1912-1952 eschenkenhuis tie s f. 'an Biemen r St Nicolaas-co is NU op het hoogl DeHeukste artikelen m Specia/e korting ^Oo feestcomité's VROEG KOPE> SUBLIMA1L woor dames. i „SANFOR" WEEKz^ ^/ofiQ^ALKijmpman TIlADUE VAN DC L.VÜDSTSTD. BENGE/RIBANA EN NU... 1 IÉT SPEELHOL LEUGEL-DIJK - GOES r A. 3 I” DE I E-HUIS" VERSCHOORE te Markt 7, TeW. 2718, Goes - GOES I de kedMlta). «aL »M MM. 1." 1* t ij Pi 1“ S." len In zeer moei ao- i." =-.-^ai - *NE WYMAN SirUZER au, var Ril Wf IR Hl—R Flanellen Nachtgoed voor demea. heren, molajoe on Jongena In een free! eaeortlmerrt 0X0 SOEP «4op de HajaL 1." J.DOMINICUS, GOBS Huidcrên Grand Theater Herendassen dessins en kleuren l Heren Shawls in fraai oseortlm. nieuwe Fantasie-séhorten ontvingen we In oen prachtvolle /collectie on U slaagt zeker goed on voordelig t/j ons. 3.’» 2.®6 2.46 Ruitstof In nieuwe schotse dodalna Japonstof 130 cm. brood In nieuwe weefsels on moderne tinten 8.60 i 6.76 6.9<7 Rokstof In bruine on grijze tinton Rayéstoffen nieuwe tinton Kraagjes grote keuzo Knopen Dames Handschoene/ In trieot aan zoor voordelige prijzen Dames Shawls in de zuiver wol en fraai afgewerkt r IN z/t Kitracteo geacMte rede Koude, Wind en .Regen z houden bulten fotogreferen te Koopt daarom oen FLITS die het altijd doet i aauo nansMiiuuNi «mmmm .HwmSmmm (Vvan de Kreeke ‘J-H.H kinderenetraat 2. bij de Kfde^Goe,. Te! 3124 Vlees- kruideni 10 procent extra mnMmru uuromm« Bromfi/ters J. Jeremiasse Wury Viool* Jawa C.Z.-rijdey3 Jawa C.Z,-olié U beapaari hl tientallen GulkeC reparatie-rdkeuing en loet hoege- mddr dan goede olie. Heren-overher Jongens Shawls zoor voordelig tuiaum NliU« Fa.Wed.J.G.HeykamrMassee /Parfumerie Corduroy hot voolgovn te JoargU* M* fl ion GRATIS U hoe het meet W| demenatrere f Prij. ET ETALAGE! G. ver Onze Emse: a 7T?r *T" KRIMPVRI) 71 Z NYLONS Bi rid Ammmr'mr E EN NOORD BEVELAND ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID OPRIL GROTE MARKT 13 GOES f N IS Ke6eM-M.lM.H *ee( St Adj i Profiteer van keus maken ii 'd Haarden, en Ki 1 temde, Me U peet. keept kat W ene naar nfaaakt Hat gaat vaal lamtr hm en la vaal goedkoper! 41- en Qt Ui It- in m ad U< m of do re n. en m (DuuRereue mmMght) *wt Anton VMbreek an «cQy Grog sen de Mantelstoffei »y life milda oderma VelonU lax Factor v. d. Hoog Meaaon Soit de Paria To Pl >unt I -'nog voldoende St. Nicolaat- yf Kerstfaaateiarlng IS prettig kopen I £tEINE BAZAR mstraat 4 Wijngaardstraat 18 Telefoon 2637 Kiokstfaat - Goes klcing L uil*« Bloemenhuis F. J. M. TAfr Dn mt GOKS - meewatraat tl - Wtf. (K UM) B46T - Veer aMertwMm n* 6 eer MM 7 ••rvlcel hef 40-jarig btotaan dar Gero-fabriek wordt geheel gratis de casaette oentrekt bij aankt volkdige inhoud I ..60 i," me feestgave en kom Utv onze Gèro-afdeling uit de ‘r dan 50 cassettes n pen f34.40 tof f MMS 48NK reserveren tvjj zo'n voordelige tte voor U tot St. Nicolaus of Kerstmis BericKtxnde Adverteerders I Dinsdag 18 vdtora en Woensdeg 29 October VLE^fjSm VRAAGT UW 1M% beter. U% ret Tricot en Wollen Ham en Wanten Wollen Shawls ety Hoofddoeken nieemeeoceraad. 2/8^3/60 4M 6.40 tot f 16M Japonstoffen kAloip Perlons - Sky-lone ia prnte eenduideaheid Ponda. Goos Telefoon 2153 Brttmt prondetoffen Vs OÜ8 ■Meesfgk van smaak an LAAG IN PRIJS l Vrijdag 24 t/m MAANDAG 27 ‘n Cassett^ Gsro-Zilvjitrn en Zilmeta wordt door dit JubMtum-gtschsnk tydel^k f 5,75 tot t/75,— voordeliger i 57en66 GOES •aederne zaak mei de ruime Gzdtc Markt 5 Goes Telefoon 2326 iet* dsmrder in aankoop wceJ vootxkkget in gebruik O sterken elastisch Men hemdjes ire prgs ƒ4.80 od e me tinton 3.60 ~ln I T I •M gabeuvd i op«w Hoof Am 4 met dose inboud t I tpeculaaa- O< f. .1-, *71 i -I »u>~ 1.06 Agavj 18 jeer 'E VLIJT V - .jo 'I i,OR- Mli.X M HI f «»aren maar iMWt. EZEN? •acht ktaaUttU. par coupon voor Mantel f 63JO gebreid en 2.60 2.26 I her modern. 5.90 7.70 OJO 9.10 10j60 12.70 par miter beide 4if< rocrrypmfn tijdena da di^>uftr actie root de Vonden eetr^gfiisaeedstrijd te organiseren.^ :UWt GJfOTl I ZOALS ALLEtH KAN CCVtN L- B In i Komt 16.50 per paar hoenen Uit,luttel Wee» steedi tJw «ter be Onbep óók voc Ook da a olio, Ute-j Ome ne ten 4ea üet L Mn >rat Pel •d, la) C ut. ALLEEN WtfnmrMraal 49 (1H nu vm Alles fnaoo f Speciale aanbieding Nfion, CLAMOUR GIRL pat paap f 3.95 per 3 paar f 10.— Extra laag. aaee elastisch f Donderdag 30 October •a ease po stela veereteUtae reprise mm da buitengewone /Um /arschau Concerto teer apart, a grote keuze van moderne 4.60 3.76 3.10 Wol nog Gaat npe Wie veer I 1O-- a< beataedl bleep, ontvangt 1 G. i maand M|d lama t.w.v. I 2.50 St. Jeaebatreat 44. Goee, Tel. 2668 10.90 8.76 7.50 DKUKKEKU JM PHOBNIX” M Oetebar 1MB Oplaac luee exMBplarea. Adverteatjepr» 1» et. per MM M Maar om Q ogen de gapra- h M MaJn.m4r.*d. la daeaa van 52 an 95 cL ..De Revelaadar” h St- Ntcoiaatmehan een minkeiar, en daaraan raar happtl imoordiger. dhr. Stollt. sal U aan dagen hiereoor beaoeken I 99 a Aanvang: VrU Zondag 3. 7 on X er> aan zeer voordelige prijzen edd onae enorme xflrcHe /Haardkachela Kskbaarden kmalUett 100 pCt. gegarandeerd jgaen eanaf f 130.50 'U bij on, ook een, tien, eerplicht U tot niet* t De aeer beroemde iag 8 irnrj Zaterdag 7 an 9 ew.; 9 uw AHe laekydan Mature, Tarry Moore en WUMmo Beadia ke Van horde moedogaaloae fUm u 8 ew DEZK WEEK OF AL ONZK ^SANFOB^THOlWCnN Onae „SANFOK** OVEBAIXS^ garantie, eaoeni i. J tof Wij ontringen nieeure aendingen Glacé Dames-Handacttoenen. m rele klearen 12.55 14 90 15 25/ 17.20 (19^) mode klearen. 3.25 3.55 3.7if 3.95 f 4.60 p p Kinder-Wanten roteer mol. nietuee deuinU 1.65 1.80 1.95 2J0 p. 15 f 3.40 per paar fantaaie-deseina. nieuwe tinten In een geheel nieuwe bortefrlng en 1.60 1.36 1.Ï6 0.96 I In een geheel nleuw"aaa^rtlmhnt. tn Ijzen Kaapt werk Maat dose olie mmmd ni elke ende f l.M por Auaje voor 10 B kte veorroadf de handel - s~~ dGor V hebben wij feciale bromfiete- toorhanden, loa per f l.M, in blikver- lag f M9 Verstandig en gebruik i de juiste oMo, bet ia \gen belang! icatwal tl Ooee d naak waar U goed kunt I slagen veer Began- ea Lederenkledfng I Êen greep uit o< collectie r ►egde ribfluweel In de e jj wellteiten 6.60 6.36 8, 1 BeeeheUfebriek Gebruik toch •ooi z L7w machine del /lieerde ^7 D* iildbai-..— d* rdbae Hu drama «an kat Jaar DE BRUIDSSLUIER Qf DE k SLUIER... WEUE MOK* ZL0( oeer een acherp ge negen ia rn^er maard. Urn tfgm ifn een onschat bare meerde. -v rom soar een goed 7 peaaende bril met de juiate ffiasen met Urn bril-recept naar: eortlmerrt. allo maten klouroA on desal nl 3.60 2.96 2.40 modotlnton on in diverse maten en moderne tintori en diverse J van ,.HN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1