en ns a K AU I 3 13 TEXTIEL In HI Dh-.-VL'JT W. VERSCHOORE a fa 'lp pi< R-,20ja 9^ lang iMETAr „TWILFIT’ GERO ZI DANSEN Wollen OnderklediiK) Voor Heren Korte Broeken zl Z Lange Broeken Kniekousen Prij» 95 ceaf - 135 ceatt i 185 ceat Grpt 235 ceat Brandst Leschenkenhuis Fa. s ;i. Het huis der vrouwen (Black NarcliWi) aken t A. leine Bazar D> Gordijnstoffen >Uw n 2/ W 17." led l- 'n vergroting ATTENTIE!/ Een reep Chocolade c jF Grand Theater I IV’ Snuif en m Kunstaa u. zimu CMtenmttriM GOES I-M.O.C. Torreta Ooee Aaavi 2Vi J. G. Heykain-Massee t' Markt 5 Go.ee Telefoon 2326 Rijwij M in uJe uitvoering, tan f 90.—? tot f 1 'voor bromfietaera nTwiPiTu GFAASSELo^i pandel nthraciet en Minderjarig meisje vermist/ Hotel7Sahara Ouwe Jonge JE Vacantia-herinneringen I 952, TOi Paften *»<MH»óe*»*aoeoe«oo<»»«aeeeeeoeaeee <n IK GA fl 4 IN Bn GLA te ADVERTENTIEBLAD VOOR ZÜID EN INOORD BE VEL AND GE u H Sanfor". u d B AUTO ►pén «tja: l RM. >CH MAAR BRUlLax r mfu 3. DIT LEREN WJ U NIET, M MR ■liet^, Fixai doet smul Plak Uw hebben h ,i C. vaiyde Kreeke 's-Becr /cus PÓBER14S2. ir iprggkt* van Yerseke rederust, te Biezelinge In de Nea. Herv. Kerk te Biezelinge ANG VRIJ KOMT ALLEN LE Zaterdag 4 October - Maggi Artikelen f SPECIAAL VOQ MANTELSTOFFEN da nieuwste Mohair taries, por mantel 3/is m., f <i3,50 JAPONSTOFFEN te de nieuwste fa modem, 130 Orak 10^0, 1140 oef. RUITSTOFFEN Maat L2 L 3-1 5-6/ 74 BRUipSBOUgtfET ^7 'LS ea HOOFDDOEKEN a^loemd, geruit en effen vanaf 0^0 por etnk Het Wereldberoemde Cornet I Twilfit-coraatten bevorderen de Éo be geerde .jeugdige en danke lijn". Ze laten het lichaam algehele bevlegings- vrijheid en xijn door superieure pat- vorm aangenaam in t DINSDAGAVOND 7 O des avonds 7J Ds DIELEI A n d. PV*G •RIJSCHOOL __^i$se n.v.- JWestwol 25 - Gom Telefoon 3141 ENKALON do Wollen SHA’ «4 Jerewti Zaterdagavond ajk CaféwarfiHoek JrÏLL AN D h) K- Werkschoenen SCHpENHANDEL SCHAAP Parfumerie in Biemen lokstraat - Goes ’JWILFIU »TWILFITo »T\NlLFITa »rWILFITa wTVYILFITw ^ol., zlj-aluitlng., elast. •.TWILFIT* voorafulting. veter In rug. sterke kwaliteit niet binnenband. 2 4fl |S pop/Jerrotels Z! Halfwollen jaegtr d. Gocekedc 4i Heren-Hemdén, Broekeyen Borstrokken' al 3,7X 3,95 4,20 Z/\n TILROE mssepoortatraet 23 - Goes Vrijdag 3 t/m Zondag 5 October Maandag 6 t/m Wctenidag 8 October De trerru agenda en/beer amusante /tlm ximpvrij) Overalls ptie Khaki Hemden f5.75 !/„/EBE-HUIS" - GOES Schaak Séance 1 0 i “I S I M U L TA^TN SÉANCE wSdMfittflrthflr, Gom, TaUl. 277 Zaterdag 4 Octobar. 8 uur AD HUISSONS LACH I J z hiervan eon moot* •I reek UMMKUIWUb* ool - Ook voor Here* 1 •5 res T Mt M 8 '•j 4 ■*h GOES MIDDF-I BURG (f 1 taaie donates seer f UK, 1,10, 5,50, OP A Extra ate en Grot* Markt 7, Telef. 2718, Goes J L’ u ft Sterk* ai SterMlfc. fie Jaargang No. 48 DRUKKERIJ .DR Pl r. J. B. TAN DRE PETL - GOEB - Ntenwteraai - Te». Oplaag 1SSM eammeateran. Adverts lós 7n eon Album, wij In een pracht sortering I 'ragen nt figuur I in Zweeds Berkpd, Blank Eiken. Beuken. Wrenn. Ahorn en Kersenhout Zilverwit, zilver, nel Zendt om Uw Mms ee laai ven Uw beste kiekjes Ot neüa mrt Voor 60 coot maken w briefkaart J/A. v. GOES Telefoon 2727 ■D" taafi flets insat TaiateaeNN Brandstoffen Prima A Bruinkoolbriketten ■Ut voorreed leverbaar een de betere merken is Flaud /au- K N OM ei mooie kleurstellingen 1, tjoo, s,ss, itjte, isjm SO uur f 0,75 adfvt'van dagen OJU, iteurs uitsluitend vrf e Bij elke gulden bij ons besteed WIE KENT NIET BEROEMDE De fijnste Tomaten, Vi Kalf en C O» te Hajul en ieder Al dese m- m.- en en m. li es- IW/ Zfde, Hondschoenen, Sluiers ons. DAMES HANDSCHOENEN te «wie kleuren varna/ 13,00 por paar J. DOMINICUS, GOES n kbbebhlaat u telefoon mm >u- Ag de no en rd. en vr. ./voor het moderns interieur, Scholen, Kantoren ena. ens. verkoopt het 3 ïtiktKcethiit it hierover ontvangen Goes - Telefoon 2153 en en ar na HL H. te e- foor en door vlekvrij tafek 'a mensenleeftijd garantie. VOOR ICDERE BEURS EEN RUKE COLLECTIE Uw verkoudheiJ^rVn keel of >>rft weg w kkorte mouw idormouw pltoit Borstrok met lubbete borat f 11, Roede U M MM met dutsen den koales/ultaesehonken seer voldaan, ten sRa vwr- »r b«: 3te4o Kade Zt-M, TeL TM Goes ▼OOR Rvj aOe kous voor ieder oóteoen f 0J3O por paa/r ■prijs f 4,M - t.1M joanaf f 7,50 knnt ons terecht te een nbreid assortiment bloemen UrNiMfa mwim EMM MMMMMOM ■REMM ML t. Jaeobetraat 44, Goes Tete/oon MM Bntrde vetwa^prCet ionpena on Loden en r^ep vertoon van geldige kaart poe ft correct «rittend haar oen prettig gevoel I f L, WM Brylcfême, Brillantiflé G» - Telefoon 3124 vakkundig plaetaen Vakkundige doorlichting 'Jeigen vervoer franco huia door geheel oid' en Nooed-Beuelapd/ kort moö< binnenband on bovenrand, zooi sterk. Er Is een .Twllftt* voor iec Enorme sortorinf 7J. trr&cle.en& ClCtei^beLeM' v.m iriiiiiuuiteitM Ivoor de Ald.^ r. nog nooit één Ua a. sr f k,io, 4/ OodtwalU Denkt U ook om onss grote sortering f^deren- en Regenkleding T Nu bet reeda koud geworden fit bobt behoefte aan Hemden Hemden Extra xware k laage mouw en Elgon/msderns slRperR Depot der bokondo/Xeltt-Punktell-Gleson thaQ^)kLhmpman tMUC VAN K L.VOKTSTD. 57enóó GOES d ei r n o soek mot de ruime service I Door onse rrete voorraden vrritopea wfl ao* steedu een naar maat remt»kte decelVke Manchester Jekker 2/< Elk rewonst model, 1. oensaUeprtt* van fZ« Wij hebben ze voorll met slechts f 14^0^ Kaplaarzen vapaf'f3,95 Heeft U last van kmadevoeten Kom daa eeas even kljkea bij togEMkekarpat 2L Gom - Trie^A 2Ma 1l(g in tuben, hotten en fteajee dkltifdf te poomasd W mot versterkt voorpdnd. zij- sluiting Op voteralultlnb in rug met 2 peer jbrrotels aportcöraet.^voörol u BI ng.- veter In rug, oleptioken /bovenrand en 2. peer jarretoiy kprt ptodel. zljJsluiting. ver-* sterkt vóorpondJelast. boven rond on 2 peer Jarretels voorsluiting, vdretolboar elect, meagbandje. Lèter. in rug on 4R M 2 paar jarretels, IR. pbsitie-coramt. elect, voorpand, uan belde znden vetera on veter i.d. rug. Zeer aanbevolen model peer jarretels Koop nu oop echte „TwlHit“ bR oLv r I 'ent Halfwbllen Een oud én vertrouwd adres voor. Uw - is f Gehele/fabriekacollectie voorradig ufo complete Cassettes vanaf f 34,40 tot f 422,30 Op aanvraag veratrekken wij U gaarne geïllustreerde prijscourant 1^' I Joon Kimmens on Trevor Howard Waa eg een moordenarea bf aloehta hot aiochtoffer von tut Age t Aonvens': Vrijdag 8 uur; Zrhwdog 1 en 9 te; Zondag-3. 7 en 9 uur 14 jeer met Yvonne dd Carlo en Peter Uatinov Amrang B uur Toegang adm leeMd I^Mardag 9 October mof Bobu, David Perrer on Fiore Eobean ,Met gredtato aloloaconfhct oott te oon vrowwengoeit gaaf reden Abeveag: 8 oor 18 leer speetele veering, veer de K met nee extra kertlag. de voearaad strekt' V een genot om- te dragen, week aenaaUeprüaen! ONZE SEN8ATIEPRUZEN PROCENT EXTRA KORTTNO! ALLEEN: lybngaardatrast 4» (1M m. van de bushalte). TeL 25M Op 8 October r.a. gevenpe^fierrn Nordlohn^//^ en Reuaen. ven de Gpeda Schaakclub een ■n U^el ..CentraaT' teGoea- Aanvang 8 mar ^frectea. Gratia deelname. Alle aclmakliefhèbbera tijn welkom Een bonte avond roCdaverende vrolijkheid Tgdem do BredmKatedifoeiien 2 moei por radio uMgeaonpdn Do 2 MelBea, ejadranont Pomes due toua Parky Idwee, mouth ole taaltetee .NAAFLOOP ral EeRaein< 1.75, la roaag I 1.50, 2o rontfT 1.25 y/Kaertvorkoop Vrijdag van 1-2 uur. Zaterdag venal 2 uur 1*»* iKi békten aOa

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1