 2, vraagt per y flink van 82 van we —- lAerrena goeuxoper. wo. kameelharen Pantoffels, en Kerstfeestvie- 9-7/90 I Hereno' TE KOOP Xq Een nog in goede^dutet/ ■öndey/7V I /tractor. tfcbaar btf: J&E MOERMAN iwdorp, Telefoon SI 5 BEDRHFSUBENT uw, V< te78,4S. :eT’. Leeftijd IB jaai^y 16/2 3^ Moure/giijs, blauw, grgen on bruin ’t juiste adres! »va-huis BOS, Pspogaaistraat Brute f 45,50 nwina wedflMjtö is een kostbaar Bidsorekete sit J Laat er niet aan p| .een. Elke reparatie jit :te Gramo- door ons pen Mt. JteHM met de meeste voerd, vlug, MJ 30 jaar - stel wa ■«en bij: Dóór H.H. ivolen. In 11.95. Alleen.. G te<L. Vorststraat 85/3Z KteK Tel 2175, •Voor het Mooi awaarFlanel, ge-_ voor JDete Sinaasappelen RjdfToor een JeFnkwaliteit. It. Jacobete. 50, Stencilwerk, correct voerd. Ook inkletfl DrukkerE TE KOOP ILgjun. verplaatsbar^?' houten Ladas 9 x 8*m., met arote terB- deuren en Echtband. Geschikt vtte/garage, werk- SKmèuFwat», ---t- LJtt OP I t*1 1 ■^Eerste Goesse Aannu hoot- *^^^,***7 Hier stfn we weer mét droog aanmaakhc Dit zHn de prijzen voor de winter: Ben grote mud4k voor slechts f2.en sak voor f, Wjj hebben een BLO1 in voorraad kapt voor Prijs per. Er loopt van fiets in deal met bouieg Linksgeweven sen vanaf ƒ1, VolkswinkgJUr^ /émiJ Goes. -voert i effïe soort Fyfleo Bananmt, )e nogmaals 6, Snoep, op de pstfdcr No. 48 van'Bit blad. tB-KOOP GEVRAAGJ/ VRUSTAANDjZ MIDDENST WONRfi te Goes I&ieven>n het Mtrea Khakl m. 5, "De. 6, natuurlijk, 0, gulden. /Uk ons een bak- sd uitsluitend Kousenhuis. Nu koopVJX--^ onze bekende Dsrislïay Nylon voorJ*MT-P. TüyyT roei^ieertuKi 7, Goes. Te koop gevraagd: PrigjA- jjateifscTganezend -griep en pijnen. 00 M, - 25 45 «s elding' "bü voorkeur 5 en 6 uur namiddags singen heeft onze jaarkt- ^erkoop Zaterdag--L_‘-- laatst plaats. WU danken streept 1,25. Z’ hartaHjk voor^he3--- ^yfrtrouwen./^JT ite- en Fruitndbael Kesteloo en Zoon. Grote keus in SportkosMpn jongens en jnefijr-- '•G?"--w 1 Opvoering door Zt- Zuiderstemmen de, - stop revue kracht voon 15 Nov., Kaehelblokken voer 88 cent - Het adres is Gebr. HIJMANF tügtwal 11, Goes, Tel. 3378. W ODingt in bomogaard, afwMK. (ÜT HBVE. LAPORT-BJ TStartonsweg - eeaagt j v^f twee dagen per week /(officie^ "Be Steen- en 6» Cartonnages en Stem’. /Bedrukte en onbedrukte Winkel- zakken, Papierweren Apparaatrollen, enz. Kantoorboeken, Ordners, enz verstrekken U gaarne monsters en pri Gibbs Chlorophyl TwU>_- ghsta. - D. RietveJd^W* Ejjsden, l/KsrWGTat 40/yj/ wiet - 9 te Goes. Al- ÜM*—---- fen hiertoe vrieti- Borrelglaasjes vanaf 15ct.-^/' te „De Kleine Bazaf^Goes. c Dames ll Llffmann Wkiergiaieij^H' - wter en E. Jelliman. „De Klerrte Ba^r”, C •®ZBe< 6tl -Lj^-dgeïUustreerdz^raagt prjjs: 4fëren- CopieerjnTRhting God I, 5,59. lej>otO»7, Grote Xi Schoenreparaties w< nog steeds aangej ^71 Beleefd aanbeweWnu Smolders-Jcvorstsir. 37, Goe^X^^ IN ONZE SHOWROOM JPracht Motor, 250 c.c., koj> kl, tel.vering, oligbsdlEet- tinglravt 15d)0(XKm. gelo pen, dejtexfinderz. toegesty^» WyMfhgël 138, Goes. Kousinhuii PrachtigeKteT- tal Nylons met btefk-out hiel, ookmet black- HflfTfoncy hiel. - P^fZ* Voorstad 7, Goes. koop gsvraagdiKser^^ Kouaenhuis. Reclame-i bi< 1 b,IT-1. LARONS. ROOZB1WAAL /Bredateweg 99a onlQk en dfg uitge- Jk en met Uw toe- als nieuw ladib Bareman, Goes, Motstraat 13, Telefoon (K1100). Ons w«j»Ute :e reclame 1 motos FsntsgfaoektfT test van kösdë votoau warme scjKjJen- vacht Inlegzolen^ Doctoren ai alle mati Wegens vertrek naar yMte bjjLRj. [on- Volle P; op 13 'en Ié zaal Ze lansweert, T^ Vroling gepatenti ■a-hete Luchtkachel eiv¥ an Beckers, Internr untie, Davo, Etna, ipleef-met|kachcls vmK 303Ï Vakk jchting en De grootste keuse in Wie ruilt woning Piccapd*: gXfi de !t-, MarJjkpxV Mrfte- 1_, lysgpétraat, oneven aspeT/- Brieven/Ader -- fitrl, bur. v. d. Wed* Nergens goedkoper. Wollen - inaaT'^7/29' slechteZx^W. Huisorgel, met maat 30/34 steeMte f2.95. - (maat 35/4dx*!echts f 3.50, 1 4JX7 slechts f3.95. Evangeliesamenkomstej^' worden gehouden Woensdagavond otj en iedere Zoi i- 7.30 uur, in „De Lan" 50 cent,|Vorststrai len wotef vrij. - BrjnverTr buLXsXtrblad. TE kOOP. Leren mantel, bruine kleur, maai 42-44, MgoetTals nieuw. - fY/ I^tete'Voritetraat 10, Goes. TÉ KOOP: Z.g.a.n. Wagen-, tje op luchtbandem^Gdk geschikt voorArfrter rjj- ïtetraat 84,r r A D v f R T FNTIEBLAP VOOR ZUIP EN N OORD B E V E L A N b Prima Flanellen hemden 4,85_>< VgltajWmke -CGoe«- Fris geruite Taf ej^ledén, '••"ï11 was- en kleurooMTslechte ^3/ ƒ3,98. - J)X<olkswinkAl”, 0068 '9^® ^otte Damespyama’s, pri- hebben wjj alle *4^584 kg, ma keperflaMlr^'slechtJci"-*“>- a s. - ƒ0.80. - -Pe'VolkswmkeU’,1 rad: onder No. 45-7 te y^KT^Goes. /JHT NOG ENKELE prima-^gé- bruikte Radiojpsrrellen .Lumièra^rlCreuke Cjpaar'TeL 2685, SNOEP heeft de bloemkolen die efj 48 cent in^de' winkel Zat^dag "óp de ■BMMMMIlMHMWasklokken, aluminium, met vanaf f ll.StVteeróp- stok. - Jr-iv Visser, Kyjterfr? 2, Goes, Tci WIJ REPAREREN ajp soorten Naaimachinegf'en vooral Singermacteffes, on- nellen Lakens v, der volle garonne. Singer- T agente H. d^K«k. Wijngsrdrdstraat 7-9ZQfes. -straat voor wonii ot Klaa; aat 2, nümi De zaak Ntx 'slechts Singer Naaimachii ,;_fe.uHra4ig. Vraagt vrl. inlichtingen .pdidemonstra- Goes, ties. - Singer-agente Wed. k Wüngaa^d^r. TE KOOP: 1 bh Winter mantel, maat 40, I^XjT voor gummi Cape, 1^^pe^r br. dik en Schoenen, rngtelT - Gaesf aw- straatJ>r'Kapelle. De w Z -Ihpf kóperen het Flanel ƒ13». g$J*"Tlanel 1 1X8, Lingeriefiitoen ƒ1,19, S3 - G J. Tilro^j/t ft KOOP: Mknmerkachel- •e» tJe, Wieg met l®3- met vloer, Wüh^Sm Z Drukwerket^p alle gebied Beurtv; Gebruikte Otf een .Jurats". vanafTd,-^ stuks. Gebr foonpteten l Barofnan, Goes, 1 MMat 13, TeL 23zu, K. uw. maals 1,20 py^kg.W^" ep, StJacptetiTWy«>kKoll-enhllte. wut rp^n //J» iterkc Kous U danl|zuid’ «w s onze Pertepr-rKM. - PpJil-73y roe^^7, Goe.^ Petroleumkachels, Aladjjw»; Demon, Turm, voerfadig bij: J. A. VisséprrtL Kerk- Gope<Ook Kolen- IcSoppen, Aszeven. n^etu,°^2® :en, WarmteRm* :en en ThermosftoMh. Voor Speelgoederen elk wat wils naar Visser, Lange Kerjtefi Goes, Tel. met de Korting w comitélr^en Kerstfeestvi ri^ /fr. Kousenhuis. EnkalojuX'in verscheidene opjewi, met A11__ en zonder^fwarte naad, t8.98 f 4.95. - P. Til, “*raa ^Irgpr-Vborstad 7, Qoey^/. Goedkoop Fruit. Special} - aanbieding: 5 kg. Jonathan voor 50 ct. 5 kg. GpdSrei- netten voor 50X; 5 kg. stoofperen vpdf £C-L HaMperen ƒ1,--- - loóiaan spotprijzen.'delijk/uitgénodigd. Kl«ne Bazi ke, Couwervestr. 2, Zdc Dames L. Llffmann Wat i a x en E Jelliman. „De ens. ons. B „_JOB8K.>KAPELLeJ Telefoon 4Mi j ÜR- EN COMMISSIEHANDEL Goes, Mlddelburgstetr. 52,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 11